Inleiding tot share point-formules en-fuctions

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt formules en functies in lijsten of bibliotheken gebruiken om gegevens op verschillende manieren te berekenen. Als u een berekende kolom toevoegt aan een lijst of bibliotheek, kunt u een formule maken die gegevens uit andere kolommen bevat en functies uitvoert om datums en tijden te berekenen, wiskundige vergelijkingen uit te voeren of tekst te manipuleren. In een taken lijst kunt u bijvoorbeeld een kolom gebruiken om het aantal dagen te berekenen dat een taak nodig heeft om de taken te volt ooien, op basis van de kolommen begin datum en datum voltooid.

Opmerking: In dit artikel worden de basisbegrippen voor het gebruik van formules en functies beschreven. Zie het desbetreffende artikel indien u meer informatie wilt over een specifieke functie.

In dit artikel

Overzicht van formules

Overzicht van functies

Kolomverwijzingen in een formule

Constanten in een formule

Rekenkundige operatoren in een formule

Overzicht van formules

Formules zijn vergelijkingen waarmee berekeningen worden uitgevoerd voor waarden in een lijst of bibliotheek. Een formule begint met het gelijkteken (=). Voorbeeld: in de volgende formule wordt 2 vermenigvuldigd met 3 en bij het resultaat wordt 5 opgeteld.

=5+2*3

U kunt een formule gebruiken in een berekende kolom en standaard waarden voor een kolom berekenen. EEN formule kan functies, kolom verwijzingen, opera toren en constanten bevatten, zoals in het volgende voor beeld.

=PI()*[Result]^2

Element

Beschrijving

Functie

De functie PI() geeft als resultaat de waarde van pi: 3,141592654.

Verwijzing (of kolomnaam)

[Result] is de waarde in de kolom Result voor de huidige rij.

Constante

Getallen of tekstwaarden die direct in een formule worden ingevoerd, bijvoorbeeld 2.

Operator

De operator * (sterretje) wordt gebruikt om te vermenigvuldigen en de operator ^ (caret) wordt gebruikt om een getal tot een macht te verheffen.

In een formule kunnen een of meer elementen van de vorige tabel worden gebruikt. Hier volgen enkele voorbeelden van formules ( in oplopende moeilijkheidsgraad).

Eenvoudige formules (bijvoorbeeld =128+345)

De volgende formules bevatten constanten en operatoren.

Voorbeeld

Omschrijving

=128+345

Telt 128 en 345 op

=5^2

Hiermee wordt het kwadraat van 5 berekend

Formules die kolomverwijzingen bevatten (bijvoorbeeld =[Inkomsten] >[Kosten])

De volgende formules bevatten verwijzingen naar andere kolommen uit dezelfde lijst of bibliotheek.

Voorbeeld

Omschrijving

=[Inkomsten]

Hiermee wordt de waarde in de kolom Inkomsten gebruikt.

=[Inkomsten]*10/100

Hiermee wordt 10% van de waarde in de kolom Inkomsten berekend.

=[Inkomsten] > [Kosten]

Hiermee wordt de waarde Ja geretourneerd als de waarde in de kolom Inkomsten groter is dan de waarde in de kolom Kosten.

Formules waarmee functies worden berekend (bijvoorbeeld =GEMIDDELDE(1; 2; 3; 4; 5))

In de volgende formules worden ingebouwde functies gebruikt.

Voorbeeld

Omschrijving

=GEMIDDELDE(1; 2; 3; 4; 5)

Hiermee wordt het gemiddelde van een serie waarden berekend.

=MAX([Q1]; [Q2]; [Q3]; [Q4])

Geeft als resultaat de grootste waarde in een verzameling waarden.

=ALS([Kosten]>[Inkomsten]; "Niet OK"; "OK")

Hiermee wordt de waarde Niet OK geretourneerd als de kosten groter zijn dan de inkomsten. Is het omgekeerde het geval, is het resultaat OK.

=DAG("15-apr-2008")

Hiermee wordt de dag van een datum geretourneerd; voor deze formule is het resultaat dus 15.

Formules met geneste functies (bijvoorbeeld =SOM(ALS([A]>[B]; [A]-[B]; 10); [C]))

In de volgende formules worden een of meer functies als argument gebruikt.

Voorbeeld

Omschrijving

=SOM(ALS([A]>[B]; [A]-[B]; 10); [C])

De functie ALS retourneert ofwel het verschil tussen de waarden in de kolommen A en B, ofwel 10.

Met de functie SOM wordt de retourwaarde van de functie ALS opgeteld bij de waarde in kolom C.

=GRADEN(PI())

De functie PI retourneert het getal 3,141592654.

Met de functie GRADEN wordt een waarde in radialen geconverteerd naar graden. Deze formule geeft als resultaat 180.

=ISGETAL(VIND.ALLES("BD";[Kolom1]))

Met de functie VIND.ALLES wordt naar de tekenreeks BD gezocht in Kolom1; de retourwaarde is de beginpositie van de tekenreeks. Als de tekenreeks niet wordt gevonden, wordt een fout geretourneerd.

