Microsoft-softwarelicentiebepalingen

Serviceovereenkomst voor Microsoft Easy Assist Pre-Release (bèta)

Laatst bijgewerkt: maart 2008

Dit is een contract tussen u (een persoon of een bedrijfsentiteit) en Microsoft Corporation. Het contract geldt voor uw gebruik van de pre-release service en software, met inbegrip van alle updates, upgrades, ondersteuning en inhoud met betrekking tot de service (hierna te noemen de "Service").

U verklaart dat u ten minste 18 jaar oud of meerderjarig bent in het land waarin u woonachtig bent, en dat de door u verstrekte informatie naar waarheid is ingevuld.

U mag de Service uitsluitend gebruiken als u akkoord gaat met deze bepalingen. Als u niet akkoord gaat, mag u de Service niet gebruiken. Dit contract beperkt onze aansprakelijkheid en is een afwijzing van garanties voor de Service tot aan het hoogste wettelijk toegestane niveau. Lees deze gedeelten van het contract zorgvuldig door.

1. Wanneer u de Service mag gebruiken

U mag beginnen met het gebruik van de Service zodra u het acceptatie-, installatie- en deelnameproces hebt voltooid. Bepaalde onderdelen van de Service zijn mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar als deze voor u worden geconfigureerd.

2. Termijn

Dit contract is geldig vanaf de datum waarop u dit accepteert tot het moment dat de commerciële versie van de Service wordt uitgebracht.

3. Hoe u de Service mag gebruiken

Tijdens het gebruik van de Service moet u:

• alle wetten naleven;

• zich houden aan alle gedragscodes of andere kennisgevingen die door ons worden opgesteld;

• het anti-spambeleid van Microsoft naleven;

• uw wachtwoord geheim houden; en

• ons tijdig informeren omtrent een inbreuk op de beveiliging verband houdend met de Service of niet-geautoriseerd gebruik van de Service.

4. Hoe u de Service niet mag gebruiken

Tijdens het gebruik van de Service is het niet toegestaan:

• de Service te gebruiken op een wijze die in strijd is met de wet of schadelijk is voor Microsoft of diens dochterondernemingen, wederverkopers, distributeurs, klanten en/of leveranciers (hierna te noemen de "Microsoft-derden"), of een klant van een Microsoft-derde;

• de Service (of de met de Service verbonden netwerken) te beschadigen, uit te schakelen, te overbelasten of aan te tasten, of het gebruik van de Service door anderen te beïnvloeden;

• de Service, of enig onderdeel van de Service, opnieuw te verkopen of te publiceren, tenzij u een wederverkopercontract met Microsoft hebt afgesloten dat u hiertoe toestemming verleent;

• enig gedeelte van de Service te gebruiken als bestemming waarnaar wordt verwezen in ongeadresseerde bulkberichten of ongeadresseerde commerciële berichten, inclusief "spam" of ongeadresseerde expresberichten;

• door middel van software of services van derden toegang te krijgen tot de Service;

• toegang te krijgen tot de Service en/of de Service te gebruiken via een geautomatiseerd proces of een geautomatiseerde service (zoals een BOT, een spider, periodieke cacheopslag van gegevens die door Microsoft of "meta-zoekopdrachten" zijn opgeslagen), of

• de Service op niet-geautoriseerde wijze te wijzigen, om te leiden of een poging te ondernemen de Service om te leiden.

5. Uw serviceaccount

Als u de Service wilt gebruiken, moet u een serviceaccount en een wachtwoord voor de Service instellen. U bent verantwoordelijk voor uw wachtwoord alsmede alle activiteiten die via uw account worden verricht.

6. Hoe dit contract kan worden gewijzigd

Microsoft kan dit contract te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Ingeval van een materiële wijziging aan dit contract wordt u op de hoogte gesteld via het e-mailadres dat ten tijde van de registratie is verstrekt, ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt. Als u niet akkoord gaat met de wijziging, moet u de Service annuleren en stoppen met het gebruik van de Service voordat de wijziging van kracht wordt. Als u de Service blijft gebruiken, is het gewijzigde contract van toepassing op uw verdere gebruik van de Service.

7. U bent verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën van uw gegevens

U bent verantwoordelijk voor het onderhouden en het maken van reservekopieën van de gegevens die u maakt, gebruikt en opslaat met de Service. Indien de Service door u of door ons om enigerlei reden wordt beëindigd of geannuleerd, is Microsoft gerechtigd uw gegevens permanent te verwijderen van onze servers. U bent er verantwoordelijk voor dat u de benodigde stappen neemt om reservekopieën van uw gegevens te maken en dat u uw primaire bedrijfsmiddel behoudt.

