Ontwerpfunctie voor relationele query's (Power Pivot)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u relationele gegevens uit SQL Server importeert met Power Pivot in Microsoft Excel 2013, kunt u de query interactief maken met de ontwerpfunctie voor relationele query’s. Met de ontwerpfunctie voor relationele query's kunt u een query maken waarin relationele gegevens worden opgegeven die u wilt ophalen uit Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL Database en Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse. Gebruik de grafische ontwerpfunctie voor query's om de metagegevens te verkennen, de query interactief te maken en de resultaten van de query te bekijken.   Of gebruik de op tekst gebaseerde ontwerpfunctie om de query te bekijken die met de grafische ontwerpfunctie is gemaakt of om een query te wijzigen. U kunt ook een bestaande query importeren uit een bestand of rapport.

 1. Open het Power Pivot-venster.

 2. Klik op Externe gegevens ophalen > Uit database > Uit SQL Server.

 3. Geef in de wizard Tabel importeren de naam van de server, referenties en de database op. Klik op Volgende.

 4. Klik op Een query schrijven waarmee de gegevens worden opgegeven die moeten worden geïmporteerd. Klik op Volgende.

 5. Klik op Ontwerpen om de ontwerpfunctie voor relationele query's te openen.

Desgewenst kunt u de query in de taal SQL schrijven met behulp van de teksteditor. Als u de op tekst gebaseerde ontwerpfunctie voor query's wilt activeren, klikt u op de werkbalk op Bewerken als tekst. Nadat u een query hebt bewerkt in de op tekst gebaseerde ontwerpfunctie voor query's, kunt u de grafische ontwerpfunctie voor query's niet meer gebruiken.

Opmerking: U moet de op tekst gebaseerde ontwerpfunctie voor query's gebruiken als u een query wilt opgeven voor gegevensbronnen van het type Oracle, OLE DB, ODBC of Teradata.

In dit artikel

Grafische ontwerpfunctie voor query’s

In de grafische ontwerpfunctie voor query’s kunt u de tabellen en weergaven in de database verkennen en interactief een SQL-instructie SELECT maken waarmee wordt opgegeven uit welke databasetabellen en -kolommen gegevens voor een gegevensset moeten worden opgehaald. U kiest de velden die in de gegevensset moeten worden opgenomen en u kunt desgewenst de filters opgeven die de gegevens in de gegevensset beperken. U kunt opgeven dat filters als parameters worden gebruikt en de filterwaarden tijdens de uitvoering doorgeven. Als u meerdere tabellen kiest, wordt de relatie tussen sets van twee tabellen in de ontwerpfunctie voor query's beschreven.

De grafische queryontwerpfunctie bestaat uit drie delen. De indeling van de ontwerpfunctie voor query’s verandert, afhankelijk van het gebruik van tabellen/weergaven of opgeslagen procedures/tabelwaardefuncties in de query.

Opmerking: 

SQL Server Parallel Data Warehouse biedt geen ondersteuning voor opgeslagen procedures of tabelwaardefuncties.

In de volgende afbeelding ziet u de grafische ontwerpfunctie voor query's, zoals gebruikt met tabellen of weergaven.

Ontwerpfunctie voor relationele query's

Op de volgende afbeelding ziet u de grafische ontwerpfunctie voor query’s in gebruik met opgeslagen procedures of tabelwaardefuncties.

rs_relational_graphical_SP

In de volgende tabel wordt de functie van elk deelvenster beschreven.

Deelvenster

Functie

Database

Geeft een hiërarchische weergave weer van tabellen, weergaven, opgeslagen procedures en tabelwaardefuncties, geordend op databaseschema.

Geselecteerde velden

Geeft een lijst weer met de databaseveldnamen uit de geselecteerde items in het deelvenster Databaseweergave. Deze velden worden de veldenverzameling voor de gegevensset.

Functieparameters

Geeft een lijst weer met invoerparameters voor opgeslagen procedures of tabelwaardefuncties in het deelvenster Databaseweergave.

Relaties

Geeft een lijst met relaties weer die zijn afgeleid van geselecteerde velden voor tabellen of weergaven in het deelvenster Databaseweergave of van de relaties die u handmatig hebt gemaakt.

Toegepaste filters

Geeft een lijst weer met velden en filtercriteria voor tabellen of weergaven in het deelvenster Databaseweergave.

