Office
Aanmelden

Opgeven hoe gegevens worden weergegeven met aangepaste notatie

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U hebt de gegevens in een veld worden weergegeven in een specifieke notatie door toe te passen aangepaste notaties. Aangepaste opmaak wijzigen hoe de gegevens wordt weergegeven en heeft geen invloed op hoe de gegevens worden opgeslagen in een Microsoft Access-database of hoe gebruikers kunnen gegevens invoeren of bewerken.

Een aangepaste notatie toepassen is een optie wanneer u met gegevenstypen werkt dat een bent niet gemachtigd een vooraf gedefinieerde opmaakoptie of als een vooraf gedefinieerde notatie niet aan uw wensen voldoet voldoet. U kunt aangepaste notaties toepassen door in te voeren sets van letterlijke tekens en andere tekens van de tijdelijke aanduiding voor een veld. Wanneer u een notatie op een tabelveld toepast, wordt die dezelfde opmaak automatisch toegepast op een besturingselement voor een formulier of rapport dat u koppelt aan dat tabelveld.

In dit artikel worden de typen letterlijke tekens en tijdelijke aanduidingen voor tekens beschreven die u kunt gebruiken met specifieke gegevenstypen en wordt aangegeven hoe u de notatie kunt toepassen.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over aangepaste notaties

Geef een indeling voor de gegevenstypen Numeriek en valuta

Geef een indeling voor de gegevenstypen tekst en Memo

Een indeling voor datum-/ tijdgegevens opgeven type

Meer informatie over opties voor opmaak

Meer te weten komen over aangepaste notaties

Als u een aangepaste notatie wilt maken, typt u enkele van de vele tekens die u kunt gebruiken bij de eigenschap Notatie van een tabelveld. De tekens die u kunt gebruiken zijn aanduidingstekens (zoals 0 en #), scheidingstekens (zoals punten en komma's), letterlijk weer te geven tekens en kleuren.

Bovendien kunt u notaties opgeven voor vier typen numerieke waarden: positieve, negatieve, nul- (0) en null-waarden (ongedefinieerd). Als u ervoor kiest om een notatie te maken voor elk type waarde, moet u de notatie voor positieve waarden vooraan plaatsen, de notatie voor negatieve waarden als tweede, de notatie voor nulwaarden als derde en de notatie voor null-waarden als laatste. Bovendien moet u alle notaties van elkaar scheiden met een puntkomma.

Voorbeeld van aangepaste notaties   

#.###,##;(#.###,##)[Rood];0.000,00;"Niet gedefinieerd"

Deze tekenreeks heeft vier aangepaste notaties en het volgende wordt weergegeven:

 • Positieve waarden met twee decimalen.

 • Negatieve waarden met twee decimalen, tussen haakjes en in rood.

 • Nulwaarden zoals het cijfer 0 altijd met twee decimalen.

 • Null-waarden als het woord "Ongedefinieerd".

Elk van de vier secties van de tekenreeks wordt van de rest gescheiden door een puntkomma (;).

Hieronder volgt een beschrijving van elke sectie:

 • Het hekje (#) is een tijdelijke aanduiding voor cijfers. Als er geen waarden beschikbaar zijn, wordt in Access een spatie weergegeven. Als u nullen wilt weergeven in plaats van spaties (bijvoorbeeld om 1234 weer te geven als 1234,00), gebruikt u het cijfer 0 als tijdelijke aanduiding.

 • Standaard worden in de eerste sectie positieve waarden weergegeven. Als u een notatie wilt gebruiken met grotere waarden of meer decimalen, kunt u meer tijdelijke aanduidingen toevoegen voor de decimale waarde, zoals #,###.###. 1234.5678 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 1,234.568. Zoals u ziet, wordt in deze notatie de komma gebruikt als scheidingsteken voor duizendtallen en de punt als decimaalteken.