8. Wijzigingen aan de Service; annulering of beëindiging

• Door Microsoft. Wij kunnen de Service te allen tijde en om welke reden dan ook wijzigen zonder kennisgeving. Wij kunnen uw Service of een gedeelte daarvan te allen tijde annuleren of opschorten zonder kennisgeving, waaronder als u in strijd handelt met de bepalingen van dit contract. In dit geval vervalt uw recht op het gebruik van de Service en enige bijbehorende software per direct.

• Door u. U kunt te allen tijde en om welke reden dan ook stoppen met het gebruik van de Service.

• Gegevens.Indien de Service door u of door ons om enigerlei reden wordt beëindigd of geannuleerd, is Microsoft gerechtigd uw gegevens permanent te verwijderen van onze servers. U bent er verantwoordelijk voor dat u de benodigde stappen om reservekopieën van uw gegevens te maken en dat u uw primaire bedrijfsmiddel behoudt.

Vrijwaring van rechten en plichten. Elke partij is, voor zover nodig, gevrijwaard van enig recht en enige plicht op grond van enige toepasselijk wet of regelgeving tussenkomst van de gerechtshoven te verzoeken of te verkrijgen teneinde dit contract te beëindigen.

9. Beperkingen op Service

Microsoft behoudt zich het recht voor beperkingen op te leggen voor de Service. Wij kunnen bijvoorbeeld de beschikbaarheid van deze pre-release Service, het aantal gebruikers dat voor de Service kan registreren en de grootte en het aantal bestanden dat tijdens een sessie kan worden overgebracht, beperken.

OPMERKING TEN AANZIEN VAN HET MAKEN VAN OPNAMEN EN DE PRIVACY. MET DE SOFTWARE EN/OF SERVICES KUNT U VERGADERINGEN OPNEMEN EN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE DEELNEMERS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN, met inbegrip van maar niet beperkt tot een naam die wordt weergegeven, overgebracht, verwerkt of opgeslagen als onderdeel van een vergadering en opgenomen vergadering. IN SOMMIGE LANDEN IS HET WETTELIJK VERPLICHT DE DEELNEMERS MEE TE DELEN DAT ER OPNAMEN ZULLEN WORDEN GEMAAKT WAARVOOR ZIJ TOESTEMMING MOETEN GEVEN, VOORDAT U DE GESPREKKEN GAAT OPVANGEN, BELUISTEREN EN/OF OPNEMEN, EN/OF MOGEN PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET ONBEPERKT WORDEN VERZAMELD, OPGESLAGEN EN GEBRUIKT. U gaat ermee akkoord dat u zich aan alle van toepassing zijnde wetten en regels zult houden en dat u, voordat u de Software en/of Services en/of functies zoals de opnamefunctie gaat gebruiken, eerst toestemming aan de betrokkenen zult vragen en zult meedelen wat u gaat doen.

11. Pre-release Service. U bevestigt akkoord te gaan met het feit dat de Service een pre-release versie is. De functionaliteit kan afwijken van een definitieve versie van de Service. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht voor de definitieve, commerciële versie. Het is mogelijk dat er geen commerciële versie wordt uitgebracht. Wij behouden ons tevens het recht voor de pre-release Service te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

12. Ondersteuning. Microsoft biedt geen ondersteuning voor de Service.

13. Microsoft heeft geen redactioneel toezicht

• Rechten op intellectueel eigendom. Microsoft legt geen sancties op of geeft geen goedkeuring voor het gebruik van inhoud die door auteursrechten en andere rechten op intellectueel eigendom wordt beschermd. U begrijpt dat het delen van inhoud die in strijd is met de auteursrechten en de rechten op intellectueel eigendom van anderen een overtreding van dit contract is. U verklaart en garandeert dat het gebruik en de publicatie van de inhoud door u en anderen niet in strijd is met de rechten op intellectueel eigendom van een derde. U begrijpt dat Microsoft inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan verwijderen als de inhoud in strijd is met dit contract of een van toepassing zijnde gedragscode, of indien dit in goed vertrouwen van mening nodig wordt geacht.

