Kosten invoeren voor resources

In Project worden de kosten voor resources berekend op basis van normale tarieven, kosten per gebruik, vaste kosten of totale kosten voor kostenresources (zoals vliegtickets of maaltijden) die aan taken zijn toegewezen.

Opmerking:  Voordat u wijzigingen in kostengegevens voor een ondernemingsresource kunt opslaan, moet de resource worden geopend zodat u deze kunt bewerken.

Wat wilt u doen?

Kostentarieven invoeren voor een werkresource

Kosten per gebruik invoeren voor een werkresource

Vaste kosten invoeren voor een taak of voor het project

Kosten invoeren voor een kostenresource

Een tarief invoeren voor een materiaalresource

Kosten per gebruik invoeren voor een materiaalresource

Kostentarieven invoeren voor een werkresource

 1. Klik op het tabblad Weergave op Resourceblad.

 2. Selecteer een resource in het veld Resourcenaam of typ een nieuwe resourcenaam.

 3. Typ in de velden Standaardtarief en Overurentar. het standaardtarief en het tarief voor overuren voor de resource.

Hebt u tarieven die nog complexer zijn? Soms is één set resourcetarieven niet voldoende om complexe factureringsschema's vast te leggen ('gemengde tarieven').

Een resource kan bijvoorbeeld variabele tarieven hebben die afhankelijk zijn van:

 • Het type werk

 • De werklocatie

 • Volumekortingen die het gevolg zijn van het werk

 • De wijzigingen die in de loop van de tijd optreden

 • De gebruikte resources, bijvoorbeeld opgeleide resources versus getalenteerde resources

U kunt deze complexere factureringsschema's vormgeven met behulp de functies voor tarieftabellen in Project:

 1. Dubbelklik op de resource om het dialoogvenster Resourcegegevens te openen en klik op het tabblad Kosten.

 2. Klik onder Tarieventabellen op het tabblad A (standaard) en voer de datum waarop de tariefswijziging van kracht wordt in de kolom Ingangsdatum in.

 3. Typ de resourcetarieven in de kolommen Standaardtarief en Tarief van overuren.

 4. Als u een tariefswijziging voor een andere datum wilt invoeren, typt of selecteert u de nieuwe datum en de nieuwe standaardtarieven en tarieven van overuren in de aanvullende rijen van de tarieventabellen.

 5. Als u voor dezelfde resource meer sets betalingstarieven wilt invoeren, klikt u op het tabblad B en herhaalt u de stappen 2 tot en met 4.

Notities: 

 • U kunt tarieventabellen gebruiken om de tariefswijzigingen weer te geven die na een bepaalde datum van kracht worden. Hiermee voorkomt u dat oude gegevens worden berekend.

 • Als u regelmatig tarieventabellen gebruikt, kunt u de kolom Tarieventabel aan de weergave Taakgebruik toevoegen, zodat u de tarieventabel van een toewijzing kunt bekijken en selecteren.

 • In Project worden kostentotalen berekend wanneer resources op basis van tarieven, resources met kosten per gebruik en kostenresources aan taken worden toegewezen. De instelling Toenemen bij voor resources is van invloed op deze berekening.

 • Als u het standaardtarief voor een resource wijzigt, heeft dit gevolgen voor de kosten van taken die 100% zijn voltooid en waaraan de desbetreffende resource is toegewezen.

 • Wanneer u met behulp van de tarieventabellen meerdere tarieven voor één resource hebt ingevoerd, kunt u de resourcetarieven voor deze resource voor een willekeurige toewijzing wijzigen door een andere tarieventabel te gebruiken. Als u de tarieventabel voor een bepaalde toewijzing wilt wijzigen, selecteert u in de weergave Taakgebruik de resource die aan de taak is toegewezen, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Informatie. Klik op het tabblad Kosten in de lijst Tarieventabel op de tarieventabel die u wilt gebruiken.

Kosten per gebruik invoeren voor een werkresource

 1. Klik op het tabblad Weergave op Resourceblad.

 2. Klik op Tabellen > Vermelding.

 3. Vul de kolom Kosten/Gebruik in voor de resource met een vastgesteld tarief voor elke toewijzing. Naast op tarieven gebaseerde betalingen kunnen resources bestaan uit kosten per gebruik.

Als u met schema's met samengestelde tarieven werkt, kunt u voor elke resource meerdere kosten per gebruik invoeren:

 1. Dubbelklik op de resource om het dialoogvenster Resourcegegevens te openen en klik op het tabblad Kosten.

 2. Klik onder Tarieventabellen op het tabblad A (standaard) en voer de datum waarop de tariefswijziging van kracht wordt in de kolom Ingangsdatum in.

 3. Vul de kolom Kosten per gebruik in.

 4. Als u de kosten per gebruik voor een andere datum wilt invoeren, typt of selecteert u de nieuwe datum en de nieuwe kosten per gebruik in de aanvullende rijen van de tarieventabellen.

 5. Als u voor dezelfde resource meer sets met kosten wilt invoeren, klikt u op het tabblad B en herhaalt u de stappen 2 tot en met 4.

