Licentievoorwaarden voor Microsoft Software Microsoft OneNote

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Microsoft OneNote. Dit is een licentieovereenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een van haar gelieerde ondernemingen) waarin uw rechten worden beschreven voor het gebruik van de OneNote-software. Voor uw gemak hebben wij deze overeenkomst in tweeën gedeeld: de eerste twee pagina’s zijn inleidende bepalingen. Deze zijn opgesteld in de vorm van een vraag en antwoord en gaan over algemene licentievragen; het tweede deel bevat de Aanvullende Voorwaarden en Beperkte Garantie, en meer details. We nemen hierin ook voorwaarden op door middel van koppelingen waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen. U dient de gehele overeenkomst door te lezen, omdat alle bepalingen belangrijk zijn en samen dit contract vormen dat op u van toepassing is. Neem, wanneer de software eenmaal is gestart, ook de voorwaarden door waarnaar een koppeling is opgenomen. DE AANVULLENDE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VOOR MASSACLAIMS DIE VAN TOEPASSING ZIJN ALS U WOONACHTIG BENT IN DE VERENIGDE STATEN. DEZE HEBBEN GEVOLGEN VOOR UW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN MET MICROSOFT. LEES DEZE BEPALINGEN AANDACHTIG DOOR.

DOOR DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET AL DEZE VOORWAARDEN EN STEMT U TEVENS IN MET HET OVERDRAGEN VAN BEPAALDE GEGEVENS TIJDENS EERSTE GEBRUIK EN UPDATES, EN TEN BEHOEVE VAN WEBFUNCTIONALITEIT VAN DE SOFTWARE. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN FUNCTIES WAAROP VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN DIE TOEGANKELIJK ZIJN VIA KOPPELINGEN IN DEZE OVEREENKOMST, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN DIE TOEGANKELIJK ZIJN VIA DEZE KOPPELINGEN EN VERKLAART U DEZE VOORWAARDEN TE HEBBEN GELEZEN. Als u deze voorwaarden niet accepteert of als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, hebt u niet het recht de software of functies te gebruiken en dient u dit niet te doen.

Hoe kan ik de Software gebruiken?    We onze software of uw exemplaar van dit niet verkoopt – we dit alleen licenties. Onder de licentie, kunt u installeren en gebruiken van één exemplaar van de toepassing op maximaal vijftien (15) apparaten met Windows 8 (of een dergelijke aantal apparaten zoals mogelijk anders worden bepaald in de Microsoft Store gebruiksvoorwaarden, bij https://windows.microsoft.com/en-us/windows/ Store-termen-van-klare) (de gelicentieerde apparaten) die verbonden zijn met het Microsoft-account dat is gekoppeld aan uw account Microsoft Store . Deze rechten wordt beëindigd wanneer u de toepassing uit deze gelicentieerde apparaten verwijderen. Behalve voor de toegestaan gebruik onder 'externe toegang"hieronder beschreven, is deze licentie voor directe gebruik van de software alleen via de invoer regelingen van de gelicentieerde apparaten, zoals een aanraakscherm. Dit geeft geen machtiging voor installatie van de software op een server of voor gebruik door of tot en met de computers en apparaten die zijn verbonden met de server via een interne of externe netwerk. De software is ook geen licentie voor commerciële hosting - zodat u mogelijk niet de software beschikbaar via een netwerk voor door meerdere gebruikers tegelijk wordt gebruikt. Zie voor meer informatie over meerdere gebruiker scenario's en virtualization, de aanvullende voorwaarden.

Hoe zit het met upgraden van de Software?    Als u de software waarop deze overeenkomst betrekking heeft installeert als upgrade voor uw bestaande software, dan vervangt de upgrade de originele software waarvoor u een upgrade uitvoert. U behoudt geen rechten voor de originele software nadat u de upgrade hebt uitgevoerd, en u mag deze niet blijven gebruiken, of op welke manier dan ook overdragen. Deze overeenkomst bepaalt uw rechten voor het gebruik van de upgradesoftware en vervangt de overeenkomst van de software waarvoor u een upgrade uitvoert.

Kan ik de Software overbrengen naar een ander apparaat of een andere gebruiker?    De licentie bevat voor het installeren en de software tegelijk op maximaal vijftien (15) gelicentieerde apparaten (of een dergelijke aantal apparaten zoals mogelijk anders worden bepaald in de Microsoft Store gebruiksvoorwaarden) gebruiken. Als u probeert om de software installeren op meer apparaten, deze mogelijk uitgeschakeld automatisch vanaf een van deze apparaten, zodat u niet meer dan het maximum aantal exemplaren op elk gewenst moment worden geactiveerd.

