Opgeven hoe gegevens worden weergegeven met aangepaste notatie

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U hebt de gegevens in een veld in een bepaalde indeling weer gegeven door aangepaste opmaak toe te passen. Met aangepaste opmaak wordt alleen de manier gewijzigd waarop de gegevens worden weer gegeven en niet van invloed op de manier waarop de gegevens worden opgeslagen in een micro soft Access-Data Base, of hoe gebruikers gegevens kunnen invoeren of bewerken.

Het Toep assen van een aangepaste opmaak is een optie wanneer u met gegevens typen werkt die geen vooraf gedefinieerde opmaak optie voor toegang hebben, of als een vooraf gedefinieerde notatie niet aan uw behoeften voldoet. U kunt aangepaste opmaak Toep assen door sets met letterlijke tekens en tijdelijke aanduidingen voor een veld in te voeren. Wanneer u een notatie toepast op een tabel veld, wordt deze opmaak automatisch toegepast op alle formulier-of rapport besturings elementen die u aan dat tabel veld koppelt.

In dit artikel worden de letter typen en tijdelijke aanduidingen voor tekens beschreven die u kunt gebruiken met specifieke gegevens typen en ziet u hoe u de opmaak kunt Toep assen.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over aangepaste notaties

Een notatie opgeven voor de gegevens typen numeriek en valuta

Een indeling opgeven voor de gegevens typen tekst en Memo

Een notatie opgeven voor het gegevens type datum/tijd

Meer informatie over opmaak opties

Meer informatie over aangepaste notaties

Wanneer u een aangepaste notatie maakt, voert u verschillende tekens in de eigenschap notatie van een tabel veld in. De tekens bestaan uit tijdelijke aanduidingen (zoals 0 en #), scheidings tekens (zoals punten en komma's), letterlijke tekens en kleuren.

Daarnaast kunt u notaties opgeven voor vier typen numerieke waarden (positief, negatief, nul (0) en Null (niet-gedefinieerd). Als u een notatie voor elk type waarde wilt maken, moet u de notatie voor positieve waarden eerst instellen, de notatie voor negatieve waarden, de notatie voor nulwaarden en de notatie voor Null-waarden als laatste. U moet de notatie ook scheiden met een punt komma.

Voor beeld van aangepaste notaties   

#, # # #. # #;(#, # # #. # #) [Rood]; 0; 000.00; " Ongedefinieerd

Deze teken reeks heeft vier aangepaste notaties en toont het volgende:

 • Positieve waarden met twee decimalen.

 • Negatieve waarden met twee decimalen, tussen haakjes en in het rood.

 • Nulwaarden als het cijfer 0, altijd met twee decimalen.

 • Null-waarden als het woord ' ongedefinieerd '.

Elk van de vier secties in de teken reeks wordt gescheiden door een punt komma (;).

In de volgende secties wordt elke sectie beschreven:

 • Het hekje (#) is een tijdelijke aanduiding voor cijfers. Als er geen waarden worden gevonden, wordt in Access een lege ruimte weer gegeven. Als u nullen wilt weer geven in plaats van spaties (bijvoorbeeld 1234 weer geven als 1234,00), gebruikt u het cijfer 0 als tijdelijke aanduiding.

 • Standaard worden in de eerste sectie positieve waarden weer gegeven. Als u een notatie met grotere waarden of meer decimalen wilt gebruiken, kunt u meer tijdelijke aanduidingen voor de decimale waarde toevoegen, zoals #, # # #. # # #. Als voor beeld wordt 1234,5678 weer gegeven als 1.234,568. In deze notatie wordt de komma gebruikt als scheidings teken voor duizend tallen en de punt als decimaal scheidings teken.

  Als de decimale waarden in de record groter zijn dan het aantal tijdelijke aanduidingen voor tekens in de aangepaste notatie, worden de waarden afgerond en wordt alleen het aantal waarden weer gegeven dat is opgegeven in de notatie. Als het veld bijvoorbeeld 3.456,789 bevat, maar de notatie twee decimalen bevat, wordt de decimale waarde naar. 79 afgerond.