• Koppelingen naar websites van derden. De Service of via de Service weergegeven inhoud kan koppelingen naar websites van derden bevatten. Deze websites van derden vallen niet onder het toezicht van Microsoft. Als Microsoft deze koppelingen in de Service heeft opgenomen, worden deze uitsluitend gemakshalve verstrekt. De opname van koppelingen van derden omvat geen onderschrijving door Microsoft van de websites, services of producten van derden.

14. Privacy

In de Privacyverklaring op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432 wordt beschreven hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken. Door de Service te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de volgende praktijken:

• Bewaken van uw gebruik. Wij beschouwen uw gebruik van de service privé. Wij kunnen echter informatie over u, uw account en/of de inhoud van uw communicatie opvragen of bekend maken, teneinde: (1) wetten of een gerechtelijke uitspraak tegen Microsoft na te leven; (2) mogelijke overtredingen van dit contract te handhaven en te onderzoeken; of (3) de rechten, het eigendom, de veiligheid van Microsoft, diens werknemers, diens klanten of het publiek te beschermen. U stemt in met de opvragingen en de bekendmakingen die in dit gedeelte worden beschreven.

• Overdracht van persoonsgegevens. Via de Service verzamelde persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waarin Microsoft of diens filialen, dochterondernemingen of tussenpersonen faciliteiten hebben. Door de Service te gebruiken, stemt u in met een dergelijke overdracht van gegevens buiten uw land. Meer informatie over de overdracht van deze gegevens vindt u in de Privacyverklaring op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Prestatie- en gebruiksgegevens. Teneinde u de Service te bieden kunnen wij bepaalde gegevens over de prestaties van de Service, uw computer en uw gebruik van de Service verzamelen. Wij kunnen deze gegevens automatisch uploaden van uw computer. Deze gegevensverzameling wordt nader uitgelegd in de Privacyverklaring op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Filtertechnologie. Wij kunnen technologische middelen of andere wijzen gebruiken om de Service of onze klanten te beschermen of te verhinderen dat u in strijd met dit contract handelt. Voorbeelden hiervan zijn filters om spam en virussen tegen te houden of de beveiliging te vergroten. Deze middelen kunnen uw gebruik van de Service hinderen. Hoewel Microsoft voortdurend nieuwe technologieën evalueert en inzet, is er vooralsnog geen technologie voorhanden die het verzenden en het ontvangen van deze ongeadresseerde communicatie volledig voorkomt. Deze paragraaf verplicht Microsoft niet tot het voorkomen van ongeadresseerde bulkcommunicatie of commerciële communicatie van de service, en gebruikers van de Service kunnen Microsoft niet aansprakelijk stellen voor het ontvangen van ongeadresseerde communicatie. Raadpleeg het anti-spambeleid van Microsoft voor meer informatie over het beleid van Microsoft op dit gebied.

15. Software

• Gebruik. Indien u software van ons ontvangt als onderdeel van de Service, zijn de bepalingen in de licentie die u voor acceptatie van die software wordt verstrekt, van toepassing op uw gebruik van die software. Als er geen licentie wordt verstrekt, wordt u toestemming verleend de software uitsluitend te gebruiken voor het gebruik van de Service zoals beschreven in dit contract, en uitsluitend op het aantal computers dat in uw Serviceaanbieding wordt beschreven. Wij behouden ons alle andere rechten op de software voor. Tenzij u anderszins wordt geïnformeerd, vervalt uw recht op het gebruik van de software als uw recht op het gebruik van de Service eindigt of vervalt, in welk geval u de installatie van de software ongedaan moet maken. Wij kunnen de software zonder voorafgaande kennisgeving uitschakelen na de datum waarop de Service wordt beëindigd.

• Documentatie. U mag de bij de software geleverde documentatie kopiëren en voor interne naslagdoeleinden gebruiken.

• Updates. Wij kunnen uw versie van de software automatisch controleren. Wij kunnen automatisch upgrades voor de software downloaden om de Service bij te werken, uit te breiden en verder te ontwikkelen.

• Bereik van licentie. De software wordt beschermd door auteursrechten en andere wetten met betrekking tot intellectueel eigendom. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Dit contract verleent u slechts bepaalde rechten om de software te gebruiken. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in dit contract, tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking. U moet zich houden aan deze technische beperkingen in de software waardoor u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan

de resultaten van een benchmark-test van de software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft aan een derde bekend te maken;

de technische beperkingen in de software te omzeilen;

software die deel uitmaakt van de Service te disassembleren, te decompileren of te reverse-engineeren, tenzij en alleen voor zover het uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht dergelijke activiteiten te ontplooien;

de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;

de software te verhuren, in lease te geven of uit te lenen;

de software of dit contract aan een derde over te dragen; of

de software te gebruiken voor commerciële diensten voor het verzorgen van een host-functie voor software.

