Inleiding tot Inzenderinstellingen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u beheerder of sitebeheerder bent, hebt u waarschijnlijk te maken met verschillende groepen, zoals webontwerpers of auteurs van inhoud, die elk weer met andere aspecten van een website werken. Waar zoveel groepen tegelijk werken, maakt u zich soms zorgen dat iemand per ongeluk de werking van de site verstoort, bijvoorbeeld door het ontwerp van de introductiepagina of het opmaakmodel te wijzigen, bestanden op te slaan in een verkeerde locatie of de sitenavigatie of zoekfuncties te ontregelen. Maar wij hebben goed nieuws voor u: u kunt deze scenario's voorkomen door gebruik te maken van de inzenderinstellingen. Met de inzenderinstellingen kunt u de modus Inzender inschakelen en configureren in Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

De inzenderinstellingen kunnen op grote schaal worden toegepast in organisaties waar meerdere gebruikersgroepen betrokken zijn bij de updates van de website. De inzenderinstellingen bieden bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden.

 • Beheerders en sitebeheerders kunnen bepalen hoe een site wordt gewijzigd met Office SharePoint Designer 2007.

 • U kunt de consistentie bewaken wanneer gebruikers pagina's maken en bijwerken op een SharePoint-site.

 • U kunt ervoor zorgen dat gebruikers hun activiteiten probleemloos kunnen verrichten zonder het gevaar te lopen dat ze per ongeluk een pagina ontregelen door verkeerde wijzigingen aan te brengen.

 • U kunt gebruikers sturen bij het bewerken van sites, zodat ze automatisch de aanbevolen handelswijze en procedures van uw organisatie volgen.

 • U kunt het bijwerken van websites vereenvoudigen en stroomlijnen.

In dit artikel maakt u kennis met inzenderinstellingen en leert u de basisprincipes die u nodig hebt om deze functie efficiënt te kunnen gebruiken.

Belangrijk : Als u inzenderinstellingen wilt gebruiken, moet uw site zich op een server bevinden waarop Windows SharePoint Services 3.0 of Microsoft Office SharePoint Server 2007 wordt uitgevoerd.

In dit artikel

Wat is Inzenderinstellingen?

Inzenderinstellingen is niet een beveiligingsfunctie

Wat zijn inzendergroepen?

Wat zijn gebiedstypen?

Wat is de gebruikerservaring zoals in de modus Inzender?

Voorgestelde volgende stappen

Wat zijn inzenderinstellingen?

U kunt de inzenderinstellingen gebruiken om de modus Inzender te configureren en in te schakelen. De modus Inzender is een modus met beperkte toegang in Office SharePoint Designer 2007. Gebruikers die een site openen om deze te bewerken in Office SharePoint Designer 2007 hebben toegang tot verschillende opdrachten of functies, afhankelijk van de inzendergroep waartoe zij behoren en van de bewerkingsbeperkingen die voor die inzendergroep zijn ingesteld.

De modus Inzender is standaard ingeschakeld en de beheerder of sitebeheerder hoeft geen verplichte instellingen op te geven. Alleen een beheerder kan de modus Inzender in- of uitschakelen.

Inzenderinstellingen werken op siteniveau en kunnen niet vanaf een bovenliggende site worden doorgevoerd op de subsites.

Een sitebeheerder kan de inzenderinstellingen gebruiken om gebruikersgroepen (of inzendergroepen) te definiëren binnen een organisatie en precies aangeven wat de taken zijn die zij wel of niet mogen uitvoeren in Office SharePoint Designer 2007. Dit betekent dat u met de inzenderinstellingen verschillende bewerkingsbeperkingen kunt instellen voor verschillende groepen. U kunt webontwerpers bijvoorbeeld machtigen om nieuwe stijlen te maken, maar deze machtiging niet geven aan de auteurs van inhoud. Anderzijds kunt u auteurs van inhoud machtigen om nieuwe pagina's te maken vanuit een basispagina, maar dit andere groepen niet toestaan. Sitebeheerders kunnen inzendergroepen zo configureren dat gebruikers alleen toegang hebben tot de opdrachten en functies in Office SharePoint Designer 2007 die zij nodig hebben om hun taken te verrichten.