 • Standaard worden in het tweede gedeelte alleen negatieve waarden weer gegeven. Als de gegevens geen negatieve waarden bevatten, wordt het veld leeg gelaten. In het voor gaande voor beeld worden alle negatieve waarden omgeven door letterlijke tekens, de haakjes openen en sluiten. De kleur declaratie [rood] wordt ook gebruikt om negatieve waarden weer te geven in het rode type.

 • De derde sectie definieert standaard de notatie voor alle nulwaarden (0). In dit geval wordt 0000,00 weer gegeven wanneer het veld de waarde nul bevat. Als u tekst wilt weer geven in plaats van een getal, gebruikt u ' nul ' (tussen dubbele aanhalings tekens).

 • In het vierde gedeelte wordt standaard bepaald welke gebruikers zien wanneer een record een null-waarde bevat. In dit geval zien gebruikers het woord ' niet gedefinieerd '. U kunt ook andere tekst gebruiken, zoals "null" of "* * * *". Houd er rekening mee dat tekens die tussen dubbele aanhalings tekens staan, de opmaak hebben om deze tekens als letterlijke tekens te behandelen en ze precies zo weer te geven als u ze hebt ingevoerd.

Opmerking: Houd er rekening mee dat u niet alle vier secties hoeft te gebruiken. Als het tabel veld bijvoorbeeld null-waarden accepteert, kunt u het vierde gedeelte weglaten.

Naar boven

Een notatie opgeven voor de gegevens typen numeriek en valuta

Als u geen aangepaste notatie opgeeft voor numerieke waarden en valuta waarden, worden getallen in de notatie Standaard getalnotatie en valuta in de valuta notatie weer gegeven.

Als u een aangepaste notatie wilt maken, gebruikt u de opmaak tekens die in de volgende tabel worden weer gegeven. U kunt ook een kleur opgeven waarin u het getal of de valuta wilt hebben.

Teken

Beschrijving

#

Wordt gebruikt om een cijfer weer te geven. Elke instance van het teken staat voor een positie voor één cijfer. Als een positie geen waarde bevat, wordt in Access een lege ruimte weergegeven. Dit teken kan ook als tijdelijke aanduiding worden gebruikt.

Als u bijvoorbeeld de notatie #, ## # toepast en een waarde van 45 invoert in het veld, wordt 45 weer gegeven. Als u 12.145 invoert in een veld, wordt 12.145 weer gegeven, ook al hebt u slechts één tijdelijke aanduiding aan de linkerkant van het scheidings teken voor duizend tallen gedefinieerd.

0

Wordt gebruikt om een cijfer weer te geven. Elke instance van het teken staat voor een positie voor één cijfer. Als een positie geen waarde bevat, wordt in Access een nul (0) weergegeven.

Scheidingstekens voor duizendtallen en decimalen

Wordt gebruikt om aan te geven waar de scheidings tekens voor duizend tallen en decimalen moeten worden geplaatst. In Access worden de scheidings tekens gebruikt die zijn gedefinieerd voor de land instellingen van Windows. Zie de land instellingen van Windows wijzigen om het uiterlijk van sommige gegevens typen te wijzigenvoor meer informatie over deze instellingen.

Lege ruimten, + - $ ()

Wordt gebruikt voor het invoegen van lege ruimten, wiskundige tekens (+ -) en financiële symbolen (¥ £ $) op elke plaats in de notatietekenreeks waar deze zijn vereist. Als u gebruik wilt maken van andere veelgebruikte wiskundige symbolen, zoals slash (\ of /) en sterretje (*), plaatst u deze tussen dubbele aanhalingstekens. U kunt deze op elke willekeurige plaats opnemen.

\

Wordt gebruikt om de weergave van het eerstvolgende teken af te dwingen. Dit komt overeen met het plaatsen van een teken tussen dubbele aanhalingstekens.

!