• Exportwetten. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U moet zich houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Bij deze wetten zijn tevens inbegrepen beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie www.microsoft.com/exporting voor extra informatie.

16. Materiaal dat door Microsoft aan u in licentie wordt gegeven

• Documenten. U hebt mogelijk toegang tot informatie met betrekking tot de Service, zoals technische documenten, Knowledge Base-artikelen, gegevensbladen en veelgestelde vragen ("documenten"). U mag de documenten uitsluitend voor interne doeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan de documenten te kopiëren, te distribueren, te wijzigen of afgeleide werken van de documenten te maken. Onderwijsinstellingen die op grond van lokale wetgeving officieel zijn erkend, mogen de documenten uitsluitend voor verspreiding in de onderwijsruimte downloaden en kopiëren.

• Beperkingen. De licentie meegeleverde documenten bij de Service te gebruiken, behelst geen licentie voor het ontwerp of de indeling van de Service of een website die het eigendom is van Microsoft of door Microsoft wordt bestuurd, in licentie wordt gegeven of wordt beheerd. U mag geen logo's, illustraties, geluiden of afbeeldingen van de Service kopiëren of opnieuw verzenden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door Microsoft. Microsoft en diens leveranciers geven geen garanties af dat de documenten nauwkeurig en geschikt voor uw doeleinden zijn. Het feit dat de documenten bij de Service worden geleverd, betekent niet dat deze door Microsoft worden onderschreven. Geen enkel onderdeel van de Service is als professioneel advies bedoeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot investeringen, belastingen of juridisch advies.

17. Rechten op intellectueel eigendom

Microsoft behoudt alle rechten, titels en belangen met betrekking tot de Service, waaronder alle auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen en andere rechten op intellectueel eigendom. Microsoft behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn vermeld. Dit contract verleent of impliceert geen rechten op Microsoft-handelsmerken, -handelsnamen of -logo's.

18. Advertenties

Microsoft voert mogelijk advertenties uit met betrekking tot de Service. Wij behouden ons het recht voor de methode van adverteren voor de Service te wijzigen. U begrijpt dat alle acties tussen u en adverteerders met betrekking tot de Service plaatsvinden tussen u en die adverteerders, en niet tussen u en Microsoft.

19. Uw acties met anderen

U begrijpt dat, ingeval van acties met een derde, er sprake is van een directe relatie met die derde, en niet met Microsoft, met inbegrip van adverteerders en iedereen die via de Service goederen of services in- of verkoopt. U alleen bent verantwoordelijk voor uw acties met enige derde, met inbegrip van

• leveren van en betalen voor goederen en services;

• verwerken van uw klantorders, betalingen en andere transacties;

• verifiëren van de geldigheid van uw klantorders alvorens deze af te ronden;

• informeren van uw klanten omtrent de status van orders of transacties;

• verstrekken van alle klantenondersteuning met betrekking tot orders of transacties (bijv. verloren gegane orders, factureringsgeschillen, betalingen, enz.);

• vaststellen, verzamelen en overmaken naar de juiste instantie van alle belastingen (indien van toepassing) voortvloeiend uit of betrekking hebbend op dergelijke orders of transacties, en

• inkopen en gebruiken door u en uw bijbehorende accounts van producten en services van derden.

U verklaart en garandeert dat

• de door u geadverteerde, verkochte en gedistribueerde producten en services legitiem zijn voor verkoop en distributie en niet in strijd zijn met dit contract;

• u over alle benodigde licenties beschikt voor het verkopen, distribueren en adverteren van de door u aangeboden goederen en services;

• alle verkopen en advertenties in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetgeving, en

• u alle van toepassing zijnde wetten en regels (met inbegrip van privacywetten en -regels met betrekking tot de verzameling van gegevens van derden door u) naleeft.

20. Feedback

Als u feedback over de Service verstrekt aan Microsoft, geeft u Microsoft, kosteloos, het recht uw feedback voor elke manier en voor elk doel te gebruiken, te delen en voor het halen van commercieel gewin in te zetten. Bovendien verschaft u derden, kosteloos, de octrooirechten waarmee zij hun producten, technologieën en services kunnen gebruiken of laten samenwerken met specifieke onderdelen van Microsoft-software of een Microsoft-service waarin de feedback is opgenomen. Deze rechten blijven van kracht ondanks dit contract.