Tot welke functies u toegang hebt in Office SharePoint Designer 2007 hangt af van uw rol binnen de organisatie. Zie de volgende tabel voor meer details.

Uw rol

Mogelijke functies voor uw rol

Sitebeheerder

Indien uw machtigingsniveau voor SharePoint volledig beheer is, kunt u het volgende:

 • Inzendergroepen maken en bewerkingsbeperkingen instellen voor deze groepen.

 • Inhoudsgebieden invoegen in een basispagina en het toegestane inhoudstype definiëren voor dat gebied.

 • Bewerkingsbeperkingen instellen voor gebieden buiten de inhoudsgebieden op een basispagina.

 • Bepalen hoe pagina's worden gemaakt, wat voor paginatypen kunnen worden gemaakt en waar inhoud wordt opgeslagen.

 • Verhinderen dat gebruikers de standaardintroductiepagina, basispagina of een andere pagina wijzigen die is opgenomen in de sitedefinitie.

 • Bepalen dat alleen de door u gekozen groepen onbeperkt gebruik kunnen maken van Office SharePoint Designer 2007.

Gebruiker zoals webontwerper of auteur van inhoud (of een andere gebruiker voor wie beperkingen gelden)

Afhankelijk van de bewerkingsbeperkingen voor uw inzendergroep, kunt u het volgende:

 • Nieuwe pagina's maken.

 • Stijlen en opmaak toepassen op bestaande pagina's.

 • Afbeeldingen en mediabestanden invoegen.

 • Werken met SharePoint-inhoud zoals webonderdelen en gegevensweergaven.

Met de inzenderinstellingen kunnen sitebeheerders de modus Inzender configureren. Op deze manier kunt u gebruikers het juiste toegangsniveau geven voor de functies in Office SharePoint Designer 2007. Gebruikers kunnen hun taken makkelijker verrichten in de modus Inzender. Ook kunnen de processen die in een organisatie van kracht zijn voor het bijwerken van de website beter worden bewaakt en nagevolgd.

Naar boven

Inzenderinstellingen zijn geen beveiligingsvoorziening

Belangrijk : Inzenderinstellingen zijn geen beveiligingsvoorziening. De modus Inzender is een modus met beperkte toegang voor gebruikers die SharePoint-sites openen en bewerken in Office SharePoint Designer 2007. De modus Inzender is ontworpen voor gebruik in een omgeving waar sitebeheerders uitgaan van de goede bedoelingen van gebruikers. De modus Inzender is een hulpmiddel om gebruikers in de goede richting te leiden bij het verrichten van hun taken, zodat ze niet per ongeluk verkeerde wijzigingen aanbrengen op de website.

Naar boven

Wat zijn inzendergroepen?

Inzendergroepen zijn gebruikersgroepen die een bepaalde rol hebben in de processen die in de organisatie worden gebruikt om de website bij te werken. De beheerder of sitebeheerder kan Office SharePoint Designer 2007 gebruiken om bewerkingsbeperkingen in te stellen voor de manier waarop inzendergroepen een SharePoint-site kunnen wijzigen.

Het is belangrijk om te weten dat inzendergroepen zijn gekoppeld aan SharePoint-machtigingsniveaus. In Office SharePoint Designer 2007 zijn er bijvoorbeeld drie standaardinzendergroepen: sitebeheerder, webontwerper en auteur van inhoud. Deze drie inzendergroepen zijn gekoppeld aan de volgende SharePoint-machtigingsniveaus: volledig beheer, ontwerpen en bijdragen. De volgende tabel geeft de standaardinstelling weer.