  Als de record meer decimale waarden bevat dan er plaatsaanduidingstekens in de aangepaste notatie zijn, worden de waarden afgerond in Access en wordt alleen het aantal waarden weergegeven dat is opgegeven in de notatie. Als uw veld bijvoorbeeld de waarde 3,456.789 bevat, terwijl in de notatie slechts twee decimalen zijn opgegeven, wordt de decimale waarde in Access afgerond tot .79.

 • Standaard worden in het tweede onderdeel alleen negatieve waarden weergegeven. Als de gegevens geen negatieve waarden bevatten, wordt dit veld leeg gelaten. In bovenstaande voorbeeldnotatie worden alle negatieve waarden voorafgegaan en gevolgd door letterlijk weer te geven tekens, ronde haken. Verder wordt de kleurdeclaratie [Rood] gebruikt om negatieve waarden rood weer te geven.

 • Standaard wordt in de derde sectie de notatie voor alle nulwaarden (0) gedefinieerd. In dit geval wordt, als het veld een waarde van nul bevat, 0,000.00 weergegeven. Als u tekst wilt weergeven in plaats van een getal, kunt u ook "Nul" (tussen dubbele aanhalingstekens) gebruiken.

 • Standaard wordt in de vierde sectie gedefinieerd wat gebruikers zien als een record een null-waarde bevat. In dat geval zien gebruikers het woord "Ongedefinieerd". U kunt ook andere tekst gebruiken, zoals "Null" of "****". Onthoud dat deze tekens als letterlijke tekens worden beschouwd en deze exact zo worden weergegeven zoals u ze hebt ingevoerd als u deze tekens tussen dubbele aanhalingstekens hebt geplaatst.

Opmerking: Vergeet niet dat u alle vier de secties moet gebruiken. Als uw tabelveld bijvoorbeeld null-waarden accepteert, kunt u de vierde sectie weglaten.

Naar boven

Een notatie opgeven voor de gegevenstypen Numeriek en Valuta

Als u geen aangepaste notatie opgeeft voor numerieke en valutawaarden, worden cijfers weergegeven in de standaardgetalnotatie en valuta in de valutanotatie in Access.

Als u een aangepaste notatie wilt maken, gebruikt u de opmaaktekens die worden weergegeven in de volgende tabel. U kunt ook een kleur opgeven waarin u het getal of de valuta wilt weergeven.

Teken

Beschrijving

#

Hiermee geeft u een cijfer weer. Elke vermelding van het teken vertegenwoordigt een positie voor één getal. Als een positie geen waarde bevat, wordt in Access een spaties weergegeven. Kan tevens worden gebruikt als tijdelijke aanduiding.

45 wordt bijvoorbeeld weergegeven als u de opmaak ### toepassen en voer een waarde van 45 in het veld. Als u 12.145 in een veld, wordt 12.145 weergegeven invoert, zelfs als u slechts één tijdelijke aanduiding aan de linkerkant van het duizendtal gedefinieerd scheidingsteken.

1061

Hiermee geeft u een cijfer weer. Elke vermelding van het teken vertegenwoordigt een positie voor één getal. Als een positie geen waarde bevat, wordt in Access een nul (0) weergegeven.

Scheidingstekens voor duizendtallen en decimalen

Wordt gebruikt om aan te geven waar u toegang tot het decimale scheidingstekens voor duizendtallen en plaatsen. In Access worden de scheidingstekens die zijn gedefinieerd voor de landinstellingen van Windows. Zie de landinstellingen van Windows als u wilt wijzigen van het uiterlijk van bepaalde gegevenstypen wijzigenvoor informatie over deze instellingen.

spaties, + - $ ()

U kunt overal waar dat nodig is in uw notatiereeksen spaties, bepaalde wiskundige tekens (+ -) en financiële symbolen (¥ £ $) gebruiken. Als u andere veel gebruikte wiskundige symbolen wilt gebruiken, zoals een slash (\ of /) en het sterretje (*), plaatst u die tussen dubbele aanhalingstekens. U kunt ze overal plaatsen waar u wilt.

