Instellen of wijzigen van de beveiliging op gebruikersniveau Access 2003 in Access 2007 of hoger

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u een database in een versie van Access voordat Access 2007 hebt gemaakt en u beveiliging op gebruikersniveau op die database hebt toegepast, blijven deze beveiligingsinstellingen op hun plaats staan, wanneer u dat bestand in Access 2007 of hoger opent. Bovendien kunt u de beveiligingsfuncties die is verstrekt door Microsoft Office Access 2003 starten, de Wizard van de beveiliging op gebruikersniveau en de verschillende gebruikers en groepen machtiging dialoogvensters, uit latere versies van Access. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de beveiligingsfuncties van Access 2003 werken en deze wordt uitgelegd hoe u kunt starten en deze gebruiken in Access 2007 of hoger.

Opmerking : De informatie in dit artikel geldt alleen voor een database gemaakt in Access 2003 of eerdere versies (een mdb-bestand). Beveiliging op gebruikersniveau is niet beschikbaar voor databases die zijn gemaakt in Access 2007 of hoger (.accdb-bestanden). Als u uw mdb-bestand converteren naar de nieuwe indeling (een ACCDB-bestand), verwijdert toegang tot uw instellingen voor beveiliging op gebruikersniveau.

In dit artikel

Hoe de beveiliging op gebruikersniveau zich gedraagt in Access 2007 of hoger

Overzicht van beveiliging op gebruikersniveau van Access 2003

Beveiliging op gebruikersniveau instellen

Beveiliging op gebruikersniveau verwijderen

Objectmachtigingen verwijst naar

Hoe de beveiliging op gebruikersniveau zich gedraagt in Access 2007 of hoger

Access 2007 en nieuwere versies vindt u de beveiliging op gebruikersniveau alleen voor databases met Access 2003 en eerdere bestandsindelingen (.mdb en mde-bestanden). In nieuwere versies, als u een database gemaakt in een eerdere versie van Access opent en die database beveiliging op gebruikersniveau hebt toegepast, is werkt deze beveiligingsfunctie zoals ontworpen voor die database. Gebruikers moeten bijvoorbeeld opgeven dat een wachtwoord om de database te gebruiken.

U kunt ook starten en de verschillende beveiligingsfuncties die is verstrekt door Access 2003 en eerdere versies, zoals de Wizard van de beveiliging op gebruikersniveau en de verschillende gebruiker en groep machtiging dialoogvensters uitvoeren. Houd er rekening mee dat deze hulpprogramma's beschikbaar komen alleen wanneer u een mdb- of MDE-bestand opent. Als u de bestanden naar de ACCDB-indeling converteren, worden alle bestaande beveiliging op gebruikersniveau functies verwijderd.

Overzicht van beveiliging op gebruikersniveau in Access 2003

De volgende secties bevatten achtergrondinformatie over de beveiliging op gebruikersniveau in Access 2003 en eerdere versies. Als u al bekend met de vorige beveiligingsmodel en beveiliging op gebruikersniveau bent, kunt u deze secties overslaan en Ga rechtstreeks naar de beveiliging op gebruikersniveau instellen of verwijderen van beveiliging op gebruikersniveau, verderop in dit artikel.

De basisbegrippen van beveiliging op gebruikersniveau

Beveiliging op gebruikersniveau in Access lijkt op de beveiligingsmechanismen op servers gebaseerde systemen, site gebruikmaakt van wachtwoorden en machtigingen toestaan of beperken de toegang van personen of groepen personen, tot de objecten in uw database. In Access 2003 of eerdere versies, wanneer u beveiliging op gebruikersniveau in een Access-database implementeren, kunt een databasebeheerder of de eigenaar van een object bepalen de acties die afzonderlijke gebruikers of groepen gebruikers, op de tabellen, query's, formulieren, rapporten en macro's in de database kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld een groep gebruikers de objecten in een database kunt wijzigen, een andere groep kan alleen gegevens invoeren in bepaalde tabellen en een derde kunnen alleen bekijken de gegevens in een set rapporten groeperen.

