MsgBox, functie

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In een Access-bureaubladdatabase, de functie MsgBox wordt een bericht in een dialoogvenster weergegeven, wacht voor de gebruiker op een knop klikt, en geeft als resultaat een geheel getal dat aangeeft op welke knop de gebruiker hebt geklikt.

Syntaxis

MsgBox ( tekst [, knoppen ] [, titel ] [, helpbestand ] [, context ] )

De syntaxis van de functie MsgBox bevat deze argumenten:

Argument

Beschrijving

tekst

Vereist. Een tekenreeksexpressie die als het bericht wordt weergegeven in het dialoogvenster. De maximale lengte van tekst is ongeveer 1024 tekens, afhankelijk van de breedte van de tekens die worden gebruikt. Als tekst uit meer dan een regel bestaat, kunt u de regels scheiden met een regelterugloopteken (Chr(13)), een teken voor een nieuwe regel (Chr(10)), of een combinatie van deze tekens (Chr(13) & Chr(10)).

knoppen

Optioneel. Een numerieke expressie die bestaat uit de som van de waarden voor het aantal en het type knoppen dat u wilt weergeven, de gewenste pictogramstijl, de standaardknop en de modaliteit van het berichtvak. Als u dit argument weglaat, is 0 de standaardwaarde voor knoppen.

titel

Optioneel. Een tekenreeksexpressie die wordt weergegeven op de titelbalk van het dialoogvenster. Als u het argument titel weglaat, wordt de naam van de toepassing als titel gebruikt.

helpbestand

Optioneel. Een tekenreeksexpressie die verwijst naar het Help-bestand met contextafhankelijke Help-informatie voor het dialoogvenster. Als u het argument helpbestand opgeeft, moet u context ook opgeven.

context

Optioneel. Een numerieke expressie die verwijst naar het nummer voor Help-context dat door de schrijver van de Help-informatie is toegewezen aan het betreffende Help-onderwerp. Als u het argument context opgeeft, moet u helpbestand ook opgeven.


Instellingen

Dit zijn de instellingen voor het knoppen-argument:

Constante

Waarde

Beschrijving

vbOKOnly

0

Alleen de knop OK weergeven.

vbOKCancel

1

De knoppen OK en Annuleren weergeven.

vbAbortRetryIgnore

2

De knoppen Afbreken, Opnieuw en Negeren weergeven.

vbYesNoCancel

3

De knoppen Ja, Nee en Annuleren weergeven.

vbYesNo

4

De knoppen Ja en Nee weergeven.

vbRetryCancel

5

De knoppen Opnieuw en Annuleren weergeven.

vbCritical

16

Het pictogram Kritiek bericht weergeven.

vbQuestion

32

Het pictogram Waarschuwingsquery    weergeven.

vbExclamation

48

Het pictogram Waarschuwingsbericht    weergeven.

vbInformation

64

Het pictogram Informatiebericht weergeven.

vbDefaultButton1

0

De eerste knop is de standaardknop.

vbDefaultButton2

256

De tweede knop is de standaardknop.

vbDefaultButton3

512

De derde knop is de standaardknop.

vbDefaultButton4

768

De vierde knop is de standaardknop.

vbApplicationModal

0

De toepassing is modaal; de gebruiker moet reageren op het bericht voordat hij of zij verder kan werken in de huidige toepassing.

vbSystemModal

4096

Het systeem is modaal; alle toepassingen worden onderbroken totdat de gebruiker op het bericht reageert.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Er wordt een Help-knop toegevoegd aan het bericht.

VbMsgBoxSetForeground

65536

Hiermee geeft u op dat het berichtvenster op de voorgrond moet worden weergegeven.

vbMsgBoxRight

524288

Tekst wordt rechts uitgelijnd.

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Hiermee geeft u op dat tekst van rechts-naar-links moet worden weergegeven op computers met de landinstelling Hebreeuws of Arabisch.


Tip: In Access 2010 ondersteunt de opbouwfunctie voor expressies IntelliSense, zodat u kunt zien welke argumenten er vereist zijn voor de expressie. 

De eerste groep met waarden (0-5) beschrijft het aantal en het type van de knoppen die worden weergegeven in het dialoogvenster; de tweede groep (16, 32, 48, 64) verwijst naar de pictogramstijl; de derde groep (0, 256, 512) bepaalt welke knop de standaardknop is; en de vierde groep (0, 4096) bepaalt de modaliteit van het berichtvak. Als u waarden gaat optellen om de definitieve waarde voor het argument knoppen te bepalen, gebruik dan slechts één waarde uit elke groep.

Opmerking: Deze constanten worden opgegeven door Visual Basic for Applications. Hierdoor kunnen de namen overal in de code worden gebruikt in plaats van de werkelijke waarden.

Retourwaarden

Constante

Waarde

Beschrijving

vbOK

1

OK

vbCancel

2

Annuleren

vbAbort

3

Afbreken

vbRetry

4

Opnieuw

vbIgnore

5

Negeren

vbYes

6

Ja

vbNo

7

Nee


Opmerkingen

Wanneer u zowel de Help-bestand en de context opgeeft, de gebruiker kunt F1 (Windows) of HELP (Macintosh) om te bekijken van het Help-onderwerp dat overeenkomt met de context. Een knop Help sommige hosttoepassingen, bijvoorbeeld Microsoft Excel, ook automatisch toegevoegd aan het dialoogvenster.

Als in het dialoogvenster een knop Annuleren wordt weergegeven, heeft het indrukken van de Esc-toets hetzelfde effect als het klikken op Annuleren. Als het dialoogvenster een Help-knop bevat, is er contextafhankelijke Help-informatie beschikbaar voor het dialoogvenster. Er wordt echter pas een waarde geretourneerd op het moment dat op een van de andere knoppen wordt geklikt.

Opmerking: Als u meer argumenten dan het eerste benoemde argument wilt opgeven, moet u MsgBox gebruiken in een expressie. Als u op bepaalde plekken argumenten wilt weglaten, moet u daar wel een komma als scheidingsteken typen.

Voorbeeld

Opmerking: Volgende voorbeelden het gebruik van deze functie in een Visual Basic for Applications (VBA)-module.

In dit voorbeeld wordt de functie MsgBox gebruikt om een bericht over een kritieke fout weer te geven in een dialoogvenster met de knoppen Ja en Nee. De knop Nee wordt ingesteld als het standaardantwoord. De waarde die wordt geretourneerd door MsgBox is afhankelijk van de knop die wordt gekozen door de gebruiker. In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat DEMO.HLP een Help-bestand is met daarin een onderwerp met een waarde voor contextuele Help-informatie die gelijk is aan 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×