\

Hiermee geeft u in Access aan dat het direct hierop volgende teken moet worden weergegeven. Het resultaat is hetzelfde als wanneer u een teken tussen dubbele aanhalingstekens plaatst.

!

Wordt gebruikt voor het afdwingen van de uitlijning links van alle waarden. Wanneer u de uitlijning links afdwingen, kunt u de # en 0 tijdelijke aanduidingen voor cijfers niet gebruiken, maar kunt u tijdelijke aanduidingen voor teksttekens. Zie aangepaste indelingen voor tekst en Memo gegevenstypenvoor meer informatie over die tijdelijke aanduidingen.

*

Hierbij zorgt u ervoor dat het teken dat direct achter het sterretje staat dienst gaat doen als opvulteken. Dit is een teken dat wordt gebruikt om spaties op te vullen. Numerieke gegevens worden in Access normaliter rechts uitgelijnd, en de overblijvende ruimte links van een waarde wordt met spaties opgevuld. Opvultekens kunt u op een willekeurige plaats in een notatietekenreeks invoegen. Als u dat doet, worden eventuele spaties opgevuld met het opgegeven teken.

Zo wordt bijvoorbeeld met de notatie £##*~.00 een valutabedrag weergegeven als £45~~~~~.15. Het aantal tildes (~) dat in het veld wordt weergegeven, is afhankelijk van het aantal spaties in het tabelveld.

%

Kan als laatste teken in een notatietekenreeks worden gebruikt. Hierdoor wordt de waarde met 100 vermenigvuldigd en wordt achter het resultaat een procentteken weergegeven.

E+, E-

– of –

e+, e-

Hiermee worden waarden weergegeven in wetenschappelijke (exponentiële) notatie.

Gebruik deze optie als de vooraf gedefinieerde wetenschappelijke notatie onvoldoende ruimte biedt voor de waarden waarmee u werkt. Gebruik E+ of e+ om waarden als positieve exponent weer te geven, gebruik E- of e- om negatieve exponenten weer te geven. U moet deze tijdelijke aanduidingen in combinatie met andere tekens gebruiken.

Stel dat u bijvoorbeeld de notatie 0,000E+00 op een numeriek veld toepast en vervolgens 612345 typt. Deze waarde wordt dan in Access als 6,123E05 weergegeven. Eerst wordt het aantal decimalen op drie afgerond (het aantal nullen rechts of links van het decimaalteken). Vervolgens wordt de waarde van de exponent berekend uit het aantal cijfers dat aan de rechterkant komt (of links, afhankelijk van de taalinstellingen) van het decimaalteken in de oorspronkelijke waarde. In dit geval zou in de oorspronkelijke waarde '612345' (vijf cijfers) rechts van het decimaalteken zijn gekomen. Daarom wordt 6,123E+05 weergegeven en is de resulterende waarde gelijk aan 6,123 x 105.

"Letterlijke tekst"

Hiermee wordt tekst die voor de gebruikers zichtbaar moet zijn tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst.

[kleur]

Hiermee wordt een kleur toegepast op alle waarden in een onderdeel van de notatie. U moet de naam van de kleur tussen vierkante haken zetten en een van de volgende namen gebruiken: zwart, blauw, lichtblauw, groen, lila, rood, geel of wit.

Als u een aangepaste notatie wilt toepassen op de gegevenstypen Numeriek of Valuta, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik op of Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Selecteer het veld dat u wilt opmaken en klik op het tabblad Algemeen in de cel naast het vak Notatie.

 3. Voer de specifieke tekens in. Gebruik hiervoor de opmaak van uw keuze.

 4. Druk op Ctrl+S om uw werk op te slaan.

Nadat u een aangepaste notatie hebt toegepast op een veld, kunt u de opmaak testen door een of meer van de volgende activiteiten uit te voeren:

 • Waarden invoeren zonder scheidingstekens voor duizendtallen of decimaaltekens en bekijken hoe de gegevens eruitzien bij die opmaak. Worden de scheidingstekens op de juiste plekken neergezet?