Met beveiliging op gebruikersniveau in Access 2003 en eerdere versies wordt een combinatie gebruikt van wachtwoorden en rechten: een reeks kenmerken waarmee de soort toegang wordt opgegeven die een gebruikt heeft tot de gegevens of objecten in een database. U kunt wachtwoorden en rechten voor personen of groepen personen instellen, en die combinaties van wachtwoorden en rechten worden beveiligingsaccounts waarmee de gebruikers of groepen gebruikers worden gedefinieerd die toegang hebben tot de objecten in uw database. Die combinatie van gebruikers en groepen wordt weer een werkgroep genoemd, en die informatie wordt in Access opgeslagen in een werkgroepinformatiebestand. Bij het opstarten wordt het werkgroepinformatiebestand in Access gelezen en worden de rechten afgedwongen op basis van de gegevens in het bestand.

Access biedt standaard een ingebouwde gebruiker-ID en twee ingebouwde groepen. De standaardgebruiker-ID is Beheerder en de standaardgroepen zijn Gebruikers en Beheerders. In Access wordt de ingebouwde gebruiker-ID standaard aan de groep Gebruikers toegevoegd omdat alle ID's ten minste tot één groep moeten behoren. De groep Gebruikers heeft weer volledige rechten op alle objecten in een database. Daarnaast wordt de Beheerder-ID ook een lid van de groep Beheerders. De groep Beheerders moet ten minste één gebruiker-ID bevatten (er moet een databasebeheerder zijn), en de Beheerder-ID is de standaarddatabasebeheerder totdat u het wijzigt.

Als u Access 2003 of eerdere versies start, wordt de gebruiker-ID Beheerder aan u toegewezen en wordt u dus lid gemaakt van elke standaardgroep. Die ID en die groepen (Beheerder en Gebruikers) geven alle gebruikers volledige rechten op alle objecten in een database (dit houdt in dat elke gebruiker alle objecten in alle .mdb-bestanden kan openen, bekijken en wijzigen, tenzij u beveiliging op gebruikersniveau implementeert).

Eén manier om beveiliging op gebruikersniveau te implementeren in Access 2003 of eerdere versies is de rechten te wijzigen voor de groep Gebruikers en nieuwe beheerders toe te voegen aan de groepen Beheerders. Als u dit doet, worden in Access automatisch nieuwe gebruikers toegewezen aan de groep Gebruikers. Als u die stappen neemt, moeten gebruikers zich aanmelden met een wachtwoord telkens wanneer ze de beveiligde database openen. Als u echter meer specifieke beveiliging moet implementeren (één groep gebruikers bijvoorbeeld toestaan om gegevens in te voeren en de andere groep alleen die gegevens te laten lezen) , moet u aanvullende gebruikers en groepen maken en hen specifieke rechten verlenen voor sommige of alle objecten in de database. Als u dat type beveiliging op gebruikersniveau wilt implementeren, kan dat een moeilijke taak worden. Access levert de Wizard Beveiliging op gebruikersniveau om het proces te vereenvoudigen en het gemakkelijker te maken om gebruikers en groepen met één handeling te maken.

Wizard Beveiliging op gebruikersniveau helpt u bij het toewijzen van machtigingen en groepsaccounts van gebruikers en maken. Gebruikersaccounts bevatten gebruikersnamen en unieke persoonlijke id-nummers (PID's) die nodig zijn voor het beheren van de machtigingen van een gebruiker om weer te geven, gebruik of andere databaseobjecten in een Access-werkgroep. Groepsaccounts zijn een verzameling gebruikersaccounts die op zijn beurt bevinden zich in een werkgroep. Access gebruikt een groepsnaam en de Pincode voor elke werkgroep en de machtigingen die zijn toegewezen aan een groep gelden voor alle gebruikers in de groep. Zie de sectie beveiliging op gebruikersniveau instellen, verderop in dit artikel voor meer informatie over het gebruik van de wizard.

Nadat u de wizard hebt voltooid, kunt u handmatig machtigingen voor gebruikers- en groepsaccounts in uw werkgroep toewijzen, wijzigen of verwijderen voor een database en de bijbehorende tabellen, query's, formulieren, rapporten en macro's. U kunt ook de standaardmachtigingen instellen die in Access worden toegewezen voor nieuwe tabellen, query's, formulieren, rapporten en macro's die u of een andere gebruiker aan een database toevoegen.

