Ontwerpinstellingen aanpassen voor objecten in de database

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opties voor de database die kunnen worden gebruikt om het ontwerp van Access bureaubladdatabase objecten wijzigen door te klikken op bestand, klik op Optiesen klik vervolgens op Ontwerpfuncties voor objecten, kunt u instellen. Hoewel de meeste instellingen in de tabel gegevensblad en indeling weergaven worden genegeerd, kunt u ontwerpopties voor de tabel, formulier, rapport en queryontwerpen vanaf deze locatie van de opties gecentraliseerde Access instellen. U kunt ook de instellingen in deze categorie van de geselecteerde foutcontrole aanpassen.

Opmerking: Als u de Access 2007 gebruikt, klikt u op de Microsoft Office-knop > Opties voor Accessen klik vervolgens op Ontwerpfuncties voor objecten.

Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op Access-web-apps, het type database dat u met Access ontwerpt en online publiceert.

Wat wilt u doen?

De instellingen voor tabelontwerp aanpassen

De instellingen voor queryontwerp aanpassen

Instellingen selecteren voor formulier- en rapportontwerpen

De opties voor foutcontrole wijzigen

De instellingen voor tabelontwerp aanpassen

Het weergavegebied voor het ontwerpen van tabellen bevat opties waarmee u standaard aangepaste instellingen voor tabellen kunt maken, zoals het lettertype, de tekengrootte, instellingen voor voorvoegsels of achtervoegsels van veldnamen, en instellingen waarmee in Access automatisch velden kunnen worden geïndexeerd.

Acces-opties voor instellen van tabelontwerp

Instelling

Beschrijving

Standaardveldtype

Hiermee bepaalt of wijzigt u het standaardgegevenstype voor velden in nieuwe tabellen en voor velden die u aan bestaande tabellen toevoegt. Het standaardgegevenstype is Tekst.

Standaardlengte van tekstvelden

Hiermee stelt u het maximum aantal tekens in dat u kunt invoeren voor het geselecteerde standaardveldtype. U mag niet meer opgeven dan het standaardmaximum van 255 tekens.

Standaardlengte van numerieke velden

Hiermee bepaalt of wijzigt u het type geheel getal voor velden met het gegevenstype Numeriek.

AutoIndex bij importeren/maken

De begin- of eindtekens van een veldnaam invoeren. Wanneer u velden uit een externe-bestand importeren of u velden aan een tabel toevoegt, indexeert Access automatisch de velden met namen die overeenkomen met de tekens die u hier opgeeft. Gebruik een puntkomma scheidingsteken. Bijvoorbeeld als u eenheidnaamtypt, indexeert Access velden met de naam 'Prijs per eenheid' en "Bedrijfsnaam."

Knoppen voor bijwerkopties voor eigenschappen weergeven

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de knop Bijwerkopties voor eigenschap weergegeven. Deze knop verschijnt als u de eigenschap van een veld in een tabel wijzigt. Daarbij wordt u gevraagd of u gerelateerde eigenschappen in query's, formulieren en rapporten automatisch wilt bijwerken wanneer u bepaalde veldeigenschappen in een tabelontwerp wijzigt.

Naar boven

De instellingen voor queryontwerp aanpassen

Wanneer u opties in het gebied Queryontwerp selecteert, worden automatisch ontwerpelementen aan nieuwe query's toegevoegd.

Bevat de instellingen voor queryontwerp

Instelling

Beschrijving

Tabelnamen weergeven

Selecteer deze optie wanneer u de bronnen van velden wilt bijhouden in een query die is gebaseerd op meerdere tabellen. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt in Access de rij Tabel in het ontwerpraster weergegeven. Schakel deze optie uit als u de rij alleen voor nieuwe query's wilt verbergen.

Opmerking: Als u een bestaande query opent waarin eerder tabelnamen zijn weergegeven, wordt deze optie in Access genegeerd.

Alle velden weergeven

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de instructie Select * aan de query's toegevoegd. Met deze instructie worden voor een bepaalde query alle velden in de onderliggende tabellen of query's opgehaald. Schakel dit selectievakje uit als u alleen de velden wilt zien die u toevoegt wanneer u met de ontwerpfunctie voor query's werkt.

Opmerking: Deze optie heeft alleen betrekking op nieuwe query's die u in het huidige exemplaar van Access maakt.

AutoJoin activeren

Als u met de ontwerpfunctie voor query's werkt, selecteert u deze optie om automatisch een inner join tussen twee tabellen te maken. Schakel dit selectievakje uit als u de relatie zelf wilt definiëren.

Opmerking: Deze optie werkt alleen als beide tabellen een veld met dezelfde naam en hetzelfde gegevenstype bevatten en als een van deze velden de primaire sleutel is.

Lettertype voor het queryontwerp

Lettertype: hiermee stelt u het standaardlettertype in dat wordt gebruikt in de ontwerpfunctie voor query's.

Grootte: hiermee stelt u de standaardtekengrootte in voor de ontwerpfunctie voor query's.

