Instellingen wijzigen voor het webonderdeel Zoekresultaten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In het webonderdeel Zoekresultaten worden de zoekresultaten weergegeven van een query die in het webonderdeel Zoekvak is ingevoerd.

Standaard wordt het webOnderdeel Zoek resultaten gebruikt op alle standaard verticale pagina's voor zoeken. Zoek verticalen worden aangepast voor het zoeken van specifieke inhoud, zoals (Alles, personen, gesp rekken en Video's ), en ze geven Zoek resultaten weer die zijn gefilterd en opgemaakt voor een bepaald inhouds type of Meta. In het webOnderdeel Zoek resultaten worden Zoek resultaten weer gegeven en worden ook de zoek resultaten naar het webonderdeel verFijning en naar het webOnderdeel Zoek navigatie verzonden.

Opmerking: Zie een webonderdeel inhoud zoeken configureren in share point om een webonderdeel inhoud zoeken (webonderdeel inhoud zoeken) toe te voegen aan uw pagina en dit te configureren voor eenvoudige en geavanceerde resultaten.

Het webonderdeel Zoekresultaten maakt gebruik van een query die in het webonderdeel is opgegeven om de zoekresultaten weer te geven.

Zie informatie over het configureren van het webonderdeel Zoek resultatenom een webonderdeel Zoek resultaten toe te voegen en te configureren op een pagina. U kunt ook aanvullende informatie vinden Zie Eigenschappen van het webonderdeel Zoek resultaten configureren in share Point server.

Wat wilt u doen?

De query wijzigen in het webonderdeel Zoekresultaten

De query definiëren met behulp van KQL (Keyword Query Language) in de geavanceerde modus

Verfijners toevoegen

Sorteren definiëren

Meer instellingen toevoegen

De query testen

De query definiëren door middel van vooraf gedefinieerde waarden in de snelle modus

Instellingen voor weergavesjablonen wijzigen

Instellingen voor resultaten en Instellingen voor besturingselement resultaten wijzigen

De query wijzigen in het webonderdeel Zoekresultaten

In het webOnderdeel Zoek resultaten wordt een query gebruikt die in het webOnderdeel is opgegeven om Zoek resultaten weer te geven. In deze query wordt standaard de query variabele {searchboxquery}gebruikt. De variabele query is een tijdelijke aanduiding voor een waarde, wat betekent dat wanneer u de query uitvoert, een waarde de tijdelijke aanduiding vervangt. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld het geel zoek term in het zoekvak typt, wordt in de variabele {searchboxquery} in het webonderdeel Zoek resultaten gezocht naar alle items die de tekst geel bevatten.

Door de query in het webonderdeel Zoekresultaten te wijzigen, kunt u:

 • De resultatenbron wijzigen om op te geven welke inhoud moet worden doorzocht. Deze resultatenbronnen zijn standaard ingesteld voor de verschillende zoekverticaalpagina's:

 • Alles (results.aspx): Lokale resultaten van SharePoint (systeem)

 • Mensen (peopleresults.aspx): Lokale resultaten van Mensen (systeem)

 • Gesprekken (conversationresults.aspx): Lokale resultaten van Gesprekken (systeem)

 • Video's (videoresults.aspx): Lokale resultaten van video's (systeem)

 • Queryvariabelen of eigenschapsfilters toevoegen om zoekresultaten aan te passen voor verschillende gebruikers of gebruikersgroepen.

 • Het niveau van items of pagina's binnen zoekresultaten verhogen of verlagen.

 • De volgorde van zoekresultaten wijzigen.

De twee belangrijkste manieren om een query te wijzigen zijn:

De query definiëren met behulp van KQL (Keyword Query Language) in de geavanceerde modus

 1. Klik op de pagina met zoekresultaten op Instellingen en klik vervolgens op Pagina bewerken. De pagina met zoekresultaten wordt in de bewerkmodus geopend.

 2. Beweeg in het webonderdeel Zoekresultaten de aanwijzer naar de rechterkant van de webonderdeeltitel, klik op de pijl en klik vervolgens in het menu op Webonderdeel bewerken. Het taakvenster van het webonderdeel Zoekresultaten wordt geopend onder het lint rechtsboven op de pagina.

 3. Klik in het taakvenster van het webonderdeel in de sectie Zoekcriteria op Query wijzigen. Het dialoogvenster Query maken wordt geopend in de geavanceerd modus.

 4. Selecteer op het tabblad BASICS in de sectie Een query selecteren een resultatenbron om de te doorzoeken inhoud op te geven.

