Kolomtypen en opties voor lijsten en bibliotheken

Kolomtypen en opties voor lijsten en bibliotheken

Een kolomtype bepaalt hoe de gegevens worden opgeslagen en weergegeven in een lijst of bibliotheek. Wanneer u een kolom voor een lijst of bibliotheek maakt, kiest u een kolomtype om het type gegevens dat u wilt opslaan in de kolom, zoals getallen, opgemaakte tekst of een getal dat automatisch wordt berekend, aan te geven. Kolommen worden vervolgens toegevoegd aan een of meer weergaven van de lijst of bibliotheek, zodat u de gegevens op een zinvolle manier kunt weergeven.

De volgende secties bevatten informatie over de standaardtypen kolommen die u kunt maken en wanneer u elk type kolom gebruikt. Afhankelijk van uw organisatie zijn er mogelijk extra typen kolommen beschikbaar.

Opmerking: U kunt kolommen in een lijst of bibliotheek toevoegen, wijzigen, weergeven of verbergen, en ook een lijst maken of verwijderen van een pagina of site in SharePoint. Zie grote lijsten en bibliotheken beheren in SharePointvoor meer informatie over het beheren van lijsten en bibliotheken met veel items.

Selecteer uw weergave van SharePoint op een van de onderstaande tabbladen:

Met kolommen kunt u zinvolle weergaven maken van de items in een lijst of bibliotheek. Met behulp van kolommen kunt u items sorteren, groeperen en filteren, en kunt u ook gegevens over items automatisch berekenen en de resultaten van de berekeningen weergeven. Met kolommen kunt u ook opgeven welke gegevens moeten worden ingevoerd voor een item wanneer iemand een item aan een lijst of bibliotheek toevoegt. Wanneer een item wordt toegevoegd, wordt een formulier weergegeven met velden en opties voor het invoeren van gegevens. Wanneer u een lijst of bibliotheek maakt, worden bepaalde kolommen, zoals titel of gewijzigd door, automatisch gemaakt. U kunt extra kolommen aan uw wensen aanpassen. De kolommen die u maakt, bepalen welke velden en opties worden weergegeven in het formulier en welke kolommen kunnen worden toegevoegd aan weergaven van de lijst of bibliotheek.

U geeft het gewenste type kolom op wanneer u een kolom wilt maken. In sommige gevallen kunt u ook een ander kolomtype voor een bestaande kolom kiezen, maar dit is afhankelijk van het soort en de hoeveelheid gegevens die momenteel in de kolom zijn opgeslagen. Als u het kolomtype van een bestaande kolom wijzigt, kunnen de gegevens die al in de kolom zijn opgeslagen, beschadigd raken. Om deze redenen is het belangrijk om te bepalen welk type gegevens u wilt opslaan voordat u een kolom maakt. Houd rekening met het volgende als u een bepaald type kolom wilt kiezen:

 • Welke soort gegevens wilt u opslaan? Alleen letters? Alleen getallen? Opgemaakte tekst? U kunt bijvoorbeeld in een kolom met getallen geen letters opslaan. Als u weet welk soort gegevens u wilt opslaan, is de eerste stap voor het kiezen van het meest geschikte kolomtype.

 • Wilt u de gegevens gebruiken voor financiële berekeningen? Als dit het geval is, is het kolomtype valuta de beste optie.

 • Wilt u de gegevens gebruiken in wiskundige berekeningen? Hoe nauwkeurig moeten deze berekeningen worden uitgevoerd? U kunt gegevens in getallen en valuta kolommen (maar niet tekst kolommen) berekenen. Daarnaast zijn berekeningen in een valuta kolom nauwkeurig.

 • Hoe wilt u de gegevens in de kolom sorteren? Waarden worden in een tekst kolom gesorteerd als tekenreeksen (1, 10, 100, 2, 20, 200, enzovoort), niet als numerieke waarden. Als u getallen wilt sorteren op numerieke waarden, gebruikt u een kolom getal of valuta . Daarnaast zijn veel datumnotaties niet goed gesorteerd als ze zijn opgeslagen in een tekst kolom. Gebruik een kolom voor datum en tijd om de juiste sortering van datums te garanderen.

 • Wilt u ervoor zorgen dat mensen informatie in de kolom invoeren? Als dit het geval is, kunt u opgeven dat de kolom wel moet worden ingevuld en dat personen geen item kunnen toevoegen zonder dat de gegevens worden ingevoerd.

Wordt gebruikt om kleine hoeveelheden onopgemaakte tekst op één regel te verzamelen en weer te geven, waaronder:

 • Alleen tekst, zoals voor namen, achternamen of namen van afdelingen

 • Combinaties van tekst en getallen, zoals adressen of rekeningnummers

 • Getallen die niet in berekeningen worden gebruikt, zoals personeelsnummer, telefoonnummers, postcodes of artikelnummers

Met de kolom Eén regel tekst kunt u maximaal 255 tekens weergeven op één regel. Als u een kolom voor een lijst of bibliotheek maakt en opgemaakte tekst of meerdere regels tekst tegelijkertijd wilt weergeven, maakt u een kolom met meerdere regels tekst . U kunt een bestaande kolom Eén tekstregel wijzigen in een kolom met meerdere regels tekst zonder dat er al gegevens in de kolom worden opgeslagen.

U kunt een kolom Eén tekstregel op de volgende manieren aanpassen:

 • Een tekenlimiet toewijzen    Beperk het aantal tekens door het gewenste maximum aantal tekens in te stellen. Als de kolom bijvoorbeeld werknemersnummers van vijf cijfers opslaat, kunt u deze functie gebruiken om ervoor te zorgen dat mensen slechts vijf tekens kunnen invoeren.

 • Een standaardwaarde weergeven    Automatisch specifieke tekst weergeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt, en ook toestaan dat mensen andere tekst invoeren, indien nodig. Wanneer u de standaardwaardeinstelt, kunnen gebruikers sneller informatie invoeren door de standaardwaarde te accepteren, tenzij ze deze moeten wijzigen. Als de kolom bijvoorbeeld de naam opslaat van een bedrijf dat is toegewezen aan een project en uw organisatie werkt met een specifiek bedrijf voor de meeste projecten, kunt u de naam van dat bedrijf als standaardwaarde opgeven. Daardoor wordt de bedrijfsnaam automatisch weergegeven wanneer er een nieuw project aan de lijst wordt toegevoegd en teamleden de naam niet hoeven in te voeren.

  Een standaardwaarde kan de tekst zijn die u opgeeft of het resultaat van een berekening, namelijk een berekende waarde genoemd. Berekende waarden zijn handig als u alleen bepaalde tekst wilt weergeven, maar de tekst kan variëren, afhankelijk van wie het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd of andere redenen. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in in plaats van specifieke tekst, als standaardwaarde. Met de formule kunt u een waarde berekenen op basis van de gegevens in andere kolommen of systeemfuncties, zoals [vandaag], om de huidige datum of [me] aan te geven om de naam weer te geven van de persoon die het item toevoegt of wijzigt.

Wordt gebruikt in een lijst of bibliotheek om opgemaakte tekst of lange tekst tekst en getallen te verzamelen en weer te geven op meer dan één regel, zoals een beschrijving van een item. Met de kolom meerdere regels tekst kunt u maximaal 63.999 tekens opslaan, en u kunt opgeven hoeveel regels tekst u wilt weergeven wanneer personen informatie over een item invoeren. Met dit type kolom wordt alle tekst weergegeven als de kolom in een lijst of bibliotheek wordt weergegeven.