Gelden er beperkingen voor het aantal notities dat ik kan maken, raadplegen of bewerken met OneNote?    Er gelden geen specifieke beperkingen voor het aantal notities dat u kunt maken, raadplegen of bewerken. Het is echter mogelijk dat het aantal wordt beperkt door beperkingen van de hardware of opslagruimte op de server waar de notities worden opgeslagen.

Worden mijn persoonsgegevens verzameld door de Software?    Indien u uw apparaat aansluit op internet, is het mogelijk dat bepaalde functies van de software verbinding maken met Microsoft of computersystemen van de serviceprovider om gegevens te verzenden of ontvangen. U ontvangt mogelijk niet altijd een afzonderlijke melding wanneer verbinding wordt gemaakt. Als u ervoor kiest een van deze functies te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens worden verzonden of ontvangen bij het gebruik van die functie. Voor veel van deze functies geldt dat ze kunnen worden uitgeschakeld of dat u ervoor kunt kiezen om ze niet te gebruiken.

Hoe gebruiken we uw gegevens?    Microsoft gebruikt de gegevens die via de softwarefuncties worden verzameld voor het upgraden of repareren van de software en om onze producten en services op andere wijze te verbeteren. In bepaalde omstandigheden delen we de gegevens ook met anderen. We delen bijvoorbeeld foutenrapporten met relevante verkopers van hardware en software zodat deze de gegevens kunnen gebruiken om de wijze waarop hun producten met Microsoft-producten werken te verbeteren. U gaat ermee akkoord dat we de gegevens mogen gebruiken en bekend mogen maken zoals beschreven in onze Privacyverklaring op Privacyverklaring voor OneNote.

Waarop is deze overeenkomst van toepassing?    Deze overeenkomst is van toepassing op de software, en ook alle Microsoft-updates, aanvullingen en services voor de software, tenzij andere termen komt die met hen. Andere bepalingen en voorwaarden mogelijk toepassen als u wilt gebruiken met andere services met inbegrip van de Microsoft Store gebruiksvoorwaarden.

Zijn er dingen die ik niet mag doen met de Software?    Ja. Omdat de software in licentie wordt gegeven, en niet wordt verkocht, behoudt Microsoft alle rechten voor (zoals rechten op grond van het intellectueel eigendomsrecht) die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend. In het bijzonder worden de volgende rechten u met de licentie niet verleent, en is het u niet toegestaan om: functies van de software afzonderlijk te gebruiken of te virtualiseren; de software te publiceren, te kopiëren (behalve toegestane reservekopieën), te verhuren, te leasen of uit te lenen; de software over te dragen (behalve zoals toegestaan op grond van deze overeenkomst); technische beveiligingsmaatregelen in de software proberen te omzeilen; de software te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren of te disassembleren, tenzij dit is wettelijk is toegestaan in uw woongebied, ook al staat deze overeenkomst het niet toe. In dit laatste geval mag u alleen doen wat wettelijk is toegestaan. Als u gebruik maakt van internetfuncties, mag u deze functies niet gebruiken op een manier die voor iemand anders het gebruik van deze functies kan belemmeren, of om te proberen onbevoegd toegang te verkrijgen tot een service, gegevens, een account of netwerk.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

 1. LICENTIERECHTEN EN SCENARIO’S MET MEERDERE GEBRUIKERS

 2. Computer.    In deze overeenkomst betekent “computer” een hardwaresysteem (fysiek of virtueel) met een opslagapparaat waarop de software kan worden uitgevoerd. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een computer.

 3. Meerdere of gebundelde verbindingen.    U mag hardware of software niet gebruiken voor multiplexing of het bij elkaar brengen van verbindingen, of op andere wijze meerdere gebruikers of meerdere computers of apparaten toestaan de software indirect via het gelicentieerde apparaat te openen of te gebruiken.

 4. Gebruik in een gevirtualiseerde omgeving.    Als u virtualisatiesoftware (bijvoorbeeld client hyper-v) gebruikt om een of meer virtuele computers te maken op één computerhardwaresysteem, wordt elke virtuele computer en de fysieke computer voor het doel van deze overeenkomst beschouwd als een afzonderlijke computer. Als u de software wilt gebruiken op meer dan één computer, moet u zich afzonderlijke exemplaren van de software en een afzonderlijke licentie voor elk exemplaar verschaffen. Inhoud die wordt beschermd door DRM-technologie of andere technologie voor volledige schijfstationversleuteling, kan minder veilig zijn in een gevirtualiseerde omgeving.

