Inleiding in het aanpassen van sites en pagina's

U kunt een site op veel verschillende manieren aanpassen en afstemmen op de behoeften van uw organisatie. Er zijn verschillende functies om de site op een efficiënte manier te configureren en om aangepaste instellingen op de gehele site toe te passen.

In dit artikel

Overzicht

Manieren om sites aan te passen met een browser

Manieren om verschillende sites en pagina's op een efficiënte manier aan te passen

Andere manieren om sites aan te passen

U kunt uw site op veel verschillende manieren aanpassen. U kunt de structuur en het uiterlijk van de site aanpassen, inhoud toevoegen en de instellingen van de site wijzigen. Als u gemachtigd bent om de aangepaste instellingen te wijzigen, kunt u deze wijzigingen gewoon via de browser aanbrengen. U hebt daarvoor geen speciale programma's nodig. U kunt de site ook aanpassen via code of met webdesign-toepassingen.

Sommige functies, zoals sitekolommen en basispagina's, helpen u om de aangepaste instellingen op de gehele site toe te passen. Als u bijvoorbeeld in uw lijsten en bibliotheken een kolom wilt opnemen om onderscheid te maken tussen de verschillende afdelingen binnen uw organisatie, kunt u een sitekolom maken met een vervolgkeuzelijst met alle afdelingen die in alle lijsten en bibliotheken in uw site kan worden gebruikt. Als u sitekolommen gebruikt, kunnen de teamleden de gegevens op een consequentere manier rapporteren en analyseren, omdat ze de exacte naam van een afdeling of de naam van de afdeling op de Windows SharePoint Services 3.0-site niet hoeven te onthouden.

Zie de sectie Zie ook voor koppelingen naar pagina's met meer informatie over het aanpassen van een site.

Naar boven

Manieren om sites aan te passen met een browser

Hieronder worden de manieren besproken om een site aan te passen zonder dat u daarvoor speciale programma's nodig hebt. In de meeste gevallen moet u het machtigingsniveau Ontwerpen hebben om deze functies te kunnen gebruiken. Raadpleeg de eigenaar of de beheerder van de site voor meer informatie.

De titel en het uiterlijk wijzigen    U kunt de naam en de beschrijving van een site wijzigen. U kunt ook de standaardafbeeldingen op de introductiepagina wijzigen en het thema voor de site. Een thema is een verzameling kleuren, lettertypen en decoratieve elementen die samen zorgen voor een consistent uiterlijk van de pagina's.

Subsites en webpagina's toevoegen    U kunt subsite en webpagina's aan een site toevoegen zonder dat u daarvoor speciale programma's nodig hebt, op voorwaarde dat u gemachtigd bent om sites te maken. Als de beheerder de optie Zelf sites maken heeft ingeschakeld, kunt u zelfs website op hoogste niveau maken.

Als u subsites en websites op het hoogste niveau gebruikt, kunt u de inhoud van een site onderverdelen in overzichtelijke, afzonderlijk te beheren sites. De subsites kunnen automatisch in de navigatie-elementen van de bestaande site worden opgenomen en de navigatie van de bestaande site overnemen, zodat u de navigatie-elementen niet zelf opnieuw hoeft te maken.

Webonderdelen toevoegen of aanpassen    U kunt webonderdeel gebruiken om pagina's snel op te zetten en aan te passen. Een webonderdeel is een modulaire gegevenseenheid die de elementaire bouwsteen vormt van een pagina met webonderdelen. U kunt webonderdelen toevoegen aan zones met webonderdelen op een pagina met webonderdelen en vervolgens de afzonderlijke webonderdelen aan te passen om een unieke pagina voor uw sitegebruikers te maken.

Met webonderdelen kunt u gegevens, zoals lijsten en grafieken, en webinhoud, zoals tekst en afbeeldingen, samenvoegen in een dynamische informatie-portal, gemaakt voor een algemene taak of specifiek interessegebied.

In het volgende voorbeeld wordt het webonderdeel Afbeelding gebruikt om de basisfuncties van een webonderdeel te beschrijven.

Voorbeeld van het webonderdeel Afbeelding

1.  In de titelbalk van het webonderdeel staat de koptekst voor het webonderdeel.

2.  Het menu Webonderdeel bevat functies waarmee u het webonderdeel kunt minimaliseren, sluiten of bewerken, of waarmee u Help-informatie kunt bekijken voor een specifiek webonderdeel. Als de bewerkingsmodus is geactiveerd, kunt u dit menu ook gebruiken om het webonderdeel te verwijderen of met andere webonderdelen te verbinden, afhankelijk van het type webonderdeel dat u gebruikt.

3.  De hoofdtekst van het webonderdeel bevat de inhoud die u hebt opgegeven voor het type webonderdeel dat u gebruikt. In dit voorbeeld wordt het webonderdeel Afbeelding gebruikt, dus wordt er een afbeelding weergegeven.