21. Onze kennisgevingen aan u; uw kennisgevingen aan ons

Dit contract wordt in elektronische vorm verstrekt. Wij hebben toegezegd u bepaalde informatie te sturen die verband houdt met de Service en wij hebben het recht u deze informatie te sturen. Mogelijk is er andere informatie over de Service die wij volgens de wet aan u moeten toesturen.

Deze informatie kunnen we ook in elektronische vorm verzenden. We kunnen u de vereiste informatie toesturen per e-mail, naar het e-mailadres dat u ten tijde van uw registratie voor de Service hebt opgegeven.

Bij kennisgevingen die per e-mail naar u worden verzonden, wordt ervan uitgegaan dat deze zijn verzonden en ontvangen op de verzenddatum van de e-mail. Zolang u toegang hebt tot de Service en deze gebruikt, beschikt u over de benodigde software en hardware voor het ontvangen van dergelijke kennisgevingen. Als u niet instemt met het ontvangen van kennisgevingen in elektronische vorm, moet u de Service annuleren. Wij kunnen momenteel geen e-mailkennisgevingen accepteren.

22. Geen garantie

Microsoft geeft geen garantie over de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van de Service of de resultaten die uit de Service zijn verkregen. U begrijpt dat de beveiligingsmechanismen in de Service inherente beperkingen hebben en dat het vaststellen dat de Service op uw behoeften aansluit uw verantwoordelijkheid is.

Wij leveren de Service "in de huidige staat", "met alle fouten" en "zoals beschikbaar". U gebruikt deze op eigen risico. De Microsoft-partijen wijzen alle garanties of voorwaarden van de hand. Het is mogelijk dat u aanvullende rechten hebt in uw rechtsgebied, waarin dit contract geen wijzigingen kan aanbrengen. Voor zover is toegestaan op grond van de wet, wijzen de Microsoft-partijen de impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakkundige inspanning en het niet inbreuk maken op andermans rechten van de hand.

23. Beperking van aansprakelijkheid; uw uitsluitende verhaalsmogelijkheid

Voor zover is toegestaan op grond van de wet, kunt u geen schade op de Microsoft-partijen verhalen, met inbegrip van directe schade, gevolgschade, schade door winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade.

Deze beperking geldt voor alles met betrekking tot

• de Service;

• inhoud (met inbegrip van code) op websites van derden, programma's van derden of het gedrag van derden;

• virussen of andere functies die functionaliteit uitschakelen en van invloed zijn op uw toegang tot of gebruik van de Service of uw software en/of hardware;

• incompatibiliteit tussen de Service en andere services, software en hardware;

• vertragingen of fouten tijdens het nauwkeurig en op tijd starten, uitvoeren of voltooien van overdrachten of transacties die verband houden met de Service, en

vorderingen voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad.

De beperking geldt zelfs als

• deze verhaalsmogelijkheid uw verliezen niet volledig compenseert, of als deze verhaalsmogelijkheid ontoereikend is, of

• Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Bepaalde staten staan geen uitsluiting of beperking van gevolgschade of incidentele schade toe. Hierdoor kan het zijn dat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen niet voor u gelden. Daarnaast is het mogelijk dat deze beperkingen of uitsluitingen niet voor u gelden omdat in uw provincie of land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan.

De uitsluiting van schade op grond van Sectie 23 is onafhankelijk van uw uitsluitende verhaalsmogelijkheid en blijft van kracht indien een dergelijke verhaalsmogelijkheid ontoereikend is of anderszins onuitvoerbaar wordt geacht. Deze beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing ongeacht of de schade voortvloeit uit (1) contractbreuk, (2) garantiebreuk, (3) nalatigheid of (4) enige andere oorzaak, voor zover een dergelijke uitsluiting en beperkingen niet worden verboden door de toepasselijke wet. Indien u niet tevreden bent met de Service, niet akkoord gaat met enig gedeelte van dit contract of enig ander geschil of enige andere vordering hebt met een Microsoft-partij met betrekking tot dit contract of de Service, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de Service te staken.