De functie ISGETAL retourneert Ja als de functie VIND.ALLES een numerieke waarde retourneert. Zo niet, is het resultaat Nee.

Naar boven

Overzicht van functies

Functies zijn van te voren gedefinieerde formules waarmee berekeningen worden uitgevoerd door specifieke waarden (argumenten) in een bepaalde volgorde (structuur) te verwerken. Met functies kunt u zowel eenvoudige als complexe berekeningen uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld de functie AFRONDEN gebruiken om een getal in de kolom Kosten af te ronden op twee decimalen.

=ROUND([Cost], 2)

De volgende begrippen zijn van belang als u met functies en formules wilt werken.

Structuur     Een functie begint altijd met een gelijkteken (=), gevolgd door de functienaam, een haakje openen, de argumenten voor de functie gescheiden door puntkomma's, en een haakje sluiten.

Functienaam     Dit is de naam van een functie die wordt ondersteund in lijsten en bibliotheken. Elke functie verwerkt een specifiek aantal argumenten, en op basis daarvan wordt een retourwaarde berekend.

Argumenten     Argumenten kunnen bestaan uit getallen, tekst, logische waarden zoals Waar of Onwaar, en kolomverwijzingen. Het argument dat u aangeeft moet een geldige waarde voor dat argument retourneren. Ook constanten, formules en andere functies kunnen als argument worden gebruikt.

In bepaalde gevallen hebt u een functie nodig als argument voor een andere functie. In de volgende formule wordt een geneste functie GEMIDDELDE gebruikt en wordt het resultaat vergeleken met de som van twee kolomwaarden.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Geldige retourwaarden     Wanneer een functie als argument wordt gebruikt, moet deze het type waarde retourneren dat voor het argument wordt gebruikt. Als voor het argument bijvoorbeeld Ja of Nee wordt gebruikt, moet de geneste functie ook Ja of Nee retourneren. Is het resultaat niet Ja of Nee, wordt de fout #WAARDE! weergegeven in de lijst of bibliotheek.

Limiet van de hoeveelheid geneste niveaus     Een formule kan maximaal acht niveaus van geneste functies bevatten. Wanneer functie B als argument wordt gebruikt in functie A, is functie B een functie van het tweede niveau. In het vorige voorbeeld is de functie SOM een functie van het tweede niveau omdat deze functie als argument wordt gebruikt voor de functie GEMIDDELDE. Als u nog een andere functie nest binnen de functie SOM, zou die functie een functie van het derde niveau zijn, enzovoort.

Notities: 

 • De functies ASELECT en NU worden niet ondersteund in lijsten en bibliotheken.

 • De functies VANDAAG en IK worden niet ondersteund in berekende kolommen maar wel in de standaardinstelling voor een kolom.

Naar boven

Kolomverwijzingen in een formule

Een verwijzing geeft een cel in de huidige rij aan en bepaalt in welke lijst of bibliotheek moet worden gezocht naar de waarden of gegevens die u in een formule wilt gebruiken. Voorbeeld: [Kosten] verwijst naar de waarde in de kolom Kosten in de huidige rij. Als de kolom Kosten de waarde 100 bevat voor de huidige rij, wordt voor de formule =[Kosten]*3 de waarde 300 geretourneerd.

Met verwijzingen kunt u gegevens uit verschillende kolommen van een lijst of bibliotheek gebruiken voor uw formules. Een formule kan verwijzingen bevatten voor kolommen met de volgende gegevenstypen: enkele tekstregel, getal, valuta, datum en tijd, keuze, ja/nee, berekend.

Als verwijzing in een formule moet u de naam van de kolom gebruiken zoals deze wordt weergegeven. Als de naam een spatie of een speciaal teken bevat, moet u deze tussen vierkante haken plaatsen ([ ]). In verwijzingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. In een formule kunt u bijvoorbeeld zowel [Eenheidsprijs] als [eenheidsprijs] gebruiken om te verwijzen naar de kolom Eenheidsprijs.

Notities: 

 • U kunt geen verwijzingen maken naar waarden in een andere rij dan de huidige rij.

 • U kunt geen verwijzingen maken naar een waarde in een andere lijst of bibliotheek.

 • U kunt geen verwijzingen maken naar de id van een rij als deze net is ingevoegd, omdat deze id nog niet bestaat op het moment dat de berekening wordt uitgevoerd.

 • U kunt geen verwijzingen maken naar een andere kolom in een formule waarmee een standaardwaarde voor een kolom wordt gemaakt.

Naar boven

Constanten in een formule

Een constante is een niet-berekende waarde. De datum 9-10-2008, het getal 210 en de tekst 'Inkomsten per kwartaal' zijn constanten. Constanten kunnen de volgende gegevenstypen bevatten:

 • Tekenreeks (Voorbeeld: =[Achternaam] = "Overeem")

  Constanten in de vorm van tekenreeksen worden tussen aanhalingstekens geplaatst. De maximale lengte is 255 tekens.

 • Getal (Voorbeeld: =[Kosten] >= 29,99)

  Numerieke constanten kunnen decimalen bevatten en kunnen zowel positief als negatief zijn.