 5. U kunt nu de Querytekst wijzigen. De queryvariabele {searchboxquery} is standaard gedefinieerd. Wijzig de querytekst met behulp van KQL (Keyword Query Language) of gebruik de lijsten Trefwoordfilter en Eigenschappenfilter om de query te maken:

  • De trefwoord query kan bestaan uit vrije-tekst trefwoorden, eigenschappen filters of opera toren. Gebruik accolades om query variabelen te omsluiten. De query variabelen worden vervangen door een waarde wanneer de query wordt uitgevoerd. Trefwoord query's hebben een maximale lengte van 2.048 tekens. Zie voor meer informatie over KQL de syntaxis van de functie query language (KQL).

  • Gebruik trefwoord filters om query variabelen toe te voegen aan uw query. Selecteer vooraf gedefinieerde query variabelen in de lijst en voeg deze toe aan de query door te klikken op trefwoord filter toevoegen. Zie query variabelen in share Point Server 2013voor een lijst met beschik bare query variabelen.

  • Gebruik eigenschappenfilters om een query uit te voeren op de inhoud van beheerde eigenschappen die in het zoekschema zijn ingesteld op queryable. Selecteer beheerde eigenschappen in de lijst Eigenschappenfilter. Klik op Eigenschappenfilter toevoegen om het filter aan de query toe te voegen.

   Opmerking: Aangepaste beheerde eigenschappen worden niet weer gegeven in de lijst met eigenschappen filters. Als u een aangepaste beheerde eigenschap aan uw query wilt toevoegen, voert u in het tekstvak query de naam in van uw aangepaste beheerde eigenschap, gevolgd door de query voorwaarde, bijvoorbeeld MyCustomColorProperty: groen

 6. Klik op Query testen om de zoekresultaten te bekijken.

 7. U kunt ook extra details aan uw query toevoegen:

 8. Klik op OK om de query op te slaan en terug te keren naar het taakvenster van het webonderdeel.

Verfijningen toevoegen

Op het tabblad VERFIJNERS kunt u kiezen om het aantal geretourneerde resultaten te beperken door vooraf geselecteerde verfijningen aan uw query toe te voegen.

U kunt opgeven dat de zoekresultaten die worden geretourneerd in het webonderdeel Zoekresultaten beperkt moeten worden tot een of meer waarden uit de verfijningen. In de lijst worden alle beheerde eigenschappen weergegeven die als verfijningen in het zoekschema zijn ingeschakeld.

 • Als u een verfijning aan de query wilt toevoegen, kiest u een verfijning in de lijst en klikt u op Toevoegen.

U kunt opgeven dat de zoekresultaten moeten worden gegroepeerd op basis van een of meer beheerde eigenschappen. Dit is handig als er meerdere varianten voor een bepaald item zijn en u ze binnen één resultaat wilt groeperen.

 • Als u het groeperen van resultaten wilt definiëren, klikt u op Meer weergeven om de sectie Groepsresultaten weer te geven.

Sorteren definiëren

Op het tabblad SORTEREN kunt u opgeven hoe u zoekresultaten wilt sorteren. U kunt verschillende sorteerniveaus opgeven, het te gebruiken rangordemodel selecteren en regels toevoegen voor dynamisch rangschikken.

In de lijst Sorteren op worden alle beheerde eigenschappen weergegeven die als sorteerbaar in het zoekschema zijn ingesteld.

 • Ga als volgt te werk als u resultaten wilt sorteren op basis van beheerde eigenschappen:

  1. Selecteer in de lijst Sorteren op een beheerde eigenschap en selecteer vervolgens Aflopend of Oplopend.

  2. Als u meer sorteerniveaus wilt opgeven, klikt u op Sorteerniveau toevoegen.

 • Ga als volgt te werk als u resultaten wilt sorteren op relevantierang:

  1. Selecteer Rang in de lijst Sorteren op.

  2. (Optioneel) Kies in de lijst Rangordemodel het te gebruiken rangordemodel.

  3. (Optioneel) Onder Dynamische rangschikking kunt u aanvullende rangschikkingen opgeven door regels toe te voegen waarmee de volgorde van de resultaten wordt gewijzigd als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Klik op Regel voor dynamische rangschikking toevoegen en geef vervolgens de voorwaardelijke regels op.

Meer instellingen toevoegen

Gebruik het tabblad instellingen om meer instellingen voor uw query te selecteren. U kunt ervoor kiezen om query regels te gebruiken, URL te herschrijven en op te geven of dubbele resultaten moeten worden verwijderd of niet.

