Inleiding tot SharePoint-formules en functies

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt formules en functies in lijsten of bibliotheken voor het berekenen van gegevens in een aantal manieren. Een berekende kolom aan een lijst of bibliotheek toevoegt, kunt u een formule waarmee gegevens uit andere kolommen bevat en voert u de functies als u wilt berekenen van datums en tijden, wiskundige vergelijkingen of bewerken van tekst. Bijvoorbeeld op een takenlijst, kunt u een kolom voor het berekenen van het aantal dagen duurt om elke taak, op basis van de vakken Begindatum en de datum voltooid kolommen te voltooien.

Opmerking: In dit artikel worden de basisconcepten voor het werken met formules en functies. Zie het artikel over die functie voor specifieke informatie over een bepaalde functie.

In dit artikel

Overzicht van formules

Overzicht van functies

Kolomverwijzingen in een formule

Constanten in een formule

Operatoren in een formule gebruiken

Overzicht van formules

Formules zijn vergelijkingen die berekeningen op waarden in een lijst of bibliotheek uitvoeren. Een formule begint met een gelijkteken (=). De volgende formule wordt bijvoorbeeld 2 vermenigvuldigd met 3 en vervolgens 5 opgeteld bij het resultaat.

=5+2*3

U kunt een formule gebruiken in een berekende kolom en voor het berekenen van de standaardwaarden voor een kolom. Een formule bevatten functies, verwijzingen, operatoren en constanten, zoals in het volgende voorbeeld.

= PI () * [resultaat] ^ 2

Element

Beschrijving

Functie

De functie PI() geeft als resultaat de waarde van pi: 3,141592654.

Verwijzing (of kolomnaam)

[Resultaat] geeft de waarde in de kolom resultaat voor de huidige rij.

Constante

Getallen of tekstwaarden die direct in een formule, bijvoorbeeld 2 is ingevoerd.

Operator

De * (sterretje)-operator om te vermenigvuldigen en de ^ (accent circonflexe)-operator om een getal tot een macht te verheffen.

Een of meer van de elementen van de vorige tabel een formule gebruiken. Hier volgen enkele voorbeelden van formules (in de volgorde van complexiteit).

Eenvoudige formules (bijvoorbeeld = 128 + 345)

De volgende formules bevatten constanten en operatoren.

Voorbeeld

Beschrijving

= 128 + 345

Telt 128 en 345

=5^2

Berekent het kwadraat van 5

Formules die kolomverwijzingen (bijvoorbeeld = [Inkomsten] >[Cost]) bevatten

De volgende formules bevatten verwijzingen naar andere kolommen uit dezelfde lijst of bibliotheek.

Voorbeeld

Beschrijving

= [Inkomsten]

De waarde in de kolom Inkomsten gebruikt.

= [Inkomsten] * 10/100

10% van de waarde in de kolom inkomsten.

= [Inkomsten] > [kosten]

Geeft als resultaat Ja als de waarde in de kolom Inkomsten groter dan de waarde in de kolom kosten is.

Formules waarmee functies worden berekend (bijvoorbeeld = gemiddelde (1, 2, 3, 4, 5))

De volgende formules worden ingebouwde functies gebruikt.

Voorbeeld

Beschrijving

= AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5)

Geeft als resultaat het gemiddelde van een verzameling waarden.

= MAX([Q1], [Q2], [Q3], [Q4])

Geeft als resultaat de grootste waarde in een verzameling waarden.

= IF([Cost]>[Revenue], "Not OK", "OK")

Geeft als resultaat niet OK als kosten groter dan inkomsten is. Anders resultaat OK.

=Day("15-apr-2008")

Retourneert het daggedeelte van een datum. Deze formule retourneert het getal 15.

Formules met geneste functies (bijvoorbeeld = SOM (als ([A] > [B]; [A]-[B]; 10), [C]))

De volgende formules worden een of meer functies als argument voor de functie.

Voorbeeld

Beschrijving

= SOM (als ([A] > [B]; [A]-[B]; 10), [C])

De functie als retourneert het verschil tussen de waarden in de kolommen A en B of 10.

De functie SOM wordt opgeteld bij de retourwaarde van de functie als de waarde in kolom C.

=GRADEN(PI())

De functie PI retourneert het getal 3,141592654.

De functie GRADEN converteert een waarde in radialen naar graden. Deze formule retourneert de waarde 180.

=ISGETAL(VIND.ALLES("BD";[Kolom1]))

De functie zoeken wordt gezocht naar de tekenreeks technische in Kolom1 en geeft als resultaat de beginpositie van de tekenreeks. Een foutwaarde als resultaat als de tekenreeks niet wordt gevonden.

De functie ISGETAL retourneert Ja als de functie zoeken een numerieke waarde heeft. Anders is het resultaat Nee.

