Namen in formules

Een naam is een duidelijke beschrijving waarmee het gemakkelijker wordt te begrijpen wat het doel is van op het eerste gezicht moeilijk te doorgronden elementen zoals TE000127027, TE000126927, TE000127057 of TE000127009. Hieronder worden veelvoorkomende voorbeelden gegeven van namen en wordt aangegeven hoe zij de duidelijkheid kunnen bevorderen.

Type voorbeeld

Voorbeeld zonder naam

Voorbeeld met naam

Verwijzing

=SOM(C20:C30)

=SOM(OmzetEersteKwartaal)

Constante

=PRODUCT(A5,8,3)

=PRODUCT(Prijs,Omzetbelasting)

Formule

=SOM(VERT.ZOEKEN(A1,B1:F20,5,ONWAAR), -G5)

=SOM(Voorraadniveau,-Orderbedrag)

Tabel

C4:G36

=TopOmzet06

Meer te weten komen over het gebruik van namen

Er zijn verschillende typen namen die u kunt maken en gebruiken.

Gedefinieerde naam    Een naam die een cel, celbereik, formule of constante waarde vertegenwoordigt. U kunt uw eigen gedefinieerde naam maken, of Excel kan een gedefinieerde naam voor u maken, zoals wanneer u een afdrukbereik instelt.

Tabelnaam    Een naam voor een Excel-tabel. Dit is een verzameling gegevens over een bepaald onderwerp die zijn opgeslagen in records (rijen) en velden (kolommen). In Excel wordt een standaardnaam voor Excel-tabellen gebruikt, zoals Tabel1, Tabel2, enzovoort, telkens wanneer u een Excel-tabel invoegt. U kunt de naam van een tabel wijzigen zodat deze duidelijker wordt. Raadpleeg Gestructureerde verwijzingen gebruiken met Excel-tabellen voor meer informatie over Excel-tabellen.

Alle namen hebben een bereik. Dit kan in een specifiek werkblad zijn (ook wel het lokale werkbladniveau genoemd) of in de hele werkmap (ook wel het algemene werkmapniveau genoemd). Het bereik van een naam is de locatie waarbinnen de naam zonder kwalificatie wordt herkend. Bijvoorbeeld:

 • Als u een naam hebt gedefinieerd, zoals Budget_BJ08, en het bereik hiervan is Blad1, wordt die naam, zonder kwalificatie, alleen herkend op Blad1 en niet op andere bladen.

  Als u een lokale werkbladnaam wilt gebruiken op een ander werkblad, kunt u het kwalificeren door het te laten voorafgaan door de naam van het werkblad. Bijvoorbeeld:

  Blad1!Budget_BJ08

 • Als u een naam hebt gedefinieerd, zoals Doelen_verkoopafdeling, en het bereik hiervan is de werkmap, wordt die naam herkend op alle werkbladen in die werkmap, maar niet in andere werkmappen.

Een naam moet altijd uniek zijn binnen het eigen bereik. U kunt in Excel geen namen definiëren die al bestaan binnen het eigen bereik. U kunt dezelfde naam echter wel gebruiken in verschillende bereiken. Zo kunt u bijvoorbeeld een naam, zoals Brutowinst, definiëren met de bereiken Blad1, Blad2 en Blad3 in dezelfde werkmap. Hoewel elke naam dezelfde is, is elke naam ook uniek binnen het eigen bereik. Dit kunt u doen om ervoor te zorgen dat een formule waarin gebruik wordt gemaakt van de naam Brutowinst altijd verwijst naar dezelfde cellen op het lokale werkbladniveau.

U kunt zelfs dezelfde naam, Brutowinst, definiëren voor het algemene werkmapniveau. Ook nu is het bereik weer uniek. In dit geval kan er echter sprake zijn van een naamconflict. In Excel wordt dit conflict standaard opgelost door gebruik te maken van de naam die is gedefinieerd voor het werkblad omdat het lokale werkbladniveau voorrang krijgt boven het algemene werkmapniveau. Als u de voorrangsregels wilt wijzigen en gebruik wilt maken van de werkmapnaam, kunt u de naam eenduidig maken door de naam van de werkmap als voorvoegsel toe te voegen. Bijvoorbeeld:

Werkmapbestand!Brutowinst

U kunt het lokale werkbladniveau negeren voor alle werkbladen in de werkmap, behalve voor het eerste werkblad, waarin altijd de lokale naam wordt gebruikt als er sprake is van een naamconflict dat niet kan worden genegeerd.