De query testen

Op het tabbladTesten wordt de definitieve querytekst weergegeven op basis van wat u in de andere tabellen hebt geselecteerd. U kunt alternatieve query's testen door de querytekst rechtstreeks te bewerken. U kunt ook verschillende queryopties testen door op Meer weergeven te klikken.

Opmerking:  Wijzigingen die u aan de query aanbrengt op het tabblad Testen worden niet opgeslagen.

Gedeelte

Omschrijving

Querytekst

Hiermee wordt de definitieve query weergegeven die door het webonderdeel Zoekresultaten wordt uitgevoerd. De definitieve querytekst is gebaseerd op de oorspronkelijke querysjabloon waarin dynamische variabelen zijn vervangen door huidige waarden. Er kunnen andere wijzigingen aan de query worden aangebracht als onderdeel van een queryregel.

Klik op Meer weergeven om meer informatie weer te geven.

Querysjabloon

De inhoud van de querysjabloon die op de query wordt toegepast.

Verfijnd op

De verfijners die op de query worden toegepast, zoals gedefinieerd op het tabblad VERFIJNERS.

Gegroepeerd op

De beheerde eigenschap op basis waarvan zoekresultaten moeten worden gegroepeerd, zoals gedefinieerd op het tabblad VERFIJNERS.

Toegepaste queryregels

Geeft weer welke queryregels op de query worden toegepast.

Querysjabloonvariabelen

De querysjabloonvariabelen die op de query worden toegepast en de waarden van de variabelen die op de huidige pagina van toepassing zijn. Typ andere waarden om het effect te testen dat ze op de query hebben.

Gebruikerssegmenttermen

Test hoe de query werkt voor verschillende gebruikerssegmenttermen. Klik op Gebruikerssegmentterm toevoegen om termen aan de query toe te voegen.

Query testen

Klik op de knop Query testen om de zoekresultaten te bekijken.

Naar boven

De query definiëren door middel van vooraf gedefinieerde waarden in de snelle modus

 1. Controleer op het tabblad BASICS of u in de geavanceerde modus bent. Klik in de rechterbovenhoek op Overschakelen naar snelle modus als u in de geavanceerde modus bent.

 2. Selecteer in de sectie Een query selecteren een resultatenbron om op te geven welke inhoud moet worden doorzocht.

 3. Selecteer in de sectie Beperken voor app een optie uit de lijst om resultaten te beperken tot een specifieke site, bibliotheek, lijst of URL.

 4. Kies opties in de sectie Beperken voor label om resultaten te beperken tot inhoud die is gelabeld met een term uit een termenset:

 5. Niet door een label beperken: zoekresultaten worden niet beperkt op basis van labels (standaard).

 6. Beperken voor navigatieterm of huidige pagina: zoekresultaten worden beperkt tot inhoud die is gelabeld met de term van de huidige pagina. Het huidige label wordt weergegeven als het laatste deel van de beschrijvende URL. Deze keuze is alleen zinvol als uw site gebruikmaakt van beheerde navigatie.

 7. Beperken voor huidige en onderliggende navigatie: zoekresultaten worden beperkt tot inhoud die is gelabeld met de term van de huidige pagina (weergegeven als het laatste deel van de beschrijvende URL) en tot inhoud die is gelabeld met subtermen van de huidige pagina. Dit is alleen zinvol als uw site gebruikmaakt van beheerde navigatie.

 8. Beperken voor dit label: zoekresultaten worden beperkt tot inhoud die is gelabeld met het label dat u in het vak typt.

 9. U kunt ook extra details aan uw query toevoegen:

 10. Klik op OK om de query op te slaan en terug te keren naar het taakvenster van het webonderdeel.

Naar boven

Instellingen voor weergavesjablonen wijzigen

 1. Klik op de pagina met zoekresultaten op Instellingen en klik vervolgens op Pagina bewerken. De pagina met zoekresultaten wordt in de bewerkmodus geopend.

 2. Beweeg in het webonderdeel Zoekresultaten de aanwijzer naar de rechterkant van de webonderdeeltitel, klik op de pijl en klik vervolgens in het menu op Webonderdeel bewerken. Het taakvenster van het webonderdeel Zoekresultaten wordt geopend onder het lint rechtsboven op de pagina.

 3. In het taakvenster van het webonderdeel in de sectie Weergavesjablonen in de lijst Weergavesjabloon besturingselement resultaten kunt u een weergavesjabloon kiezen om het algemene uiterlijk van het webonderdeel te beheren.