Naar boven

Overzicht van functies

Functies zijn vooraf gedefinieerde formules waarmee berekeningen worden uitgevoerd met specifieke waarden (argumenten) in een specifieke volgorde of structuur. U kunt functies gebruiken voor het uitvoeren van eenvoudige of complexe berekeningen. Bijvoorbeeld Rondt het volgende exemplaar van de functie AFRONDEN een getal in de kolom kosten met twee decimalen.

= ROUND([Cost], 2)

De volgende begrippen zijn handig als u de functies en formules wilt werken.

Structuur     Een functie begint altijd met een gelijkteken (=), gevolgd door de functienaam, een haakje openen, de argumenten voor de functie gescheiden door puntkomma's, en een haakje sluiten.

Functienaam     Dit is de naam van een functie die wordt ondersteund door lijsten of bibliotheken. Elke functie duurt van een bepaald aantal argumenten, verwerkt en geeft als resultaat een waarde.

Argumenten     Argumenten kunnen getallen, tekst, logische waarden zoals waar of onwaar of kolomverwijzingen zijn. Het argument die u opgeeft moet een geldige waarde voor dat argument opleveren. U kunt ook constanten, formules of andere functies als argumenten gebruiken.

In bepaalde gevallen hebt u mogelijk een functie nodig als een van de argumenten van een andere functie. De volgende formule wordt bijvoorbeeld een geneste functie gemiddelde gebruikt en wordt het resultaat met de som van twee kolomwaarden vergeleken.

= AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Geldige resultaten     Wanneer een functie wordt gebruikt als argument, moet deze retourneren hetzelfde type waarde die het argument gebruikt. Als het argument gebruikt Ja of Nee, moet de geneste functie opleveren bijvoorbeeld Ja of Nee. Als dit niet het geval is, geeft de lijst of bibliotheek #VALUE!. weergegeven.

Beperkingen bij het nesten van functies     Een formule kan maximaal acht niveaus van geneste functies bevatten. Wanneer de functie B wordt gebruikt als argument in functie A, is de functie B een tweede niveau-functie. Functie is een tweede niveau-functie in het voorbeeld hierboven bijvoorbeeld de som, omdat het een argument van de functie gemiddelde. Een functie die is genest binnen de functie SOM zou worden van een derde niveau-functie, enzovoort.

Notities: 

 • Lijsten en bibliotheken bieden geen ondersteuning voor de functies ASELECT en nu.

 • De functies vandaag en ik worden niet ondersteund in berekende kolommen maar worden ondersteund in de standaardinstelling voor de waarde van een kolom.

Naar boven

Kolomverwijzingen in een formule

Een verwijzing geeft een cel in de huidige rij en geeft u aan een lijst of bibliotheek waar u wilt zoeken voor de waarden of gegevens die u wilt gebruiken in een formule. [Kosten] verwijst bijvoorbeeld naar de waarde in de kolom kosten in de huidige rij. Als de kolom kosten de waarde van 100 voor de huidige rij bevat, klikt u vervolgens = [kosten] * 3 300 geretourneerd.

Met verwijzingen wordt gemaakt, kunt u de gegevens die deel van verschillende kolommen van een lijst of bibliotheek in een of meer formules uitmaakt. Kolommen met de volgende gegevenstypen in een formule kunnen worden verwezen: één regel met tekst, getal, valuta, datum en tijd, keuze, Ja/Nee en berekend.

De weergavenaam van de kolom kunt u deze in een formule verwijzen. Als de naam een spatie of een speciaal teken bevat, moet u de naam tussen vierkante haken ([]). Verwijzingen zijn niet hoofdlettergevoelig. U kunt bijvoorbeeld verwijzen naar de kolom prijs per eenheid in een formule als [Prijs per eenheid] of [Prijs per eenheid].

Notities: 

 • U kunt geen verwijzingen maken naar een waarde in een andere rij dan de huidige rij.

 • U kunt geen verwijzingen maken naar een waarde in een andere lijst of bibliotheek.

 • U kunt geen verwijzingen maken naar de ID van een rij voor een nieuw ingevoegde rij. De-ID bestaat nog niet wanneer de berekening wordt uitgevoerd.

 • U kunt geen verwijzingen maken naar een andere kolom in een formule waarmee een standaardwaarde voor een kolom wordt gemaakt.

Naar boven

Constanten in een formule

Een constante is een waarde die niet wordt berekend. De datum 10-9-2008, het getal 210 en de tekst 'Inkomsten per kwartaal' zijn constanten. De volgende gegevenstypen zijn constanten:

 • Tekenreeks (voorbeeld: = [Achternaam] = "Overeem")

  Tekenreeksconstanten tussen aanhalingstekens worden geplaatst en kunnen maximaal 255 tekens bevatten.

 • Getal (voorbeeld: = [kosten] > = 29,99)

  Numerieke constanten kunnen decimalen bevatten en kunnen zowel positief of negatief.