SharePoint-machtigingsniveau

Inzendergroep, gekoppeld aan dit niveau

Volledig beheer

Sitebeheerder

Ontwerpen

Webdesigners

Bijdragen

Auteurs van inhoud

Inzendergroepen en machtigingsniveaus werken niet in hetzelfde bereik, maar door ze te koppelen kunt u de toegang voor groepen zo soepel mogelijk definiëren. Met een machtigingsniveau stelt u de machtigingen in die gebruikers of SharePoint-groepen hebben voor een entiteit zoals een site, bibliotheek, lijst, map, item of document. Wanneer u een inzendergroep koppelt aan een machtigingsniveau, kunt u de bewerkingsbeperkingen instellen waarmee u bepaalt tot welke functies en opdrachten gebruikers toegang hebben in Office SharePoint Designer 2007.

Het machtigingsniveau heeft altijd voorrang op de inzendergroep. Wanneer u een inzendergroep configureert in Office SharePoint Designer 2007, kunt u deze groep niet machtigen om taken te verrichten die niet zijn toegestaan op hun machtigingsniveau.

In Office SharePoint Designer 2007 zijn er bijvoorbeeld opties waarmee u een inzendergroep machtigt om nieuwe pagina's te maken. Als het SharePoint-machtigingsniveau van een gebruiker daarentegen niet het niveau Pagina's toevoegen en aanpassen omvat, kan een gebruiker geen nieuwe pagina's maken ook al staat u dat toe met deze optie. Het machtigingsniveau voor bijdragen omvat standaard niet de machtiging Pagina's toevoegen en aanpassen, maar wel de machtigingen Items toevoegen, Items bewerken en Items verwijderen. Het machtigingsniveau voor bijdragen is gekoppeld aan de inzendergroep auteurs van inhoud. Dit betekent dat gebruikers in de groep auteurs van inhoud pagina's standaard alleen kunnen bewerken en opslaan in documentbibliotheken. Als u deze inzendergroep wilt toestaan om nieuwe pagina's te maken, moet u niet alleen die taak toestaan voor hun inzendergroep maar ook de vereiste machtiging toevoegen aan het machtigingsniveau. Zie de volgende afbeelding.

instellingen voor de inzendergroep, gekoppeld aan instellingen voor machtigingsniveaus

Hoe voegt u gebruikers toe aan een inzendergroep? Eigenlijk kan dat niet, althans niet direct. Wel kunt u gebruikers en groepen op een SharePoint-site toewijzen aan een machtigingsniveau en dit niveau vervolgens koppelen aan de inzendergroep. Een inzendergroep bestaat uit alle gebruikers en groepen die zijn toegewezen aan de machtigingsniveaus die aan die inzendergroep zijn gekoppeld. Wanneer u inzendergroepen configureert, moet u daarom eerst veel voorbereidingen maken in de browser in Windows SharePoint Services 3.0. In de browser moet u bijvoorbeeld:

 • Gebruikers en groepen toevoegen aan de site.

 • Gebruikers en groepen toewijzen aan een machtigingsniveau.

 • De nodige machtigingsniveaus maken.

 • Machtigingsniveaus configureren door de nodige machtigingen toe te voegen of te verwijderen.

In Office SharePoint Designer 2007 wordt vervolgens het machtigingsniveau gekoppeld aan een inzendergroep. In de volgende afbeelding ziet u dat een sitebeheerder bepaalde taken in de browser moet verrichten en andere taken in Office SharePoint Designer 2007.

Diagram dat de relatie aangeeft tussen machtigingsniveaus en inzenderinstellingen

In Office SharePoint Designer 2007 kunt u de standaardinzendergroepen gebruiken of nieuwe groepen maken en deze koppelen aan SharePoint-machtigingsniveaus. Een inzendergroep kan aan meerdere SharePoint-machtigingsniveau worden gekoppeld, maar elk machtigingsniveau kan slechts aan één inzendergroep worden gekoppeld. Als u bijvoorbeeld het machtigingsniveau voor bijdragen koppelt aan de inzendergroep auteurs van inhoud, kunt u dit niet meer koppelen aan de inzendergroep van webontwerpers. In het volgende diagram wordt de een-op-veel-relatie getoond tussen inzendergroepen en machtigingsniveaus.