U definieert een naam als volgt:

 • Via het vak Gedefinieerde namen op de formulebalk    Deze methode wordt bij voorkeur gebruikt voor het maken van een naam op werkmapniveau voor een geselecteerd bereik.

 • Door een naam te definiëren op basis van een selectie    U kunt op handige wijze namen maken op basis van bestaande rij- en kolomlabels door gebruik te maken van een selectie van cellen op het werkblad.

 • Via het dialoogvenster Nieuwe naam    Deze methode is het meest geschikt als u meer flexibiliteit nodig hebt bij het maken van namen, zoals het opgeven van een bereik op lokaal werkbladniveau of het maken van een opmerking bij een naam.

Opmerking: namen gebruiken standaard absolute celverwijzingen.

U kunt op de volgende manieren een naam invoeren:

 • Typen    Typ de naam bijvoorbeeld als argument in een formule.

 • Met Formule automatisch aanvullen    Maak gebruik van de vervolgkeuzelijst Formule automatisch aanvullen, waarin geldige namen automatisch worden weergegeven.

 • Met de opdracht Gebruiken in formule    Selecteer een gedefinieerde naam uit een lijst die beschikbaar is via de opdracht Gebruiken in formule in de groep Gedefinieerde namen op het tabblad Formules.

U kunt een lijst met gedefinieerde namen in een werkmap maken. Daartoe gebruikt u een deel van het werkblad met twee lege kolommen (de lijst bestaat uit twee kolommen, een kolom voor de naam en een kolom voor de beschrijving van de naam). Selecteer de cel die de linkerbovenhoek van de lijst moet vormen. Klik op het tabblad Formules, in de groep Gedefinieerde namen, op de optie Gebruiken in formule, klik op Plakken en klik vervolgens in het dialoogvenster Namen plakken op Lijst plakken.

Hieronder volgt een lijst met syntaxisregels voor het maken en bewerken van namen.

 • Geldige tekens    Het eerste teken van een naam moet een letter, een onderstrepingsteken (_) of een backslash (\) zijn. De overige tekens in de naam kunnen letters, cijfers, punten of onderstrepingstekens zijn.

  Tip: u kunt niet de hoofdletters en kleine letters 'C', 'c', 'R' of 'r' als gedefinieerde naam gebruiken omdat deze tekens worden gebruikt als afkortingen voor het selecteren van een rij of kolom voor de momenteel geselecteerde cel als u deze invoert in een tekstvak Naam of Ga naar.

 • Celverwijzingen zijn niet toegestaan    Namen mogen niet hetzelfde zijn als celverwijzingen, zoals Z$100 of R1C1.

 • Spaties zijn niet geldig    Spaties zijn niet toegestaan als onderdeel van een naam. Gebruik het onderstrepingsteken (_) en de punt (.) om woorden te scheiden, bijvoorbeeld Eerste.kwartaal of Aantal_fietsen.

 • Lengte van naam    Een naam mag maximaal 255 tekens bevatten.

 • Onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters    Namen kunnen uit hoofdletters en kleine letters bestaan. In Excel wordt bij namen geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Als u bijvoorbeeld de naam Verkoop maakt en in dezelfde werkmap de naam VERKOOP definieert, wordt u gevraagd om een unieke naam te kiezen in Excel.

Een naam definiëren voor een cel of cellenbereik op een werkblad

 1. Selecteer de cel, het cellenbereik of de niet-aaneengesloten selecties waaraan u een naam wilt geven.

 2. Klik in het vak Naam aan de linkerkant van de TE000127058.

  Vak Naam

  Vak Naam

 3. Typ de naam die u wilt gebruiken om te verwijzen naar uw selectie. Namen kunnen tot 255 tekens lang zijn.

 4. Druk op Enter.

Opmerking: U kunt geen naam toewijzen aan een cel terwijl u de inhoud van de cel verandert.