24. Vorderingen dienen binnen één jaar te worden ingediend

Voor zover is toegestaan op grond van de wet moet een eventuele vordering met betrekking tot dit contract of de Service binnen één jaar worden ingediend. De periode van een jaar gaat in op de dag waarop de vordering voor het eerst zou kunnen worden ingediend. Als dit niet gebeurt, is de desbetreffende vordering voorgoed geblokkeerd. Deze sectie geldt zowel voor u als voor uw opvolgers. De sectie geldt ook voor Microsoft en diens opvolgers en cessionarissen.

25. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord dat u de Microsoft-partijen verdedigt tegen en vrijwaart van alle vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van kosten van rechtsbijstand), voortvloeiend uit uw gebruik van de Service, overtreding van dit contract of overtreding van de rechten van derden.

26. Microsoft-vestiging, toepasselijk recht en plaats voor geschillenoplossing

Microsoft-vestiging waarmee u een overeenkomst aangaat:

Microsoft Corporation

One Microsoft Way Redmond, WA 98052

Verenigde Staten

Toepasselijk recht en plaats voor geschillenoplossing:

Het recht van de staat Washington beheerst de interpretatie van dit contract en geldt voor tekortkomingen in de nakoming van het contract. Op alle overige vorderingen, met inbegrip van vorderingen inzake wetten ter bescherming van consumentenbelangen, wetten ter bestrijding van oneerlijke mededinging en onrechtmatige daad, is het recht van de staat in de Verenigde Staten van Amerika waarin u gevestigd bent, van toepassing. U en wij onderwerpen zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van rechtbanken in King County, Washington (V.S.) met betrekking tot alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract.

27. Contractinterpretatie

Alle onderdelen van dit contract zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht. Door een rechtbank kan worden beslist dat een onderdeel van deze overeenkomst niet kan worden afgedwongen zoals het is geschreven. In dat geval zal dat onderdeel worden vervangen door termen die zoveel mogelijk overeenkomen met de bedoeling van het onderdeel dat niet kan worden afgedwongen. De rest van deze overeenkomst zal niet worden gewijzigd. Dit contract is, samen met door ons verstrekte gedragscodes en andere kennisgevingen, het volledige contract tussen Microsoft en u met betrekking tot de Service. Het heeft voorrang boven eventuele eerdere overeenkomsten of verklaringen met betrekking tot de Service. Als u verplichtingen hebt in verband met vertrouwelijkheid met betrekking tot de Service, blijven die verplichtingen van kracht. De sectietitels in het contract vormen geen beperking van de overige bepalingen van dit contract.

28. Cessie

Microsoft kan deze overeenkomst te allen tijde, met of zonder kennisgeving aan u, geheel of gedeeltelijk overdragen. U mag deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan anderen overdragen. Elke poging hiertoe door u is nietig. U kunt in plaats hiervan uw Service beëindigen. De ander kan vervolgens een Serviceaccount tot stand brengen en een overeenkomst met ons aangaan.

29. Overmacht

Microsoft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade of in overtreding van dit contract worden geacht vanwege enige gebeurtenis of oorzaak die buiten haar redelijke beheersing valt, met inbegrip van een oorlog, invasie, elektriciteitsschaarste, terroristische aanslag, aardbeving of force majeure.

30. Kennisgevingen

Auteursrechtinformatie

Voor alle inhoud van de Service geldt: copyright © 2008 Microsoft Corporation en/of diens leveranciers, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden. Alle software of inhoud die als onderdeel van de Service wordt verstrekt, wordt beschermd door auteursrechten en andere wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.

Auteursrecht respecteren

Respecteer de rechten van artiesten en auteurs. Inhoud zoals muziek, foto's en video's wordt mogelijk beschermd door auteursrecht. Het is mogelijk dat personen die in inhoud voorkomen, het recht hebben het gebruik van hun afbeelding te bepalen. U mag de inhoud van anderen niet delen tenzij u de rechten in eigendom hebt, toestemming van de eigenaar hebt of het delen anderszins legitiem is.

Kennisgevingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht

Krachtens Titel 17 van het Wetboek van de Verenigde Staten, Artikel 512(c)(2), dienen kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht te worden gestuurd naar de daarvoor aangewezen vertegenwoordiger van de serviceprovider. ER WORDT GEEN ANTWOORD GEGEVEN OP VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE. Zie de kennisgeving en de procedure voor het indienen van vorderingen met betrekking tot schendingen van het auteursrecht op http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Handelsmerkinformatie

Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Handelsmerkinformatie is beschikbaar op http://www.microsoft.com/about/legal/intellectualproperty/trademarks/default.mspx. Alle niet expliciet vermelde rechten zijn voorbehouden.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×