 • Datum (voorbeeld: = [datum] > DATE(2007,7,1))

  Datumconstanten is vereist voor het gebruik van de functie datum(jaar;maand;dag).

 • Booleaans (voorbeeld: = als ([kosten] > [Inkomsten]; "Verlies", "Geen verlies")

  Ja en Nee zijn Booleaanse constanten. U kunt deze gebruiken in voorwaardelijke expressies. Klik in het bovenstaande voorbeeld kosten groter is dan inkomsten, de functie als retourneert Ja als de formule retourneert de tekenreeks "Verlies". Als kosten gelijk aan of kleiner is dan inkomsten is, de functie retourneert geen en de formule retourneert de tekenreeks "Geen verlies".

Naar boven

Operatoren in een formule gebruiken

Met operatoren geeft u het type berekening op dat u met de elementen in een formule wilt uitvoeren. Lijsten en bibliotheken ondersteunen drie verschillende typen berekeningsoperators: rekenkundige operatoren, vergelijkingsoperatoren en tekst.

Rekenkundige operatoren

Gebruik van de volgende rekenkundige operatoren voor het uitvoeren van rekenkundige basisberekeningen als optellen, aftrekken of vermenigvuldigen. getallen te combineren of numerieke resultaten wilt produceren.

Rekenkundige operator

Betekenis (voorbeeld)

+ (plusteken)

Optellen (3 + 3)

- (minteken)

Aftrekken (3-1)
negatieve waarde aanduiden (1)

* (sterretje)

Vermenigvuldigen (3 * 3)

/ (slash)

Deling (3/3)

% (procentteken)

Percentage (20%)

^ (accent circonflexe)

Machtsverheffen (3 ^ 2)

Vergelijkingsoperatoren

Met de volgende operatoren kunt u twee waarden vergelijken. Als de twee waarden vergeleken met deze operatoren, is het resultaat een logische waarde Ja of Nee.

Vergelijkingsoperator

Betekenis (voorbeeld)

= (gelijkteken)

Gelijk aan (A = B)

> (groter dan)

Groter dan (A>B)

< (kleiner dan)

Kleiner dan (A<B)

>= (groter dan of gelijk aan)

Groter dan of gelijk aan (A> = B)

<= (kleiner dan of gelijk aan)

Kleiner dan of gelijk aan (A< = B)

<> (niet gelijk aan)

Niet gelijk aan (A<>B)

Tekstoperator

Gebruik de ampersand-teken (&) deel te nemen aan of samenvoegen, een of meer tekstreeksen tot één tekstfragment van tekst.

Tekstoperator

Betekenis (voorbeeld)

& (en-teken)

Koppelt of verbindt twee waarden zodat een doorlopende tekst ontstaat ("Noorden" & "wind")

De volgorde waarin bewerkingen in een formule worden een lijst of bibliotheek

Met formules worden waarden altijd in een bepaalde volgorde berekend. Een formule kan beginnen met een gelijkteken (=). Na het gelijkteken (=) worden de elementen worden berekend (de operanden), die worden gescheiden door operatoren. Lijsten en bibliotheken berekenen van de formule van links naar rechts, op basis van een specifieke volgorde voor elke operator in de formule.

Prioriteit van operatoren

Als u meerdere operatoren in een formule combineren, wordt de bewerkingen uitgevoerd in de volgorde van de volgende tabel van lijsten en bibliotheken. Als een formule operatoren met dezelfde prioriteit bevat, bijvoorbeeld als een formule bevat een vermenigvuldigingsteken zowel een operator voor delen, lijsten en bibliotheken de operatoren van links naar rechts.

Operator

Beschrijving

Negatief maken (bijvoorbeeld -1)

%

Percentage berekenen

^

Machtsverheffen

* en /

Vermenigvuldigen en delen

+ en -

Optellen en aftrekken

&

Samenvoegen (twee tekenreeksen van tekst)

= < > < > = <> =

Vergelijken

Gebruik van haakjes

U wijzigt de volgorde van evaluatie, plaatst u haakjes het deel van de formule die u moet eerst worden berekend. De volgende formule wordt bijvoorbeeld 11 gegenereerd omdat een lijst of bibliotheek voor optellen vermenigvuldigen. In de formule wordt 2 vermenigvuldigd met 3 en wordt 5 bij het resultaat opgeteld.

=5+2*3

In tegenstelling als u haakjes gebruikt om de syntaxis te wijzigen, de lijst of bibliotheek eerst 5 en 2 opgeteld en wordt het resultaat vervolgens vermenigvuldigd met 3, zodat het eindresultaat 21.

=(5+2)*3

In het onderstaande voorbeeld ervoor dat de haakjes rond het eerste deel van de formule de lijst of bibliotheek eerst [kosten] + 25 berekenen en vervolgens het resultaat wordt gedeeld door de som van de waarden in kolommen EC1 en EC2.

=([Cost]+25)/Sum([EC1]+[EC2])

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×