Werkgroepen en werkgroepinformatiebestanden

In Access 2003 en eerdere versies is een werkgroep een groep gebruikers in een omgeving met meerdere gebruikers die gegevens delen. Een werkgroepinformatiebestand bevat de gebruikers- en groepsaccounts, wachtwoorden en machtigingen die zijn ingesteld voor elke afzonderlijke gebruiker of groep van gebruikers. Als u een database opent, worden in Access de gegevens in het werkgroepinformatiebestand gelezen en worden de beveiligingsinstellingen afgedwongen die het bestand bevat. Een gebruikersaccount is een combinatie van een gebruikersnaam en een persoonlijke id (PID) die in Access wordt gemaakt om de machtigingen van de gebruikers te beheren. Groepsaccounts zijn verzamelingen van gebruikersaccounts en in Access worden deze ook via een groepsnaam en een persoonlijke id (PID) geïdentificeerd. Machtigingen die aan een groep zijn toegekend, gelden voor alle gebruikers in de groep. Aan die beveiligingsaccounts kunnen vervolgens machtigingen worden toegewezen voor databases en de bijbehorende tabellen, query's, formulieren, rapporten en macro's. De machtigingen zelf worden opgeslagen in de database met ingeschakelde beveiliging.

De eerste keer dat een gebruiker Access 2003 of eerdere versies uitvoert, wordt er automatisch in Access een Access-werkgroepinformatiebestand gemaakt dat kan worden geïdentificeerd aan de hand van de naam- en bedrijfsgegevens die de gebruiker opgeeft bij het installeren van Access. In het installatieprogramma wordt voor Access 2003 de relatieve locatie van dit werkgroepbestand aan de volgende registersleutels toegevoegd:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

en

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

Volgende gebruikers erven het standaardpad voor het werkgroepbestand uit de waarde in de registersleutel HKEY_USERS. Omdat deze informatie vaak eenvoudig te bepalen is, is het mogelijk voor niet-bevoegde gebruikers om een andere versie van dit werkgroepbestand te maken. Als gevolg daarvan kunnen niet-bevoegde gebruikers de onveranderbare machtigingen raden van een beheerdersaccount (een lid van de groep Beheerders) in de werkgroep die met dat werkgroepinformatiebestand is gedefinieerd. Als u wilt voorkomen dat niet-bevoegde gebruikers deze machtigingen raden, maakt u een nieuw werkgroepinformatiebestand en geeft u een werkgroep-id (WID) op. Dit is een hoofdlettergevoelige, alfanumerieke tekenreeks van 4 tot 20 tekens lang die u invoert als u een nieuw werkgroepinformatiebestand maakt. Met een nieuwe werkgroep wordt de groep Beheerder voor deze werkgroep uniek geïdentificeerd. Alleen iemand die de WID kent, kan een kopie maken van het werkgroepinformatiebestand. Als u het nieuwe bestand wilt maken, gebruikt u de wizard Beveiliging op gebruikersniveau.

Belangrijk : Zorg ervoor dat u uw exacte naam, bedrijf en werkgroep-ID noteert , inclusief hoofdletters en kleine letters (voor alle drie de vermeldingen)  en dat u deze op een veilige plek bewaart. Als u het werkgroepinformatiebestand opnieuw moet maken, moet u exact dezelfde gegevens voor naam, bedrijf en werkgroep-ID opgeven. Als u deze gegevens kwijt raakt, kunt u toegang tot uw databases verliezen.

Informatie over de werking van machtigingen en wie deze kan toewijzen

Met beveiliging op gebruikersniveau worden twee typen rechten erkend: expliciete en impliciete. Expliciete rechten zijn de rechten die direct aan een gebruikersaccount worden verleend; ze hebben geen invloed op andere gebruikers. Impliciete rechten zijn de rechten die aan een groepsaccount worden verleend. Als u een gebruiker toevoegt aan die groep worden de groepsrechten aan die gebruiker verleend; als u een gebruiker uit de groep verwijdert, worden de groepsrechten bij die gebruiker verwijderd.

Wanneer een gebruiker probeert een bewerking te verrichten op een databaseobject waarvoor beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld, wordt de set rechten van deze gebruiker gebaseerd op de doorsnede van de impliciete en de expliciete rechten van de gebruiker. Het beveiligingsniveau van een gebruiker is altijd het niveau met de minste beperkingen van de expliciete rechten van de betrokken gebruiker en van de rechten van alle groepen waartoe de gebruiker eventueel behoort. Voor het beheer van een werkgroep is het dan ook het eenvoudigst wanneer u nieuwe groepen maakt en rechten aan deze groepen toewijst en niet aan afzonderlijke gebruikers. Vervolgens kunt u de rechten van individuele gebruikers wijzigen door die gebruikers uit groepen de verwijderen of aan groepen toe te voegen. Bovendien kunt u zo in één handeling nieuwe rechten toekennen aan alle leden van een groep.