U kunt een kolom met meerdere regels tekst op de volgende manieren aanpassen:

 • Een weergavelimiet toewijzen    Het aantal regels beperken dat wordt weergegeven wanneer personen informatie invoeren over een item met het aantal regels voor bewerken . Als de kolom bijvoorbeeld langdurige notities over een agendagebeurtenis opslaat, kunt u ervoor kiezen om tien regels tekst weer te geven. Dit maakt het eenvoudiger om gegevens in te voeren, omdat ze eenvoudig alle ingevoerde tekst kunnen zien. Als in de kolom slechts één zin of twee informatie over een gebeurtenis wordt opgeslagen, kunt u ervoor kiezen om slechts twee of drie regels tekst weer te geven.

  Als u een weergavelimiet toewijst, wordt de hoeveelheid tekst die wordt weergegeven wanneer de kolom in een lijst wordt weergegeven, niet beperkt. Alle ingevoerde tekst voor een item wordt weergegeven in de kolom.

 • Onbeperkt lengte toestaan    (alleen beschikbaar in documentbibliotheken) wanneer u meerdere tekstregels in een documentbibliotheek gebruikt, kunt u opgeven dat het veld niet langer wordt weergegeven.

 • Tekstopmaak in-of uitschakelen   (alleen beschikbaar in lijsten) Gebruik uitgebreide tekst met opmaak (tekst met opmaak met afbeeldingen, tabellen en hyperlinks) om aan te geven of mensen opmaak zoals vet, cursief of kleuren met tekst kunnen toepassen. Als dit is uitgeschakeld, biedt de lijst geen opmaakopties. Als deze optie is ingeschakeld, biedt de lijst ondersteuning voor basisopmaak zoals vet, cursief, lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten, gekleurde tekst en achtergrondkleuren, evenals hyperlinks, afbeeldingen en tabellen.

 • Wijzigingen toevoegen   (alleen beschikbaar in lijsten) als versiebeheer is ingeschakeld voor de lijst, voegt u wijzigingen aan bestaande tekst toe, geeft u aan of u nieuwe tekst voor een item wilt toevoegen zonder bestaande tekst over dat item te vervangen. Als u ervoor kiest om geen wijzigingen toe te voegen, vervangt nieuwe tekst over het item de bestaande tekst van dat item in de kolom. Als u wijzigingen wilt toevoegen, kunnen personen aanvullende informatie over een item opgeven, terwijl ook eerder ingevoerde tekst wordt weergegeven en de datum en tijd waarop de tekst is ingevoerd. Wanneer u het veld in een lijst weergeeft, niet als een veld in een itemformulier, wordt in de kolom de weergavemet hyperlinks weergegeven, in plaats van de tekst, en kunnen personen op de hyperlink klikken om alle gegevens weer te geven die zijn opgeslagen in de kolom voor dit item.

  Belangrijk: Als u deze optie uitschakelt nadat u de kolom hebt gemaakt, worden alle gegevens verwijderd, met uitzondering van de recentst ingevoerde gegevens.

Uitgebreide locatiegegevens toevoegen vanuit Bing Maps of uw organisatie gids. De kolom locatie bevat extra kolommen om te filteren, te sorteren en te zoeken op basis van gerelateerde informatie, waaronder adres, plaats, provincie, land of regio, postcode, coördinaten of naam.

Wordt gebruikt voor het opslaan van numerieke waarden die geen monetaire waarden zijn.

Tips voor het kiezen van een kolom getal of valuta

In de kolomtypen aantal en valuta worden numerieke waarden opgeslagen. Gebruik een kolom getal om numerieke gegevens op te slaan voor Mathematische berekeningen die geen financiële berekeningen of een hoge mate van nauwkeurigheid vereisen. Gebruik een valuta kolom voor het opslaan van numerieke gegevens voor financiële berekeningen of voor gevallen waarin u niet wilt dat Afrondings getallen in berekeningen worden gebruikt. In tegenstelling tot een kolom getal is een valuta kolom nauwkeurig 15 cijfers links van de decimale komma en vier cijfers rechts van het decimaalteken. Zowel de kolomtypen aantal als valuta vormen een vooraf gedefinieerde notatie die bepalen hoe de gegevens worden weergegeven.

U kunt een kolom getal op de volgende manieren aanpassen:

 • Minimum-en maximumwaarden opgeven    Beperk het bereik van getallen die mensen kunnen invoeren. Als de kolom bijvoorbeeld de hoeveelheid werk opslaat die voor een taak is voltooid, kunt u nul als de minimumwaarde en 100 opgeven als de maximumwaarde. Als in de kolom het aantal deelnemers voor een gebeurtenis is opgeslagen en u deelnemers wilt beperken tot een bepaald nummer, kunt u het maximum aantal deelnemers als de maximumwaarde opgeven.

 • Inclusief decimalen    Opgeven of de getallen decimalen bevatten en hoeveel cijfers achter de komma moeten worden opgeslagen. Als in de kolomwaarden met meer dan vijf decimalen moeten worden opgeslagen, kunt u automatisch kiezen wanneer u het aantal decimalen selecteert. Automatisch is automatisch een goede keuze als de kolom de resultaten van de berekeningen bevat en u de resultaten zo nauwkeurig mogelijk wilt maken. Als u ervoor wilt zorgen dat alle waarden in de kolom evenveel decimalen hebben, is het een goed idee om het aantal decimalen te beperken tot nul, alleen gehele getallen of een ander aantal decimalen tot en met 5.

 • Een standaardwaarde weergeven    Automatisch een specifiek nummer weergeven als iemand een nieuw item toevoegt, en ook toestaan dat mensen andere nummers invoeren, indien nodig. Een standaardwaarde helpt mensen sneller informatie in te voeren. Als u bijvoorbeeld in de kolom het aantal computers opslaat dat elk teamlid heeft en elk teamlid minstens één computer heeft, voert u de waarde 1 als standaardwaarde in. Wanneer een nieuw item wordt toegevoegd aan de lijst, wordt er automatisch 1 weergegeven, waarna de teamleden het nummer niet hoeven in te voeren.

  Een standaardwaarde kan een door u opgegeven getal zijn of het resultaat van een berekening, dat een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn handig als u een bepaald getal automatisch wilt weergeven, maar het getal kan variëren, afhankelijk van wie het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd, of andere redenen. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in in plaats van een bepaald getal als standaardwaarde. Met de formule kunt u een getal berekenen op basis van de gegevens in andere kolommen of systeemfuncties.

 • Het getal opmaken als een percentage    Met de instelling weergeven als percentage kunt u het getal weergeven en opslaan als een percentage en het als een percentage gebruiken om andere waarden te berekenen.

Wordt gebruikt voor het opslaan van waar/onwaar-en Ja/Nee-informatie, bijvoorbeeld of iemand een gebeurtenis gaat bijwonen. Een Ja/Nee- kolom wordt weergegeven als één selectievakje Wanneer personen informatie invoeren over een item. Als u Jawilt aanduiden, selecteert teamleden het selectievakje. Als u nietwilt dat teamleden dit aangeven, schakelt u het selectievakje uit.

De gegevens in een Ja/Nee- kolom kunnen worden gebruikt in berekeningen voor andere kolommen. In deze gevallen wordt Ja omgezet in een numerieke waarde van één (1) en Nee wordt omgezet in de numerieke waarde nul (0).

U kunt een kolom Ja/Nee aanpassen door een standaardwaarde voor de kolom te kiezen. Een standaardwaarde is de selectie die automatisch wordt weergegeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt. Gebruikers kunnen een andere waarde selecteren als ze dit moeten doen. Voor Ja/Nee -kolommen kunt u opgeven of het selectievakje automatisch moet worden geselecteerd, waarbij een Ja -waarde wordt aangegeven, of niet, waarmee een waarde wordt aangegeven.

