Ontwerptips voor Power View

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Hier vindt u enkele tips voor het werken in Power View in Excel en in SharePoint. Op basis van deze tips kunt u interactieve weergaven maken van gegevens uit gegevensmodellen in Excel-werkmappen of tabellarische modellen die zijn geïmplementeerd in instanties van SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Analysis Services (SSAS).

In dit artikel

Een Power View-rapport maken

Powerview in Excel

Powerview in SharePoint

Een Power View-rapport aanpassen aan het venster

Waarom zijn diagrampictogrammen niet beschikbaar?

Wat betekenen de pictogrammen in de lijst met velden?

Velden in het veldengebied

Tabelnamen

Rijlabelvelden

Lay-outgebied

Een Power View-rapport in SharePoint weergeven in de Leesmodus en volledig-schermmodus modi

Items laten overlappen en invoegen boven op elkaar

Een visualisatie uitvouwen

De grootte van een visualisatie wijzigen

Ongedaan maken

'Helaas dat we uw gegevens niet weergeven omdat sterk gerelateerde velden zich op andere assen bevinden'

Oplossing 1: Verwijder het veld

Oplossing 2: Maak een dubbel veld in het gegevensmodel

Zie ook

Een Power View-rapport maken

Power View in Excel

In Microsoft Excel 2013 kunt u Power View in een handomdraai starten.

Klik in Excel op het tabblad Invoegen > Power View.

Lees meer over Power View in Excel 2013 starten.

Power View in SharePoint

Start Power View vanaf een gegevensmodel in een Excel (XLSX), gedeelde gegevensbron (RSDS), of BISM-verbinding (BISM) -bestand in SharePoint Server 2013.

Modellen kunnen zich in een standaarddocumentbibliotheek van SharePoint Server 2013 of in een PowerPivot-galerie. De ontwerpomgeving Power View wordt geopend en ziet u de weergave voor uw visualisaties.

Meer informatie over het maken, opslaan, exporteren, en Power View-rapporten afdrukken.

Naar boven

Een Power View-rapport aanpassen aan het venster

Het Power View-rapportblad in Microsoft Excel (of weergave in SharePoint) heeft een vaste grootte, net als een Microsoft Office PowerPoint-dia, in tegenstelling tot andere Excel-werkbladen.

Formaat van Power View aanpassen

Standaard wordt het blad aan het venster aangepast en wordt de grootte van het blad gewijzigd als u meer deelvensters opent. Wanneer u bijvoorbeeld het filtergebied weergeeft, wordt het blad qua grootte aan het resterende gedeelte van het venster aangepast. Dat kunt u uitschakelen.

U kunt uitschakelen dat het blad zich aan de grootte van het venster aanpast door de knop Aanpassen aan venster uit te schakelen.

Nu kunt u met de schuifbalk naar de verschillende onderdelen van het blad gaan.

Naar boven

Waarom zijn diagrampictogrammen niet beschikbaar?

Wanneer een item op het lint is uitgeschakeld (lichter gekleurd weergegeven), kunt u de onderliggende bewerking van dat item niet uitvoeren op het geselecteerde item in het blad of de weergave. Als er in een tabel bijvoorbeeld geen geaggregeerde cijfers staan, zoals sommen of gemiddelden, kunt u die tabel niet converteren naar een grafiek. In dat geval zijn alle grafiekpictogrammen op het tabblad Ontwerpen uitgeschakeld.

Voeg een numeriek veld toe aan de tabel.

Lees meer over het wijzigen van een som een gemiddelde of andere aggregatie in Power View.

Naar boven

Wat betekenen de pictogrammen in de lijst met velden?

In het deelvenster rechts van de weergave staat de veldenlijst.

In het veldengebied in het bovenste deel van dit deelvenster staan de tabellen en velden in het gegevensmodel waarop het Power View-rapport is gebaseerd. Deze velden kunt u in het rapport opnemen.

In het onderste deel van het deelvenster staan de lay-outopties. Met deze opties kunt u de veldlay-out maken voor de visualisatie die u in de weergave hebt geselecteerd.

Velden in het veldengebied

Wanneer u op een veld klikt, wordt dat toegevoegd aan de weergave. Als er in de weergave een visualisatie is geselecteerd, wordt het nieuwe veld aan die visualisatie toegevoegd. Als dat niet het geval is, opent het nieuwe veld een nieuwe visualisatie in de weergave.

U kunt het veld ook naar de weergave slepen. U kunt een nieuwe tabel maken of het veld aan een bestaande tabel toevoegen.

Tabelnamen

Vouw de tabelnaam in het veldengebied uit om de velden in die tabel te zien.

Als u op de tabelnaam zelf klikt, worden de standaardvelden van de Power View-tabel aan de weergave toegevoegd. Die standaardvelden zijn gedefinieerd in het gegevensmodel waarop uw rapport is gebaseerd.