U kunt bestaande rij- en kolomlabels converteren naar namen.

 1. Selecteer het bereik dat u wilt benoemen, inclusief de rij- of kolomlabels.

 2. Klik op het tabblad Formules, in de groep Gedefinieerde namen, op Maken op basis van selectie.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Geef in het dialoogvenster Namen maken van selectie de locatie van de labels aan met behulp van het selectievakje Bovenste rij, Linkerkolom, Onderste rij of Rechterkolom. Een naam die met deze procedure wordt gemaakt, verwijst alleen naar cellen die waarden bevatten en sluit de bestaande rij- en kolomlabels uit.

 1. Klik op het tabblad Formules, in de groep Gedefinieerde namen, op Naam definiëren.

  Afbeelding van Excel-lint

 2. Typ in het vak Naam van het dialoogvenster Nieuwe naam de naam die u wilt gebruiken voor uw verwijzing.

  Opmerking: namen kunnen tot 255 tekens lang zijn.

 3. U kunt het bereik van de naam opgeven door in de vervolgkeuzelijst Bereik de optie Werkmap te selecteren of de naam van een werkblad in de werkmap.

 4. Voer desgewenst in het vak Opmerking een beschrijvende opmerking in van maximaal 255 tekens.

 5. Voer een van de volgende bewerkingen uit in het vak Verwijst naar:

  • Voer een celverwijzing in door de celverwijzing te typen.

   Tip: standaard wordt de huidige selectie ingevoerd. Voer andere celverwijzingen in als argument door op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding te klikken (waardoor het dialoogvenster tijdelijk wordt verkleind), de cellen op het werkblad te selecteren en vervolgens op Dialoogvenster uitvouwen Knopafbeelding te klikken.

  • Voer een constante in door = (gelijkteken) te typen, gevolgd door de waarde van de constante.

  • Voer een formule in door = te typen, gevolgd door de formule.

 6. Voltooi uw bewerking en ga terug naar het werkblad door op OK te klikken.

Tip: U kunt het dialoogvenster Nieuwe naam breder of langer maken door op de formaatgreep onder aan het venster te klikken en deze te verslepen.

Namen beheren door gebruik te maken van het dialoogvenster Namen beheren

Gebruik het dialoogvenster Namen beheren om te werken met alle gedefinieerde namen en tabelnamen in een werkmap. Zo wilt u bijvoorbeeld namen met fouten zoeken, de waarde en verwijzing van een naam controleren, beschrijvende opmerkingen bekijken of bewerken, of het bereik bepalen. U kunt ook de lijst met namen sorteren en filteren, en op eenvoudige wijze namen toevoegen, wijzigen en verwijderen vanaf één locatie.

Open het dialoogvenster Namen beheren door op het tabblad Formules in de groep Gedefinieerde namen op Namen beheren te klikken.

Afbeelding van Excel-lint

In het dialoogvenster Namen beheren wordt de volgende informatie weergegeven over elke naam in een keuzelijst:

Deze kolom:

Weergave:

Pictogram en naam

Een van het volgende:

 • Een gedefinieerde naam, die wordt aangegeven door een pictogram voor een gedefinieerde naam. Pictogram voor gedefinieerde naam

 • Een tabelnaam, die wordt aangegeven door een pictogram voor een tabelnaam. pictogram voor tabelnaam

Waarde

De huidige waarde van de naam, zoals de resultaten van een formule, een tekenreeksconstante, een cellenbereik, een fout, een matrix met waarden of een tijdelijke aanduiding als de formule niet kan worden geëvalueerd. Hieronder volgen enkele representatieve voorbeelden:

 • 'dit is mijn tekenreeksconstante'

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #VERW!

 • {...}

Verwijst naar

Hieronder volgen enkele representatieve voorbeelden:

 • =Blad1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SOM(Blad1!A1,Blad2!B2)

Bereik

 • De naam van een werkblad, als het bereik het lokale werkbladniveau is.

 • 'Werkmap', als het bereik het algemene werkmapniveau is.