Wordt gebruikt om een lijst weer te geven met personen en groepen waarmee mensen kunnen kiezen wanneer ze een item toevoegen of bewerken. Als u bijvoorbeeld in een takenlijst de naam van een persoon of groeps kolom met de naam toegewezen hebt, kunt u een lijst met personen verlenen aan wie een taak kan worden toegewezen. De inhoud van de lijst is afhankelijk van de manier waarop Directory Services en SharePoint groepen zijn geconfigureerd voor de site. Als u de inhoud van de lijst wilt aanpassen, moet u mogelijk contact opnemen met de beheerder.

U kunt de kolom persoon of groep op de volgende manieren aanpassen:

 • Meerdere selecties toestaan    Sta gebruikers toe zo veel opties als gewenst te kiezen of beperk het aantal selecties tot één optie.

 • Groepen personen opnemen of uitsluiten    Opgeven of de lijst alleen individuele personen bevat, of ook e-mail distributielijsten en SharePoint groepen. In een takenlijst kunt u bijvoorbeeld alleen individuele personen opnemen om ervoor te zorgen dat een specifieke persoon verantwoordelijk is voor elke taak. In een lijst met projecten wilt u misschien e-mail distributielijsten en SharePoint groepen opnemen om ervoor te zorgen dat een team aan elk project is gekoppeld.

Opmerking: Het is niet mogelijk om de aanwezigheidsstatus van de moderne browsers te zien. Uw organisatie kan ervoor kiezen om aanwezigheid te presenteren door de stappen uit te voeren in de klassieke SharePoint Online-site weergeven in de weergave Internet Explorer 10.

Wordt gebruikt voor het opslaan van kalenderdatums of beide datums en tijden. De datumnotatie verschilt op basis van de landinstellingen voor de site. Als de gewenste indeling niet beschikbaar is, kunt u het beste contact opnemen met de beheerder voor ondersteuning voor het betreffende gebied aan de site.

U kunt een kolom datum en tijd op de volgende manieren aanpassen:

 • Alleen de datum of zowel de datum als de tijd opnemen    Opgeven of u alleen de kalenderdatum of zowel de kalenderdatum als de tijd van de dag wilt opnemen.

 • Een standaardwaarde weergeven    U kunt automatisch een specifieke datum of datum en tijd weergeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt, en ook toestaan dat mensen een andere waarde invoeren als ze dit moeten doen. Een standaardwaarde helpt mensen sneller informatie in te voeren. Als de kolom bijvoorbeeld de datum opslaat waarop onkosten in rekening worden gebracht en de meeste uitgaven zijn gemaakt op de eerste dag van het fiscale jaar, kunt u de eerste dag van het fiscale jaar als standaardwaarde opgeven. Dat betekent dat deze datum automatisch wordt weergegeven wanneer een nieuw item wordt toegevoegd aan de lijst, en de teamleden de datum niet hoeven in te voeren.

  Een standaardwaarde kan een waarde zijn die u opgeeft, de datum waarop een item wordt toegevoegd aan een lijst of bibliotheek, of het resultaat van een berekening, dat een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn handig als u automatisch een specifieke datum of tijd wilt weergeven, maar de datum of tijd kan variëren, afhankelijk van het item. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, typt u een formule als standaardwaarde. Met de formule kunt u een waarde berekenen op basis van de gegevens in andere kolommen of systeemfuncties, zoals [vandaag], om de huidige datum aan te geven. Als u bijvoorbeeld in de kolom een datum wilt weergeven die 30 dagen na de huidige datum valt, typt u de vergelijking = [vandaag] + 30 in het vak berekende waarde .

Wordt gebruikt om gebruikers te laten kiezen uit een lijst met opties die u opgeeft. Dit kolomtype is een ideale keuze in gevallen waarin u ervoor wilt zorgen dat alle gegevens in de kolom consistent zijn omdat u de waarden kunt beperken die zijn opgeslagen in een kolom.

U kunt een kolom keuze op de volgende manieren aanpassen:

 • De lijst met keuzes definiëren    Geef een exacte lijst met waarden op die personen kunnen kiezen. Als u deze lijst wilt weergeven, vervangt u de voorbeeldtekst in het vak keuzes door de gewenste waarden. Typ elke waarde op een afzonderlijke regel. Als u op een nieuwe regel wilt beginnen, drukt u op Enter.

 • Extra aangepaste keuzes inschakelen    Als u wilt dat gebruikers een waarde invoeren die niet is opgenomen in de lijst met keuzes, schakelt u de functie kan waarden handmatig toevoegenin. Dit is een goed beeld als u niet alle waarden weet die gebruikers moeten invoeren over items. Als u wilt dat personen alleen de waarden die u opgeeft, worden gebruikt, kunt u waarden handmatig toevoegen.

 • Een standaardwaarde weergeven    Automatisch een specifieke waarde selecteren wanneer iemand een nieuw item toevoegt, en ook toestaan dat mensen een andere waarde kiezen als ze dit moeten doen. Een standaardwaarde helpt mensen sneller informatie in te voeren. Als de kolom bijvoorbeeld de namen van de bedrijven bevat die zijn toegewezen aan een project en uw organisatie werkt met een specifiek bedrijf voor de meeste projecten, kunt u de naam van dat bedrijf als standaardwaarde opgeven. Daardoor wordt de bedrijfsnaam automatisch weergegeven als er een nieuw project aan de lijst wordt toegevoegd en teamleden de naam niet hoeven te kiezen.

  Een standaardwaarde kan een waarde zijn die u opgeeft of het resultaat van een berekening, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn handig als u bepaalde tekst automatisch in de kolom wilt weergeven, maar de tekst kan variëren, afhankelijk van wie het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd of andere redenen. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in in plaats van specifieke tekst, als standaardwaarde. Met de formule kunt u een waarde berekenen op basis van de gegevens in andere kolommen of systeemfuncties, zoals [vandaag], om de huidige datum of [me] aan te geven om de naam weer te geven van de persoon die het item toevoegt of wijzigt.

  Selecteer in de vervolgkeuzelijst de standaardoptie die u wilt weergeven, of selecteer geen om de standaardoptie leeg te laten.

 • Een weergave-indeling kiezen    De keuzes weergeven via een vervolgkeuzemenu of keuzerondjes. Selecteer eerst meer optiesen selecteer vervolgens onder keuzen weergeven metde gewenste indeling.

Opties voor keuze kolommen in de moderne ervaring

Wordt gebruikt om een hyperlink naar een webpagina op te slaan of een afbeelding op het intranet of op internet weer te geven.

Een hyperlink of afbeeldings kolom slaat de Uniform Resource Locator (URL) voor een webpagina, een afbeelding of een andere bron op. Afhankelijk van de weergegeven indeling die u kiest, wordt er een hyperlink weergegeven waarop kan worden geklikt om toegang te krijgen tot de resource of een afbeelding in plaats van de URL voor het grafische bestand.

Als u de URL wilt weergeven als hyperlink, selecteert u de indeling van de hyperlink . Wanneer personen informatie invoeren over een item, kunnen ze de URL en de beschrijvende tekst opgeven die wordt weergegeven in de kolom in plaats van de URL. Als u een afbeelding wilt weergeven in plaats van de URL voor het grafische bestand, selecteert u de afbeeldings indeling. Wanneer personen informatie invoeren over een item, moeten ze de volledige URL voor het grafische bestand invoeren, zoals http://www.example.com/image.gif, en kunnen ze desgewenst beschrijvende, alternatieve tekst voor de afbeelding invoeren, die wordt weergegeven voor personen die afbeeldingen in hun browsers uitschakelen of vertrouwen op schermafbeeldingen om afbeeldingen op het scherm te converteren naar gesproken woorden.

Voor het opslaan van monetaire waarden.

