Inleiding tot het indienen van formuliergegevens

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Overzicht

Formuliergegevens indienen bij een Access- of SQL Server-database

Formuliergegevens indienen bij een webservice

Formuliergegevens indienen bij een server waarop Microsoft Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd

Formuliergegevens indienen in een e-mailbericht

Formuliergegevens indienen bij een toepassing op een webserver

Formuliergegevens indienen met behulp van een gegevensverbindingsbestand

Formuliergegevens indienen met behulp van code

Overzicht

Als u Microsoft Office InfoPath gebruikt om gegevens te verzamelen als onderdeel van een omvangrijk bedrijfsproces, worden deze gegevens meestal eerst door gebruikers in het formulier ingevuld en daarna naar een volgend stadium in het proces verplaatst. Vaak gaat het daarbij om een externe gegevensbron als een database, webservice of toepassing op een webserver. Een werknemer vult bijvoorbeeld een formulier voor een onkostendeclaratie in InfoPath in en dient dit formulier vervolgens bij een webservice in, waar het formulier kan worden verwerkt.

Een InfoPath-formulier dat bij een externe gegevensbron wordt ingediend

Als gebruikers een formulier opslaan, kiezen ze een locatie waarop ze het formulier willen bewaren en gaan invullen. Als gebruikers een formulier indienen, worden de gegevens in het formulier naar een bepaalde locatie verzonden. Deze locatie is opgegeven toen de formuliersjabloon werd ontworpen die aan het formulier is gekoppeld. Als u een formuliersjabloon ontwerpt en het indienen van formulieren inschakelt, kunt u de volgende locaties opgeven waarbij de gegevens worden ingediend die door gebruikers in uw formulier worden ingevuld:

 • Een Microsoft Office Access- of Microsoft SQL Server-database.

 • Een webservice.

 • Een server waarop Microsoft Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd.

 • In een e-mailbericht.

 • Een toepassing op een webserver.

 • Een aangepaste toepassing die als host voor InfoPath fungeert.

U kunt de nauwkeurigheid en efficiëntie van uw bedrijfsprocessen vergroten door een locatie op te geven waar de gegevens in de formulieren moeten worden ingediend. U hebt dan immers meer controle over deze processen. Voordat gebruikers hun formuliergegevens kunnen indienen, wordt de geldigheid van de gegevens in de formulieren door InfoPath gecontroleerd en wordt de gebruikers de mogelijkheid geboden eventuele ongeldige gegevens te corrigeren. Dankzij deze functie is de kans groter dat uitsluitend geldige gegevens naar de externe gegevensbron verzonden.

U kunt in uw formuliersjabloon dus één locatie opgeven waarbij gebruikers hun gegevens kunnen indienen. Het is echter ook mogelijk in het ontwerp van uw formuliersjabloon meerdere locaties te definiëren waarbij gebruikers hun formuliergegevens tegelijkertijd kunnen indienen. U ontwerpt bijvoorbeeld een formuliersjabloon voor een onkostendeclaratie en u definieert daarin dat gebruikers hun ingevulde formulier niet alleen indienen bij een database, maar dat er eveneens een kopie van het ingevulde formulier in een e-mailbericht naar hun manager wordt verzonden.

Nadat u een formuliersjabloon hebt ontworpen die bij een externe gegevensbron kan worden ingediend, worden door InfoPath standaard de opdracht Indienen in het menu Bestand en de knop Indienen op de werkbalk Standaard ingeschakeld. Desgewenst wijzigt u de naam van de opdracht Indienen. Daarnaast kunt u direct in de formuliersjabloon een knop invoegen waarmee gebruikers de formuliergegevens kunnen indienen nadat ze het formulier hebben ingevuld.

Bovendien kunt u een van de volgende acties in de formuliersjabloon definiëren die wordt uitgevoerd nadat het formulier is ingediend:

 • Het bestaande formulier wordt gesloten.

 • Het bestaande formulier wordt gesloten en er wordt een nieuw, leeg formulier geopend.

 • Het bestaande formulier blijft geopend.

Daarnaast kunt u een bericht opstellen dat wordt weergegeven nadat de gebruikers hun formulier hebben ingediend. Uit het bericht blijkt of het formulier probleemloos is ingediend.

