InputBox, functie

Hiermee wordt een bericht weergegeven in een dialoogvenster, wordt er gewacht totdat de gebruiker tekst invoert of op een knop klikt, en wordt er een tekenreeks geretourneerd met de inhoud van het tekstvak.

Syntaxis

InputBox ( tekst [, titel ] [, standaard ] [, xpos ] [, ypos ] [, helpbestand ] [, context ] )

De syntaxis van de functie InputBox bevat deze argumenten:

Argument

Beschrijving

tekst

Vereist. Een tekenreeksexpressie die als het bericht wordt weergegeven in het dialoogvenster. De maximale lengte van tekst is ongeveer 1024 tekens, afhankelijk van de breedte van de tekens die worden gebruikt. Als tekst uit meer dan een regel bestaat, kunt u de regels scheiden met een regelterugloopteken (Chr(13)), een teken voor een nieuwe regel (Chr(10)), of een combinatie van deze tekens (Chr(13) & Chr(10)).

titel

Optioneel. Een tekenreeksexpressie die wordt weergegeven op de titelbalk van het dialoogvenster. Als u het argument titel weglaat, wordt de naam van de toepassing als titel gebruikt.

standaard

Optioneel. Een tekenreeksexpressie die wordt weergegeven in het tekstvak als er geen andere tekst is opgegeven. Als u standaard weglaat, wordt het tekstvak leeg weergegeven.

xpos

Optioneel. Een numerieke expressie die, in twips, de horizontale afstand aangeeft tussen de linkerrand van het dialoogvenster en de linkerkant van het scherm. Als u xpos weglaat, wordt het dialoogvenster horizontaal gecentreerd.

ypos

Optioneel. Een numerieke expressie die, in twips, de verticale afstand aangeeft tussen de bovenrand van het dialoogvenster en de bovenrand van het scherm. Als u ypos weglaat, wordt het dialoogvenster verticaal weergegeven, op ongeveer een derde van het scherm van bovenaf gezien.

helpbestand

Optioneel. Een tekenreeksexpressie die verwijst naar het Help-bestand met contextafhankelijke Help-informatie voor het dialoogvenster. Als u het argument helpbestand opgeeft, moet u context ook opgeven.

context

Optioneel. Een numerieke expressie die verwijst naar het nummer voor Help-context dat door de schrijver van de Help-informatie is toegewezen aan het betreffende Help-onderwerp. Als u het argument context opgeeft, moet u helpbestand ook opgeven.


Opmerkingen

Als u zowel helpbestand als context opgeeft, kan de gebruiker op F1 (Windows) of HELP (Mac) drukken om het Help-onderwerp te bekijken dat overeenkomt met de waarde voor context. Sommige hosttoepassingen, zoals Microsoft Office Excel 2007, voegen ook automatisch een Help-knop toe aan het dialoogvenster. Als de gebruiker op OK klikt of op Enter drukt, retourneert de functie InputBox de inhoud van het tekstvak. Als de gebruiker op Annuleren klikt, retourneert de functie een tekenreeks met de lengte nul ("").

Opmerking: Als u meer argumenten dan het eerste benoemde argument wilt opgeven, moet u InputBox gebruiken in een expressie. Als u op bepaalde plekken argumenten wilt weglaten, moet u daar wel een komma als scheidingsteken typen.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld ziet u hoe u de functie InputBox op verschillende manieren kunt gebruiken om de gebruiker te vragen een waarde in te voeren. Als u de argumenten voor de x- en y-posities weglaat, wordt het dialoogvenster automatisch gecentreerd voor de desbetreffende assen. De variabele MyValue bevat de waarde die de gebruiker heeft ingevoerd als de gebruiker op OK klikt of op Enter drukt. Als de gebruiker op Annuleren klikt, wordt er een tekenreeks met de lengte nul ("") geretourneerd.

Dim Message, Title, Default, MyValue
Message = "Enter a value between 1 and 3" ' Set prompt.
Title = "InputBox Demo" ' Set title.
Default = "1" ' Set default.
' Display message, title, and default value.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default)
' Use Helpfile and context.
' The Help button is added automatically.
MyValue = InputBox(Message, Title,,,,"DEMO.HLP", 10)
' Display dialog box at position 100, 100.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×