Tips voor het kiezen van een kolom getal of valuta

In de kolomtypen aantal en valuta worden numerieke waarden opgeslagen. Gebruik een kolom getal om numerieke gegevens op te slaan voor Mathematische berekeningen die geen financiële berekeningen zijn of die geen hoge mate van nauwkeurigheid vereisen. Gebruik een valuta kolom voor het opslaan van numerieke gegevens voor financiële berekeningen of voor gevallen waarin u niet wilt dat Afrondings getallen in berekeningen worden gebruikt. In tegenstelling tot een kolom getal is een valuta kolom nauwkeurig 15 cijfers links van de decimale komma en vier cijfers rechts van het decimaalteken. Zowel de kolomtypen aantal als valuta vormen een vooraf gedefinieerde notatie die bepalen hoe de gegevens worden weergegeven.

U kunt een kolom valuta op de volgende manieren aanpassen:

 • Minimum-en maximum aantal toegestane waarden opgeven    Beperk het bereik van de valutawaarden die mensen kunnen invoeren. Als in de kolom bijvoorbeeld uitgaven voor een gebeurtenis worden gerapporteerd en uw organisatie beperkingen rapporteren aan de bedragen in een bepaald bereik, kunt u deze limieten opgeven als de minimum-en maximumwaarden.

 • Inclusief decimalen    Geef op of waarden decimalen en het aantal decimalen dat moet worden opgeslagen. Voor valutawaarden kunt u kiezen uit twee decimalen of als u alleen ronde waarden wilt opslaan, kunt u nul kiezen. Voor niet-monetaire waarden die worden gebruikt in berekeningen die een hoge mate van nauwkeurigheid vereisen, kunt u ervoor kiezen om het aantal decimalen te beperken tot een waarde van 0 tot en met 5 of, voor meer nauwkeurigere waarden, automatisch het juiste aantal decimalen voor het resultaat van de berekening opgeven.

 • Een standaardwaarde weergeven    Automatisch een specifieke waarde weergeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt, en gebruikers ook toestaan een andere waarde in te voeren als ze dit moeten doen. Een standaardwaarde helpt mensen sneller informatie in te voeren. Als de kolom onkosten bevat die zijn gemaakt voor het instellen van nieuwe accounts en die uitgaven meestal hetzelfde is voor alle nieuwe accounts, kunt u dit bedrag als standaardwaarde opgeven. Hierdoor wordt de waarde automatisch weergegeven wanneer een nieuw item wordt toegevoegd aan de lijst, en de teamleden het nummer niet hoeven in te voeren.

  Een standaardwaarde kan een waarde zijn die u opgeeft of het resultaat van een berekening, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn handig als u een bepaalde waarde automatisch wilt weergeven, maar de waarde kan variëren, afhankelijk van het item, wie het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd, of andere redenen. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in in plaats van specifieke tekst, als standaardwaarde. Met de formule kunt u een waarde berekenen op basis van gegevens in andere kolommen of systeemfuncties.

 • Een valutanotatie kiezen    Zorg ervoor dat alle waarden in de kolom zijn gebaseerd op dezelfde valuta door een specifieke valutanotatie voor de kolom te selecteren. De vervolgkeuzelijst bevat meer dan 100 landen keuzes, zodat u valuta in de meeste lokale notaties kunt opgeven.

Met kolommen kunt u zinvolle weergaven maken van de items in een lijst of bibliotheek. Met behulp van kolommen kunt u items sorteren, groeperen en filteren, en kunt u ook gegevens over items automatisch berekenen en de resultaten van de berekeningen weergeven. Met kolommen kunt u ook opgeven welke gegevens moeten worden ingevoerd voor een item wanneer iemand een item aan een lijst of bibliotheek toevoegt. Wanneer een item wordt toegevoegd, wordt een formulier weergegeven met velden en opties voor het invoeren van gegevens. Wanneer u een lijst of bibliotheek maakt, worden bepaalde kolommen, zoals titel en gewijzigd door, automatisch gemaakt. U kunt extra kolommen aan uw wensen aanpassen. De kolommen die u maakt, bepalen welke velden en opties worden weergegeven in het formulier en welke kolommen kunnen worden toegevoegd aan weergaven van de lijst of bibliotheek.

U geeft het gewenste type kolom op wanneer u een kolom wilt maken. In sommige gevallen kunt u ook een ander kolomtype voor een bestaande kolom kiezen, maar dit is afhankelijk van het soort en de hoeveelheid gegevens die momenteel in de kolom zijn opgeslagen. Als u het kolomtype van een bestaande kolom wijzigt, kunnen de gegevens die al in de kolom zijn opgeslagen, beschadigd raken. Om deze redenen is het belangrijk om te bepalen welk type gegevens u wilt opslaan voordat u een kolom maakt. Houd rekening met het volgende als u een bepaald type kolom wilt kiezen:

 • Welke soort gegevens wilt u opslaan? Alleen letters? Alleen getallen? Opgemaakte tekst? U kunt bijvoorbeeld in een kolom met getallen geen letters opslaan. Als u weet welk soort gegevens u wilt opslaan, is de eerste stap voor het kiezen van het meest geschikte kolomtype.

 • Wilt u de gegevens gebruiken voor financiële berekeningen? Als dit het geval is, is het kolomtype valuta de beste optie.

 • Wilt u de gegevens gebruiken in wiskundige berekeningen? Hoe nauwkeurig moeten deze berekeningen worden uitgevoerd? U kunt gegevens in getallen en valuta kolommen (maar niet tekst kolommen) berekenen. Daarnaast zijn berekeningen in een valuta kolom nauwkeurig.

 • Hoe wilt u de gegevens in de kolom sorteren? Waarden worden in een tekst kolom gesorteerd als tekenreeksen (1, 10, 100, 2, 20, 200, enzovoort), niet als numerieke waarden. Als u getallen wilt sorteren op numerieke waarden, gebruikt u een kolom getal of valuta . Daarnaast zijn veel datumnotaties niet goed gesorteerd als ze zijn opgeslagen in een tekst kolom. Gebruik een kolom voor datum en tijd om de juiste sortering van datums te garanderen.

 • Wilt u ervoor zorgen dat mensen informatie in de kolom invoeren? Als dit het geval is, kunt u opgeven dat de kolom wel moet worden ingevuld en dat personen geen item kunnen toevoegen zonder dat de gegevens worden ingevoerd.

Gebruik dit kolomveld Type om kleine hoeveelheden onopgemaakte tekst op één regel te verzamelen en weer te geven, waaronder:

 • Alleen tekst, zoals voor namen, achternamen of namen van afdelingen

 • Combinaties van tekst en getallen, zoals adressen of rekeningnummers

 • Getallen die niet in berekeningen worden gebruikt, zoals personeelsnummer, telefoonnummers, postcodes of artikelnummers

In de kolom Eén tekstregel worden 255 tekens op één regel weergegeven. Als u een kolom voor een lijst of bibliotheek maakt en opgemaakte tekst of meerdere regels tekst tegelijkertijd wilt weergeven, maakt u een kolom met meerdere regels tekst . U kunt de kolom Eén tekstregel wijzigen in een kolom met meerdere regels tekst zonder gegevens die in de kolom zijn opgeslagen, te verliezen.

U kunt een kolom Eén tekstregel op de volgende manieren aanpassen:

 • Een tekenlimiet toewijzen    Beperk het aantal tekens door het gewenste maximum aantal tekens in te stellen. Als de kolom bijvoorbeeld werknemersnummers van vijf cijfers opslaat, kunt u deze functie gebruiken om ervoor te zorgen dat mensen slechts vijf tekens kunnen invoeren.

 • Een standaardwaarde weergeven    Automatisch specifieke tekst weergeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt, en ook toestaan dat mensen andere tekst invoeren, indien nodig. Wanneer u de standaardwaardeinstelt, kunnen gebruikers sneller informatie invoeren door de standaardwaarde te accepteren, tenzij ze deze moeten wijzigen. Als de kolom bijvoorbeeld de naam opslaat van een bedrijf dat is toegewezen aan een project en uw organisatie werkt met een specifiek bedrijf voor de meeste projecten, kunt u de naam van dat bedrijf als standaardwaarde opgeven. Daardoor wordt de bedrijfsnaam automatisch weergegeven wanneer er een nieuw project aan de lijst wordt toegevoegd en teamleden de naam niet hoeven in te voeren.

