Overzicht van OLAP (Online Analytical Processing)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

OLAP (Online Analytical Processing) is een methode om grote databases met bedrijfsgegevens te ordenen en business intelligence te ondersteunen. OLAP-databases zijn onderverdeeld in een of meer kubussen. Elke kubus is zo ingedeeld en ontworpen door de kubusbeheerder dat deze past bij de manier waarop u gegevens ophaalt en analyseert, zodat u de benodigde draaitabel- en draaigrafiekrapporten makkelijker kunt maken en gebruiken.

In dit artikel

Wat is bedrijfsinformatie?

Wat is Online Analytical Processing OLAP-kubus ()?

OLAP-functies in Excel

Software-onderdelen die u nodig hebt voor toegang tot OLAP-gegevensbronnen

Functionele verschillen tussen OLAP- en niet-OLAP-brongegevens

Wat is business intelligence?

Een bedrijfsanalist wil vaak een algemeen overzicht van een bedrijf krijgen. Hij of zij wil de algemene trends zien op basis van samengestelde gegevens en wil deze trends splitsen op een aantal variabelen. Business intelligence is het proces waarbij gegevens uit een OLAP-database worden geëxtraheerd en vervolgens worden geanalyseerd, waarna informatie wordt verkregen die u kunt gebruiken om onderbouwde zakelijke beslissingen te nemen en te handelen. OLAP en business intelligence helpen bijvoorbeeld de volgende soorten vragen over zakelijke gegevens te beantwoorden:

  • Hoe verhoudt de totale verkoop van alle producten in 2007 zich tot de totale verkoop in 2006?

  • Hoe verhoudt onze winstgevendheid tot op heden zich met dezelfde periode gedurende de afgelopen vijf jaar?

  • Hoeveel geld hebben klanten ouder dan 35 jaar het afgelopen jaar uitgegeven en hoe is dat gedrag in de loop der tijd veranderd?

  • Hoeveel producten zijn er deze maand in twee specifiek landen/regio's verkocht vergeleken met dezelfde maand vorig jaar?

  • Hoeveel bedraagt de winstgevendheid (zowel als margepercentage als in een totaalbedrag) voor elke leeftijdsgroep van de klanten per productcategorie?

  • Zoek de beste en slechtste verkopers, distributeurs, leveranciers, partners of klanten.

Naar boven

Wat is OLAP (Online Analytical Processing)?

OLAP-databases (Online Analytical Processing) vereenvoudigen query's op het gebied van business intelligence. OLAP is een databasetechnologie die is geoptimaliseerd voor het opstellen van query's en rapporten, in plaats van het verwerken van transacties. De brongegevens voor OLAP zijn OLTP-databases (Online Transactional Processing) die gewoonlijk zijn opgeslagen in zogeheten 'data warehouses'. OLAP-gegevens worden afgeleid van deze historische gegevens en worden samengevoegd in structuren die geavanceerde analyse mogelijk maken. OLAP-gegevens worden bovendien hiërarchisch ingedeeld en opgeslagen in kubussen in plaats van tabellen. Dit is een geavanceerde technologie die meerdimensionale structuren gebruikt om snel toegang tot de gegevens te bieden voor analyse. Dankzij deze indeling kunt u samengevatte gegevens op een hoog niveau, zoals verkooptotalen voor een heel land of een regio, maar ook details voor locaties waar de verkoop bijzonder hoog of laag is, gemakkelijk in een draaitabel- of draaigrafiekrapport weergeven.

OLAP-databases zijn ontworpen om het ophalen van gegevens te versnellen. Omdat de samengevatte waarden worden berekend door de OLAP-server in plaats van door Microsoft Office Excel, worden er minder gegevens naar Excel verzonden als u een rapport maakt of wijzigt. Dankzij deze methode kunt u met veel grotere aantallen brongegevens werken dan wanneer de gegevens in een traditionele database zijn geordend. Als u een traditionele database gebruikt, worden alle records door Excel opgehaald. Vervolgens moeten de samengevatte waarden door Excel worden berekend.

OLAP-databases bevatten twee soorten basisgegevens: metingen en dimensies. Metingen zijn numerieke gegevens. Dit zijn de hoeveelheden en gemiddelden die u gebruikt om onderbouwde, zakelijke beslissingen te nemen. Dimensies zijn de categorieën die u gebruikt om deze metingen te ordenen. OLAP-databases helpen u gegevens te ordenen met zeer veel detailniveaus, waarbij dezelfde, vertrouwde categorieën worden gebruikt om de gegevens te analyseren.