Tip:  De waarde bij Kostentoename is niet specifiek van toepassing op een tarieventabel, omdat deze een eigenschap op resourceniveau is.

In Project worden kostentotalen berekend wanneer resources op basis van tarieven, resources met kosten per gebruik en kostenresources aan taken worden toegewezen.

Notities: 

 • Wanneer u met behulp van de tarieventabellen meerdere kosten voor één resource hebt ingevoerd, kunt u de resourcekosten voor een toewijzing wijzigen door een andere tarieventabel te gebruiken. Als u de tarieventabel voor een bepaalde toewijzing wilt wijzigen, selecteert u in de weergave Taakgebruik de resource die aan de taak is toegewezen, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Informatie. Klik op het tabblad Kosten in de lijst Tarieventabel op de tarieventabel die u wilt gebruiken.

 • Als u regelmatig tarieventabellen gebruikt, kunt u de kolom Tarieventabel aan de weergave Taakgebruik toevoegen, zodat u de tarieventabel van een toewijzing kunt bekijken en selecteren.

Vaste kosten invoeren voor een taak of voor het project

Vaste kosten worden toegewezen aan een taak en zijn handig voor het plannen en het vastleggen van de taakkosten die zich voordoen en de kosten die toegewezen resources maken. Vaste kosten worden toegepast op een taak, en niet op een resource.

 1. Klik op het tabblad Weergave op Gantt-diagram.

 2. Klik op Tabellen > Kosten.

 3. Selecteer in het veld Taaknaam de taak met vaste kosten.

 4. Typ een waarde voor de kosten in het veld Vaste kosten.

Tip:  U kunt de waarde voor Toename van vaste kosten gebruiken om te bepalen wanneer vaste kosten worden gerealiseerd en u kunt de toewijzingen voor Kostenresource gebruiken gebruiken voor een betere controle over de kosten.

U kunt ook voor het hele project vaste kosten invoeren. U kunt hiervoor kiezen als u alleen bent geïnteresseerd in de totale projectkosten (en niet in de kosten op taakniveau), of als u de projectoverheadkosten (zoals de kosten van nutsbedrijven) wilt toevoegen.

 1. Selecteer op het tabblad Indeling het selectievakje Projectoverzichtstaak.

 2. Voer de kosten voor het project in in het veld Vaste kosten voor de projectoverzichtstaak.

Kosten invoeren voor een kostenresource

Met een kostenresource kunt u kosten op een taak toepassen door een kostenartikel (zoals een investering in apparatuur of variabele kosten zoals vliegtickets of overnachtingen) aan de desbetreffende taak toe te wijzen. In tegenstelling tot vaste kosten, kunt u een willekeurig aantal kostenresources op een taak toepassen. Met kostenresources hebt u meer controle wanneer u verschillende typen kosten op taken toepast.

Voordat u de kosten voor een kostenresource invoert, moet u de kostenresource maken:

 1. Klik op het tabblad Weergave op Resourceblad.

 2. Voer in het veld Resourcenaam een naam in voor de kostenresource (zoals Overnachtingen) en klik met de rechtermuisknop om Informatie te selecteren.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Resourcegegevens op het tabblad Algemeen de optie Kosten in de lijst Type. Klik vervolgens op OK.

Als de kostenresource is gemaakt, kunt u de kostenresource aan een taak toewijzen. Nadat u de kostenresource aan een taak hebt toegewezen, kunt u de kosten voor de resourcetoewijzing invoeren met behulp van de weergave Taakgebruik.

 1. Klik op het tabblad Weergave op Taakgebruik.

 2. Dubbelklik op de taak waaraan de kostenresource is toegewezen, om het dialoogvenster Taakgegevens te openen.

 3. Klik op het tabblad Resources, voer een kostenwaarde in in het veld Kosten en klik vervolgens op OK.

Wanneer kosten worden toegepast met behulp van een kostenresource die aan een taak is toegewezen, kan het bedrag van de kostenresource variëren, afhankelijk van de manier waarop de kostenresource wordt gebruikt.

Notities: 

 • In tegenstelling tot vaste kosten worden kostenresources als een type resource gemaakt en vervolgens aan een taak toegewezen.

 • U kunt geen kalender toepassen op kostenresources, in tegenstelling tot werkresources. Als u echter een kostenresource aan een taak toewijst en een valutawaarde toevoegt voor een bepaalde datum die buiten de huidige begin- of einddatum van de taak ligt, wordt de datum in Project 2010 aangepast en wordt de datum van de kostenresourcetoewijzing opgenomen. Als u bijvoorbeeld een taak hebt die begint op 1 augustus en eindigt op 15 augustus, en u een kostenresource met de waarde € 500 op 21 augustus toewijst, wordt de einddatum van de taak gewijzigd in 21 augustus om de kostenresourcetoewijzing weer te geven.

 • Als u voor een kostenresource een schatting van meerdere waarden hebt gemaakt in een bepaalde periode en de feitelijke waarden wijken af van de schattingen, worden de schattingen in Project vervangen door de werkelijke waarden. Dit gedrag van de kostenresource verschilt van andere resourcetypen, omdat kostenresources niet gekoppeld zijn aan feitelijke werk.