Naar boven

Formuliergegevens indienen bij een Access- of SQL Server-database

InfoPath-formulieren worden vaak bij databases ingediend, ongeacht of er één tabel met een klantrecord wordt bijgewerkt of er meer complexe taken worden uitgevoerd, zoals het wijzigen van meerdere tabellen die in een formuliersjabloon voor een onkostendeclaratie zijn gekoppeld. U kunt in uw formuliersjabloon in InfoPath opgeven dat gegevens rechtstreeks bij een Access- of SQL Server-database kunnen worden ingediend, zonder dat daarbij script of aangepaste code nodig is. Het is ook mogelijk formuliergegevens bij andere typen databases in te dienen met behulp van aangepaste code of door het formulier in te dienen bij een webservice die een verbinding met de gewenste database heeft.

Als u een formulier bij een Access- of SQL Server-database wilt kunnen indienen, moet u een formuliersjabloon ontwerpen op basis van de gewenste database. Zo zorgt u ervoor dat de gegevensbron van de formuliersjabloon overeenkomt met de structuur van de database. Als u een databaseverbinding aan een bestaande formuliersjabloon toevoegt, kunnen gebruikers hun ingevulde formulieren niet bij de database indienen. De gegevensbron van het formulier komt dan immers niet overeen met de structuur van de database. Als de formuliersjabloon niet met de structuur van de database overeenkomt en de gegevens worden ingediend, is het niet mogelijk de juiste velden in de database bij te werken.

Als u een InfoPath-formuliersjabloon op basis van een database ontwerpt, moet u rekening houden met de volgende aspecten:

 • Als u de formuliersjabloon met meer dan één tabel in de database verbindt, moeten deze tabellen via sleutelvelden zijn verbonden.

 • Vermijd in de gegevensverbinding het gebruik van het gegevenstype Long, zoals afbeeldingen, OLE-objecten, bestandsbijlagen en de Access-gegevenstypen Memo en SQL. InfoPath biedt geen ondersteuning voor gegevensverbindingen met deze gegevenstypen. Als u bepaalde velden uit de database niet bij uw ontwerp wilt betrekken, definieert u de gegevensverbinding met de wizard Gegevensverbinding.

Als u wilt vaststellen of een van deze aspecten aan de orde is, leest u de informatie in het vak Samenvatting op de laatste pagina van de wizard Gegevensverbinding. Uit de gegevens in het vak Samenvatting blijkt of het mogelijk is formulieren in te dienen. Als dat niet het geval is, bevat het vak Samenvatting daarvan de reden.

Nadat u de gegevensverbinding tussen de formuliersjabloon en de database hebt gedefinieerd, kunt u andere opties voor indienen aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de tekst op de knop Indienen in uw formuliersjabloon wijzigen. Het is ook mogelijk de berichten te wijzigen waaruit gebruikers kunnen opmaken of een formulier probleemloos is ingediend. Bovendien kunt u opgeven of ingediende formulieren geopend moeten blijven.

Naar boven

Formuliergegevens indienen bij een webservice

Of u een webservice nu gebruikt om een workflow voor een bedrijfsproces samen te stellen of als middelste laag op uw database, met InfoPath kunt u eenvoudig formuliersjablonen maken die in combinatie met een webservice kunnen worden gebruikt. InfoPath is voorzien van de wizard Gegevensverbinding, waarmee u stapsgewijs een verbinding tot stand brengt tussen formuliersjablonen en een webservice.

Er bestaan twee algemene methoden voor het ontwerpen van een formuliersjabloon waarmee formulieren bij een webservice worden ingediend:

 • Een bestaande formuliersjabloon met een webservice verbinden

 • Een nieuwe formuliersjabloon ontwerpen op basis van een webservice

Met beide methoden maakt u een gegevensbron die op het schema van de webservice is gebaseerd. Hierdoor kunnen gegevens in formulieren die op een formuliersjabloon zijn gebaseerd, bij een webservice worden ingediend.