Queryresultaten

Geeft voorbeeldgegevens weer voor de resultatenset voor de automatisch gegenereerde query.

Deelvenster Databaseweergave

In het deelvenster Databaseweergave worden de metagegevens voor databaseobjecten weergegeven die u mag bekijken; dit wordt bepaald door de verbinding en de referenties voor de gegevensbron. In de hiërarchische weergave worden databaseobjecten weergegeven, geordend naar databaseschema. Vouw het knooppunt voor elk schema uit als u tabellen, weergaven, opgeslagen procedures en tabelwaardefuncties wilt bekijken. Vouw een tabel of weergave uit als u de kolommen wilt weergeven.

Deelvenster Geselecteerde velden

Het deelvenster Geselecteerde velden bevat de velden in de gegevensset en geeft de groepen en aggregaties weer die in de query moeten worden opgenomen.

De volgende opties worden weergegeven:

 • Geselecteerde velden   Geeft de databasevelden weer die u selecteert voor tabellen of weergaven of voor de invoerparameters voor opgeslagen procedures of voor tabelwaardefuncties. De velden die in dit deelvenster worden weergegeven, worden de veldenverzameling voor de gegevensset.

 • In het deelvenster Rapportgegevens kunt u de veldenverzameling voor een gegevensset weergeven.

 • Groeperen en aggregeren   Schakelt groepen en aggregaties in de query in of uit. Als u de functie Groeperen en aggregeren uitschakelt terwijl er groepen en aggregaties zijn opgegeven, worden deze verwijderd. De tekst (geen) geeft aan dat er geen groepen en aggregaties worden gebruikt. Als u de functie Groeperen en aggregeren opnieuw inschakelt, worden de eerder gemaakte groepen en aggregaties hersteld.

 • Veld verwijderen   Hiermee wordt een geselecteerd veld verwijderd.

Groeperen en aggregeren

Query's voor databases met een grote tabel kunnen dermate veel gegevensrijen retourneren dat ze niet nuttig zijn en hebben negatieve gevolgen voor de prestaties van het netwerk waarmee de grote hoeveelheid gegevens wordt verzonden. Als u het aantal rijen wilt beperken, kunt u in de query SQL-aggregaties opnemen waarmee de gegevens op de databaseserver worden samengevat.

Een aggregatie biedt een samenvatting van gegevens en de gegevens worden gegroepeerd zodat ze geschikt zijn voor de aggregatie waarmee de samengevatte gegevens worden geretourneerd. Wanneer u een aggregatie in een query gebruikt, worden de overige geretourneerde velden in de query automatisch gegroepeerd en bevat de query de SQL-component GROUP BY. U kunt gegevens samenvatten zonder een aggregatie toe te voegen door alleen de optie Gegroepeerd op in de lijst Groeperen en aggregeren te gebruiken. Een groot aantal aggregaties heeft een variant waarin gebruik wordt gemaakt van het sleutelwoord DISTINCT. Met DISTINCT worden dubbele waarden overgeslagen.

Microsoft SQL Server gebruikt Transact-SQL en Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse gebruikt SQL. Beide varianten van de SQL-taal bieden ondersteuning voor de componenten, sleutelwoorden en aggregaties die in de ontwerpfunctie voor query’s beschikbaar zijn.

De volgende tabel bevat een korte beschrijving van de aggregaties.

Aggregatie

Beschrijving

Avg

Retourneert het gemiddelde van de waarden in een groep. Implementeert de statistische SQL-functie AVG.

Count

Retourneert het aantal items in een groep. Implementeert de statistische SQL-functie COUNT.

Count Big

Retourneert het aantal items in een groep. Dit is de statistische SQL-functie COUNT_BIG. Het verschil tussen COUNT en COUNT_BIG is dat COUNT_BIG altijd een waarde van het gegevenstype bigint retourneert.

Min

Retourneert de minimumwaarde in een groep. Implementeert de statistische SQL-functie MIN.

Max

Retourneert de maximumwaarde in een groep. Implementeert de statistische SQL-functie MAX.

StDev

Retourneert de statistische standaarddeviatie van alle waarden in een groep. Implementeert de statistische SQL-functie STDEV.