 4. In de andere lijsten in deze sectie kiest u een weergavesjabloon voor individuele resultaten:

  • De standaardselectie is Resultaattypen gebruiken om items weer te geven. Deze selectie is van toepassing op verschillende weergavesjablonen op basis van het resultaattype van het zoekresultaat. Als het resultaattype van een zoekresultaat bijvoorbeeld een PDF is, wordt de weergavesjabloon PDF-item toegepast. Als het resultaattype van een zoekresultaat een afbeelding is, wordt de weergavesjabloon Afbeeldingsitem toegepast.

  • Als u één weergavesjabloon wilt toepassen op alle resultaattypen van de zoekresultaten, selecteert u Eén sjabloon gebruiken om items weer te geven en selecteert u vervolgens de weergavesjabloon die u wilt toepassen.

Zie het uiterlijk van zoek resultaten wijzigen met behulp van resultaat typen en weergave Sjablonen voor meer informatie.

Naar boven

Instellingen voor resultaten en Instellingen voor besturingselement resultaten wijzigen

 1. Klik op de pagina met zoekresultaten op Instellingen en klik vervolgens op Pagina bewerken. De pagina met zoekresultaten wordt in de bewerkmodus geopend.

 2. Beweeg in het webonderdeel Zoekresultaten de aanwijzer naar de rechterkant van de webonderdeeltitel, klik op de pijl en klik vervolgens in het menu op Webonderdeel bewerken. Het taakvenster van het webonderdeel Zoekresultaten wordt geopend onder het lint rechtsboven op de pagina.

 3. In het taakvenster van het webonderdeel in de sectie Instellingen wijzigt u Instellingen voor resultaten om op te geven hoe resultaten moeten worden weergegeven:

Als u

selecteert, wordt het volgende door het webonderdeel weergegeven:

Standaard geselecteerd

Aantal resultaten per pagina

Het maximumaantal zoekresultaten dat op een pagina wordt weergegeven.

Gerangschikte resultaten weergeven

Gerangschikte resultaten.

Wissen om alleen in niveau verhoogde blokken weer te geven (zoals in niveau verhoogde resultaten of persoonlijke favorieten) of besturingselementen van resultaten (zoals resultatentellingen).

Ja

In niveau verhoogde resultaten weergeven

Zoekresultaten die in niveau worden verhoogd door queryregels te gebruiken.

Ja

"Bedoelde u" weergeven

Query uitvoeren op spellingcorrecties als suggesties Bedoelde u.

Ja

Persoonlijke favorieten weergeven

Persoonlijke favorieten van gebruikers. Dit zijn resultaten waarop een gebruiker eerder heeft geklikt.

Ja

Koppeling naar Duplicaten weergeven weergeven

Een koppeling naar Duplicaten weergeven waarop gebruikers kunnen klikken om resultaten weer te geven die als duplicaten zijn geclassificeerd.

Nee

Koppeling naar zoekcentrum weergeven

Koppeling naar het zoekcentrum.

Nee

4. in het taak venster van het webOnderdeel in de sectie instellingen wijzigt u de instellingen voor besturings elementen voor resultaten om meer opties op te geven voor wat u wilt weer geven in het webonderdeel Zoek resultaten:

Als u

selecteert, wordt het volgende door het webonderdeel weergegeven:

Standaard geselecteerd:

Geavanceerd-koppeling weergeven

Een koppeling naar de pagina Geavanceerd zoeken.

Ja

Resultatentelling weergeven

Het aantal gevonden resultaten.

Ja

Vervolgkeuzelijst voor taal weergeven

Hiermee kunnen gebruikers de taal van hun query wijzigen. De vervolgkeuzelijst verschijnt alleen als de gebruiker twee of meer talen heeft geselecteerd uit de pagina met zoeken in gebruikersvoorkeuren.

Ja

Vervolgkeuzelijst voor sortering weergeven

Hiermee kunnen gebruikers de sorteervolgorde van resultaten wijzigen.

Nee

Paginering weergeven

Een besturingselement voor paginering onder de zoekresultaten.

Ja

Koppeling naar voorkeuren weergeven

Een koppeling naar de pagina met zoeken in gebruikersvoorkeuren.

Ja

Koppeling naar Waarschuw mij weergeven

Een koppeling naar de pagina Waarschuw mij.

Ja

Ook resultaten weer geven van

Een extra blok met resultaten van persoonlijke OneDrive voor bedrijven-inhoud. Persoonlijke inhoud in OneDrive voor bedrijven is inhoud waartoe alleen de eigenaar toegang heeft.

Als u deze optie niet selecteert, wordt in de resultaten pagina alleen resultaten weer gegeven van gedeelde OneDrive voor bedrijven en share point-inhoud, niet vanuit persoonlijke OneDrive voor bedrijven-inhoud.

Nee

Naar boven

Zie ook:

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×