Rijlabelvelden

∑-aggregaties in een tabel zijn de velden die worden aangeduid met het symbool Sigma (∑). Een aggregatie is een numerieke waarde waarmee de grootte, de hoeveelheid, de schaal, het belang of de omvang van iets wordt aangegeven. Aggregaties worden gedefinieerd in het model waarop het rapport is gebaseerd. U hebt minimaal één aggregatie nodig om een diagramvisualisatie te maken.

Zie Eigenschappen voor tabelgedrag configureren voor Power View-rapportenvoor meer informatie.

U kunt ook een niet-statistische veld gebruiken als een aggregatie. Bijvoorbeeld, hebt u een veld Productnaam, kan u toe te voegen aan een tabel en stel deze om te tellen. Zie een som een gemiddelde of andere aggregatie in Power View wijzigen.

Rekenmachinepictogram in Power View Berekende velden in een tabel zijn gemarkeerd met een rekenmachine Rekenmachinepictogram in Power View symbool. Deze worden soms berekende eenheden genoemd. Elk berekend veld heeft een eigen formule die is gemaakt met een in DAX. U kunt de aggregatie niet wijzigen, bijvoorbeeld als dit is een som, kunnen niet een som.

Lees meer over het maken van visualisaties in Power View.

Naar boven

Lay-outgebied

De elementen in het lay-outgebied hangen af van het type visualisatie dat u in de weergave hebt geselecteerd. Als u bijvoorbeeld een diagram hebt geselecteerd, staan er velden in de vakken Waarde, As en Reeks. Hieronder staan enkele bewerkingen die u in het lay-outgebied kunt uitvoeren:

Velden slepen vanuit de veldenlijst in het veldengebied naar de vakken in het lay-outgebied. De velden worden dan toegevoegd aan de geselecteerde visualisatie in de weergave.

Velden verwijderen uit het lay-outgebied; de velden worden echter niet uit het model verwijderd.

Een aggregatie in de indelingssectie wijzigen. Standaard worden de meeste aggregaties totalen. U kunt permanent wijzigen van de standaardaggregatie van Power Pivot gebruiken. Of u kunt de aggregatie op basis van de gebruiken-door-klare wijzigen door te klikken op de pijl naast de naam van het veld in het vak waarden en gemiddelde, Minimum, Maximum of Count te selecteren.

Een veld wijzigen dat niet is wel een aggregatie in een aggregatie. Zie een som een gemiddelde of andere aggregatie in Power View wijzigenvoor meer informatie.

Een tegelcontainer maken. Als u een grafiek hebt geselecteerd, kunt u bijvoorbeeld tegels maken door een veld naar de tegel door vak slepen. Zie de tegels in Power Viewvoor meer informatie.

Veelvouden door te slepen van een veld naar een verticale of horizontale veelvouden vakken in de indelingssectie maken. Zie Visualisaties in Power Viewvoor meer informatie.

Naar boven

Een Power View-rapport in SharePoint bekijken in de leesmodus en op een volledig scherm

In de leesmodus neemt het rapport het gehele browservenster in beslag. In de modus voor volledig scherm neemt het rapport het gehele computerscherm in beslag, net zoals de dia's van een PowerPoint-diavoorstelling. Deze modus is voor het presenteren met Power View.

Op het tabblad Start > Leesmodus of Volledig scherm.

In beide modi worden het lint en de veldenlijst verborgen en is er meer ruimte op het scherm voor het weergeven van de visualisaties in de weergave. Het filtergebied behoudt de status die het had in de ontwerpmodus. Als het in die modus wordt weergegeven, wordt het ook weergegeven in de leesmodus en in de modus voor volledig scherm.

Ga in deze beide modi met de pijltoetsen of het pictogram voor meerdere weergaven linksonder op het scherm naar een andere weergave in het rapport. U kunt de rapportvisualisaties net zo gebruiken als in de ontwerpmodus.

Het is echter niet mogelijk om het rapport in lees- of volledig-schermmodus te bewerken. U kunt bijvoorbeeld geen visualisaties verplaatsten, verwijderen of groter of kleiner maken en geen weergaven kopiëren, herschikken of verwijderen.

U sluit de modus voor volledig scherm door op ESC te drukken, waarmee u naar de vorige modus teruggaat. Dat kan de ontwerp- of leesmodus zijn.

Naar boven

Items laten overlappen en boven op elkaar invoegen

De items in een weergave kunnen elkaar overlappen of volledig aan het zicht onttrekken. U kunt bijvoorbeeld een kleiner diagram in een groter diagram invoegen. U kunt het ontwerp aanpassen door objecten naar voren te halen, helemaal vooraan te plaatsen, naar achteren te verplaatsen of helemaal achteraan te plaatsen.