StDevP

Retourneert de statistische standaarddeviatie voor de populatie van alle waarden in een opgegeven groepsexpressie. Implementeert de statistische SQL-functie STDEVP.

Sum

Retourneert de som van alle waarden in een groep. Implementeert de statistische SQL-functie SUM.

Var

Retourneert de statistische variantie van alle waarden in een groep. Implementeert de statistische SQL-functie VAR.

VarP

Retourneert de statistische variantie voor de populatie voor alle waarden in een groep. Implementeert de statistische SQL-functie VARP.

Avg Distinct

Retourneert een uniek gemiddelde. Implementeert een combinatie van de statistische functie AVG en het sleutelwoord DISTINCT.

Count Distinct

Retourneert een uniek aantal. Implementeert een combinatie van de statistische functie COUNT en het sleutelwoord DISTINCT.

Count Big Distinct

Retourneert het unieke aantal items in een groep. Implementeert een combinatie van de statistische functie COUNT_BIG en het sleutelwoord DISTINCT.

StDev Distinct

Retourneert een unieke statistische standaarddeviatie. Implementeert een combinatie van de statistische functie STDEV en het sleutelwoord DISTINCT.

StDevP Distinct

Retourneert een unieke statistische standaarddeviatie. Implementeert een combinatie van de statistische functie STDEVP en het sleutelwoord DISTINCT.

Sum Distinct

Retourneert een unieke som. Implementeert een combinatie van de statistische functie SUM en het sleutelwoord DISTINCT.

Var Distinct

Retourneert een unieke statistische variantie. Implementeert een combinatie van de statistische functie VAR en het sleutelwoord DISTINCT.

VarP Distinct

Retourneert een unieke statistische variantie. Implementeert een combinatie van de statistische functie VARP en het sleutelwoord DISTINCT.

Deelvenster Functieparameters

In het deelvenster Functieparameters worden de parameters weergegeven voor een opgeslagen procedure of tabelwaardefunctie. De volgende kolommen worden weergegeven:

 • Parameternaam   Geeft de naam van de parameter weer die is gedefinieerd door de opgeslagen procedure of de tabelwaardefunctie.

 • Waarde   Een waarde die voor de parameter kan worden gebruikt wanneer de query wordt uitgevoerd, om gegevens op te halen die tijdens het ontwerpen in het deelvenster Queryresultaten worden weergegeven. Deze waarde wordt niet tijdens de uitvoering gebruikt.

Deelvenster Relaties

In het deelvenster Relaties worden de join-relaties weergegeven. De relaties kunnen automatisch worden gedetecteerd aan de hand van de refererende-sleutelrelaties die uit de metagegevens van de database zijn opgehaald, of u kunt de relaties handmatig maken.

De volgende opties worden weergegeven:

 • Automatisch detecteren. Schakelt de automatische detectie, waarmee automatisch relaties tussen tabellen worden gemaakt, in of uit. Als automatische detectie is ingeschakeld, worden in de ontwerpfunctie voor query's relaties gemaakt aan de hand van refererende sleutels in tabellen. Anders moet u de relaties handmatig maken. Wanneer u tabellen selecteert in het deelvenster Databaseweergave, wordt automatisch geprobeerd relaties te maken. Als u de automatische detectie inschakelt nadat u handmatig relaties hebt gemaakt, worden deze relaties gewist.

  Belangrijk: Bij gebruik met SQL Server Parallel Data Warehouse worden de benodigde metagegevens voor het maken van relaties niet verstrekt en kunnen relaties niet automatisch worden gedetecteerd. Als in een query gegevens worden opgehaald uit SQL Server Parallel Data Warehouse, moet u alle tabelrelaties handmatig maken.

 • Relatie toevoegen. Voegt een relatie toe aan de lijst Relatie.

  Als automatische detectie is ingeschakeld, worden de tabellen waarvan kolommen in de query worden gebruikt automatisch toegevoegd aan de lijst Relatie. Wanneer tijdens de automatische detectie wordt vastgesteld dat twee tabellen gerelateerd zijn, wordt de ene tabel toegevoegd aan de kolom Linkertabel en wordt de andere tabel toegevoegd aan de kolom Rechtertabel. Vervolgens wordt een inner join gemaakt tussen de twee tabellen. Met elke relatie wordt een component JOIN gegenereerd in de query. Niet-gerelateerde tabellen worden vermeld in de kolom Linkertabel en in de kolom Relatietype wordt aangegeven dat de tabellen aan geen andere tabellen zijn gerelateerd. Als automatische detectie is ingeschakeld, kunt u geen relatie handmatig toevoegen tussen tabellen waarvan door de automatische detectie is vastgesteld dat ze niet aan elkaar gerelateerd zijn.