  Een standaardwaarde kan de tekst zijn die u opgeeft of het resultaat van een berekening, namelijk een berekende waarde genoemd. Berekende waarden zijn handig als u alleen bepaalde tekst wilt weergeven, maar de tekst kan variëren, afhankelijk van wie het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd of andere redenen. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in in plaats van specifieke tekst, als standaardwaarde. Met de formule kunt u een waarde berekenen op basis van de gegevens in andere kolommen of systeemfuncties, zoals [vandaag], om de huidige datum of [me] aan te geven om de naam weer te geven van de persoon die het item toevoegt of wijzigt.

  Opties voor kolom Eén tekstregel

Gebruik dit kolomveld Type in een lijst of bibliotheek om opgemaakte tekst of langdurige tekst en getallen te verzamelen en weer te geven op meer dan één regel, zoals een beschrijving van een item. Met de kolom meerdere regels tekst kunt u maximaal 63.999 tekens opslaan, en u kunt opgeven hoeveel regels tekst u wilt weergeven wanneer personen informatie over een item invoeren. Met dit type kolom wordt alle tekst weergegeven als de kolom in een lijst of bibliotheek wordt weergegeven.

U kunt een kolom met meerdere regels tekst op de volgende manieren aanpassen:

 • Een weergavelimiet toewijzen    Het aantal regels beperken dat wordt weergegeven wanneer personen informatie invoeren over een item met het aantal regels voor bewerken . Als de kolom bijvoorbeeld langdurige notities over een agendagebeurtenis opslaat, kunt u ervoor kiezen om tien regels tekst weer te geven. Dit maakt het eenvoudiger om gegevens in te voeren, omdat ze eenvoudig alle ingevoerde tekst kunnen zien. Als in de kolom slechts één zin of twee informatie over een gebeurtenis wordt opgeslagen, kunt u ervoor kiezen om slechts twee of drie regels tekst weer te geven.

  Als u een weergavelimiet toewijst, wordt de hoeveelheid tekst die wordt weergegeven wanneer de kolom in een lijst wordt weergegeven, niet beperkt. alle ingevoerde tekst voor een item wordt weergegeven in de kolom.

 • Onbeperkt lengte toestaan    (alleen beschikbaar in documentbibliotheken) wanneer u meerdere tekstregels in een documentbibliotheek gebruikt, kunt u opgeven dat het veld niet langer wordt weergegeven.

 • Tekstopmaak in-of uitschakelen   (alleen beschikbaar in lijsten) Geef het type tekst op dat kan worden ingesteld, zodat mensen opmaak zoals vet, cursief of kleuren op tekst kunnen toepassen. Er zijn twee opties: tekst zonderopmaak, die geen opmaakopties ondersteunt. uitgebreide, uitgebreide tekstopmaak die ondersteuning biedt voor basisopmaak zoals vet, cursief, lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten, gekleurde tekst en achtergrondkleuren. Dit bevat ook extra opties voor hyperlinks, afbeeldingen en tabellen.

 • Wijzigingen toevoegen   (alleen beschikbaar in lijsten) als versiebeheer is ingeschakeld voor de lijst, voegt u wijzigingen aan bestaande tekst toe, geeft u aan of u nieuwe tekst voor een item wilt toevoegen zonder bestaande tekst over dat item te vervangen. Als u ervoor kiest om geen wijzigingen toe te voegen, vervangt nieuwe tekst over het item de bestaande tekst van dat item in de kolom. Als u wijzigingen wilt toevoegen, kunnen personen aanvullende informatie over een item opgeven, terwijl ook eerder ingevoerde tekst wordt weergegeven en de datum en tijd waarop de tekst is ingevoerd. Wanneer u het veld in een lijst weergeeft, niet als een veld in een itemformulier, wordt in de kolom de weergavemet hyperlinks weergegeven, in plaats van de tekst, en kunnen personen op de hyperlink klikken om alle gegevens weer te geven die zijn opgeslagen in de kolom voor dit item.

  Belangrijk: Als u deze optie uitschakelt nadat u de kolom hebt gemaakt, worden alle gegevens verwijderd, met uitzondering van de recentst ingevoerde gegevens.

Keuzen voor meerdere liines van tekstkolom

Instellingen voor lijsten

Kolom tekst in meerdere regels voor documentbibliotheken

Instellingen voor bibliotheken

Gebruik dit kolomveld Type om mensen te laten kiezen uit een lijst met opties die u opgeeft. Dit kolomtype is een ideale keuze in gevallen waarin u ervoor wilt zorgen dat alle gegevens in de kolom consistent zijn omdat u de waarden kunt beperken die zijn opgeslagen in een kolom.

Tip: Als u alleen de waarden in een kolom wilt beperken tot de waarden die op de site zijn opgeslagen, gebruikt u een opzoek kolom in plaats van een keuze kolom. Verderop in dit artikel vindt u meer informatie over opzoek kolommen.

U kunt een kolom keuze op de volgende manieren aanpassen:

 • De lijst met keuzes definiëren    Geef een exacte lijst met waarden op die personen kunnen kiezen. Als u deze lijst wilt weergeven, vervangt u de voorbeeldtekst in het vak Typ elke keuze op een afzonderlijke regel met de gewenste waarden. Typ elke waarde op een afzonderlijke regel. Als u op een nieuwe regel wilt beginnen, drukt u op Enter.

 • Een weergave-indeling kiezen    Meerdere selecties toestaan met selectievakjes of enkelvoudig selecteren zonder. Houd er rekening mee dat in SharePoint Online alleen keuzerondjes worden weergegeven in de klassieke SharePoint.

 • Extra aangepaste keuzes inschakelen    Als u wilt dat gebruikers een waarde invoeren die niet in de lijst staat, kunt u invul keuzes inschakelen. Dit is een goed beeld als u niet alle waarden weet die gebruikers moeten invoeren over items. Als u wilt dat personen alleen de waarden die u opgeeft, worden gebruikt, schakelt u de opties voor invullen uit.

 • Een standaardwaarde weergeven    Automatisch een specifieke waarde selecteren wanneer iemand een nieuw item toevoegt, en ook toestaan dat mensen een andere waarde kiezen als ze dit moeten doen. Een standaardwaarde helpt mensen sneller informatie in te voeren. Als de kolom bijvoorbeeld de namen van de bedrijven bevat die zijn toegewezen aan een project en uw organisatie werkt met een specifiek bedrijf voor de meeste projecten, kunt u de naam van dat bedrijf als standaardwaarde opgeven. Daardoor wordt de bedrijfsnaam automatisch weergegeven als er een nieuw project aan de lijst wordt toegevoegd en teamleden de naam niet hoeven te kiezen.

  Een standaardwaarde kan een waarde zijn die u opgeeft of het resultaat van een berekening, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn handig als u bepaalde tekst automatisch in de kolom wilt weergeven, maar de tekst kan variëren, afhankelijk van wie het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd of andere redenen. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in in plaats van specifieke tekst, als standaardwaarde. Met de formule kunt u een waarde berekenen op basis van de gegevens in andere kolommen of systeemfuncties, zoals [vandaag], om de huidige datum of [me] aan te geven om de naam weer te geven van de persoon die het item toevoegt of wijzigt.

Opties voor keuze kolommen

Gebruik dit kolomveld Type om numerieke waarden op te slaan die geen monetaire waarden zijn.