Diagram met de een-op-veel-relatie tussen inzendergroepen en machtigingsniveaus

Als u veel nieuwe inzendergroepen maakt, moet u waarschijnlijk ook nieuwe machtigingsniveaus maken die u aan deze groepen koppelt en vervolgens gebruikers en groepen toewijzen aan de nieuwe machtigingsniveaus.

Naar boven

Wat zijn gebiedstypen?

Met de standaardinzendergroepen kan een beheerder of sitebeheerder snel (en zonder verplichte instellingen) beheren wie wijzigingen op een site mag maken en welke typen wijzigingen zijn toegestaan. Door gebiedstypen te gebruiken kan een sitebeheerder bovendien niet alleen beheren wie wat mag doen maar ook waar dat mag.

In Office SharePoint Designer 2007 kunt u tijdelijke aanduidingen voor inhoud toevoegen aan een basispagina en deze ordenen zoals u wilt. Elke tijdelijke aanduiding voor inhoud definieert een inhoudsgebied. Een inhoudsgebied op een basispagina definieert waar gebruikers inhoud kunnen toevoegen aan de inhoudspagina's die aan die basispagina zijn gekoppeld. Door een gebiedstype toe te wijzen aan een inhoudsgebied kunt u beheren welke inhoudstypen (zoals tekst of afbeeldingen) gebruikers kunnen toevoegen aan een inhoudsgebied.

Gebiedstypen definiëren de inhoudstypen die gebruikers kunnen toevoegen aan een inhoudsgebied op een pagina. Office SharePoint Designer 2007 biedt drie standaardgebiedstypen: Tekst en afbeeldingen, Alleen tekst, en Tekst, indeling en afbeeldingen. Als sitebeheerder kunt u nieuwe tijdelijke aanduidingen voor inhoud toevoegen aan de basispagina, gebiedstypen maken en gebiedstypen toewijzen aan inhoudsgebieden. Wanneer gebruikers in inzendergroepen vervolgens inhoudspagina's maken of bewerken die afhangen van die basispagina, kunnen ze alleen specifieke inhoudstypen toevoegen aan specifieke gebieden en hoeven ze niet bang te zijn de andere ontwerpelementen of de indeling van de pagina te verstoren.

Tijdelijke aanduiding voor inhoud met het gebiedstype

In de volgende tabel ziet u een overzicht en een beschrijving van de standaardgebiedstypen.

Gebiedstype

Mogelijke inhoud

Tekst en afbeeldingen

Zowel tekst als afbeeldingen zijn in dit gebied toegestaan. Gebruikers kunnen hier tekst typen of plakken en ze kunnen afbeeldingen invoegen vanuit de map Afbeeldingen op de site. Alle typen afbeeldingen worden ondersteund, maar video, audio en andere bestandstypen zijn niet toegestaan.

Alleen tekst

In dit gebied is alleen tekst toegestaan. Gebruikers kunnen geen opmaak toepassen en geen afbeeldingen, bestanden of hyperlinks invoegen.

Tekst, indeling en afbeeldingen

In dit gebied kunnen gebruikers tekst typen of plakken en de tekst opmaken. Afbeeldingen zijn eveneens toegestaan en alle typen afbeeldingen worden ondersteund.

Naast de standaardgebiedstypen kunt u zoveel nieuwe gebiedstypen toevoegen als u wenst. Met de gebiedstypen kunnen sitebeheerders nauwkeurige bewerkingsbeperkingen instellen voor de gebieden op een pagina. Bij het maken van gebiedstypen kunt u kiezen of u de instellingen wilt overnemen van de inzendergroep van de gebruiker, of deze instellingen negeren.