  Als automatische detectie is uitgeschakeld, kunt u relaties tussen tabellen wel toevoegen en wijzigen. Klik op Velden bewerken om de velden op te geven waarmee de twee tabellen aan elkaar moeten worden gerelateerd.

  De relaties worden in de lijst Relaties weergegeven in de volgorde waarin de joins in de query worden uitgevoerd. U kunt de volgorde van relaties wijzigen door deze omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

  Als een query meerdere relaties heeft, moet naar een van de tabellen in elke relatie, behalve de eerste, worden verwezen in een latere relatie.

  Als naar beide tabellen in een relatie wordt verwezen door een eerdere relatie, wordt met de relatie geen afzonderlijke component JOIN gegenereerd. In plaats daarvan wordt een joinvoorwaarde toegevoegd aan de component JOIN die voor de eerdere relatie wordt gegenereerd. Het jointype wordt afgeleid van de eerdere relatie die naar dezelfde tabellen verwijst.

 • Velden bewerken. Opent het dialoogvenster Gerelateerde velden bewerken waarin u relaties tussen tabellen kunt toevoegen en wijzigen. U kiest de velden in de linker- en rechtertabel die u wilt koppelen. U kunt meerdere velden uit de linkertabel en de rechtertabel koppelen om meerdere joinvoorwaarden voor een relatie op te geven. De twee velden waarmee de linker- en rechtertabel worden gekoppeld, hoeven niet dezelfde naam te hebben. Het gegevenstype van de gekoppelde velden moet wel compatibel zijn.

 • Relatie verwijderen. Verwijdert de geselecteerde relatie.

 • Omhoog en Omlaag. Verplaatst relaties omhoog of omlaag in de lijst Relatie. De volgorde van de relaties kan gevolgen hebben voor de queryresultaten. De relaties worden aan de query toegevoegd in de volgorde waarin ze in de lijst Relatie worden weergegeven.

De volgende kolommen worden weergegeven:

 • Linkertabel   Geeft de naam weer van de eerste tabel die deel uitmaakt van een join-relatie.

 • Relatietype   Geeft het soort SQL-instructie JOIN weer dat in de automatisch gegenereerde query wordt gebruikt. Als een refererende-sleutelbeperking wordt gedetecteerd, wordt standaard INNER JOIN gebruikt. Andere jointypen kunnen LEFT JOIN of RIGHT JOIN zijn. Als geen van deze jointypen van toepassing is, wordt in de kolom RelatietypeNiet-gerelateerd weergegeven. Er worden geen CROSS JOIN-joins gemaakt voor niet-gerelateerde tabellen. In plaats daarvan moet u handmatig relaties maken door kolommen in de linker- en rechtertabellen te koppelen.

 • Rechtertabel   Geeft de naam weer van de tweede tabel in de join-relatie.

 • Join-velden   Bevat de paren gekoppelde velden (van elkaar gescheiden door een komma), als een relatie meerdere joinvoorwaarden heeft.

Deelvenster Toegepaste filters

In het deelvenster Toegepaste filters worden de criteria weergegeven die worden gebruikt om het aantal gegevensrijen te beperken dat tijdens de uitvoering van de query wordt opgehaald. Aan de hand van de criteria in dit deelvenster wordt een SQL-component WHERE gegenereerd. Wanneer u de parameteroptie selecteert, wordt automatisch een parameter gemaakt.

De volgende kolommen worden weergegeven:

 • Veldnaam   Geeft de naam van het veld weer waarop de criteria moeten worden toegepast.

 • Operator   Geeft de bewerking weer die in de filterexpressie moet worden gebruikt.

 • Waarde   Geeft de waarde weer die in de filterexpressie moet worden gebruikt.

 • Parameter   Geeft de optie weer om een queryparameter aan de query toe te voegen.