Volgorde van visualisatie schikken in Power View

Selecteer een visualisatie op het ontwerpoppervlak.

Op het tabblad Ontwerpen >

Naar voren

Naar voorgrond

Naar achteren

Naar achtergrond

Tip:  Als een visualisatie de rechterbovenhoek van een andere visualisatie overlapt, kan het lastig zijn om het filter- of pop-outpictogram voor de achterliggende visualisatie te selecteren. Haal de visualisatie naar voren om te filteren en verplaats deze daarna weer naar achteren.

Als u een nieuwe visualisatie toevoegt aan een weergave die helemaal vol is, wordt die visualisatie door Power View boven op de andere items in de weergave geplaatst.

Naar boven

Een visualisatie uitvouwen

Alle visualisaties hebben een pop-out knop Pop-outpictogram in Power View in de rechterbovenhoek. Wanneer u erop klikt, de visualisatie wordt weergegeven wilt uitvouwen zodat vullen de hele Power View-weergave, of als u zich in de lees- of volledig scherm te vullen de hele modus-modus. Deze functie is alleen tijdelijke. De rest van het rapport is nog steeds onder en wanneer u het pictogram van de pop-out opnieuw op, de visualisatie keert terug naar de plaats in het rapport.

Opmerking: Tegels hebben geen een pop-out-knop.

Het formaat van een visualisatie wijzigen

Het formaat van een visualisatie wordt automatisch gewijzigd zodra u nieuwe velden hieraan toevoegt. U kunt het formaat ook handmatig wijzigen.

  1. Selecteer de visualisatie.

  2. Plaats de muisaanwijzer de muisaanwijzer op een van de formaatgrepen van de visualisatie (een formaatgreep verschijnt wanneer u de muisaanwijzer boven het midden van een van de decimale grijze lijnen rondom de visualisatie). De muisaanwijzer verandert in een tweepuntige pijl Dubbele pijl in Power View .

  3. Sleep de pijl links-rechts naar het gewenste formaat voor de visualisatie.

Opmerking: Nadat u het formaat van een visualisatie handmatig hebt gewijzigd, wordt dit niet meer automatisch aangepast aan nieuwe velden. In plaats hiervan worden schuifbalken weergegeven zodat u door de inhoud van de visualisatie kunt schuiven. Dubbelklik op de formaatgrepen als u het formaat weer automatisch wilt aanpassen.

Ongedaan maken

Wanneer u in Power View ontwerp, is het erg handig dat u bijna alles weer ongedaan kunt maken. U kunt dus naar hartenlust experimenteren en oefenen omdat u het altijd weer ongedaan kunt maken. U kunt meerdere stappen ongedaan maken, in de volgorde waarin u deze hebt uitgevoerd.

Ongedaan maken/Opnieuw in Power View

Opmerking:  In Excel bevatten Power View-bladen een eigen knop Ongedaan maken en Opnieuw. Dit zijn de grote pijlen voorwaarts en achterwaarts op het tabblad Power View.

'We kunnen uw gegevens niet weergeven omdat sterk gerelateerde velden zich op andere assen bevinden'

Dit bericht wordt in Power View weergegeven als een visualisatie hetzelfde veld heeft in meerdere gebieden, bijvoorbeeld zowel in het gebied As als in het gebied Legenda.

Als u Power View-rapporten maakt in SharePoint (RDLX-bestanden) met een multidimensioneel SQL Server Analysis Services-model, is het mogelijk dat dit bericht zelfs met verschillende velden wordt weergegeven als deze 'sterk gerelateerd' zijn (dus als ze bepaalde sleutelvelden gemeenschappelijk hebben). Deze beperking is het gevolg van de toevoeging van ondersteuning voor multidimensionele modellen.

Oplossing 1: Verwijder het veld

Verwijder het veld uit alle gebieden op één na. Als u bijvoorbeeld een kolomdiagram hebt met hetzelfde veld op zowel de As als in de Legenda, verwijdert u het uit Legenda en laat u het alleen in As staan.

Oplossing 2: Maak een dubbel veld in het gegevensmodel

Als u toegang tot het gegevensmodel voor het Power View-rapport hebt, maakt u een kopie van dat veld. Stel dat u hebt een kolomdiagram met het veld "Land" op zowel de as en de legenda. In de gegevens modelleren, een berekende kolom maken met de formule "= [Land]", en noem deze "Country2". Sleep vervolgens land as en Country2 aan legenda in Power View.

Zie ook

Video’s over Power View en Power Pivot

Zelfstudie: Gegevensanalyse in draaitabellen met een gegevensmodel in Excel 2013

Power View: uw gegevens verkennen, visualiseren en presenteren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×