Machtigingsniveaus in SharePoint

Nadat u een SharePoint-site hebt gemaakt, wilt u mogelijk gebruikerstoegang tot de site of de inhoud ervan geven of beperken. Zo wilt u misschien alleen leden van uw team toegang bieden, of wilt u iedereen toegang bieden, maar de mogelijkheid om te bewerken beperken tot slechts enkelen. De eenvoudigste manier om te werken met machtigingen is door gebruik te maken van de standaardgroepen en -machtigingsniveaus; deze zijn afdoende voor de meestvoorkomende scenario's. Het is echter mogelijk om buiten de standaardniveaus fijnmazigere machtigingen in te stellen. In dit artikel worden de verschillende machtigingen en machtigingsniveaus beschreven. U leest hier ook hoe SharePoint-groepen en -machtigingen samenwerken en hoe machtigingen in een siteverzameling worden gestapeld.

Opmerking: Wilt u direct naar de stappen voor het wijzigen of instellen van machtigingsniveaus gaan? Zie Machtigingsniveaus maken en bewerken.

Voor een visueel overzicht raadpleegt u de Video: Machtigingen in SharePoint.

Als u aan een site werkt, werkt u binnen een siteverzameling. Elke site maakt deel uit van een siteverzameling: een groep sites onder één enkele site op het hoogste niveau. De site op het hoogste niveau wordt de hoofdsite van de siteverzameling genoemd.

De volgende illustratie van een siteverzameling bevat een eenvoudige hiërarchie van sites, lijsten en lijstitems. De reikwijdte van de machtigingen is genummerd, beginnend met het breedste niveau waarop machtigingen kunnen worden ingesteld, en eindigend met het smalste niveau (één item in een lijst).

Een graphic die het beveiligingsbereik in SharePoint toont voor sites, subsites, lijsten en items.

Overname

Een belangrijk concept dat u moet begrijpen, is overname van machtigingen. Standaard nemen alle sites en site-inhoud in een verzameling de machtigingsinstellingen over van de site op het hoogste niveau. Wanneer u unieke machtigingen toewijst aan sites, bibliotheken en items, nemen deze items niet meer de machtigingen over van de bovenliggende site. Hier vindt u meer informatie over hoe machtigingen werken binnen de hiërarchie:

 • De beheerder van de siteverzameling configureert machtigingen op de site op het hoogste niveau of de hoofdsite voor de hele verzameling.

 • Als u een site-eigenaar bent, kunt u de machtigingsinstellingen voor de site wijzigen en de overname van machtigingen voor de site stoppen.

 • Lijsten en bibliotheken nemen machtigingen over van de site waartoe ze behoren. Als u site-eigenaar bent, kunt u de overname van machtigingen stoppen en de machtigingsinstellingen voor de lijst of bibliotheek wijzigen.

 • Lijstitems en bibliotheekbestanden nemen de machtigingen van de bovenliggende lijst of bibliotheek over. Als u volledig beheer over een lijst of bibliotheek hebt, kunt u de overname van machtigingen stoppen en de machtigingsinstellingen rechtstreeks voor een specifiek item wijzigen.

  Het is belangrijk te weten dat een gebruiker de standaardovername van machtigingen voor een lijst- of bibliotheekitem kan onderbreken door een document of item te delen met iemand die geen toegang heeft. In dat geval wordt de overname voor het document automatisch gestopt in SharePoint.

Met standaardmachtigingsniveaus kunt u snel en gemakkelijk algemene machtigingsniveaus verstrekken voor één gebruiker of groepen gebruikers.

U kunt alle standaardmachtigingsniveaus wijzigen, met uitzondering van Volledig beheer en Beperkte toegang. Beide worden uitvoeriger beschreven in de onderstaande tabel.

Machtigingsniveau

Beschrijving

Volledig beheer

Bevat alle beschikbare SharePoint-machtigingen. Dit machtigingsniveau wordt standaard toegewezen aan de groep Eigenaren. Het kan niet worden aangepast of verwijderd.

Ontwerpen

Lijsten en documentbibliotheken maken, pagina's bewerken en thema's, randen en opmaakmodellen in de website toepassen. Er is geen SharePoint-groep waaraan dit machtigingsniveau automatisch wordt toegewezen.

Bewerken

Lijsten toevoegen, bewerken en verwijderen; lijstitems en documenten toevoegen, bijwerken en verwijderen. Dit machtigingsniveau wordt standaard toegewezen aan de groep Leden.