Deelvenster Queryresultaten

In het deelvenster Queryresultaten worden de resultaten weergegeven voor de automatisch gegenereerde query die is opgegeven met de selecties uit andere deelvensters. De kolommen in de resultatenset zijn de velden die u opgeeft in het deelvenster Geselecteerde velden en de rijgegevens worden beperkt door de filters die u in het deelvenster Toegepaste filters opgeeft.

Deze gegevens staan voor waarden uit de gegevensbron die tijdens de uitvoering van de query worden opgehaald.

De sorteervolgorde in de resultatenset wordt bepaald door de volgorde waarin de gegevens uit de gegevensbron worden opgehaald. U kunt de sorteervolgorde wijzigen door de querytekst direct te wijzigen.

Werkbalk van de grafische ontwerpfunctie voor query’s

De werkbalk van de grafische ontwerpfunctie voor query’s bevat de volgende knoppen waarmee u de resultaten van een query kunt opgeven of bekijken.

Knop

Beschrijving

Bewerken als tekst

Als u de op tekst gebaseerde ontwerpfunctie voor query's wilt activeren om de automatisch gegenereerde query te bekijken of om de query te wijzigen, klikt u op de wisselknop Bewerken als tekst.

Importeren

Een bestaande query importeren uit een bestand of een rapport. Bestandstypen .sql en .rdl worden ondersteund.

Query uitvoeren

Voer de query uit. In het deelvenster Queryresultaten kunt u de resultatenset bekijken.

Naar boven

Wat zijn automatisch gegenereerde query's?

Wanneer u tabellen en kolommen of opgeslagen procedures en weergaven selecteert in het deelvenster Databaseweergave, haalt de ontwerpfunctie voor query’s de onderliggende relaties van primaire en externe sleutels op uit het databaseschema. Door deze relaties te analyseren, detecteert de ontwerpfunctie voor query's relaties tussen twee tabellen en worden joins aan de query toegevoegd. Vervolgens kunt u de query aanpassen door groepen, aggregaties en filters toe te voegen, en door relaties toe te voegen of te wijzigen. Als u de querytekst wilt weergeven met daarin de kolommen waaruit gegevens moeten worden opgehaald, de joins tussen tabellen, en groepen of aggregaties, klikt u op Bewerken als tekst.

Naar boven

Op tekst gebaseerde ontwerpfunctie voor query's

Gebruik de op tekst gebaseerde ontwerpfunctie voor query's om tijdens de ontwerpfase een query op te geven met de querytaal die door de gegevensbron wordt ondersteund, en om de query uit te voeren en de resultaten te bekijken. U kunt meerdere SQL-instructies, query- of opdrachtsyntaxis opgeven voor aangepaste gegevensverwerkingsextensies en voor query's die als expressies worden opgegeven.

Aangezien de query in de op tekst gebaseerde ontwerpfunctie voor query's niet vooraf wordt verwerkt, kunt u elk type querysyntaxis gebruiken. Het is de standaard queryontwerpfunctie voor een groot aantal typen gegevensbronnen.

In de op tekst gebaseerde ontwerpfunctie voor query's worden een werkbalk en de volgende twee deelvensters weergegeven:

 • Query   Geeft de querytekst, tabelnaam of opgeslagen procedurenaam weer, afhankelijk van het querytype. Niet alle querytypen zijn beschikbaar voor alle gegevensbrontypen. Tabelnaam wordt bijvoorbeeld alleen ondersteund door gegevensbrontype OLE DB.

 • Resultaat   Geeft de resultaten weer van de uitvoering van de query tijdens de ontwerpfase.

Werkbalk van de op tekst gebaseerde ontwerpfunctie voor query's

De op tekst gebaseerde ontwerpfunctie voor query's bevat één werkbalk voor alle opdrachttypen. De volgende tabel beschrijft de knoppen op de werkbalk en hun functies.

Knop

Beschrijving

Bewerken als tekst

Overschakelen tussen de tekstuele en de grafische ontwerpfunctie voor MDX-query’s. Niet alle gegevensbrontypen worden door alle grafische ontwerpfuncties voor query's ondersteund.

Importeren

Een bestaande query importeren uit een bestand of rapport. Alleen de bestandstypen sql en rdl worden ondersteund.

Pictogram Ontwerpfunctie voor relationele query's

De query uitvoeren en de resultatenset weergeven in het deelvenster Resultaat.