Rechten voor een databaseobject kunnen worden gewijzigd door:

 • Leden van de groep Beheerders van het werkgroepinformatiebestand dat is gebruikt bij het maken van de database.

 • De eigenaar van het object.

 • Elke gebruiker die Beheerdersrechten heeft voor het object.

Ook als gebruikers een bepaalde bewerking niet kunnen verrichten, kunnen ze zichzelf machtigen om de desbetreffende handeling te verrichten. Dit is het geval wanneer een gebruiker lid is van de groep Beheerders of als de gebruiker de eigenaar van het object is.

De gebruiker die een tabel, query, formulier, rapport of macro maakt, is de eigenaar van dat object. Daarnaast kan de groep gebruikers die de rechten in de database kan veranderen, ook de eigendom van deze objecten wijzigen, of ze kunnen deze objecten opnieuw maken. Dit zijn beide manieren om de eigendom van de objecten te wijzigen. Als u een object opnieuw wilt maken, kunt u een kopie maken van het object, of u kunt het importeren uit of exporteren naar een andere database. Dit is de eenvoudigste manier om de eigendom van objecten over te dragen, waaronder de database zelf.

Opmerking : Kopiëren, importeren of exporteren heeft geen gevolgen voor de eigendom van een query waarvan de eigenschap Uitvoeringsrechten (RunPermissions) is ingesteld op Van eigenaar. U kunt de eigendom van een query uitsluitend wijzigen als de eigenschap Uitvoeringsrechten (RunPermissions) van de query is ingesteld op Van gebruiker.

Beveiligingsaccounts

Een werkgroepinformatiebestand in Access 2003 bevat de volgende vooraf gedefinieerde accounts.

Account

Functie

Beheerder

Het standaardgebruikersaccount. Dit account is exact hetzelfde voor elke kopie van Access en andere programma's waarin de Microsoft Jet-databasemachine kan worden gebruikt, zoals Visual Basic for Applications (VBA) en Microsoft Office Excel 2003.

Beheerders

Het groepsaccount voor beheerders. Dit account is uniek voor elk werkgroepinformatiebestand. De Beheerder is standaard lid van de groep Beheerders. De groep Beheerders moet altijd minimaal één gebruiker bevatten.

Gebruikers

Het groepsaccount met alle gebruikersaccounts. In Access worden gebruikersaccount automatisch toegevoegd aan de groep Gebruikers als een lid van de groep Beheerders ze maakt. Dit account is gelijk voor elk werkgroepinformatiebestand, maar bevat uitsluitend gebruikersaccounts die zijn gemaakt door leden van de groep Beheerders voor die werkgroep. Leden van dit account hebben standaard volledige rechten voor alle nieuw gemaakte objecten. Een gebruikersaccount kan alleen door een lid van de groep Beheerders uit de groep Gebruikers worden verwijderd.


Feitelijk is beveiliging in Access 2003 en eerdere versies altijd actief. Totdat u de aanmeldprocedure voor een werkgroep activeert, worden in Access alle gebruikers onzichtbaar gelogd met behulp van het standaardgebruikersaccount Beheerder met een blanco wachtwoord. Achter de schermen wordt in Access het account Beheerder gebruikt als het beheerdersaccount voor de werkgroep. In Access wordt het account Beheerder gebruikt naast die van eigenaar (groep of gebruiker) van alle databases en tabellen,query's, formulieren, rapporten en macro's die zijn gemaakt.

Beheerders en eigenaars zijn belangrijk aangezien zij rechten hebben die hun niet kunnen worden ontnomen:

 • Beheerders (leden van de groep Beheerders) kunnen altijd volledige rechten krijgen voor objecten die in de werkgroep zijn gemaakt.

 • Een account dat eigenaar is van een tabel, query, formulier, rapport of macro kan altijd volledige rechten krijgen voor dat object.

 • Een account waarvan een database de eigenaar is kan altijd in die database worden geopend.