 • Waarden invoeren die langer of korter zijn dan u verwacht (met en zonder scheidingstekens) en bekijken hoe de opmaak eruitziet. Worden ongewenste witruimten of voorloop- of volgspaties toegevoegd?

 • Een waarde nul of een null-waarde invoeren in een opmaak die bedoeld is voor positieve of negatieve waarden en bekijken of het resultaat u bevalt.

Naar boven

Een aangepaste notatie opgeven voor de gegevenstypen Tekst en Memo

De gegevenstypen tekst en Memo accepteren geen vooraf gedefinieerde notaties. Het gegevenstype tekst alleen aangepaste opmaak geaccepteerd, het gegevenstype Memo accepteert zowel aangepaste als RTF-opmaak.

Gewoonlijk past u aangepaste notaties toe op gegevenstypen Tekst en Memo om het lezen van de tabelgegevens te vergemakkelijken. Als u bijvoorbeeld een webformulier gebruikt om creditcardnummers te verzamelen en u slaat deze nummers op zonder spaties, kunt u een aangepaste notatie gebruiken om het juiste aantal spaties toe te voegen zodat de creditcardnummers gemakkelijker te lezen zijn.

Met aangepaste notaties voor de gegevenstypen Tekst en Memo kunt u slechts twee notatiesecties opnemen in een tekenreeks. De eerste sectie van een notatiereeks bepaalt het uiterlijk van tekst en de tweede sectie geeft lege waarden of tekenreeksen met de lengte nul weer. Als u geen notatie opgeeft, wordt alle tekst in gegevensbladen links uitgelijnd in Access.

In de volgende tabel vindt u een overzicht en beschrijving van de aangepaste notaties die u kunt gebruiken voor velden met het gegevenstype Tekst of Memo.

Teken

Beschrijving

@

Hiermee wordt de positie van beschikbare tekens in de notatiereeks weergegeven. Als alle tekens in de onderliggende gegevens worden geplaatst in Access, worden eventuele resterende plaatsaanduidingen weergegeven als spaties.

Als de notatiereeks bijvoorbeeld @@@@@ is en de onderliggende tekst is ABC, wordt de tekst links uitgelijnd met twee voorloopspaties.

&

Hiermee wordt de positie van beschikbare tekens in de notatiereeks weergegeven. Als alle tekens in de onderliggende gegevens worden geplaatst in Access, worden eventuele resterende plaatsaanduidingen niet weergegeven.

Als de notatiereeks bijvoorbeeld &&&&& is en de tekst is ABC, wordt alleen de links uitgelijnde tekst weergegeven.

!

Hiermee wordt ervoor gezorgd dat plaatsaanduidingstekens worden opgevuld van links naar rechts en niet van rechts naar links. U moet dit teken gebruiken aan het begin van elke notatiereeks.

<

Hiermee wordt alle tekst weergegeven in kleine letters. U moet dit teken gebruiken aan het begin van een notatiereeks, maar u kunt het vooraf laten gaan door een uitroepteken (!).

>

Hiermee wordt alle tekst weergegeven in hoofdletters. U moet dit teken gebruiken aan het begin van een notatiereeks, maar u kunt het vooraf laten gaan door een uitroepteken (!).

*

Als u dit teken gebruikt, gaat het teken dat direct op het sterretje volgt dienst doen als opvulteken. Dit is een teken dat wordt gebruikt om spaties op te vullen. Tekst wordt in Access normaliter links uitgelijnd, en de overblijvende ruimte links van een waarde wordt met spaties opgevuld. Opvultekens kunt u op een willekeurige plaats in een notatietekenreeks invoegen. Als u dat doet, worden eventuele spaties opgevuld met het opgegeven teken.

Spatie, + - $ ()

U kunt overal waar dat nodig is spaties, enkele rekenkundige tekens (+ -) en financiële symbolen (¥ £ $) gebruiken in de tekenreeksen waarmee u de notatie bepaalt. Als u andere bekende rekenkundige symbolen wilt gebruiken, zoals de slash (\ of /) en het sterretje (*), moet u ze tussen dubbele aanhalingstekens zetten. U kunt ze dan gebruiken waar u maar wilt.