De inzendergroep auteurs van inhoud mag bijvoorbeeld standaard niet alleen tekst bewerken maar ook pagina-elementen als tabellen en hyperlinks. U kunt echter een gebiedstype maken waarmee de instellingen van de inzendergroep worden genegeerd en auteurs van inhoud bijvoorbeeld alleen tekst mogen bewerken in een inhoudsgebied op de pagina. Wanneer een sitebeheerder basispagina's gebruikt om de wijzigingen die gebruikers op een site kunnen maken te vergrendelen, vormen de gebiedstypen een soepel hulpmiddel waarmee nauwkeurig kan worden beheerd waar en welke typen wijzigingen kunnen worden gemaakt op inhoudspagina's.

Naar boven

Wat zijn de gebruikerservaringen met de modus Inzender?

U werkt in Office SharePoint Designer 2007 op een site waarvoor de modus Inzender is ingeschakeld en u bent lid van een inzendergroep met beperkte toegang. Wat kunt u verwachten?

Wanneer u Office SharePoint Designer 2007 in de modus Inzender start, ziet u meteen een aantal indicatoren die aangeven dat u in een speciale modus bent. U ziet bijvoorbeeld het taakvenster Inzender waarin wordt aangegeven van welke inzendergroep u lid bent. Dit venster bevat verder een koppeling naar uw inzenderinstellingen en nog andere nuttige koppelingen.

Opmerking : Als u lid bent van een inzendergroep is het handig om eerst uw inzenderinstellingen te bekijken voordat u met uw werk begint. Op die manier weet u precies welke functies voor u toegankelijk zijn. Zie de sectie Zie ook voor een koppeling naar meer informatie over hoe u uw inzenderinstellingen kunt raadplegen.

In de volgende afbeelding wordt het taakvenster Inzender weergegeven voor een lid van de inzendergroep auteurs van inhoud. Als het taakvenster Inzender niet zichtbaar is, klikt u in het menu Taakvensters op Inzender.

het taakvenster inzender zoals het wordt weergegeven aan de inzendergroep auteurs van inhoud

1. In deze sectie wordt de naam weergegeven van de groep Inzender waarvan u lid bent.

2. Klik op deze koppeling om de instellingen weer te geven van de groep Inzender waarvan u lid bent.

3. Klik op deze koppeling om een e-mailbericht te openen dat is geadresseerd aan de beheerder van de site.

4. Hier vindt u een lijst met bestanden die u hebt geopend in de vorige sessie in Office SharePoint Designer 2007.

5. Klik op deze koppeling om het dialoogvenster Nieuw te openen en nieuwe bestanden te maken.

6. Klik op deze koppeling om het dialoogvenster Openen te openen, waarin u bestanden kunt zoeken en openen.

Wanneer u Office SharePoint Designer 2007 start, ontvangt u ook een melding over de modus Inzender op de statusbalk in de rechterbenedenhoek van het venster. In deze melding ziet u de naam van uw inzendergroep. Wanneer u op dit gedeelte van de statusbalk klikt, wordt het taakvenster Inzender geopend (indien dit nog niet was geopend).

Melding over de modus Inzender op de statusbalk

Een andere indicator is de titelbalk, waarop u kunt zien dat u in de modus Inzender bent.

Melding over de modus Inzender op de titelbalk

Bepaalde functies zijn altijd uitgeschakeld in de modus Inzender, bijvoorbeeld de opdracht Opmaak verwijderen in het menu Opmaak. Andere functies zijn altijd ingeschakeld in de modus Inzender, bijvoorbeeld de opdracht Opslaan en de menu's Help en Venster. De meeste functies kunnen echter zowel worden ingeschakeld als uitgeschakeld in de modus Inzender.

Belangrijk : Sneltoetsen die zijn gekoppeld aan niet-beschikbare functies werken niet.