Bijdragen

Lijstitems en documenten weergeven, toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Lezen

Pagina's en items in bestaande lijsten en documentbibliotheken weergeven, en documenten downloaden.

Beperkte toegang

Een gebruiker of groep de mogelijkheid geven naar een sitepagina of bibliotheek te bladeren om toegang te krijgen tot een bepaald inhoudsitem, wanneer deze niet is gemachtigd om andere items op de site of in bibliotheek te openen of te bewerken. Dit niveau wordt automatisch door SharePoint toegewezen wanneer u toegang verleent tot één specifiek item. U kunt de machtiging Beperkte toegang niet zelf rechtstreeks aan een gebruiker of groep toewijzen. Wanneer u machtigingen voor bewerken of openen aan één item wilt toewijzen, wordt in plaats daarvan in SharePoint automatisch de machtiging Beperkte toegang aan andere vereiste locaties toegewezen, zoals aan de site of bibliotheek waarin dat item zich bevindt.

Goedkeuren

Pagina's, lijstitems en documenten bewerken en goedkeuren. De groep Goedkeurders beschikt standaard over deze machtiging.

Hiërarchie beheren

Sites maken en pagina's, lijstitems en documenten bewerken. Dit machtigingsniveau wordt standaard toegewezen aan de groep Hiërarchiebeheerders.

Beperkt lezen

Pagina's en documenten weergeven, maar geen historische versies of gebruikersmachtigingen.

Alleen weergeven

Pagina's, items en documenten weergeven. Elk document met een bestandshandler op de server kan worden bekeken in de browser, maar niet worden gedownload. Bestandstypen zonder bestandshandler op de server, zoals videobestanden, PDF-bestanden en PNG-bestanden, kunnen niet worden geopend in de browser maar wel worden gedownload.

Opmerking over de beveiliging:  Bij Office 365-abonnementen wordt een beveiligingsgroep gemaakt met de naam “Iedereen behalve externe gebruikers” die iedere persoon bevat die u hebt toegevoegd aan de Office 365-adreslijst (behalve de personen die u expliciet toevoegt als externe gebruikers). Deze beveiligingsgroep wordt automatisch toegevoegd aan de groep Leden, zodat gebruikers in Office 365 toegang hebben tot de SharePoint Online-site en deze kunnen bewerken. Bovendien wordt bij Office 365-abonnementen een beveiligingsgroep gemaakt met de naam “Bedrijfsbeheerders” die de Office 365-beheerders bevat (zoals de hoofdbeheerders en financieel medewerkers). Deze beveiligingsgroep wordt toegevoegd aan de groep Beheerders van siteverzamelingen.

Machtigingsniveaus werken samen met SharePoint-groepen. Een SharePoint-groep is een reeks gebruikers met hetzelfde machtigingsniveau.

Hiervoor moet u gerelateerde machtigingen eerst bij elkaar in een machtigingsniveau plaatsen. Daarna kunt u dat machtigingsniveau toewijzen aan een SharePoint-groep.

Dialoogvenster Sitemachtiging onder Site-instellingen/Gebruikers en machtigingen/Sitemachtigingen.

Standaard omvat elk soort SharePoint-site bepaalde SharePoint-groepen. Zo omvat een teamsite automatisch de groepen Eigenaren, Leden en Bezoekers. Een portalsite voor Publiceren omvat deze groepen en nog enkele andere, zoals Goedkeurders, Ontwerpers en Hiërarchiebeheerders. Wanneer u een site maakt, wordt in SharePoint automatisch een vooraf gedefinieerde reeks SharePoint-groepen voor die site gemaakt. Bovendien kan een SharePoint-beheerder aangepaste groepen en machtigingsniveaus definiëren.

Voor meer informatie over SharePoint-groepen raadpleegt u Inzicht krijgen in SharePoint-groepen.

De SharePoint-groepen en -machtigingsniveaus die standaard zijn opgenomen in uw site, hangen af van het volgende:

 • De sjabloon die u kiest voor de site.

 • Of de site een interne of openbare website is.

 • Of een SharePoint-beheerder op de site een unieke machtigingenset heeft gemaakt met een specifiek doel, zoals Zoeken.

In de volgende tabel worden de standaardmachtigingsniveaus en bijbehorende machtigingen voor drie standaardgroepen (Bezoekers, Leden en Eigenaren) beschreven.