 5. Externe toegang.    Bij Windows 8-apparaten kunnen de technologieën Extern bureaublad en Hulp op afstand worden geleverd, die het mogelijk maken om met andere apparaten op afstand toegang te verkrijgen tot de op het gelicentieerde apparaat geïnstalleerde software.

  • Extern bureaublad.    Extern bureaublad of vergelijkbare technologieën zijn gelicentieerd voor uitgaand gebruik vanaf het gelicentieerde apparaat. U kunt met behulp van Extern bureaublad vanaf dit gelicentieerde apparaat toegang krijgen tot de software op een afzonderlijk gelicentieerde host-pc.

  • Hulp op afstand.    U mag Hulp op afstand of soortgelijke technologieën gebruiken om een actieve sessie te delen zonder aanvullende licenties voor de software aan te schaffen. Met Hulp op afstand kan een gebruiker direct verbinding maken met de computer van een andere gebruiker, meestal om problemen op te lossen.

 6. BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VOOR MASSACLAIMS

 7. Toepasselijkheid.    Dit artikel B is van toepassing op alle geschillen, MAAR NIET OP GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DE HANDHAVING OF GELDIGHEID VAN DE RECHTEN BETREFFENDE INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN U, MICROSOFT OF UW LICENTIEGEVERS. Onder geschil wordt verstaan een geschil, procedure of andere controverse tussen u en Microsoft, met betrekking tot de software (met inbegrip van de prijs) of deze overeenkomst, ofwel op grond van contract, garantie, onrechtmatige daad, wet, regelgeving, verordening of ander wettelijk of billijkheidsbeginsel. Aan “geschil” wordt de ruimst mogelijke betekenis gegeven die wettelijk is toegestaan.

 8. Kennisgeving van geschil.    Bij een geschil, moet u of Microsoft geven de andere een kennisgeving van geschil, dat wil zeggen een geschreven instructie waarmee de naam, adres- en contactgegevens informatie van de partij die, de feiten waardoor het geschil en de aflossing aangevraagd vierde worden ingesteld. U moet een kennisgeving van geschil door US Mail om te verzenden Microsoft Corporation, T.A.V.:LCA arbitrage, een Microsoft manier, Amsterdam98052-6399/u.s.a. Een formulier is beschikbaar op kennisgeving van geschil, Microsoft-Software, producten en Services met Arbitrageovereenkomst. Microsoft stuurt een kennisgeving van geschil u per US Mail naar uw-mailadres als we hebben, of anderszins met uw e-mailadres. U en Microsoft probeert om op te lossen geschillen door middel van informele onderhandelingen binnen 60 dagen vanaf de datum die het kennisgeving van geschil wordt verzonden. Na 60 dagen, u of Microsoft mag worden begonnen arbitrage.

 9. Small Claims Court (rechtbank voor kleine vorderingen).    U mag een geschil ook aanhangig maken bij een rechtbank voor kleine vorderingen in het land waar u woont of in King County, Washington (VS), indien het geschil voldoet aan alle vereisten om te kunnen worden behandeld door een dergelijke rechtbank voor kleine vorderingen. U mag een geschil ook aanhangig maken bij een rechtbank voor kleine vorderingen als u niet vooraf informeel hebt overlegd over een schikking.

 10. BINDENDE ARBITRAGE.   ALS U EN MICROSOFT EEN GESCHIL NIET VIA INFORMEEL OVERLEG OF IN EEN RECHTBANK VOOR KLEINE VORDERINGEN KUNNEN BESLECHTEN, ZAL UITSLUITEND WORDEN GEPROBEERD HET GESCHIL TE BESLECHTEN MIDDELS BINDENDE ARBITRAGE. U DOET AFSTAND VAN HET RECHT OM GESCHILLEN VOOR TE LEGGEN AAN EEN RECHTER OF JURY (OF ALS PARTIJ OF LID VAN EEN GROEP EISERS DEEL TE NEMEN AAN EEN PROCEDURE). In plaats daarvan worden alle geschillen beslecht door een neutrale arbiter, wiens beslissing onherroepelijk is, afgezien van een beperkt beroepsrecht op grond van de Federal Arbitration Act. Elke rechtbank met rechtsbevoegdheid over de partijen kan de beslissing van de arbiter ten uitvoer brengen.