De volgende secties worden elk onderdeel in meer detail beschreven:

Kubus     Een gegevensstructuur die de metingen samenvoegt op basis van de niveaus en hiërarchieën van de dimensies die u wilt analyseren. Kubussen combineren verschillende dimensies, zoals tijd, geografische gegevens en productlijnen, met samengevatte gegevens, zoals verkoop- en voorraadcijfers. Kubussen zijn geen echte 'kubussen' in strikt wiskundige zin omdat ze niet noodzakelijkerwijs gelijke zijden hebben. Ze vormen echter een geschikte metafoor voor een complex concept.

Meting     Een reeks waarden in een kubus die zijn gebaseerd op een kolom in de feitentabel van de kubus en die gewoonlijk uit numerieke waarden bestaan. Metingen vormen de centrale waarden in de kubus die worden voorverwerkt, samengevoegd en geanalyseerd. Gangbare voorbeelden hiervan zijn verkoopcijfers, winstcijfers, inkomsten en kosten.

Lid     Een item in een hiërarchie dat staat voor een of meer exemplaren van gegevens. Een lid kunt worden unieke of niet-unieke. Bijvoorbeeld zijn 2007 en 2008 unieke leden in het jaarniveau van een tijddimensie terwijl januari niet-unieke leden in het niveau van de maand staat omdat er meer dan een januari in de tijddimensie als deze gegevens voor meer dan een jaar bevat.

Berekend lid     Een lid van een dimensie waarvan de waarde tijdens de uitvoering wordt berekend met behulp van een expressie. Berekende lidwaarden kunnen worden afgeleid van de waarden van andere leden. Het berekende lid Winst kan bijvoorbeeld worden bepaald door de waarde van het lid Kosten af te trekken van de waarde van het lid Verkoop.

Dimensie     Een reeks van een of meer geordende hiërarchische niveaus in een kubus die een gebruiker begrijpt en gebruikt als basis voor gegevensanalyse. Een geografische dimensie kan bijvoorbeeld niveaus bevatten voor land/regio, staat/provincie en plaats. Een tijddimensie kan een hiërarchie bevatten met niveaus voor jaar, kwartaal, maand en dag. In een draaitabel- of draaigrafiekrapport wordt elke hiërarchie een reeks velden die u kunt uitvouwen en samenvouwen om lagere of hogere niveaus weer te geven.

Hiërarchie     Een logische boomstructuur waarin de leden van een dimensie worden geordend, zodat elk lid één bovenliggend lid en nul of meer onderliggende leden heeft. Een onderliggend lid is een lid op het eerstvolgende lagere niveau in de hiërarchie die rechtstreeks verbonden is met het huidige lid. In een tijdhiërarchie met de niveaus Kwartaal, Maand en Dag is Januari bijvoorbeeld een onderliggend lid van Kwrt1. Een bovenliggend lid is een lid op het eerstvolgende hogere niveau in de hiërarchie die rechtstreeks verbonden is met het huidige lid. De bovenliggende waarde is gewoonlijk een samenvoeging van de waarden van alle onderliggende items. In een tijdhiërarchie die de niveaus Kwartaal, Maand en Dag bevat is Kwrt1 het bovenliggende lid van Januari.

Niveau     In een hiërarchie kunnen gegevens worden geordend in hogere en lagere detailniveaus, zoals de niveaus Jaar, Kwartaal, Maand en Dag in een tijdhiërarchie.

Naar boven

OLAP-functies in Excel

Ophalen van OLAP-gegevens     U kunt verbinding maken met OLAP-gegevensbronnen net zoals u met andere externe gegevensbronnen doet. U kunt werken met databases die zijn gemaakt met Microsoft SQL Server OLAP-Services versie 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services versie 2000 en Microsoft SQL Server Analysis Services versie 2005, de Microsoft-OLAP-serverproducten. Excel kan ook werken met OLAP-producten van derden die compatibel met OLE-DB voor OLAP zijn.

Alleen als een draaitabelrapport of draaigrafiekrapport of in een werkbladfunctie geconverteerd uit een draaitabelrapport, maar niet als een externe gegevensreeks, kunt u OLAP-gegevens weergeven. U kunt OLAP-draaitabelrapporten en draaigrafiekrapporten opslaan in rapportsjablonen en kunt u Office Gegevensverbindingsbestand () bestanden () om verbinding met OLAP-databases voor OLAP-query's te maken. Wanneer u een ODC-bestand opent, wordt een leeg draaitabelrapport, dat wil, waarna u zeggen kunt indelen weergegeven.