Tips voor het kiezen van een kolom getal of valuta

In de kolomtypen aantal en valuta worden numerieke waarden opgeslagen. Gebruik een kolom getal om numerieke gegevens op te slaan voor Mathematische berekeningen die geen financiële berekeningen of een hoge mate van nauwkeurigheid vereisen. Gebruik een valuta kolom voor het opslaan van numerieke gegevens voor financiële berekeningen of voor gevallen waarin u niet wilt dat Afrondings getallen in berekeningen worden gebruikt. In tegenstelling tot een kolom getal is een valuta kolom nauwkeurig 15 cijfers links van de decimale komma en vier cijfers rechts van het decimaalteken. Zowel de kolomtypen aantal als valuta vormen een vooraf gedefinieerde notatie die bepalen hoe de gegevens worden weergegeven.

U kunt een kolom getal op de volgende manieren aanpassen:

 • Minimum-en maximumwaarden opgeven    Beperk het bereik van getallen die mensen kunnen invoeren. Als de kolom bijvoorbeeld de hoeveelheid werk opslaat die voor een taak is voltooid, kunt u nul als de minimumwaarde en 100 opgeven als de maximumwaarde. Als in de kolom het aantal deelnemers voor een gebeurtenis is opgeslagen en u deelnemers wilt beperken tot een bepaald nummer, kunt u het maximum aantal deelnemers als de maximumwaarde opgeven.

 • Inclusief decimalen    Opgeven of de getallen decimalen bevatten en hoeveel cijfers achter de komma moeten worden opgeslagen. Als in de kolomwaarden met meer dan vijf decimalen moeten worden opgeslagen, kunt u automatisch kiezen wanneer u het aantal decimalen selecteert. Automatisch is automatisch een goede keuze als de kolom de resultaten van de berekeningen bevat en u de resultaten zo nauwkeurig mogelijk wilt maken. Als u ervoor wilt zorgen dat alle waarden in de kolom evenveel decimalen hebben, is het een goed idee om het aantal decimalen te beperken tot nul, alleen gehele getallen of een ander aantal decimalen tot en met 5.

 • Een standaardwaarde weergeven    Automatisch een specifiek nummer weergeven als iemand een nieuw item toevoegt, en ook toestaan dat mensen andere nummers invoeren, indien nodig. Een standaardwaarde helpt mensen sneller informatie in te voeren. Als u bijvoorbeeld in de kolom het aantal computers opslaat dat elk teamlid heeft en elk teamlid minstens één computer heeft, voert u de waarde 1 als standaardwaarde in. Wanneer een nieuw item wordt toegevoegd aan de lijst, wordt er automatisch 1 weergegeven, waarna de teamleden het nummer niet hoeven in te voeren.

  Een standaardwaarde kan een door u opgegeven getal zijn of het resultaat van een berekening, dat een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn handig als u een bepaald getal automatisch wilt weergeven, maar het getal kan variëren, afhankelijk van wie het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd, of andere redenen. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in in plaats van een bepaald getal als standaardwaarde. Met de formule kunt u een getal berekenen op basis van de gegevens in andere kolommen of systeemfuncties.

 • Het getal opmaken als een percentage    Met de instelling weergeven als percentage kunt u het getal weergeven en opslaan als een percentage en het als een percentage gebruiken om andere waarden te berekenen.

Keuzes voor de numerieke kolom

Gebruik dit kolomveld Type om monetaire waarden op te slaan.

Tips voor het kiezen van een kolom getal of valuta

In de kolomtypen aantal en valuta worden numerieke waarden opgeslagen. Gebruik een kolom getal om numerieke gegevens op te slaan voor Mathematische berekeningen die geen financiële berekeningen zijn of die geen hoge mate van nauwkeurigheid vereisen. Gebruik een valuta kolom voor het opslaan van numerieke gegevens voor financiële berekeningen of voor gevallen waarin u niet wilt dat Afrondings getallen in berekeningen worden gebruikt. In tegenstelling tot een kolom getal is een valuta kolom nauwkeurig 15 cijfers links van de decimale komma en vier cijfers rechts van het decimaalteken. Zowel de kolomtypen aantal als valuta vormen een vooraf gedefinieerde notatie die bepalen hoe de gegevens worden weergegeven.

Opties voor valuta kolommen

U kunt een kolom valuta op de volgende manieren aanpassen:

 • Minimum-en maximumwaarden opgeven    Beperk het bereik van de valutawaarden die mensen kunnen invoeren. Als in de kolom bijvoorbeeld uitgaven voor een gebeurtenis worden gerapporteerd en uw organisatie beperkingen rapporteren aan de bedragen in een bepaald bereik, kunt u deze limieten opgeven als de minimum-en maximumwaarden.

 • Inclusief decimalen    Geef op of waarden decimalen en het aantal decimalen dat moet worden opgeslagen. Voor valutawaarden kunt u kiezen uit twee decimalen of als u alleen ronde waarden wilt opslaan, kunt u nul kiezen. Voor niet-monetaire waarden die worden gebruikt in berekeningen die een hoge mate van nauwkeurigheid vereisen, kunt u ervoor kiezen om het aantal decimalen te beperken tot een waarde van 0 tot en met 5 of, voor meer nauwkeurigere waarden, automatisch het juiste aantal decimalen voor het resultaat van de berekening opgeven.

 • Een standaardwaarde weergeven    Automatisch een specifieke waarde weergeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt, en gebruikers ook toestaan een andere waarde in te voeren als ze dit moeten doen. Een standaardwaarde helpt mensen sneller informatie in te voeren. Als de kolom onkosten bevat die zijn gemaakt voor het instellen van nieuwe accounts en die uitgaven meestal hetzelfde is voor alle nieuwe accounts, kunt u dit bedrag als standaardwaarde opgeven. Hierdoor wordt de waarde automatisch weergegeven wanneer een nieuw item wordt toegevoegd aan de lijst, en de teamleden het nummer niet hoeven in te voeren.

  Een standaardwaarde kan een waarde zijn die u opgeeft of het resultaat van een berekening, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn handig als u een bepaalde waarde automatisch wilt weergeven, maar de waarde kan variëren, afhankelijk van het item, wie het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd, of andere redenen. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in in plaats van specifieke tekst, als standaardwaarde. Met de formule kunt u een waarde berekenen op basis van gegevens in andere kolommen of systeemfuncties.

 • Een valutanotatie kiezen    Zorg ervoor dat alle waarden in de kolom zijn gebaseerd op dezelfde valuta door een specifieke valutanotatie voor de kolom te selecteren. De vervolgkeuzelijst bevat meer dan 100 landen keuzes, zodat u valuta in de meeste lokale notaties kunt opgeven.

Gebruik dit kolomveld Type voor het opslaan van kalenderdatums of beide datums en tijden. De datumnotatie verschilt op basis van de landinstellingen voor de site. Als de gewenste indeling niet beschikbaar is, kunt u het beste contact opnemen met de beheerder voor ondersteuning voor het betreffende gebied aan de site.

U kunt een kolom datum en tijd op de volgende manieren aanpassen:

 • Alleen de datum of zowel de datum als de tijd opnemen    Opgeven of u alleen de kalenderdatum of zowel de kalenderdatum als de tijd van de dag wilt opnemen.

 • Een standaardwaarde weergeven    U kunt automatisch een specifieke datum of datum en tijd weergeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt, en ook toestaan dat mensen een andere waarde invoeren als ze dit moeten doen. Een standaardwaarde helpt mensen sneller informatie in te voeren. Als de kolom bijvoorbeeld de datum opslaat waarop onkosten in rekening worden gebracht en de meeste uitgaven zijn gemaakt op de eerste dag van het fiscale jaar, kunt u de eerste dag van het fiscale jaar als standaardwaarde opgeven. Dat betekent dat deze datum automatisch wordt weergegeven wanneer een nieuw item wordt toegevoegd aan de lijst, en de teamleden de datum niet hoeven in te voeren.