Opdrachttype

Selecteer Text, StoredProcedure of TableDirect. Als een opgeslagen procedure parameters bevat, wordt het dialoogvenster Queryparameters definiëren weergegeven wanneer u op Uitvoeren op de werkbalk klikt. U kunt dan de gewenste waarden invullen.

Opmerking: Als een opgeslagen procedure meerdere resultatensets retourneert, wordt alleen de eerste resultatenset gebruikt om de gegevensset te vullen.

Opmerking: TableDirect is alleen beschikbaar voor het gegevensbrontype OLE DB.

Opdrachttype Text

Wanneer u een SQL Server-gegevensset maakt, wordt standaard de relationele ontwerpfunctie voor query's weergegeven. Als u naar de op tekst gebaseerde ontwerpfunctie voor query's wilt overschakelen, klikt u op de wisselknop Bewerken als tekst op de werkbalk. In de op tekst gebaseerde ontwerpfunctie voor query's worden twee deelvensters weergegeven: Query en Resultaat. Op de volgende afbeelding ziet u de deelvensters.

Ontwerpfunctie voor relationele query's

In de volgende tabel wordt de functie van elk deelvenster beschreven.

Deelvenster

Functie

Query

Bevat de SQL-querytekst. Gebruik dit deelvenster om een SQL-query te schrijven of te bewerken.

Resultaat

Hierin worden de resultaten van de query weergegeven. Als u de query wilt uitvoeren, klikt u met de rechtermuisknop in een deelvenster en klikt u op Uitvoeren of op de knop Uitvoeren op de werkbalk.

Voorbeeld

De volgende query resulteert in een lijst met namen uit een tabel met de naam ContactType.

SELECT Name FROM ContactType

Wanneer u op Uitvoeren op de werkbalk klikt, wordt de opdracht in het deelvenster Query uitgevoerd en worden de resultaten, een lijst met namen, in het deelvenster Resultaat weergegeven.

Opdrachttype StoredProcedure

Wanneer u Opdrachttype StoredProcedure selecteert, geeft de op tekst gebaseerde ontwerpfunctie voor query’s twee deelvensters weer: Query en Resultaat. Voer de naam van de opgeslagen procedure in het deelvenster Query in en klik op Uitvoeren op de werkbalk. Als de opgeslagen procedures parameters gebruiken, wordt het dialoogvenster Queryparameters definiëren geopend. Voer de parameterwaarden voor de opgeslagen procedure in.

In de volgende afbeelding ziet u de deelvensters Query en Resultaat die worden weergegeven wanneer u een opgeslagen procedure uitvoert. In dit geval zijn de invoerparameters constanten.

Ontwerpfunctie voor relationele query's

In de volgende tabel wordt de functie van elk deelvenster beschreven.

Deelvenster

Functie

Query

Hierin worden de naam van de opgeslagen procedure en eventuele invoerparameters weergegeven.

Resultaat

Hierin worden de resultaten van de query weergegeven. Als u de query wilt uitvoeren, klikt u met de rechtermuisknop in een deelvenster en klikt u op Uitvoeren of op de knop Uitvoeren op de werkbalk.

Voorbeeld

De volgende query roept een opgeslagen procedure uspGetWhereUsedProductID aan. Wanneer de opgeslagen procedure invoerparameters bevat, moet u bij het uitvoeren van de query parameterwaarden opgeven.

uspGetWhereUsedProductID

Klik op de knop Uitvoeren (!). De volgende tabel bevat een voorbeeld van uspGetWhereUsedProductID-parameters waarvoor u waarden kunt opgeven in het dialoogvenster Queryparameters definiëren.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Opdrachttype TableDirect

Wanneer u Opdrachttype TableDirect selecteert, geeft de op tekst gebaseerde ontwerpfunctie voor query’s twee deelvensters weer: Query en Resultaat. Wanneer u een tabel invoert en op de knop Uitvoeren klikt, worden alle kolommen voor die tabel geretourneerd.

Voorbeeld

Bij een gegevensbron van het type OLE DB retourneert de volgende gegevenssetquery een resultatenset voor alle contactpersoontypen in de tabel ContactType.

ContactType

Wanneer u de tabelnaam ContactType invoert, is dat het hetzelfde als het maken van de SQL-instructie SELECT * FROM ContactType.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×