Omdat het gebruikersaccount Beheerder exact hetzelfde is voor elke kopie van Access, zijn de eerste stappen om uw database beter te beveiligen het definiëren van beheerders- en eigenaarsaccounts (of gebruik één gebruiker voor zowel de beheerders- als de eigenaarsaccounts), en vervolgens het gebruikersaccount Beheerder te verwijderen uit de groep Beheerders. Anders kan iedereen met een kopie van Access zich bij uw werkgroep aanmelden met het account Beheerder en volledige rechten hebben voor de tabellen, query's, formulieren, rapporten en macro's in de werkgroep.

U kunt zoveel gebruikersaccounts aan de groep Beheerders toewijzen als u wilt, maar slechts één gebruikersaccount kan de eigenaar zijn van de database (het eigendomsaccount is het gebruikersaccount dat actief is als de database wordt gemaakt of als de eigendom wordt overgedragen door een nieuwe database te maken en alle objecten van een database erin te importeren). Groepsaccounts kunnen echter eigenaar zijn van tabellen, query's, formulieren, rapporten en macro's in die database.

Waar u aan moet denken bij het instellen van beveiligingsaccounts

 • Alleen gebruikeraccounts kunnen zich bij Access aanmelden; u kunt zich niet aanmelden via een groepsaccount.

 • De accounts die u maakt voor de gebruikers van de database, moeten worden opgeslagen in het werkgroepinformatiebestand waarvan de gebruikers lid worden wanneer ze de database gebruiken. Als u een ander bestand gebruikt om de database te maken, wijzigt u het bestand voordat u de accounts maakt.

 • Zorg ervoor dat u een uniek wachtwoord toewijst aan de beheerders- en gebruikersaccounts. Een gebruiker die zich kan aanmelden met het beheerdersaccount kan altijd volledige rechten krijgen voor alle tabellen, query's, formulieren, rapporten en macro's die in de werkgroep werden gemaakt. Een gebruiker die zich kan aanmelden met een eigenaarsaccount kan altijd volledige rechten krijgen voor die objecten waarvan die gebruiker de eigenaar is.

Wanneer u eenmaal gebruikers- en groepsaccounts hebt gemaakt, kunt u de relaties tussen de accounts bekijken en afdrukken. In Access wordt een rapport afgedrukt van de accounts in de werkgroep, waarin de groepen worden getoond waartoe elke gebruiker behoort en de gebruikers die tot elke groep behoren.

Opmerking : Als u een werkgroepinformatiebestand gebruikt dat werd gemaakt in Microsoft Access 2.0, moet u zich hebben aangemeld als een lid van de groep Beheerders om de informatie over gebruikers en groepen af te drukken. Als het werkgroepinformatiebestand werd gemaakt in Microsoft Access 97 of later, kunnen alle gebruikers in de werkgroep informatie over gebruikers en groepen afdrukken.

Beveiliging op gebruikersniveau instellen

De stappen in deze sectie wordt uitgelegd hoe starten en uitvoeren van de Wizard van de beveiliging op gebruikersniveau. Houd er rekening mee dat deze stappen alleen voor databases die een Access 2003 of een eerdere bestandsindeling gelden, geopend in Access 2007 of hoger hebben.

Belangrijk : In Access 2007 of hoger, als u de wizard Beveiliging op gebruikersniveau gebruiken om op te geven van een bestand van de informatie in de standaard werkgroep, moet u ook gebruiken met de schakeloptie /WRKGP zodat deze verwijzen naar uw werkgroep informatie-bestand tijdens het starten van Access. Zie het artikel opdrachtregelschakelopties voor Microsoft Office-productenvoor meer informatie over het gebruik van een schakeloptie met Access.

De Wizard Beveiliging op gebruikersniveau starten

 1. Open het MDB- of MDE-bestand dat u beter wilt beveiligen.

 2. Klik op het tabblad Databasehulpmiddelen, in de groep Beheren, op de pijl onder Gebruikers en toegangsrechten, en klik vervolgens op Wizard Beveiliging op gebruikersniveau.

 3. Volg de stappen op elke pagina om de wizard te voltooien.

Opmerking : 

 • Met de Wizard Beveiliging op gebruikersniveau wordt een back-up gemaakt van de huidige Access-database met dezelfde naam en een .bak-bestandsuitgang. Vervolgens worden de beveiligingsmaatregelen toegepast voor de geselecteerde objecten in de huidige database.

 • Als in uw huidige Access-database VBA-code beter wordt beveiligd met een wachtwoord, wordt u in de wizard om het wachtwoord gevraagd. U moet dit wachtwoord opgeven als u wilt dat de bewerking met succes in de wizard wordt voltooid.