  Een standaardwaarde kan een waarde zijn die u opgeeft, de datum waarop een item wordt toegevoegd aan een lijst of bibliotheek, of het resultaat van een berekening, dat een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn handig als u automatisch een specifieke datum of tijd wilt weergeven, maar de datum of tijd kan variëren, afhankelijk van het item. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, typt u een formule als standaardwaarde. Met de formule kunt u een waarde berekenen op basis van de gegevens in andere kolommen of systeemfuncties, zoals [vandaag], om de huidige datum aan te geven. Als u bijvoorbeeld in de kolom een datum wilt weergeven die 30 dagen na de huidige datum valt, typt u de vergelijking = [vandaag] + 30 in het vak berekende waarde .

Keuzes voor de kolom Datum tijd

Gebruik dit kolomveld Type om gebruikers waarden te laten kiezen op basis van informatie die al op de site is opgeslagen. Als u bijvoorbeeld wilt dat een kolom de namen van klant accounts opslaat waaraan werknemers zijn toegewezen en de lijst met accounts beperkt moet zijn tot een lijst met klant accounts op de site, kunt u een opzoek kolom maken waarin de namen in de lijst klant accounts worden weergegeven. De lijst met keuzen in een opzoek kolom worden weergegeven in een uitvouwbare selectie, een vervolgkeuzemenu of een keuzelijst, afhankelijk van of u toestaat dat mensen meerdere waarden selecteren.

U kunt een kolom Opzoeken op de volgende manieren aanpassen:

 • De bron van de opzoekwaarden kiezen    Opgeven welke lijsten, bibliotheken of discussieborden op de site de waarden bevat die u in de kolom wilt opslaan. De bron mag geen subsite, werkruimtesite, wiki of blog zijn. Nadat u de gewenste lijst, bibliotheek of discussiebord hebt opgegeven, kunt u opgeven welke kolom in die lijst, bibliotheek of discussiebord de waarden bevat waaruit u wilt kiezen.

 • Meerdere selecties toestaan    Toestaan dat personen evenveel waarden kunnen kiezen als ze nodig zijn of het aantal waarden dat ze slechts één waarde kunnen kiezen. Als mensen meerdere waarden kunnen kiezen, worden alle waarden in de kolom weergegeven, gescheiden door een puntkomma (;).

 • Kolommen kiezen om weer te geven    U kunt een of meer kolommen toevoegen om bepaalde veldwaarden voor dit kolomtype weer te geven.

Dialoogvenster opzoekkolom keuze

Gebruik dit kolomveld Type voor het opslaan van waar/onwaar-en Ja/Nee-informatie, bijvoorbeeld of iemand een gebeurtenis gaat bijwonen. Een Ja/Nee- kolom wordt weergegeven als één selectievakje Wanneer personen informatie invoeren over een item. Als u Jawilt aanduiden, selecteert teamleden het selectievakje. Als u nietwilt dat teamleden dit aangeven, schakelt u het selectievakje uit.

De gegevens in een Ja/Nee- kolom kunnen worden gebruikt in berekeningen voor andere kolommen. In deze gevallen wordt Ja omgezet in een numerieke waarde van één (1) en Nee wordt omgezet in de numerieke waarde nul (0).

U kunt een kolom Ja/Nee aanpassen door een standaardwaarde voor de kolom te kiezen. Een standaardwaarde is de selectie die automatisch wordt weergegeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt. Gebruikers kunnen een andere waarde selecteren als ze dit moeten doen. Voor Ja/Nee -kolommen kunt u opgeven of het selectievakje automatisch moet worden geselecteerd, waarbij een Ja -waarde wordt aangegeven, of niet, waarmee een waarde wordt aangegeven.

Opties voor Ja/Nee-kolommen

Gebruik dit kolomveld Type om een doorzoekbare lijst met personen en groepen op te geven die gebruikers kunnen kiezen wanneer ze een item toevoegen of bewerken. Als u bijvoorbeeld in een takenlijst de naam van een persoon of groeps kolom met de naam toegewezen hebt, kunt u een lijst met personen verlenen aan wie een taak kan worden toegewezen. De inhoud van de lijst is afhankelijk van de manier waarop Directory Services en SharePoint groepen zijn geconfigureerd voor de site. Als u de inhoud van de lijst wilt aanpassen, moet u mogelijk contact opnemen met de beheerder.

U kunt de kolom persoon of groep op de volgende manieren aanpassen:

 • Meerdere selecties toestaan    Sta gebruikers toe zo veel opties als gewenst te kiezen of beperk het aantal selecties tot één optie.

 • Groepen personen opnemen of uitsluiten    Opgeven of de lijst alleen individuele personen bevat, of ook e-mail distributielijsten en SharePoint groepen. In een takenlijst kunt u bijvoorbeeld alleen individuele personen opnemen om ervoor te zorgen dat een specifieke persoon verantwoordelijk is voor elke taak. In een lijst met projecten wilt u misschien e-mail distributielijsten en SharePoint groepen opnemen om ervoor te zorgen dat een team aan elk project is gekoppeld.

 • De lijst beperken tot alleen sitegebruikers    Opgeven of de lijst alle personen en groepen in de adreslijstservice bevat, of alleen de personen en groepen die toegang hebben tot de site als leden van een SharePoint groep.

 • Opgeven welke gegevens worden weergegeven    Opgeven welke gegevens u wilt weergeven voor personen of groepen. In een lijst met contactpersonen voor een grote organisatie kunt u bijvoorbeeld de naam, de foto en Details van een persoon weergeven, zoals vaardigheden en expertise. In een lijst met contactpersonen voor een klein team, kunt u ervoor kiezen om alleen de naam of het e-mailadres van een persoon weer te geven.

Opmerking: Het is niet mogelijk om de aanwezigheidsstatus van de moderne browsers te zien. Uw organisatie kan ervoor kiezen om aanwezigheid te presenteren door de stappen uit te voeren in de klassieke SharePoint Online-site weergeven in de weergave Internet Explorer 10.

Gebruik dit kolomveld Type om een hyperlink naar een webpagina op te slaan of een afbeelding op het intranet of op internet weer te geven.

Een hyperlink of afbeeldings kolom slaat de Uniform Resource Locator (URL) voor een webpagina, een afbeelding of een andere bron op. Afhankelijk van de weergegeven indeling die u kiest, wordt er een hyperlink weergegeven waarop kan worden geklikt om toegang te krijgen tot de resource of een afbeelding in plaats van de URL voor het grafische bestand.

Als u de URL wilt weergeven als hyperlink, selecteert u de indeling van de hyperlink . Wanneer personen informatie invoeren over een item, kunnen ze de URL en de beschrijvende tekst opgeven die wordt weergegeven in de kolom in plaats van de URL. Als u een afbeelding wilt weergeven in plaats van de URL voor het grafische bestand, selecteert u de afbeeldings indeling. Wanneer personen informatie invoeren over een item, moeten ze de volledige URL voor het grafische bestand invoeren, zoals http://www.example.com/image.gif, en kunnen ze desgewenst beschrijvende, alternatieve tekst voor de afbeelding invoeren, die wordt weergegeven voor personen die afbeeldingen in hun browsers uitschakelen of vertrouwen op schermafbeeldingen om afbeeldingen op het scherm te converteren naar gesproken woorden.

Opties voor kolom afbeelding/hyperlink

Gebruik dit kolomveld Type om gegevens weer te geven die zijn gebaseerd op de resultaten van een berekening van andere kolommen in de lijst of bibliotheek. Gebruik bijvoorbeeld = [hoeveelheid] * [artikelprijs] om de totale prijs te berekenen.