 11. AFSTAND VAN GROEPSVORDERING.   PROCEDURES OM EEN GESCHIL AANHANGIG TE MAKEN BIJ OF TE LATEN BESLECHTEN DOOR EEN RECHTBANK ZULLEN UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN GEVOERD. U NOCH MICROSOFT ZAL TRACHTEN EEN GESCHIL AANHANGIG TE MAKEN ALS GROEPSVORDERING OF VORDERING IN HET ALGEMEEN BELANG (PRIVATE ATTORNEY GENERAL ACTION) OF IN EEN ANDERE PROCEDURE WAARIN EEN VAN DE PARTIJEN OPTREEDT NAMENS OF STELT OP TE TREDEN NAMENS EEN GROEP. ER WORDT GEEN ARBITRAGE OF PROCEDURE MET EEN ANDERE ARBITRAGE OF PROCEDURE GECOMBINEERD ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE INSTEMMING VAN ALLE PARTIJEN MET ALLE BETREFFENDE ARBITRAGES OF PROCEDURES.

 12. Arbitrageprocedure, kosten, kosten en vergoedingen.    Arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (de "AAA") onder de regels voor commerciële arbitrage en in veel gevallen de aanvullende Procedures voor Consumer-Related geschillen. Voor meer informatie raadpleegt u de website van American Arbitration Association of 1-800-778-7879 bellen. In een geschil die betrekking hebben op personen $75.000 of minder is, kunt u door Microsoft wordt onmiddellijk betalen uw indiening kosten en de AAA van en arbitrage van betalen. U en Microsoft akkoord met de voorwaarden procedures, kosten en vergoedingen bij Microsoft Legal and Corporate Affairs-website. Als u wilt beginnen arbitrage, door het formulier beschikbaar op verzoek om arbitrage voordat de American Arbitration Association voor Microsoft-Software, -producten en Services met Arbitrageovereenkomst naar de AAA te verzenden. U akkoord met de arbitrage alleen in uw land woonplaats of in koning provincie, Washington beginnen. Microsoft akkoord gaat om te beginnen arbitrage alleen in uw land woonplaats.

 13. Vorderingen en geschillen moeten binnen een jaar worden ingediend.    Voor zover wettelijk toegestaan, dienen vorderingen of geschillen op grond van deze overeenkomst waarop Artikel B van toepassing is, binnen één jaar te worden ingediend bij een rechtbank voor kleine vorderingen (Artikel B.3.) of worden voorgelegd voor arbitrage (Artikel B.4). De periode van een jaar begint op de datum waarop de vordering of de Kennisgeving van Geschil voor het eerst kon worden ingediend. Wanneer een vordering of geschil niet binnen één jaar wordt ingediend, vervalt deze voorgoed.

 14. Scheidbaarheid.    Indien de verklaring van afstand van groepsvordering als genoemd in Artikel B.5 onwettig of niet uitvoerbaar wordt geacht met betrekking tot alle of enkele onderdelen van een geschil, is Artikel B (Arbitrage) niet van toepassing op deze onderdelen. In plaats daarvan worden deze onderdelen afgescheiden en aanhangig gemaakt bij een rechtbank en worden de resterende onderdelen voorgelegd voor arbitrage. Indien een andere bepaling van Artikel B onwettig of niet uitvoerbaar wordt geacht, wordt deze bepaling afgescheiden en blijven de overige bepalingen van Artikel B volledig van kracht.

 15. TOEPASSELIJK RECHT

Het recht van de staat of het land waarin u woonachtig bent, is van toepassing op alle vorderingen en geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, met inbegrip van vorderingen wegens contractbreuk, op grond van klantenrecht, mededingingsrecht, wettelijk impliciete garanties, wegens ongerechtvaardigde verrijking en onrechtmatige daad. Als u de software in een ander land hebt aangeschaft, is het recht van dat land van toepassing. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Mogelijk hebt u andere rechten, waaronder consumentenrechten, volgens het recht van uw staat of land. Mogelijk hebt u ook rechten jegens de partij waarvan u de software hebt gekocht. Deze overeenkomst kan dergelijke andere rechten niet wijzigen, inden het recht van uw staat of land dit niet toestaat.

 1. EERSTE GEBRUIK EN UPDATES

 2. Gebruikt u eerst.    U kunt de software krijgen alleen uit de Microsoft Store. Nadat u de software hebt geïnstalleerd, gaat u 'opties Licensing"onder"Instellingen"naar binnen de software informatie over de licentie wilt weergeven.