Groep

Machtigingsniveau

Bezoekers

Lezen    Dit niveau bevat de volgende machtigingen:

 • Openen

 • Items, versies, pagina's en toepassingspagina's weergeven

 • Bladeren in gebruikersgegevens

 • Waarschuwingen maken

 • Zelf sites maken

 • Externe interfaces gebruiken

 • Clientintegratiefuncties gebruiken

Leden

Bewerken    Dit niveau bevat alle machtigingen van Lezen, plus:

 • Items weergeven, toevoegen, bijwerken en verwijderen

 • Lijsten toevoegen, bewerken en verwijderen

 • Versies verwijderen

 • Zoeken in mappen

 • Eigen gebruikersgegevens bewerken

 • Persoonlijke weergaven beheren

 • Persoonlijke webonderdelen toevoegen, bijwerken of verwijderen

Eigenaren

Volledig beheer     Dit niveau bevat alle beschikbare SharePoint-machtigingen.

Sitemachtigingen zijn normaal gesproken op een hele SharePoint-site van toepassing. In de volgende tabel wordt beschreven welke machtigingen van toepassing zijn op sites en ziet u welke machtigingsniveaus hiervan afhankelijk zijn.

Machtiging

Volledig beheer

Ontwerpen

Bewerken

Bijdragen

Lezen

Beperkte toegang

Goedkeuren

Hiërarchie beheren

Beperkt lezen

Alleen weergeven

Machtigingen beheren

x

x

Webanalysegegevens weergeven

x

x

Subsites maken

x

x

Website beheren

x

x

Pagina's toevoegen en aanpassen

x

X

x

Thema's en randen toepassen

x

x

Opmaakmodellen toepassen

x

x

Groepen maken

x

Zoeken in mappen

x

X

X

X

X

x

Zelf sites maken

x

X

X

X

X

X

X

x

Pagina's bekijken

x

X

X

X

X

X

X

X

x

Machtigingen opsommen

x

x

Bladeren in gebruikersgegevens

x

X

X

X

X

X

X

X

x

Waarschuwingen beheren

x

x

Externe interfaces gebruiken

x

X

X

X

X

X

X

x

Clientintegratiefuncties gebruiken

x

X

X

X

X

X

X

X

x

Openen

x

X

X

X

X

X

X

X

X

x

Eigen gebruikersgegevens bewerken

x

X

X

X

X

x

Lijstmachtigingen zijn van toepassing op inhoud in lijsten en bibliotheken. In de volgende tabel wordt beschreven welke machtigingen van toepassing zijn op lijsten en bibliotheken en ziet u welke machtigingsniveaus hiervan afhankelijk zijn.

Machtiging

Volledig beheer

Ontwerpen

Bewerken

Bijdragen

Lezen

Beperkte toegang

Goedkeuren

Hiërarchie beheren

Beperkt lezen

Alleen weergeven

Lijsten beheren

x

X

X

X

Uitchecken negeren

x

X

X

x

Items toevoegen

x

X

X

X

X

x

Items bewerken

x

X

X

X

X

x

Items verwijderen

x

X

X

X

X

x

Items weergeven

x

X

X

X

X

X

X

X

x

Items goedkeuren

x

X

x

Items openen

x

X

X

X

X

X

X

x

Versies weergeven

x

X

X

X

X

X

X

x

Versies verwijderen

x

X

X

X

X

x

Waarschuwingen maken

x

X

X

X

X

X

X

x

Toepassingspagina's weergeven

x

X

X

X

X

X

X

x

Persoonlijke machtigingen zijn van toepassing op inhoud die behoort tot één gebruiker. In de volgende tabel wordt beschreven welke machtigingen van toepassing zijn op persoonlijke weergaven en webonderdelen en ziet u welke machtigingsniveaus hiervan afhankelijk zijn.

Machtiging

Volledig beheer

Ontwerpen

Bewerken

Bijdragen

Lezen

Beperkte toegang

Goedkeuren

Hiërarchie beheren

Beperkt lezen

Alleen weergeven

Persoonlijke weergaven beheren

x

X

X

X

X

x

Persoonlijke webonderdelen toevoegen/verwijderen

x

X

X

X

X

x

Persoonlijke webonderdelen bijwerken

x

X

X

X

X

X

SharePoint-machtigingen kunnen afhankelijk zijn van andere SharePoint-machtigingen. U moet bijvoorbeeld een item kunnen openen als u dit wilt bekijken. Zodoende is de machtiging Items weergeven afhankelijk van de machtiging Openen.