Wordt gebruikt om de uitlijning aan de linkerkant van alle waarden af te dwingen. Wanneer u de uitlijning afdwingt, kunt u de tijdelijke aanduidingen # en 0 cijfers niet gebruiken, maar u kunt wel tijdelijke aanduidingen voor tekst tekens gebruiken. Zie voor meer informatie over deze tijdelijke aanduidingen aangepaste notaties voor de gegevens typen tekst en Memo.

*

Wordt gebruikt om af te dwingen dat het eerstvolgende teken na het sterretje een opvulteken wordt, dat wil zeggen een teken waarmee lege ruimten worden gevuld. In Access worden numerieke gegevens doorgaans rechts uitgelijnd, waarbij het gebied links van de waarde wordt opgevuld met lege ruimten. Opvultekens kunt u op elke willekeurige plaats in een notatietekenreeks toevoegen, en in dat geval worden lege ruimten opgevuld met het opgegeven teken.

Met de notatie £##*~.00 wordt bijvoorbeeld een valutabedrag als £45~~~~~.15 weergegeven. Het aantal tildes (~) dat in het veld wordt weergegeven, is afhankelijk van het aantal lege ruimten in het tabelveld.

%

Wordt gebruikt als laatste teken in een notatietekenreeks. De waarde wordt met 100 vermenigvuldigd en achter het resultaat wordt een procentteken weergegeven.

E+, E-

– of –

e+, e-

Wordt gebruikt om waarden in een wetenschappelijke (exponentiële) notatie weer te geven.

Gebruik deze optie als de vooraf gedefinieerde wetenschappelijke notatie onvoldoende plaats biedt aan de waarden. Met E+ of e+ worden waarden als positieve exponenten weergegeven, met E- of e- als negatieve exponenten. U moet deze tijdelijke aanduidingen gebruiken in combinatie met andere tekens.

Stel dat u de notatie 0.000E+00 op een numeriek veld toepast en vervolgens 612345 invoert. In Access wordt 6.123E+05 weergegeven. Eerst wordt het aantal decimalen afgerond op drie (het aantal nullen rechts of links van het decimale scheidingsteken). Vervolgens wordt de exponentwaarde berekend uit het aantal cijfers rechts (of links, afhankelijk van uw taalinstellingen) van het decimale scheidingsteken in de oorspronkelijke waarde. In dit geval zou de oorspronkelijke waarde resulteren in "612345" (vijf cijfers) rechts van de decimale punt. Daarom geeft Access 6.123E+05 weer, en is de resulterende waarde het equivalent van 6.123 x 105.

"Letterlijke tekst"

Plaats tekst die gebruikers moeten zien tussen dubbele aanhalingstekens.

[kleur]

Wordt gebruikt om kleur toe te passen op alle waarden in een sectie van de notatie. U moet de naam van de kleur tussen haakjes plaatsen en vervolgens een van de volgende namen gebruiken: zwart, blauw, cyaan, groen, magenta, rood, geel of wit.

Als u een aangepaste notatie wilt Toep assen op de gegevens typen getal of valuta, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Selecteer het veld waarvoor u een notatie wilt opgeven, ga naar het tabblad Algemeen en klik op de cel naast het vak Opmaak.

 3. Voer de specifieke tekens in op basis van de vereiste opmaak.

 4. Druk op Ctrl+S om de wijzigingen op te slaan.

Nadat u een aangepaste notatie op een veld hebt toegepast, kunt u de notatie op een of meer van de volgende manieren testen:

 • Voer waarden in zonder scheidings tekens voor duizend tallen of scheidings tekens voor decimalen en Bekijk hoe de gegevens in de notatie worden verwerkt. Worden de scheidings tekens op de juiste plaatsen in de notatie geplaatst?

 • Voer waarden in die langer of korter zijn dan verwacht (met en zonder scheidings tekens) en Bekijk hoe de notatie zich gedraagt. Worden er ongewenste spaties of nullen aan de voor-of achtervolgings opmaak toegevoegd?