 3. Updates.    U kunt alleen updates of upgrades voor de software van de Microsoft Storekrijgen. Zie Microsoft Store gebruiksvoorwaardenvoor meer informatie.

 4. INTERNETFUNCTIES; PRIVACY

Voor de volgende softwarefuncties worden internetprotocollen gebruikt, die computergegevens naar Microsoft (of haar leveranciers of serviceproviders) verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, het type browser, de naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van de computer waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens om de op internet gebaseerde functies aan u beschikbaar te stellen, overeenkomstig onze privacyverklaring, op Privacyverklaring voor OneNote. Sommige op internet gebaseerde functies kunnen op een later tijdstip geleverd worden via de Windows Update service van Microsoft.

 1. Toestemming voor op internet gebaseerde services.    De hieronder in onze privacyverklaring beschreven softwarefuncties maken via internet verbinding met computersystemen van Microsoft of van de serviceprovider. In sommige gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer verbinding wordt gemaakt. In sommige gevallen kunt u deze functionaliteit uitschakelen of niet gebruiken. Zie onze privacyverklaring op Privacyverklaring voor OneNote voor meer informatie over deze functies. DOOR DEZE FUNCTIONALITEIT TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE GEGEVENS. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om u te identificeren of contact met u op te nemen.

 2. Programma voor kwaliteitsverbetering (CEIP).    Deze software wordt gebruikt voor het programma. Programma voor Kwaliteitsverbetering stuurt automatisch Microsoft-informatie over de hardware en hoe u deze software gebruiken. Deze gegevens worden niet gebruikt om te achterhalen of contact. Programma voor Kwaliteitsverbetering wordt ook periodiek een klein bestand downloaden naar uw computer. Dit bestand kan wij gegevens verzamelen over problemen die u hebt bij het gebruik van de software. Indien beschikbaar, kan nieuwe help-informatie over de fouten ook worden automatisch gedownload.

 3. Online functies en inhoud.    Functies in de software kunnen verwante inhoud ophalen bij Microsoft en aan u leveren. Voorbeelden van deze functies zijn illustraties, sjablonen, online cursussen, online ondersteuning en hulp. Deze informatie wordt gebruikt om u de door u gevraagde inhoud te leveren en voor het verbeteren van onze services. U kunt ervoor kiezen deze online functies en inhoud niet te gebruiken. Zie de Privacyverklaring waarnaar aan het eind van deze overeenkomst een koppeling is opgenomen voor meer informatie.

 4. Cookies.    Als u online functies in de software gebruikt, zoals online Help- en ondersteuningsfuncties en sjablonen, worden mogelijk cookies geïnstalleerd. Als u wilt weten hoe u cookies kunt blokkeren, beheren en verwijderen, leest u het gedeelte over cookies in de OneNote-privacyverklaring die u kunt openen via de koppeling aan het eind van deze overeenkomst.

 5. OneNote op Windows 8.    Indien u de software gebruikt op een apparaat met Windows 8 en indien u de online functies en inhoud van de software hebt ingeschakeld, meldt u zich bij het aanmelden op Windows 8 met een Microsoft-account automatisch aan voor de software met hetzelfde Microsoft-account. Hiermee kunt u online bestanden opslaan en openen in OneDrive zonder dat u wordt gevraagd om opnieuw de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Microsoft-account in te voeren. Raadpleeg voor meer informatie onze Privacyverklaring, die u kunt openen via de koppeling aan het eind van deze overeenkomst.

 6. Misbruik van op internet gebaseerde services.    U mag deze services niet op zodanige wijze gebruiken dat deze daardoor worden beschadigd of ontoegankelijk worden voor anderen. U mag de services niet gebruiken om te proberen op enigerlei wijze onbevoegd toegang te verkrijgen tot services, gegevens, accounts of netwerken.

 • AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN

  1. Programma's van andere leveranciers.    De software kan programma's van andere leveranciers bevatten die Microsoft, niet een dergelijke andere leverancier, aan u in licentie geeft krachtens deze overeenkomst. Kennisgevingen betreffende programma’s van andere leveranciers zijn uitsluitend ad info opgenomen.

  2. Lettertypen.    De software bevat lettertypen die u kunt gebruiken om inhoud weer te geven. U kunt lettertypen alleen insluiten voor zover toegestaan door de insluitingsbeperkingen in de lettertypen.