Wanneer u een SharePoint-machtiging selecteert die afhankelijk is van een andere machtiging, wordt in SharePoint automatisch de bijbehorende machtiging geselecteerd. Wanneer u evenzo een SharePoint-machtiging wist, wordt in SharePoint automatisch elke SharePoint-machtiging gewist die hiervan afhankelijk is. Wanneer u bijvoorbeeld Items weergeven wist, wordt in SharePoint automatisch Lijsten beheren gewist. (U kunt een lijst niet beheren als u een item niet kunt bekijken.)

Tip:  De enige SharePoint-machtiging zonder afhankelijkheid is Openen. Alle overige SharePoint-machtigingen zijn hiervan afhankelijk. Als u een aangepast machtigingsniveau wilt testen, hoeft u alleen maar Openen te wissen. Hiermee worden alle overige machtigingen automatisch gewist.

De volgende secties bevatten tabellen waarmee SharePoint-machtigingen voor elke machtigingscategorie worden beschreven. Voor elke machtiging bevat de tabel afhankelijke machtigingen.

Sitemachtigingen en afhankelijke machtigingen

In de volgende tabel wordt beschreven welke machtigingen van toepassing zijn op sites en ziet u welke machtigingsniveaus hiervan afhankelijk zijn.

Machtiging

Beschrijving

Afhankelijke machtigingen

Machtigingen beheren

Machtigingsniveaus op de website maken en wijzigen, en machtigingen toewijzen aan gebruikers en groepen.

Items goedkeuren, Machtigingen opsommen, Openen

Webanalysegegevens weergeven

Rapporten weergeven over het gebruik van de website.

Items goedkeuren, Openen

Subsites maken

Subsites maken, zoals team sites, sites voor vergaderwerkruimten en sites voor documentwerkruimten.

Pagina's bekijken, Openen

Website beheren

Alle beheerderstaken voor de website uitvoeren en inhoud en machtigingen beheren.

Pagina's bekijken, Openen

Pagina's toevoegen en aanpassen

HTML-pagina's of pagina's met webonderdelen toevoegen, wijzigen of verwijderen, en de website bewerken met een met Windows SharePoint Services-compatibele editor.

Items weergeven, Zoeken in mappen, Pagina's bekijken, Openen

Thema's en randen toepassen

Een thema of randen toepassen op de hele website.

Pagina's bekijken, Openen

Opmaakmodellen toepassen

Een opmaakmodel (CSS-bestand) op de website toepassen.

Pagina's bekijken, Openen

Groepen maken

Groepen gebruikers maken die overal in de siteverzameling kunnen worden gebruikt.

Pagina's bekijken, Openen

Zoeken in mappen

Bestanden en mappen van een website opsommen met een interface als SharePoint Designer of Web DAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Pagina's bekijken, Openen

Zelf sites maken

Websites maken met de functie Zelf sites maken.

Pagina's bekijken, Openen

Pagina's bekijken

Pagina's weergeven op een website.

Openen

Machtigingen opsommen

Machtigingen voor een website, lijst, map, document of lijstitem opsommen.

Items weergeven, Items openen, Versies weergeven, Zoeken in mappen, Pagina's bekijken, Openen

Bladeren in gebruikersgegevens

Informatie over gebruikers van de website weergeven.

Openen

Waarschuwingen beheren

Waarschuwingen beheren voor alle gebruikers van de website.

Items weergeven, Waarschuwingen maken, Pagina's bekijken, Openen

Externe interfaces gebruiken

Toegang krijgen tot de website via interfaces zoals SOAP (Simple Object Access Protocol), Web DAV of SharePoint Designer.

Openen

Openen*

Een website, lijst of map openen en toegang krijgen tot items in dat onderdeel.

Geen afhankelijke machtigingen

Eigen gebruikersgegevens bewerken

Een gebruiker toestaan persoonlijke gegevens te wijzigen, bijvoorbeeld om een afbeelding toe te voegen.

Bladeren in gebruikersgegevens, Openen

Lijstmachtigingen en afhankelijke machtigingen

In de volgende tabel wordt beschreven welke machtigingen van toepassing zijn op lijsten en bibliotheken en ziet u welke machtigingen hiervan afhankelijk zijn.