 • Alle wachtwoorden die u maakt via de wizard worden afgedrukt in het rapport Wizard Beveiliging op gebruikersniveau. Dit rapport wordt afgedrukt als u klaar bent met het gebruiken van de wizard. Druk dit rapport af en bewaar het op een veilige plaats. U kunt dit rapport gebruiken om uw werkgroepbestand opnieuw te maken als u dit verloren bent of als het beschadigd is.

Beveiliging op gebruikersniveau uitschakelen

Als u wilt verwijderen beveiliging op gebruikersniveau terwijl u werkt in Access 2007 of hoger, sla de MDB-bestand als een ACCDB-bestand.

Sla een kopie van het bestand in de. ACCDB-indeling

 1. Klik op het tabblad Bestand. De weergave Backstage wordt geopend.

 2. Klik aan de linkerkant op Delen.

 3. Klik aan de rechterkant op Database opslaan als en klik op Access-database (*.ACCDB).

  Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven.

 4. Gebruik de lijst Opslaan in om een locatie te zoeken waarin u de geconverteerder database wilt opslaan.

 5. Selecteer in de lijst Opslaan als typeAccess 2007-2016-Database (*.accdb).

 6. Klik op Opslaan.

Opmerking : Als u de Access 2007 gebruikt, klikt u op de Microsoft Office-knop en klik vervolgens op converteren om het dialoogvenster opslaan in om op te slaan van de database te openen de. ACCDB-bestandsindeling.

Verwijzing objectrechten

In de volgende tabel worden de rechten weergegeven die u kunt instellen voor een database en de objecten in de database, en wordt beschreven wat het effect of resultaat is van elke rechteninstelling.

Recht

Is van toepassing op deze objecten

Resultaat

Openen/uitvoeren

Hele database, formulieren, rapporten, macro's

Gebruikers kunnen het object, inclusief procedures in codemodules, openen of uitvoeren.

Exclusief openen

Hele database

Gebruikers kunnen een database openen en andere gebruikers er uit weren.

Ontwerp lezen

Tabellen, query's, formulieren, macro's, codemodules

Gebruikers kunnen de weergegeven objecten in ontwerpweergave openen.

Opmerking : Als u toegang verleent tot de gegevens in een tabel of query door een ander recht toe te wijzen, zoals Gegevens lezen of Gegevens bijwerken, kunt u ook rechten voor Ontwerp lezen verlenen, omdat het ontwerp zichtbaar moet zijn om de gegeven juist weer te geven en te bekijken.

Ontwerp wijzigen

Tabellen, query's, formulieren, macro's, codemodules.

Gebruikers kunnen het ontwerp van de weergegeven objecten wijzigen.

Beheren

Hele database, tabellen, query's, formulieren, rapporten, macro's, code modules

Gebruikers kunnen rechten toewijzen aan de weergegeven objecten, zelfs als de gebruikersgroep niet de eigenaar van het object is.

Gegevens lezen

Tabellen, query's

Gebruikers kunnen de gegevens in een tabel of query lezen. Als u gebruikers toegang wilt verlenen tot het lezen van query's, moet u die gebruikers ook rechten geven om de bovenliggende tabellen of query's te lezen. Deze instelling houdt in dat u het recht Ontwerp lezen geeft, wat betekent dat gebruikers naast de gegevens ook uw tabel- of query-ontwerp kunnen lezen.

Gegevens bijwerken

Tabellen, query's

Gebruikers kunnen de gegevens in een tabel of query bijwerken. Gebruikers moeten rechten hebben om de bovenliggende tabel of query's bij te werken. Deze instelling houdt in dat u het recht van zowel Ontwerp lezen als Gegevens lezen verleent.

Gegevens invoegen

Tabellen, query's

Gebruikers kunnen gegevens in de tabel of query invoegen. Voor query's moeten gebruikers rechten hebben om de gegevens in de bovenliggende tabellen of query's in te voegen. Deze instelling houdt in dat u het recht van zowel Gegevens lezen als Ontwerp lezen verleent.

Gegevens verwijderen

Tabellen, query's

Gebruikers kunnen gegevens uit een tabel of query verwijderen. Voor query's moeten gebruikers rechten hebben om de gegevens uit de bovenliggende tabellen of query's te verwijderen. Deze instelling houdt in dat u het recht van zowel Gegevens lezen als Ontwerp lezen verleent.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×