Technische gegevens

Wanneer gebruikers een formulier met een webservice indienen, wordt het formulier wordt verzonden als Extensible Markup Language (XML) gegevens in een SOAP-envelop. De SOAP-envelop fungeert als invoerparameter voor bewerking van de opgegeven webservice. U kunt dit vergelijken tot het indienen van een formulier met behulp van HTTP, wat resulteert in een XML-document in een HTTP POST-verzoek.

Voordat u een InfoPath-formuliersjabloon met een webservice verbindt, moet u rekening houden met het volgende:

 • InfoPath kan geen verbinding maken met een webservice die gebruikmaakt van codering via remote procedure call (RPC). Alleen Document Literal-codering wordt ondersteund.

 • Als u in de configuratie van een formuliersjabloon definieert dat gegevens uit bijbehorende formulieren bij een webservice kunnen worden ingediend, kunt u ook opgeven dat uitsluitend gegevens uit bepaalde velden of groepen of dat juist alle gegevens uit het formulier kunnen worden ingediend.

Nadat u de gegevensverbinding met de webservice hebt ingesteld, kunt u de knop Indienen aan de formuliersjabloon toevoegen en desgewenst andere opties voor indienen aanpassen.

Naar boven

Formuliergegevens indienen bij een server waarop Microsoft Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd

U kunt een formuliersjabloon ontwerpen waarmee gegevens bij een server worden ingediend waarop Microsoft Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd. Alle formulieren van uw gebruikers kunnen dan in een documentbibliotheek worden opgeslagen en gerangschikt. Bovendien kunnen de gebruikers rechtstreeks vanuit de documentbibliotheek formulieren invullen die op de formuliersjabloon zijn gebaseerd. Verder kunnen ze formuliergegevens naar Microsoft Office Excel exporteren en de gegevens uit verschillende formulieren in één formulier samenvoegen. Als u het mogelijk maakt formulieren rechtstreeks bij een documentbibliotheek in te dienen, kunt u de bestandsnaam van de formulieren vooraf definiëren. U gebruikt daartoe statische waarden, waarden op basis van de formuliergegevens of een formule.

Nadat u in de configuratie van de formuliersjabloon hebt gedefinieerd dat formulieren bij een SharePoint-documentbibliotheek kunnen worden ingediend, kunt u de knop Indienen aan het formulier toevoegen en andere opties voor indienen aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de tekst op de knop Indienen wijzigen en de berichten wijzigen waaruit gebruikers kunnen opmaken of het formulier probleemloos is ingediend. Ook kunt u opgeven of ingediende formulieren geopend moeten blijven.

Naar boven

Formuliergegevens indienen in een e-mailbericht

Bij het opzetten van een workflow voor een bedrijfsproces is het gebruik van een e-mailprogramma een van de eenvoudigste, meest gebruikte methoden. U kunt een InfoPath-formuliersjabloon ontwerpen waarmee gebruikers met de knop Indienen op de werkbalk Standaard of de opdracht Indienen in het menu Bestand een ingevuld formulier als bijlage bij een e-mailbericht of als hoofdtekst van een e-mailbericht kunnen verzenden. Tijdens het ontwerpen van de formuliersjabloon kunt u de e-mailadressen, de onderwerpregel en de bestandsnaam van de bijlage vooraf definiëren. U kunt dat doen met statische waarden, waarden op basis van formuliergegevens of een formule. U kunt de formuliersjabloon zodanig ontwerpen dat ingevulde formulieren automatisch met een vooraf gedefinieerde onderwerpregel in een e-mailbericht worden verzonden naar een e-mailadres dat op gegevens in het formulier is gebaseerd. Bovendien kunt u dynamische bestandsnamen voor het formulier definiëren die worden gebaseerd op gegevens die gebruikers in het formulier opgeven.

Gebruikers kunnen formulieren alleen als e-mailbericht indienen als ze Microsoft Office Outlook 2003 of Microsoft Office Outlook 2007 op hun computer hebben geïnstalleerd. Gebruikers die een formulier in een webbrowser invullen, hebben Outlook niet nodig om formulieren in de vorm van e-mailberichten te kunnen indienen.