Machtiging

Beschrijving

Afhankelijke machtigingen

Lijsten beheren

Lijsten maken en verwijderen, kolommen toevoegen aan en verwijderen uit lijst, en openbare weergaven van lijsten toevoegen en verwijderen.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen, Persoonlijke weergaven beheren

Uitchecken negeren

Documenten verwijderen of inchecken die zijn uitgecheckt door een andere gebruiker.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Items toevoegen

Items toevoegen aan lijsten, documenten toevoegen aan documentbibliotheken en webdiscussieopmerkingen toevoegen.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Items bewerken

Items in lijsten, documenten in documentbibliotheken, webdiscussieopmerkingen in documenten bewerken en pagina's met webonderdelen in documentbibliotheken aanpassen.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Items verwijderen

Items uit lijsten, documenten uit documentbibliotheken en webdiscussieopmerkingen uit documenten verwijderen.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Items weergeven

Items in lijsten, documenten in documentbibliotheken en webdiscussieopmerkingen in documenten weergeven.

Pagina's bekijken, Openen

Items goedkeuren

Secundaire versies van lijstitems of documenten goedkeuren.

Items bewerken, Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Items openen

De bron van documenten met bestandshandlers op de server weergeven.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Versies weergeven

Eerdere versies van lijstitems of documenten weergeven.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Versies verwijderen

Eerdere versies van lijstitems of documenten verwijderen.

Items weergeven, Versies weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Waarschuwingen maken

E-mailwaarschuwingen maken.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Toepassingspagina's weergeven

Documenten en weergaven in een lijst of documentbibliotheek weergeven.

Openen

Persoonlijke machtigingen en afhankelijke machtigingen

In de volgende tabel wordt beschreven welke machtigingen van toepassing zijn op persoonlijke weergaven en webonderdelen en ziet u welke machtigingen hiervan afhankelijk zijn.

Machtiging

Beschrijving

Afhankelijke machtigingen

Persoonlijke weergaven beheren

Persoonlijke weergaven van lijsten maken, wijzigen en verwijderen.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Persoonlijke webonderdelen toevoegen/verwijderen

Persoonlijke webonderdelen toevoegen aan of verwijderen van een pagina met webonderdelen.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen, Persoonlijke webonderdelen bijwerken

Persoonlijke webonderdelen bijwerken

Webonderdelen bijwerken om persoonlijke informatie weer te geven.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Vergrendelingsmodus voor gebruikersmachtiging met beperkte toegang is een siteverzamelingsfunctie die u kunt gebruiken voor het beveiligen van gepubliceerde sites. Als de vergrendelingsmodus is ingeschakeld, worden fijnmazige machtigingen voor het machtigingsniveau met beperkte toegang beperkt. De volgende tabel bevat informatie over de standaardmachtigingen van het machtigingsniveau met beperkte toegang en de beperkte machtigingen wanneer de vergrendelingsmode is ingeschakeld.

Machtiging

Beperkte toegang: standaard

Beperkte toegang: vergrendelingsmodus

Lijstmachtigingen: Toepassingspagina's weergeven

x

Sitemachtigingen: Bladeren in gebruikersgegevens

x

X

Sitemachtigingen: Externe interfaces gebruiken

x

Sitemachtigingen: Clientintegratiefuncties gebruiken

x

X

Sitemachtigingen: Openen

x

X

Vergrendelingsmodus is standaard ingeschakeld voor alle publicerende sites, ook als er een verouderde sjabloon voor publicerende sites is toegepast op de siteverzameling. Vergrendelingsmodus is de aanbevolen configuratie als voor uw site een betere beveiliging is vereist.

Als u de vergrendelingsmodus met machtigingsniveau met beperkte toegang voor de siteverzamelingsfunctie uitschakelt, kunnen gebruikers met het machtigingsniveau 'beperkte toegang' (zoals anonieme gebruikers) toegang tot bepaalde gebieden van uw site krijgen.

Nu u wat meer weet over machtigingen, overname en machtigingsniveaus, wilt u mogelijk uw strategie plannen, zodat u richtlijnen voor uw gebruikers kunt instellen, onderhoud kunt minimaliseren en ervoor kunt zorgen dat het beleid voor gegevensbeheer van uw organisatie wordt nageleefd. Zie Uw machtigingenstrategie plannen voor tips over het plannen van uw strategie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×