Kubusbestanden maken voor offlinegebruik     U kunt een offlinekubusbestand (.CUB) maken met een subset van de gegevens uit een OLAP-serverdatabase. Via offlinekubusbestanden kunt u met OLAP-gegevens werken als u niet met het netwerk bent verbonden. Een kubus biedt u de mogelijkheid te werken met grotere hoeveelheden gegevens in een draaitabel- of draaigrafiekrapport dan anders mogelijk is, en versnelt het ophalen van de gegevens. U kunt alleen kubusbestanden maken als u werkt met een OLAP-provider die deze functie ondersteunt, zoals Microsoft SQL Analysis Services Server versie 2005.

Serveracties     Een serverbewerking is een optioneel, maar handige functie waarmee de beheerder van een OLAP-kubus kunt definiëren op een server die gebruikmaakt van een KUBUSLID of meting als een parameter in de query voor meer informatie in de kubus, of een andere toepassing, zoals een browser te starten. Excel ondersteunt URL, rapport rijenset, meer details via en uitvouwen naar Detail Serveracties, maar worden niet ondersteund farmaceutische, instructie en gegevensset.

KPI 's     Een KPI is een speciale berekende maateenheid die is gedefinieerd op de server waarmee u voor het bijhouden van "key performance indicators" waaronder status (de huidige waarde voldoet aan een specifieke number?) en trend (wat is de waarde via time?). Wanneer deze worden weergegeven, kan de Server gerelateerde pictogrammen die vergelijkbaar met het nieuwe Excel-pictogram om aan te geven boven of onder statusniveaus (zoals een pictogram Stop) of of een waarde omhoog of omlaag (zoals een pijlpictogram zijn) is populair verzenden.

Serveropmaak     Kubusbeheerders van de kunnen maatstaven en berekende leden maken met kleuropmaak, lettertypeopmaak en regels voor voorwaardelijke opmaak, die een regel standaard zakelijke kunnen worden aangeduid. Bijvoorbeeld, een serveropmaak voor winst mogelijk een getalnotatie valuta, de kleur van een cel van groen als de waarde is groter dan of gelijk is aan 30.000 of rood als de waarde lager is dan 30.000 is en een tekenstijl van vet als de waarde minder dan 30.000 is en normale als groter dan of gelijk is aan 30.000. Zie de indeling en opmaak van een draaitabelrapport ontwerpenvoor meer informatie.

Weergavetaal van Office     Een kubusbeheerder kan vertalingen definiëren van gegevens en fouten op de server voor gebruikers die draaitabelinformatie in een andere taal willen zien. Deze functie is gedefinieerd als een bestandsverbindingseigenschap en de landinstellingen op de computer van de gebruiker moeten overeenkomen met de weergavetaal.

Naar boven

Benodigde softwarecomponenten voor toegang tot OLAP-gegevensbronnen

Een OLAP-provider     Als u wilt instellen OLAP-gegevensbronnen voor Excel, moet u een van de volgende OLAP-providers:

  • OLAP-voorziening van Microsoft     Excel bevat het stuurprogramma voor gegevensbron en de clientsoftware die u nodig hebt voor toegang tot databases die zijn gemaakt met Microsoft SQL Server OLAP Services versie 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services versie 2000 (8.0) of Microsoft SQL Server Analysis Services versie 2005 (9.0).

  • OLAP-voorzieningen van andere leveranciers       Voor andere OLAP-producten moet u extra stuurprogramma's en clientsoftware installeren. Als u de Excel-functies wilt gebruiken voor het werken met OLAP-gegevens, moet het product voldoen aan de norm voor OLE-DB voor OLAP. Het product moet bovendien compatibel zijn met Microsoft Office. Neem contact op met de systeembeheerder of de leverancier van het OLAP-product voor informatie over het installeren en gebruiken van een OLAP-voorziening van derden.

Serverdatabases en kubusbestanden     De OLAP-clientsoftware van Excel ondersteunt verbindingen met twee verschillende OLAP-databases. Als een database op een OLAP-server beschikbaar is via het netwerk, kunt u rechtstreeks vanaf deze server gegevens ophalen. Als u beschikt over een offlinekubusbestand met de OLAP-gegevens of een kubusdefinitiebestand, kunt u een verbinding maken met dat bestand om de brongegevens op te halen.