 • Voer in een notatie die is bedoeld voor positieve of negatieve waarden een nul of een null-waarde in en kijk of u het resultaat leuk vindt.

Naar boven

Een indeling opgeven voor de gegevens typen tekst en Memo

De gegevens typen tekst en Memo accepteren geen vooraf gedefinieerde notaties. Het gegevens type tekst accepteert alleen aangepaste notaties, maar het gegevens type Memo accepteert zowel aangepaste als tekst met opmaak.

Normaal gesp roken past u aangepaste notaties toe op gegevens typen tekst en memo om de tabel gegevens beter leesbaar te maken. Als u bijvoorbeeld een webformulier gebruikt om creditcard nummers te verzamelen en u deze nummers zonder spaties opslaat, kunt u een aangepaste notatie gebruiken om de juiste spaties toe te voegen, zodat u de nummers van de credit cards beter leesbaar kunt maken.

Aangepaste notaties voor de gegevens typen tekst en Memo hebben slechts twee opmaak secties in een teken reeks mogelijk. In het eerste gedeelte van een notatie teken reeks wordt het uiterlijk van tekst bepaald en in het tweede gedeelte worden lege waarden of teken reeksen met de lengte nul weer gegeven. Als u geen opmaak opgeeft, wordt alle tekst in de gegevens bladen in Access rechts uitgelijnd.

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de aangepaste notaties die u kunt Toep assen op velden met de gegevens typen tekst of Memo.

Teken

Beschrijving

@

Wordt gebruikt om alle beschikbare tekens voor de positie in de notatietekenreeks weer te geven. Als door Access alle tekens in de onderliggende gegevens worden opgenomen, worden eventuele resterende tijdelijke aanduidingen als lege ruimten weergegeven.

Als de notatiereeks bijvoorbeeld @@@@@ is en de onderliggende tekst is ABC, wordt de tekst links uitgelijnd met twee voorloopspaties.

&

Wordt gebruikt om alle beschikbare tekens voor de positie in de notatietekenreeks weer te geven. Als door Access alle tekens in de onderliggende gegevens worden opgenomen, wordt in eventuele resterende tijdelijke aanduidingen niets weergegeven.

Als de notatietekenreeks bijvoorbeeld &&&&& is en de tekst is ABC, wordt alleen de links uitgelijnde tekst weergegeven.

!

Wordt gebruikt om af te dwingen dat tekens voor tijdelijke aanduidingen van links naar rechts worden gevuld en niet van rechts naar links. U moet dit teken aan het begin van een notatietekenreeks gebruiken.

<

Wordt gebruikt om af te dwingen dat alle tekst in kleine letters wordt weergegeven. U moet dit teken aan het begin van een notatietekenreeks gebruiken, maar u kunt het laten voorafgaan door een uitroepteken (!).

>

Wordt gebruikt om af te dwingen dat alle tekst in hoofdletters wordt weergegeven. U moet dit teken aan het begin van een notatietekenreeks gebruiken, maar u kunt het laten voorafgaan door een uitroepteken (!).

*

Bij gebruik van dit teken wordt het eerstvolgende teken na het sterretje (*) een opvulteken, dat wil zeggen een teken waarmee lege ruimten worden gevuld. In Access wordt tekst doorgaans links uitgelijnd, waarbij het gebied rechts van de waarde wordt opgevuld met lege ruimten. Opvultekens kunt u op elke willekeurige plaats in een notatietekenreeks toevoegen. In dat geval worden lege ruimten opgevuld met het opgegeven teken.

Lege ruimte, + - $ ()

Wordt gebruikt voor het invoegen van lege ruimten, wiskundige tekens (+ -), financiële symbolen (¥ £ $) en haakjes op elke plaats in de notatietekenreeks waar deze zijn vereist. Als u gebruik wilt maken van andere veelgebruikte wiskundige symbolen, zoals slash (\ of /) en sterretje (*), plaatst u deze tussen dubbele aanhalingstekens. U kunt deze tekens op elke willekeurige plaats in de notatietekenreeks opnemen.