Opmerking

Aanvullende informatie over de naam (maximaal 255 tekens lang). Hieronder volgen enkele representatieve voorbeelden:

 • Deze waarde vervalt op 2 mei 2007.

 • Niet verwijderen! Belangrijke naam!

 • Gebaseerd op de nummers van ISO-certificeringsexamens.

 • U kunt het dialoogvenster Namen beheren niet gebruiken terwijl u de inhoud van een cel wijzigt.

 • In het dialoogvenster Namen beheren worden geen namen weergegeven die zijn gedefinieerd in Visual Basic for Applications (VBA), of verborgen namen (de eigenschap zichtbaar van de naam is ingesteld op "Onwaar").

 • U kunt automatisch de breedte van kolommen aanpassen aan de langste waarde in die kolom door te dubbelklikken aan de rechterkant van de kolomkop.

 • U kunt de lijst met namen sorteren in oplopende of aflopende volgorde door op de kolomkop te klikken.

Gebruik de opdrachten in de vervolgkeuzelijst Filter om snel een subset met namen weer te geven. Door elke opdracht te selecteren wordt de filtering in- of uitgeschakeld, waardoor het gemakkelijk wordt om verschillende filterbewerkingen te combineren of te verwijderen om de gewenste resultaten te verkrijgen.

Ga op een van de volgende manieren te werk om de lijst met namen te filteren:

Selectie:

Resultaat:

Namen binnen bereik van werkblad

Alleen lokale namen voor een werkblad weergeven.

Namen binnen bereik van werkmap

Alleen algemene namen voor een werkmap weergeven.

Namen met fouten

Alleen namen weergeven met waarden die fouten bevatten (zoals #VERW, #WAARDE of #NAAM).

Namen zonder fouten

Alleen namen weergeven met waarden die geen fouten bevatten.

Gedefinieerde namen

Alleen namen weergeven die door u of door Excel zijn gedefinieerd, zoals een afdrukgebied.

Tabelnamen

Alleen tabelnamen weergeven

Als u een gedefinieerde naam of tabelnaam wijzigt, wordt elk gebruik van die naam in de werkmap eveneens gewijzigd.

 1. Klik op het tabblad Formules, in de groep Gedefinieerde namen, op Namen beheren.

  Afbeelding van Excel-lint

 2. Klik in het dialoogvenster Namen beheren op de naam die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Bewerken.

  Tip: u kunt ook dubbelklikken op de naam.

 3. Typ de nieuwe naam voor de verwijzing in het vak Naam van het dialoogvenster Naam bewerken.

 4. Pas de verwijzing aan in het vak Verwijst naar en klik vervolgens op OK.

 5. Wijzig in het vak Verwijst naar van het dialoogvenster Namen beheren de cel, formule of constante die wordt aangeduid door de naam.

  • U kunt ongewenste of per ongeluk aangebrachte wijzigingen ongedaan maken door op Annuleren Knop Annuleren te klikken of op Esc te drukken.

  • U kunt wijzigingen opslaan door op Doorvoeren Toets Enter te klikken of op Enter te drukken.

Met de knop Sluiten wordt alleen het dialoogvenster Namen beheren gesloten. Het is niet nodig voor wijzigingen die reeds zijn aangebracht.

 1. Klik op het tabblad Formules, in de groep Gedefinieerde namen, op Namen beheren.

  Afbeelding van Excel-lint

 2. Klik in het dialoogvenster Namen beheren op de naam die u wilt wijzigen.

 3. Selecteer een of meer namen. Ga hierbij op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer een naam door erop te klikken.

  • U kunt meerdere opeenvolgende namen selecteren door te klikken en de namen te slepen of door SHIFT ingedrukt te houden en met de muisknop te klikken op elke naam in de groep.

  • U kunt meerdere niet-opeenvolgende namen selecteren door CTRL ingedrukt te houden en met de muisknop te klikken op elke naam in de groep.

 4. Klik op Verwijderen. U kunt ook op DELETE drukken.

 5. Klik op OK om het verwijderen te bevestigen.

Met de knop Sluiten wordt alleen het dialoogvenster Namen beheren gesloten. Het is niet nodig voor wijzigingen die reeds zijn aangebracht.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Namen definiëren en gebruiken in formules

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×