 • Datum (Voorbeeld: =[Datum] > DATUM(2007;7;1))

  Voor datumconstanten moet de functie DATUM(jaar;maand;dag) worden gebruikt.

 • Booleaans (Voorbeeld: =ALS([Kosten]>[Inkomsten]; "Verlies"; "Geen verlies")

  Ja en Nee zijn Booleaanse constanten. U kunt deze gebruiken in expressies met een voorwaarde. Als in het vorige voorbeeld de waarde van Kosten groter is dan die van Inkomsten, retourneert de functie ALS de waarde Ja en is het resultaat van de formule 'Verlies'. Als de waarde van Kosten gelijk is aan of kleiner is dan de waarde van Inkomsten, retourneert de functie Nee en is het resultaat van de formule 'Geen verlies'.

Naar boven

Rekenkundige operatoren in een formule

Operatoren geven het type berekening aan dat u wilt uitvoeren voor de elementen van een formule. In lijsten en bibliotheken worden drie typen operatoren ondersteund: rekenkundige operatoren, operatoren voor vergelijkingen, en tekstoperatoren.

Rekenkundige operators

U kunt de volgende rekenkundige operatoren gebruiken om wiskundige basiswerkingen uit te voeren (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen), getallen te combineren en numerieke resultaten te retourneren.

Rekenkundige operator

Betekenis (voorbeeld)

+ (plusteken)

Optellen (3+3)

– (minteken)

Aftrekken (3-1)
Negatieve waarde aanduiden (-1)

* (sterretje)

Vermenigvuldigen (3*3)

/ (slash)

Delen (3/3)

% (procentteken)

Percentage (20%)

^ (caret)

Machtsverheffen (3^2)

Vergelijkingsoperators

U kunt de volgende operatoren gebruiken om twee waarden te vergelijken. Het resultaat van deze bewerking is een logische waarde Ja of Nee.

Vergelijkingsoperator

Betekenis (voorbeeld)

= (gelijkteken)

Gelijk aan (A=B)

> (groter-dan-teken)

Groter dan (A>B)

< (kleiner-dan-teken)

Kleiner dan (A<B)

>= (groter-dan-of-gelijk-aan-teken)

Groter dan of gelijk aan (A>=B)

<= (kleiner-dan-of-gelijk-aan-teken)

Kleiner dan of gelijk aan (A>=B)

<> (niet-gelijk-aan-teken)

Niet gelijk aan (A<>B)

Tekstoperator

Met het en-teken (&) combineert u een of meer tekstreeksen tot één tekstfragment.

Tekstoperator

Betekenis (voorbeeld)

&

Hiermee worden twee waarden samengevoegd zodat een doorlopende tekst ontstaat ("Noorden"&"wind")

De volgorde waarin bewerkingen in een formule worden uitgevoerd in een lijst of bibliotheek

De berekeningen in formules worden in een bepaalde volgorde uitgevoerd. Een formule begint met het gelijkteken (=) dat wordt gevolgd door de elementen die moeten worden berekend (operanden). De operanden worden gescheiden door operatoren. In lijsten en bibliotheken wordt de formule van links naar rechts berekend, in een specifieke volgorde die wordt bepaald door de operatoren in de formule.

Prioriteit

Als u meerdere operatoren in een formule combineert, worden de bewerkingen in de lijst of bibliotheek uitgevoerd in de volgorde zoals beschreven in de volgende tabel. Als een formule operatoren bevat die hetzelfde niveau van voorrang hebben (bijvoorbeeld een formule die zowel een operator voor vermenigvuldigen als voor delen bevat), worden de operatoren van links naar rechts verwerkt in lijsten en bibliotheken.  

Operator

Description

Negatief maken (bijvoorbeeld -1)

%

Percentage berekenen

^

Machtsverheffen

* en /

Vermenigvuldigen en delen

+ en -

Optellen en aftrekken

&

Samenvoegen (van twee tekenreeksen)

= < > <= >= <>

Vergelijken

Gebruik van haakjes

Als u de volgorde van de bewerkingen wilt wijzigen, moet u het gedeelte van de formule dat u eerst wilt berekenen tussen haakjes plaatsen. De volgende formule geeft als resultaat 11, omdat in een lijst of bibliotheek eerst wordt vermenigvuldigd en vervolgens opgeteld. In de formule wordt dus eerst 2 vermenigvuldigd met 3 en vervolgens wordt 5 opgeteld bij het resultaat.

=5+2*3

Als u daarentegen haakjes gebruikt om de syntaxis te wijzigen, worden in de lijst of bibliotheek eerst 5 en 2 opgeteld en wordt het resultaat vervolgens vermenigvuldigd met 3, zodat het eindresultaat 21 is.

=(5+2)*3

In het volgende voorbeeld zijn haakjes gebruikt voor het eerste deel van de formule, zodat in de lijst of bibliotheek eerst het gedeelte [Cost]+25 wordt berekend en vervolgens het resultaat wordt gedeeld door de som van de waarden in de kolommen EC1 en EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×