"Letterlijke tekst"

Plaats tekst die gebruikers moeten zien tussen dubbele aanhalingstekens.

\

Wordt gebruikt om de weergave van het eerstvolgende teken af te dwingen. Dit komt overeen met het plaatsen van een teken tussen dubbele aanhalingstekens.

[kleur]

Wordt gebruikt om kleur toe te passen op alle waarden in een sectie van de notatie. U moet de naam tussen haakjes plaatsen en vervolgens een van de volgende namen gebruiken: zwart, blauw, cyaan, groen, magenta, rood, geel of wit.

Opmerking: Als u een notatie opgeeft, worden de tekens voor de tijdelijke aanduidingen door Access gevuld met gegevens uit het onderliggende veld.

Als u een aangepaste notatie wilt Toep assen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Selecteer het veld waarvoor u een notatie wilt opgeven, ga naar het tabblad Algemeen en klik op de cel naast het vak Opmaak.

 3. Voer uw opmaak in.

  Het type aangepaste notatie dat u kunt opgeven, is afhankelijk van het gegevens type dat u voor het veld selecteert.

 4. Druk op Ctrl+S om de wijzigingen op te slaan.

U kunt uw aangepaste opmaak op een van de volgende manieren testen:

 • Voer hoofd letters of kleine letters in en kijk hoe de gegevens in de notatie worden behandeld. Is het zinvol de resultaten te zien?

 • Voer waarden in die langer of korter zijn dan verwacht (met en zonder scheidings tekens) en Bekijk hoe de notatie zich gedraagt. Worden er ongewenste spaties of voor loop-of volg spaties of onverwachte tekens toegevoegd?

 • Voer een teken reeks met lengte nul of een null-waarde in en kijk of u het resultaat leuk vindt.

Naar boven

Een notatie opgeven voor het gegevens type datum/tijd

Als u geen vooraf gedefinieerde of aangepaste notatie opgeeft, wordt in Access de algemene datum notatie (m/dd/yyyy h:nn: SS AM/PM) toegepast.

Aangepaste notaties voor de velden Datum/tijd kunnen twee secties bevatten, één voor de datum en een andere voor tijd, en u scheidt de secties met een punt komma. U kunt bijvoorbeeld de algemene datum notatie als volgt opnieuw maken: m/dd/yyyy; h:nn: SS.

Teken

Beschrijving

Datumscheidingsteken

Wordt gebruikt om te bepalen waar het scheidings teken voor dagen, maanden en jaren wordt geplaatst. In Access wordt het scheidings teken gebruikt dat is gedefinieerd in de land instellingen van Windows. Zie de land instellingen van Windows wijzigen om het uiterlijk van sommige gegevens typen te wijzigenvoor meer informatie over deze instellingen.

c

Wordt gebruikt voor weergave van de algemene datumnotatie.

d of dd

Wordt gebruikt voor weergave van de dag van de maand als een getal met een of met twee cijfers. Bij één cijfer gebruikt u één tijdelijke aanduiding. Bij twee cijfers gebruikt u twee tijdelijke aanduidingen.

ddd

Wordt gebruikt om de dag van de week af te korten tot drie letters.

Maandag wordt bijvoorbeeld weergegeven als Maa.

dddd

Wordt gebruikt voor volledig weergave van alle dagen van de week.

ddddd

Wordt gebruikt voor weergave van de korte datumnotatie.

dddddd

Wordt gebruikt voor weergave van de lange datumnotatie.

w

Wordt gebruikt voor weergave van het nummer van de dag van de week.

Maandag wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2.

m of mm

Wordt gebruikt voor weergave van de maand als een getal met een of met twee cijfers.

mmm

Wordt gebruikt om de naam van de maand af te korten tot drie letters.

Oktober wordt bijvoorbeeld weergegeven als okt.

mmmm

Wordt gebruikt voor volledige weergave van alle maandnamen.

q

Wordt gebruikt voor weergave van het nummer van het huidige kalenderkwartaal (1-4).