Gegevensbronnen     Een gegevensbron biedt toegang tot alle gegevens in de OLAP-database of het offlinekubusbestand. Nadat u een OLAP-gegevensbron hebt gemaakt, kunt u rapporten maken op basis van deze gegevensbron en OLAP-gegevens retourneren naar Excel in de vorm van een draaitabel- of draaigrafiekrapport of in de vorm van een werkblad dat is geconverteerd van een draaitabelrapport.

Microsoft Query     Gegevens ophalen uit een externe database zoals Microsoft SQL- of Microsoft Access kunt u Query. U hoeft niet bij het gebruik van de Query gegevens ophalen uit een OLAP-draaitabelrapporten die is gekoppeld aan een kubusbestand. Zie Met Microsoft Query externe gegevens ophalenvoor meer informatie.

Naar boven

Functieverschillen tussen OLAP- en niet-OLAP-brongegevens

Als u werkt met draaitabel- en draaigrafiekrapporten op basis van zowel OLAP-brongegevens als andere typen brongegevens, zult u merken dat er enkele verschillen zijn in de functies.

Gegevens ophalen     Een OLAP-server geeft als resultaat van de nieuwe gegevens naar Excel elke keer dat u wijzigt de indeling van het rapport. U in één keer naar de brongegevens zoeken met andere soorten externe brongegevens, of u kunt opties instellen voor het vragen alleen wanneer u items van verschillende rapport filteren veld weergeeft. U hebt ook verschillende andere opties voor het rapport vernieuwen.

In rapporten die zijn gemaakt op basis van OLAP-brongegevens, zijn de instellingen voor rapportfiltervelden niet beschikbaar. U kunt ook geen achtergrondquery uitvoeren en de instelling voor het optimaliseren van het geheugen is niet beschikbaar.

Opmerking: De instelling van de geheugen optimaliseren is ook niet beschikbaar voor OLEDB-gegevensbronnen en voor draaitabelrapporten op basis van een cellenbereik.

Veldtypen    OLAP-brongegevens dimensie velden kunnen worden gebruikt alleen als rij (reeksenas), kolom (categorieas) of paginavelden. Eenheid velden kunnen worden gebruikt alleen als waardevelden. Voor andere soorten brongegevens, kunnen alle velden kunnen worden gebruikt in een willekeurig deel van een rapport.

Toegang tot detailgegevens     Bij OLAP-brongegevens bepaalt de server welke detailniveaus beschikbaar zijn en berekent de server samenvattingswaarden, zodat de detailrecords waaruit de samenvattingswaarden zijn opgebouwd, mogelijk niet beschikbaar zijn. De server kan echter eigenschapsvelden bieden die u kunt weergeven. Andere typen brongegevens hebben geen eigenschapsvelden, maar u kunt de onderliggende details voor gegevensveldwaarden en items weergeven en u kunt items zonder gegevens weergeven.

OLAP-rapportfiltervelden hebben mogelijk niet het item Alles. Ook is de opdracht Rapportfilterpagina's weergeven niet beschikbaar.

Eerste sorteervolgorde       Bij OLAP-brongegevens worden items eerst weergegeven in de volgorde waarin ze van de OLAP-server zijn opgehaald. U kunt de items vervolgens sorteren of handmatig opnieuw schikken. Bij andere typen brongegevens worden de items in een nieuw rapport eerst weergegeven in oplopende volgorde op itemnaam.

Berekeningen     OLAP-servers bieden samengevatte waarden rechtstreeks voor een rapport, zodat u kunt de samenvattingsfuncties voor waardevelden niet wijzigen. Voor andere soorten brongegevens, kunt u de samenvattingsfunctie voor een veld met waarden wijzigen en meerdere samenvattingsfuncties gebruiken voor het veld met dezelfde waarde. U kunt berekende velden of berekende items in rapporten met OLAP-brongegevens maken.

Subtotalen     In rapporten met OLAP-brongegevens kunt u de samenvattingsfunctie voor subtotalen niet wijzigen. Bij andere typen brongegevens kunt u samenvattingsfuncties voor subtotalen wel wijzigen en subtotalen voor alle rij- en kolomvelden weergeven of verbergen.

Bij OLAP-brongegevens kunt u verborgen items wel of niet opnemen wanneer u subtotalen en eindtotalen berekent. Bij andere typen brongegevens kunt u verborgen items in rapportfiltervelden in subtotalen opnemen, maar worden verborgen items in andere velden niet standaard opgenomen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×