 • De valutawaarde van kostenresources is niet afhankelijk van de hoeveelheid werk die is uitgevoerd voor de taak waaraan ze zijn toegewezen.

 • Kosten die in een projectplanning worden ingevoerd, zijn niet zo goed beveiligd als de kosten die in een projectboekhoudsysteem worden ingevoerd. In bepaalde situaties kunnen de kosten veranderen, als gevolg van wijzigingen in de taak waaronder de kosten vallen. Als de taakduur wordt gewijzigd, kan het zijn dat de kostenverdeling in de loop van de tijd verandert.

Een tarief invoeren voor een materiaalresource

 1. Klik op het tabblad Weergave op Resourceblad.

 2. Klik op Tabellen > Vermelding.

 3. Selecteer een materiaalresource in het veld Resourcenaam of typ een nieuwe materiaalresourcenaam.

 4. Ga als volgt te werk als u een nieuwe materiaalresource wilt invoeren:

  • Selecteer Materiaal in het veld Type.

  • Typ de naam van een maateenheid in het veld Materiaal, bijvoorbeeld lit (voor liters), ku.m (voor kubieke meters) of st (voor stuk).

 5. Typ in het veld Standaardtarief een tarief.

U kunt meerdere tarieven per materiaalresource invoeren:

 1. Dubbelklik op de resource om het dialoogvenster Resourcegegevens te openen en klik op het tabblad Kosten.

 2. Klik onder Tarieventabellen op het tabblad A (standaard) en voer vervolgens een tarief in in de kolom Standaardtarief.

 3. Typ in de volgende rij een waarde- of percentagewijziging ten opzichte van het vorige tarief in de kolom Standaardtarief. Typ bijvoorbeeld +10% om aan te geven dat het tarief met 10% is toegenomen ten opzichte van het vorige tarief.

 4. Voer in de kolom Ingangsdatum de datum in waarop de tariefswijziging van kracht wordt.

 5. Als u meer sets met tarieven wilt invoeren, klikt u op het tabblad B en herhaalt u de stappen 2 tot en met 4.

Notities: 

 • U kunt tarieven voor materiaalresources invoeren als de kosten van de materiaalresources in Project moeten worden berekend op basis van de tarieven voor materiaalresources. Stel dat u een taak wilt toewijzen aan een materiaalresource met de naam 'cement' met een prijs per eenheid van € 100 per ton. Hiervoor selecteert u in het veld Type het resourcetype Materiaal en typt of selecteert u de resourcenaam Cement, het label Ton en het standaardtarief € 100.

 • Als u met materialen met verschillende kwaliteiten werkt of als u materiaaltariefswijzigingen op verschillende datums wilt toevoegen, voert u meerdere tarieven voor een materiaalresource in. U kunt de tabbladen van Tarieventabel bijvoorbeeld gebruiken om tarieven in te voeren voor verschillende kwaliteiten tapijt, en om kostenverlagingen of kortingen op te nemen die u op bepaalde momenten tijdens het project verwacht.

Kosten per gebruik invoeren voor een materiaalresource

 1. Klik op het tabblad Weergave op Resourceblad.

 2. Klik op Tabellen > Vermelding.

 3. Selecteer een materiaalresource in het veld Resourcenaam of typ een nieuwe materiaalresourcenaam.

 4. Als u een nieuwe materiaalresource wilt invoeren, selecteert u Materiaal in het veld Type.

 5. Voor nieuwe materiaalresources typt u de naam van een maateenheid in het veld Materiaallabel, bijvoorbeeld lit (voor liters), ku.m (voor kubieke meters) of st (voor stuk).

 6. Typ in het veld Kosten/gebruik een waarde voor de kosten.

U kunt voor elke resource meerdere kosten per gebruik invoeren:

 1. Als u een nieuwe materiaalresource wilt invoeren, selecteert u Materiaal in het veld Type.

 2. Typ de naam van de maateenheid in het vak Materiaal.

 3. Dubbelklik op de resource om het dialoogvenster Resourcegegevens te openen en klik op het tabblad Kosten.

 4. Klik onder Tarieventabellen op het tabblad A (standaard) en voer vervolgens een kostenwaarde in in de kolom Kosten per gebruik.

 5. Typ in de volgende rij een waarde- of percentagewijziging ten opzichte van de vorige kosten in de kolom Kosten per gebruik.

 6. Voer in de kolom Ingangsdatum de datum in waarop de kostenwijziging van kracht wordt.

 7. Als u meer sets met kosten per gebruik wilt invoeren, klikt u op het tabblad B en herhaalt u de stappen 4 tot en met 6.

Notities: 

 • Voer voor een materiaalresource één kostenbedrag per gebruik in als u slechts één kostenbedrag per gebruik voor de desbetreffende materiaalresource wilt invoeren en toekomstige kostenwijzigingen niet wilt opnemen.

 • Voer voor een materiaalresource meerdere kosten per gebruik in als u meerdere kosten per gebruik voor de desbetreffende resource wilt invoeren of als u toekomstige wijzigingen in de kosten per gebruik wilt opnemen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×