Of een functie beschikbaar is of niet, hangt af van de locatie van de cursor op de pagina. Het kan dus voorkomen dat bepaalde functies soms wel en soms niet beschikbaar zijn, afhankelijk van waar u zich bevindt in het document. In het algemeen geldt dat als een functie niet is toegestaan, deze ook niet beschikbaar is. Als u bijvoorbeeld niet bent gemachtigd om webonderdelen en webonderdeelzones in te voegen, is het taakvenster Webonderdelen niet beschikbaar.

De functies worden weer ingeschakeld nadat de pagina zodanig is gewijzigd dat de functies weer zijn toegestaan. Als er bijvoorbeeld één afbeelding is toegestaan in een inhoudsgebied, is de opdracht Afbeelding in het menu Invoegen beschikbaar. Zodra u een afbeelding invoegt, is de opdracht Afbeelding in het menu Invoegen niet meer beschikbaar. Als u de afbeelding verwijdert, is de opdracht opnieuw beschikbaar.

Naast niet-beschikbare functies, zijn er ook gedeelten van de pagina die mogelijk niet beschikbaar voor u, zijn. Deze worden vertrouwd voor u als u basispagina's hebt gebruikt wanneer inhoudsgebieden zijn aangewezen. De cursor verandert in Weergave van de cursor in een niet-bewerkbaar gebied , wat betekent dat u niet er wordt gewijzigd. U ziet dezelfde cursor als u probeert inhoud te slepen naar een niet-bewerkbaar gebied. Als u probeert inhoud te slepen naar een inhoudsgebied, wordt de kopiëren en plakken regels worden toegepast. U zijn niet toegestaan voor het plakken van inhoud in een niet-bewerkbaar gebied. Wanneer u aan een inhoudsgebied plakt, worden alleen de kenmerken die zijn toegestaan in dat gebied geplakt. Bijvoorbeeld wanneer u tekst in een inhoudsgebied gedefinieerd als plakt alleen tekst, wordt opmaak verwijderd van de geplakte tekst.

Naar boven

Aanbevolen volgende stappen

De inzenderinstellingen zijn een krachtig hulpmiddel om de gebruikers van een SharePoint-site te beheren. Nu u de basisbeginselen van inzenderinstellingen kent, wilt u misschien meer informatie lezen, afhankelijk van uw rol.

Voor sitebeheerders

Als u sitebeheerder bent, wilt u misschien:

 • Inzenderinstellingen gebruiken als een sitebeheerder    Leer hoe sitebeheerders Inzenderinstellingen als u wilt maken van exact de juiste gebruikerservaring kunnen wijzigen. Zie Inzenderinstellingen gebruiken als een sitebeheerdervoor meer informatie.

 • Een inzendergroep maken    Leren hoe sitebeheerders nieuwe inzendergroepen maakt en deze koppelen aan SharePoint-machtigingsniveaus. Zie een inzendergroep makenvoor meer informatie.

 • Een gebiedstype maken    Leer hoe sitebeheerders kunnen maken van nieuwe gebiedstypen en toewijzen aan inhoudsgebieden op een basispagina.

Voor gebruikers in inzendergroepen

Als u gebruiker in een inzendergroep bent, bijvoorbeeld auteur van inhoud of webontwerper, moet u weten hoe u in Office SharePoint Designer 2007 kunt werken met de aan uw groep opgelegde beperkingen. Misschien wilt u:

 • Inzenderinstellingen weergeven    Controleer of de instellingen van uw groep in de modus Inzender als u wilt weten wat u wel en niet kunt doen in Office SharePoint Designer 2007. Hier vindt u een koppeling naar meer informatie over het weergeven van uw Inzenderinstellingen in de sectie Zie ook .

 • Pagina's maken in de modus Inzender    Leer hoe u nieuwe pagina's in de modus Inzender maakt. Zie pagina's maken in de modus Inzendervoor meer informatie.

 • Werken als auteur van inhoud in de modus Inzender    Leren over de gebruikservaring als auteur van inhoud in de modus Inzender. Zie de sectie Zie ook voor een koppeling naar meer informatie over het werken in de modus Inzender.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×