Met SQL Server compatibele syntaxis (ANSI 92)

  • Deze database: selecteer deze optie als u query's wilt uitvoeren op Microsoft SQL Server-databases. U moet de syntaxis van ANSI-92 gebruiken voor alle query's als u deze optie selecteert. Bestaande query's die met de oude standaard ANSI-89 zijn geschreven (de standaardinstelling voor Access), worden niet uitgevoerd of leveren onverwachte resultaten op.

  • Standaard voor nieuwe databases: selecteer deze optie als u ANSI-92 als standaardsyntaxis wilt instellen voor query's in alle nieuwe databases die met het huidige exemplaar van Access worden gemaakt.

Naar boven

Instellingen selecteren voor formulier- en rapportontwerpen

Wanneer u een formulier of rapport maakt, bepaalt u met deze opties de werking van de selectiekaders als u een rechthoek sleept om een of meer besturingselementen te selecteren. Deze opties gelden voor alle databases in Access, ongeacht of deze zijn geopend of niet, en voor de databases die u in de toekomst maakt.

Bevat de opties voor de ontwerpfunctie voor formulieren en rapporten

Instelling

Beschrijving

Gedeeltelijk omsluiten

De selectierechthoek omsluit een deel van een besturingselement of groep besturingselementen.

Volledig omsluiten

De selectierechthoek omsluit een besturingselement of groep besturingselementen volledig.

Formuliersjabloon

Als u de standaardinstelling wilt wijzigen, voert u de naam in van een bestaand formulier dat u wilt gebruiken als sjabloon voor alle nieuwe formulieren. De formulieren die worden gemaakt op basis van de sjabloon, krijgen dezelfde sectie-eigenschappen en eigenschappen voor besturingselementen als de sjabloon.

Rapportsjabloon

Als u de standaardinstelling wilt wijzigen, voert u de naam in van een bestaand rapport dat u wilt gebruiken als sjabloon voor alle nieuwe rapporten. De rapporten krijgen dezelfde sectie-eigenschappen en eigenschappen voor besturingselementen als de sjabloon.

Altijd gebeurtenisprocedures gebruiken

Visual Basic Editor wordt direct geopend in plaats van het dialoogvenster Opbouwfunctie kiezen. Standaard verschijnt het dialoogvenster wanneer u in een eigenschappenvenster Builder button van een gebeurtenis klikt.

Naar boven

De opties voor foutcontrole wijzigen

Deze instellingen voor de foutcontrole zijn standaard geselecteerd zodat in Access automatisch wordt gecontroleerd op diverse fouten in formulier- en rapportontwerpen. De opties die u niet nodig hebt, kunt u echter uitschakelen.

Instellingen voor foutcontrole in de categorie Ontwerpfuncties voor objecten

Instelling

Beschrijving

Foutcontrole inschakelen

Hiermee schakelt u de foutcontrole voor formulieren en rapporten in of uit. Er worden in Access foutindicatoren geplaatst in besturingselementen waarin een of meer soorten fouten zijn gevonden. De indicatoren verschijnen als driehoekje links- of rechtsboven in het besturingselement, afhankelijk van de ingestelde standaardtekstrichting. De standaardindicatorkleur is groen, maar u kunt deze kleur desgewenst wijzigen. Foutcontrole is standaard ingeschakeld en als u dit selectievakje uitschakelt, worden alle soorten foutcontrole voor de database uitgeschakeld.

Controleren op bijschriften en besturingselementen zonder koppeling

Als u een besturingselement en een label selecteert, wordt in Access gecontroleerd of de geselecteerde objecten aan elkaar zijn gekoppeld. Bij een fout wordt in Access de knop Fout aanwijzen in plaats van de foutindicator weergegeven. De knop Fout aanwijzen verschijnt ook als het label of besturingselement aan een ander object is gekoppeld

Controleren op nieuwe bijschriften zonder koppeling

Deze instelling geldt alleen voor formulieren. Wanneer deze optie is geselecteerd, worden alle nieuwe labels gecontroleerd om te bepalen of deze aan een besturingselement zijn gekoppeld.

Controleren op sneltoetsfouten

In Access wordt gecontroleerd op dubbele sneltoetsen en ongeldige sneltoetsen, zoals sneltoetsen met spaties, en wordt een lijst met alternatieven weergegeven. Deze instelling is alleen van toepassing op formulieren.

Controleren op ongeldige eigenschappen van besturingselementen

In Access worden de besturingselementen gecontroleerd op ongeldige eigenschappen, zoals ongeldige expressies of veldnamen.

Controleren op algemene rapportfouten

In Access worden rapporten gecontroleerd op algemene fouten, zoals een ongeldige sorteervolgorde of een breedte die het geselecteerde papierformaat overschrijdt. Deze instelling is alleen van toepassing op rapporten.

Kleur voor foutindicator

Hiermee bepaalt of wijzigt u de kleur van de foutindicator die wordt weergegeven als er een fout optreedt in een formulier, rapport of besturingselement.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×