"Letterlijke tekst"

Tekst die de gebruikers moeten zien, wordt tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst.

\

Hiermee geeft u in Access aan dat het direct hierop volgende teken moet worden weergegeven. Het resultaat is hetzelfde als wanneer u een teken tussen dubbele aanhalingstekens plaatst.

[kleur]

Hiermee wordt een kleur toegepast op alle waarden in een onderdeel van de notatie. U moet de naam tussen vierkante haken zetten en een van de volgende namen gebruiken: zwart, blauw, lichtblauw, groen, lila, rood, geel of wit.

Opmerking: Als u een notatie opgeeft, worden in Access de aanduidingstekens gevuld met gegevens uit het onderliggende veld.

Ga als volgt te werk om een aangepaste notatie toe te passen:

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik op of Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Selecteer het veld dat u wilt opmaken en klik op het tabblad Algemeen in de cel naast het vak Notatie.

 3. Voer de notatie in.

  Welk type aangepaste notatie u kunt opgeven is afhankelijk van het gegevenstype dat u selecteert voor het veld.

 4. Druk op Ctrl+S om uw werk op te slaan.

U kunt uw aangepaste notatie op een van de volgende manieren testen:

 • Geef waarden op in hoofdletters of kleine letters en bekijk hoe de gegevens eruitzien met de opmaak. Zijn de resultaten zinvol?

 • Geef waarden op die langer of korter zijn dan u verwacht (met en zonder scheidingstekens) en bekijk hoe de opmaak eruitziet. Worden er ongewenste witruimten, voorloop- of volgspaties, of onverwachte tekens toegevoegd?

 • Voer een tekenreeks met een waarde nul of een null-waarde toe en kijk of het resultaat is wat u ervan verwacht.

Naar boven

Een notatie opgeven voor het gegevenstype Datum/tijd

Als u geen vooraf gedefinieerde notatie of aangepaste notatie opgeeft, wordt in Access de Algemene datumnotatie toegepast: dd-m-jjjj u:nn:ss AM/PM.

Aangepaste notaties voor de datum-/tijdvelden kunnen uit twee delen bestaan: een voor de datum en een voor de tijd. U kunt die twee delen scheiden met een puntkomma. Zo zou u bijvoorbeeld de Algemene datumnotatie als volgt opnieuw kunnen maken: dd-m-jjjj;u:nn:ss

Teken

Beschrijving

Datumscheidingsteken

Wordt gebruikt om te bepalen waar het scheidingsteken voor dagen, maanden en jaren wordt geplaatst. Het scheidingsteken dat in de landinstellingen van Windows wordt gebruikt. Zie de landinstellingen van Windows als u wilt wijzigen van het uiterlijk van bepaalde gegevenstypen wijzigenvoor informatie over deze instellingen.

c

Hiermee geeft u de algemene datumnotatie weer.

d of dd

Hiermee geeft u de dag van de maand weer met een of twee cijfers. Gebruik één tijdelijke aanduiding voor weergave als één cijfer, gebruik twee tijdelijke aanduidingen voor twee cijfers.

ddd

Hiermee geeft u de dag van de week, afgekort tot twee letters, weer.

Bijvoorbeeld maandag wordt weergegeven als ma.

dddd

Hiermee wordt elke dag van de week volledig weergegeven.

ddddd

Hiermee wordt de korte datumnotatie weergegeven.

dddddd

Hiermee wordt de lange datumnotatie weergegeven.

w

Hiermee wordt het nummer van de weekdag weergegeven.

Bijvoorbeeld maandag wordt weergegeven als 2.

m of mm

Hiermee wordt de maand weergegeven als getal, respectievelijk met één cijfer en twee cijfers.

mmm

Hiermee wordt de naam van de maand afgekort tot drie letters.