Voor een datum in mei wordt bijvoorbeeld 2 weergegeven als waarde voor het kwartaal.

y

Wordt gebruikt voor weergave van de dag van het jaar (1-366).

yy

Wordt gebruikt voor weergave van de laatste twee cijfers van het jaar.

Opmerking: Wij raden u aan om alle vier de cijfers van een bepaald jaar in te voeren en weer te geven.

yyyy

Wordt gebruikt voor weergave van alle cijfers in een jaar in het bereik 0100-9999.

Tijdscheidingsteken

Wordt gebruikt om te bepalen waar het scheidings teken voor uren, minuten en seconden wordt geplaatst. In Access wordt het scheidings teken gebruikt dat is gedefinieerd in de land instellingen van Windows. .

h of hh

Wordt gebruikt voor weergave van het uur als een getal met een of met twee cijfers.

n of nn

Wordt gebruikt voor weergave van minuten als een getal met een of met twee cijfers.

s of ss

Wordt gebruikt voor weergave van seconden als een getal met een of met twee cijfers.

ttttt

Wordt gebruikt voor weergave van de lange tijdnotatie.

AM/PM

Wordt gebruikt voor weergave van de waarden van de 12-uurs klok, gevolgd door AM of PM. Deze waarde in Access wordt ingesteld op basis van de systeemklok van de computer.

A/P of a/p

Wordt gebruikt voor weergave van de waarden van de 12-uurs klok, gevolgd door A, P, a of p. Deze waarde in Access wordt ingesteld op basis van de systeemklok van de computer.

AMPM

Wordt gebruikt voor weergave van de waarden van de 12-uurs klok. In Access wordt de aanduiding voor voormiddag of namiddag gebruikt die in de landinstellingen van Windows is gedefinieerd.

Lege ruimte, + - $ ()

Wordt gebruikt voor het invoegen van lege ruimten, wiskundige tekens (+ -), financiële symbolen (¥ £ $) en haakjes op elke plaats in de notatietekenreeks waar deze zijn vereist. Als u gebruik wilt maken van andere veelgebruikte wiskundige symbolen, zoals slash (\ of /) en sterretje (*), plaatst u deze tussen dubbele aanhalingstekens.U kunt deze tekens op elke willekeurige plaats opnemen.

\

Wordt gebruikt om de weergave van het eerstvolgende teken af te dwingen. Dit komt overeen met het plaatsen van een teken tussen dubbele aanhalingstekens.

*

Wordt gebruikt om af te dwingen dat het eerstvolgende teken na het sterretje een opvulteken wordt, dat wil zeggen een teken waarmee lege ruimten worden gevuld. In Access wordt tekst doorgaans links uitgelijnd, waarbij het gebied rechts van de waarde wordt opgevuld met lege ruimten. Opvultekens kunt u op elke willekeurige plaats in een notatietekenreeks toevoegen. In dat geval worden lege ruimten opgevuld met het opgegeven teken.

"Letterlijke tekst"

Plaats tekst die gebruikers moeten zien tussen dubbele aanhalingstekens.

[kleur]

Wordt gebruikt om kleur toe te passen op alle waarden in een sectie van de notatie. U moet de naam tussen haakjes plaatsen en vervolgens een van de volgende namen gebruiken: zwart, blauw, cyaan, groen, magenta, rood, geel of wit.

Naar boven

Meer informatie over opmaak opties

Als u een veld in een gegevens blad, formulier of rapport wilt weer geven om een bepaalde waarde weer te geven terwijl het veld een andere waarde opslaat, maakt u een opzoek veld. Zie aanpassen hoe gegevens worden weer gegeven door een opzoek veld te makenvoor meer informatie over opzoek velden. Als u de indeling wilt bepalen waarin gegevens worden ingevoerd, leest u een invoer masker maken om waarden in een specifiek veld of besturings element in te voeren. Als u meer wilt weten over het toevoegen van tekst met opmaak in een veld, leest u een veld met tekst met opmaak invoegen of toevoegen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×