  3. Media-elementen.    Microsoft verleent u een licentie om media-elementen (afbeeldingen, illustraties, animaties, geluid, muziek, videoclips, sjablonen en andere vormen van inhoud) die bij de software worden geleverd te kopiëren, te verspreiden, uit te voeren en weer te geven in projecten en documenten, maar het is niet toegestaan: (i) kopieën van media-elementen afzonderlijk of in een product (als die media-elementen het hoofdbestanddeel van het product vormen) te verkopen, in licentie te geven of te distribueren; (ii) uw klanten het recht te verlenen de media-elementen verder in licentie te geven of te distribueren; (iii) voor commerciële doeleinden media-elementen in licentie te geven of te distribueren die de beeltenis bevatten van herkenbare personen, regeringen, logo's, handelsmerken of emblemen, of deze typen beeltenissen te gebruiken op een wijze die de indruk wekt dat deze een goedkeuring van of associatie met uw product, entiteit of activiteiten inhoudt; of (iv) obscene of aanstootgevende werken te maken met behulp van de media-elementen. Op andere media-elementen, die op Office.com of op andere websites toegankelijk zijn via softwarefuncties, zijn de voorwaarden van die websites van toepassing.

 • GEOGRAFISCHE EN EXPORTBEPERKINGEN

Als er een geografische regio aangegeven voor uw software, mag klikt u de software gebruiken alleen in die regio. U moet ook akkoord gaat met alle nationale en internationale exporteren wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de software, waaronder beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en einde gebruik. Voor meer informatie over geografische en exportbeperkingen, gaat u naar Hoe weet u website en exporteren van de Microsoft-website.

 1. PROCEDURES VOOR ONDERSTEUNING EN RESTITUTIE

Microsoft biedt beperkte ondersteuning voor software zoals beschreven op Microsoft Support.

 1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst (samen met de voorwaarden bij softwaresupplementen, updates en services die worden geleverd door Microsoft, en die u gebruikt) en de voorwaarden vervat in webkoppelingen in deze overeenkomst, vormen de volledige overeenkomst voor de software en al dergelijke supplementen, updates en services (tenzij Microsoft andere voorwaarden levert bij dergelijke supplementen, updates of services). U kunt deze overeenkomst na het starten van uw software bekijken door in de software naar ‘Licentieopties’ onder ‘Instellingen’ te gaan. U kunt de voorwaarden na het starten van de software en uw acceptatie ervan ook bekijken via een van de koppelingen in deze overeenkomst. U verklaart hierbij dat u voor elke service of meegeleverde app waarop deze overeenkomst en specifieke voorwaarden waarnaar in deze overeenkomst via een koppeling wordt verwezen van toepassing zijn, de voorwaarden voor de betreffende service zult lezen voordat u deze gebruikt. Door uw gebruik van de service aanvaardt u deze overeenkomst en de voorwaarden waarnaar daarin via koppelingen wordt verwezen. Deze koppelingen zijn:

GEEN GARANTIES

De software is licentie "als-is." U op eigen risico van het gebruik van deze. Microsoft biedt geen expliciete garanties garanties of voorwaarden. Het volledige risico de kwaliteit en prestaties van de software is met u. Moet de software bewijzen defect, u wordt ervan uitgegaan dat de gehele kosten van alle nodig onderhoud of reparatie. Wellicht rechten onder toepasselijk recht die deze overeenkomst niet wijzigen. Voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht, wijst Microsoft alle impliciete garanties, inclusief de computers van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en inbreuk.

BEPERKING EN UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING EN VERHAALMOGELIJKHEDEN. Als u een gegronde reden hebt om schade te verhalen op Microsoft of haar leveranciers, kunt u directe schade SLECHTS verhalen tot een bedrag van USD 5,00. U kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, bijzondere schade, indirecte of bijkomende schade.

Deze beperking geldt voor:

 • alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) op internetsites van derden of programma's van derden, en

 • vorderingen wegens wanprestatie, garanties of voorwaarden; risico-aansprakelijkheid, nalatigheid, onjuiste voorstelling van zaken, verzuim, overtreding of andere onrechtmatige daad; overtreding van wet- of regelgeving; of onrechtmatige verrijking; alles voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht.

De beperking geldt ook wanneer Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had behoren te zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw land de uitsluiting of beperking van bijkomende schade, gevolgschade of andere schade mogelijk niet is toegestaan.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×