Bijvoorbeeld oktober wordt weergegeven als okt.

mmmm

Hiermee wordt de naam van elke maand volledig weergegeven.

q

Hiermee wordt het nummer van het huidige kwartaal weergegeven (1-4).

Bijvoorbeeld voor een datum in mei wordt 2 als waarde van het kwartaal weergegeven.

j

Hiermee wordt de dag van het jaar weergegeven (1-366).

jj

Hiermee worden de laatste twee cijfers van het jaartal weergegeven.

Opmerking: Het is aan te raden altijd alle vier cijfers van het jaartal te typen en weer te geven.

jjjj

Hiermee worden alle vier cijfers van een jaartal weergegeven in het bereik 0100-9999.

Tijdscheidingsteken

Hiermee wordt bepaald waar het scheidingsteken voor uren, minuten en seconden wordt geplaatst in Access. In Access wordt gebruikgemaakt van het scheidingsteken dat is gedefinieerd in uw Windows-landinstellingen

u of uu

Hiermee wordt het uur weergegeven met een of twee cijfers.

n of nn

Hiermee worden de minuten weergegeven met een of twee cijfers.

s of ss

Hiermee worden de seconden weergegeven met een of twee cijfers.

ttttt

Hiermee wordt de lange tijdnotatie weergegeven.

AM/PM

Hiermee wordt de tijd weergegeven volgens de twaalfuursklok, gevolgd door AM of PM. Access ontleent de waarde aan de systeemklok van de computer.

A/P of a/p

Hiermee wordt de tijd weergegeven volgens de twaalfuursklok, gevolgd door A, P, a of p. Access ontleent de waarde aan de systeemklok van de computer.

AMPM

Hiermee worden 12-uurs klokwaarden weergegeven. In Access worden de aanduidingen voor voormiddag en namiddag gebruikt die zijn opgegeven in de landinstellingen van Windows.

Spatie, + - $ ()

U kunt overal waar dat nodig is in uw notatiereeksen spaties, bepaalde wiskundige tekens (+ -), financiële symbolen ($ ¥ £) en haakjes gebruiken. Als u andere veel gebruikte wiskundige symbolen wilt gebruiken, zoals een slash (\ of /) en het sterretje (*), plaatst u die tussen dubbele aanhalingstekens. U kunt ze overal plaatsen waar u wilt.

\

Hiermee geeft u in Access aan dat het direct hierop volgende teken moet worden weergegeven. Het resultaat is hetzelfde als wanneer u een teken tussen dubbele aanhalingstekens plaatst.

*

Hierbij zorgt u ervoor dat het teken dat direct achter het sterretje staat dienst gaat doen als opvulteken. Dit is een teken dat wordt gebruikt om spaties op te vullen. Tekst wordt in Access normaliter links uitgelijnd, en de overblijvende ruimte rechts van een waarde wordt met spaties opgevuld. Opvultekens kunt u op een willekeurige plaats in een notatietekenreeks invoegen. Als u dat doet, worden eventuele spaties opgevuld met het opgegeven teken.

"Letterlijke tekst"

Hiermee wordt tekst die voor de gebruikers zichtbaar moet zijn tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst.

[kleur]

Hiermee wordt een kleur toegepast op alle waarden in een onderdeel van de notatie. U moet de naam tussen vierkante haken zetten en een van de volgende namen gebruiken: zwart, blauw, lichtblauw, groen, lila, rood, geel of wit.

Naar boven

Meer te weten komen over opmaakopties

Als u een veld in een gegevensblad, formulier of rapport om weer te geven van een bepaalde waarde, terwijl het veld een andere waarde bevat wilt, kunt u een opzoekveld maken. Lees meer informatie over opzoekvelden aanpassen hoe gegevens worden weergegeven door een opzoekveld te maken. Lees een invoermasker wilt invoeren veld of waarden in een specifiek bepalen makenom te bepalen de indeling waarin gegevens worden ingevoerd. Lees meer informatie over het toevoegen van tekst met opmaak op een veld, invoegen of toevoegen van een rich text-veld.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×