Nadat u in de configuratie van de formuliersjabloon hebt gedefinieerd dat formulieren in een e-mailbericht kunnen worden ingediend, kunt u de knop Indienen aan de standaardwerkbalk en de opdracht Indienen aan het menu Bestand van de formuliersjabloon toevoegen en alle andere indieningsopties aanpassen, zoals de tekst die verschijnt op de knop Indienen, de berichten die worden weergegeven aan gebruiken om aan te geven of het formulier probleemloos is ingediend en of u het formulier na het indienen wil bewaren.

Naar boven

Formuliergegevens indienen bij een toepassing op een webserver

Als u een bestaande Active Server Pages (ASP)-pagina of andere code op een webserver die kan worden verwerkt XML-gegevens hebt, kunt u de formuliersjabloon ontwerpen zodat gebruikers ingevulde formulieren bij deze webserver verzenden kunnen via het HTTP POST-methode. Als u de formuliersjabloon toe te staan dat gebruikers hun formulieren op deze manier indienen configureert, wordt een bericht dat de gegevens bevat en stuurt dit bericht naar de webserver. Bij het ontwerpen van een formuliersjabloon voor het indienen van gegevens naar een webserver, kunt u een knop verzenden toevoegen aan uw formulier toevoegt, geef de tekst die wordt weergegeven op de knop verzenden , de berichten die worden weergegeven voor gebruikers om te geven als het formulier is ingediend en opgeven of wilt behouden de formulieren geopend aanpassen.

Naar boven

Formuliergegevens indienen met behulp van een gegevensverbindingsbestand

U hebt in Microsoft Office InfoPath 2007 ook de mogelijkheid een XML-bestand te maken dat een gegevensverbindingsbestand wordt genoemd. Dit bestand bevat alle instellingen die voor een gegevensverbinding nodig zijn. U kunt het bestand in een gegevensverbindingsbibliotheek in de Microsoft Office SharePoint Server 2007-site opslaan en vervolgens verschillende formuliersjablonen ontwerpen die bij de configuratie van een gegevensverbinding hetzelfde XML-bestand gebruiken. Het gebruik van gegevensverbindingsbestanden biedt een groot voordeel. Als de gegevensverbinding wordt gewijzigd, doordat bijvoorbeeld de locatie van de externe gegevensbron wordt gewijzigd, hoeft u alleen het gegevensverbindingsbestand bij te werken en niet de gegevensverbinding in elke afzonderlijke formuliersjabloon. Alle formuliersjablonen die van het gegevensverbindingsbestand gebruikmaken, worden automatisch met de nieuwe instellingen bijgewerkt. 

Een gegevensverbindingsbestand kan instellingen bevatten die de manier bepalen waarop gebruikers formuliergegevens kunnen indienen. U kunt in het ontwerp van een formuliersjabloon opgeven dat de instellingen uit een bepaald gegevensverbindingsbestand worden gebruikt. Nadat u in de configuratie van de formuliersjabloon hebt gedefinieerd dat formulieren mogen worden ingediend, voegt u desgewenst de opdracht Indienen aan het menu Bestand en een knop Indienen aan de werkbalk Standaard toe op het formulier dat op de formuliersjabloon is gebaseerd en past u andere opties voor indienen aan. U kunt bijvoorbeeld de tekst op de knop en de opdracht Indienen wijzigen en de berichten wijzigen waaruit de gebruikers kunnen opmaken of het formulier probleemloos is ingediend. Ook kunt u opgeven of ingediende formulieren geopend moeten blijven.

Naar boven

Formuliergegevens indienen met behulp van code

Als u de formuliersjabloon waarmee formuliergegevens worden ingediend van geavanceerde functionaliteit wilt voorzien, kunt u met Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET of een script beheerde code schrijven. U voegt bijvoorbeeld functionaliteit aan uw formuliersjabloon toe waarmee formuliergegevens bij meer dan één locatie tegelijkertijd worden ingediend of bij een externe gegevensbron worden ingediend die gewoonlijk niet door InfoPath wordt ondersteund.

Tip: Als u met de InfoPath-opties voor gegevensverbinding in de configuratie van uw formuliersjabloon niet kunt definiëren dat gebruikers hun formulieren bij een externe gegevensbron mogen indienen, kunt u met deze functie zelf een gegevensverbinding met de gewenste externe gegevensbron implementeren.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×