Wanneer u een berekende kolom toevoegt aan een lijst of bibliotheek, maakt u een formule die operatoren bevat, zoals aftrekken (-) en toevoeging (+), functies, specifieke waarden en verwijzingen naar andere kolommen. Formules kunnen datums en tijden berekenen, wiskundige vergelijkingen uitvoeren of tekst bewerken. In een takenlijst kunt u bijvoorbeeld dit kolomtype gebruiken voor het berekenen van de tijd die nodig is voor het voltooien van een taak op basis van de kolommen Begindatum en einddatum (= [datum voltooid]-[Begindatum]). In een lijst met contactpersonen kunt u een berekende kolom gebruiken om de voor-en achternaam van de contactpersonen te combineren en deze te scheiden met een spatie op basis van de kolommen Voornaam en achternaam, op basis van de kolommen Voornaam en achternaam (= [voornaam] & "" & [Achternaam]). Houd er rekening mee dat de formule in een berekende kolom alleen naar andere kolommen in dezelfde lijst of bibliotheek kan verwijzen.

U kunt niet alleen de formule voor de berekening invoeren, maar opgeven welk type gegevens u in de berekening wilt weergeven en hoe u die gegevens kunt opslaan en weergeven. Zie de desbetreffende sectie van dit artikel voor meer informatie over elk gegevenstype.

Zie voor beelden van veelgebruikte formules in SharePoint-lijstenvoor meer informatie over formules en functies die u kunt gebruiken met het berekende veld. Dit artikel bevat veel gemeenschappelijke formules en koppelingen naar beschrijvingen van alle functies die in SharePoint kunnen worden gebruikt.

Opties voor berekende kolommen

Gebruik deze kolom om extra keuzes te maken voorgoed keurders wanneer u werkstromen van taken gebruikt.

Een werkstroom voor taken biedt meestal alleen de werkstroom goedkeuren of weigeren, zodat de manier waarop een item of een document wordt verwerkt, wordt beperkt. Mogelijk moet u de taak toewijzen aan iemand anders, of de taak retourneren aan de indiener voor meer informatie. Met de kolom Taakresultaat kunt u een keuzekolom veld aanvullen waarmee u verschillende opties voor de voltooiings criteria kunt selecteren. U kunt bijvoorbeeld de aandacht voor een item vragen of iemand aan iemand toewijzen om de goedkeurder meer flexibiliteit te geven in de werkstroom.

Kolom opties voor taakresultaat

De kolom Taakresultaat is vergelijkbaar met het veld keuze terwijl u opties typt in het veld Choice. U kunt een afzonderlijke optie instellen als standaardwaarde of een berekende waarde gebruiken. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in in plaats van een bepaald getal als standaardwaarde. Met de formule kunt u een getal berekenen op basis van de gegevens in andere kolommen of systeemfuncties. U kunt ook kiezen of de kolomwaarde verplicht is en de waarde uniek maken tussen alle items.

Zie werken met taken in SharePoint 2013-werkstromen met behulp van Visual Studio 2012 voor een uitgebreide zelfstudie over het gebruik van taken en taakresultaten in SharePoint.

Gebruik deze kolom om gegevens uit externe bronnen weer te geven, zoals CRM-apps, databases of spreadsheets.

Met de kolom voor externe gegevens kunt u verbinding maken met externe gegevensbronnen, zodat u deze kunt voorzien van een database, spreadsheets en CRM-apps. Als u bijvoorbeeld verbinding maakt met een line-of-Business-app, zoals SAP of Microsoft CRM, kunnen actuele klantgegevens worden verstrekt uit de externe gegevensbron die kan worden weergegeven en gebruikt in de lijst. Als u een externe inventarisatie database gebruikt, kunt u in uw lijst actuele prijzen, beschrijvingen of verzend gewichten presenteren die kan worden gebruikt voor berekening of opzoeken op basis van andere kolommen.

Opties voor kolom met externe gegevens

Voor externe gegevens moet aan een of meer vereisten zijn voldaan voordat u externe gegevens kunt openen. Deze taken worden meestal door de beheerder uitgevoerd en maken het aanmaken van accounts en machtigingen voor toegang tot de gegevens, het activeren van de Business Data Connectivity -en Secure Store-Services.

Zie voor meer informatie over het maken, bijwerken en vernieuwen van externe gegevenskolommen een kolom voor externe gegevens maken en bijwerken in een lijst of bibliotheek of werken met externe gegevens in Excel Services (SharePoint Server).

Gebruik dit kolomtype om sitegebruikers de mogelijkheid te bieden waarden te selecteren uit een specifieke termenset van beheerde termen en deze waarden op hun inhoud toe te passen. Gebruikers kunnen een kolom met beheerde metagegevens maken en configureren om ze toe te wijzen aan een bestaande termenset of term, of ze kunnen een nieuwe termenset maken voor een kolom met beheerde metagegevens. Kolommen met beheerde metagegevens hebben verschillende unieke functies en kenmerken die gebruikers kunnen helpen om termen te selecteren en toe te passen op inhoud, zoals ondersteuning voor ' type voorwaarden ', en ondersteuning voor het ondubbelzinnig maken van termen, beschrijvingen, synoniemen en waarden in meerdere talen.

Kolommen met beheerde metagegevens bevorderen een consistent gebruik van metagegevens op meerdere sites omdat ze gebruikers een lijst met termen bieden die ze op de inhoud kunnen toepassen. Deze termen zijn afkomstig uit een termenset die centraal wordt beheerd in het hulpprogramma voor beheer van het termenarchief door een termenarchiefbeheerder of door andere personen met machtigingen voor het beheren van termen. Wanneer de termenset waaraan een specifieke kolom met beheerde metagegevens is gekoppeld, wordt bijgewerkt, zijn de bijgewerkte termen automatisch beschikbaar voor gebruikers overal waar de kolom met beheerde metagegevens beschikbaar is. U kunt de kolom beheerde metagegevens op de volgende manieren aanpassen.

Opties voor de kolom beheerde metagegevens

Veld met meerdere waarden    Als u het selectievakje meerdere waarden toestaan inschakelt, kan de kolom meer dan één waarde bevatten. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan het sorteren van gegevens in lijstweergaven verhinderen.

Notatie    De waarde die u hebt geselecteerd in de termenset, kan worden weergegeven als één waarde of met het volledige hiërarchische pad.

 • Selecteer het label voor een term in het veld voor de weergave van de waarde voor de termen die zijn ingesteld als één waarde. Bijvoorbeeld: plaats.

 • Selecteer het selectievakje het volledige pad naar de term in het veld weergeven om de waarde weer te geven van de termen die zijn ingesteld als een volledig hiërarchisch pad. Bijvoorbeeld: locatie, continent, land/regio, plaats.

Instellingen voor termenset    Voorwaarden van een beheerde termenset van een onderneming weergeven of een aangepaste termenset maken om te delen met anderen in een siteverzameling.

 • Een beheerde termenset gebruiken    Voer een of meer voorwaarden in, gescheiden door puntkomma's, en selecteer zoeken om de opties te filteren, zodat deze alleen de gewenste voorwaarden bevatten. Nadat u de termenset hebt gevonden die de lijst met waarden bevat die u wilt weergeven in deze kolom, klikt u op een term om het eerste niveau van de hiërarchie te selecteren die in de kolom moet worden weergegeven. Alle niveaus onder de door u geselecteerde term worden weergegeven wanneer gebruikers een waarde kiezen.

Een aangepaste termenset maken    Voer een beschrijving in voor de aangepaste termenset en voer de hiërarchie van de termenset rechtstreeks in het daarvoor bestemde vak in of klik op bewerken met behulp van beheer van de termenset om het hulpmiddel termenbeheer te openen en gebruiken.

Zie Inleiding in beheerde metagegevensvoor meer informatie over beheerde metagegevens. In dit artikel wordt beschreven wat beheerde metagegevens zijn en hoe u deze kunt gebruiken.

Opmerking: Een aangepaste term is beschikbaar voor alle gebruikers in een siteverzameling, maar de termen in de set zijn niet beschikbaar als Ondernemingstrefwoorden.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×