Lijsten en bibliotheken toevoegen    In lijsten en bibliotheken worden de gegevens van uw site opgeslagen en beheerd. In lijsten worden gegevens zoals agenda-items, enquêtes, taken en actie-items opgeslagen en beheerd. In bibliotheken worden bestanden zoals documenten en afbeeldingen opgeslagen. Een lege site bevat al een aantal standaardlijsten en -bibliotheken, zoals Agenda, Taken, Teamdiscussie en Gedeelde documenten. Bovendien bevat een lege site ook sjablonen waarmee u snel en eenvoudig verschillende soorten lijsten en bibliotheken kunt maken. U kunt ook uw eigen aangepaste lijsten maken en een lijst als sjabloon voor andere lijsten opslaan. U kunt weergaven maken om de gegevens uit de lijsten en bibliotheken voor verschillende doelgroepen op verschillende manieren weer te geven, zoals de lijstitems die zijn toegewezen aan mensen van een bepaalde afdeling of de documenten die de afgelopen week zijn gemaakt.

Met lijsten en bibliotheken kunt u uw gegevens beheren en opslaan. U kunt bijvoorbeeld versiebeheer gebruiken om wijzigingen in lijstitems en bestanden bij te houden, en om eerdere versies te herstellen als u een fout maakt. U kunt ook RSS-kanalen en -waarschuwingen gebruiken om op de hoogte te blijven van de wijzigingen die in lijsten en bibliotheken worden aangebracht.

Versienummering in bibliotheek

1. De huidige, gepubliceerde primaire versie van een bestand in een bibliotheek wordt gemarkeerd en het versienummer is een geheel getal.

2. Er wordt een versie gemaakt als de eigenschappen of de metagegevens worden gewijzigd.

3. De eerste versie van een bestand krijgt altijd het secundaire-versienummer 0.1.

Sitenavigatie aanpassen    De twee navigatie-elementen die kunnen worden aangepast, zijn de balk Snel starten en de bovenste koppelingsbalk. De balk Snel starten wordt direct onder de koppeling Alle site-inhoud weergeven weergegeven aan de zijkant van de meeste voor de gebruiker zichtbare pagina's. U kunt de balk Snel starten gebruiken om op een logische manier sectiekoppen en koppelingen naar andere gebieden van uw site weer te geven.

Snel starten

De bovenste koppelingsbalk verschijnt boven aan alle pagina's van een site als een of meer tabbladen met hyperlinks. De eigenaar van de site kan kiezen of de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site moet worden weergegeven of dat de koppelingsbalk van de subsite moet worden weergegeven.

Bovenste koppelingsbalk

Machtigingen configureren     Als eigenaar van een site kunt u de toegang tot de site op veel verschillende manieren configureren met machtigingsniveau, machtiging en SharePoint-groep. Met machtigingsniveaus kunt u een bepaalde verzameling machtigingen aan gebruikers en SharePoint-groepen toekennen zodat zij specifieke acties op de site kunnen uitvoeren. Door nieuwe machtigingsniveaus te maken (of bestaande machtigingsniveaus aan te passen) met de vereiste machtigingen voor het uitvoeren van bepaalde taken, kunt u verder bepalen hoe mensen de site kunnen gebruiken. Gebruikers en SharePoint-groepen worden aan objecten gekoppeld die kunnen worden beveiligd, zoals sites, lijsten, lijstitems, bibliotheken, mappen in lijsten en bibliotheken en documenten.

U houdt het beheer het eenvoudigst als u eerst de standaardgroepen van SharePoint gebruikt (Eigenaren van sitenaam, Leden van sitenaam en Bezoekers van sitenaam en vervolgens machtigingen toewijst op siteniveau. U kunt aanvullende SharePoint-groepen en machtigingsniveaus maken als u meer controle wilt over de acties die de gebruikers kunnen uitvoeren. Als u vertrouwelijke gegevens in bepaalde lijsten, bibliotheken, mappen in lijsten of bibliotheken, lijstitems of documenten verder wilt beveiligen, kunt u beperkte machtigingen verlenen aan specifieke SharePoint-groepen of afzonderlijke gebruikers. Afzonderlijke machtigingen beheren kan echter zeer tijdrovend zijn.

Overige instellingen van een site aanpassen    U kunt een heleboel andere instellingen van een site aanpassen, zoals de landinstellingen, inclusief de tijdzone, sorteervolgorde en agenda. U kunt ook instellen hoe en of uw site na een zoekopdracht moet worden weergegeven en hoe mensen updates moeten ontvangen over wijzigingen in de site via RSS-kanalen en waarschuwingen. Klik op Site-instellingen in het menu Siteacties Menu Siteacties om de instellingen voor uw site te bekijken.

Naar boven

Manieren om verschillende sites en pagina's op een efficiënte manier aan te passen

Basispagina's gebruiken    Een basispagina bevat de pagina- en ontwerpelementen die op meerdere pagina's in de site worden gebruikt. U kunt een basispagina gebruiken voor een consistent uiterlijk van de site door de ontwerp- en lay-outelementen op de basispagina te maken en bij te werken, en niet op iedere webpagina afzonderlijk. Een basispagina kan alle elementen bevatten die u op iedere webpagina kunt plaatsen, zoals de balk Snel starten, de bovenste koppelingsbalk, een titel en een logo.

Standaard heeft iedere site één basispagina, die wordt opgeslagen in de Galerie met basispagina's. U kunt een onbeperkt aantal basispagina's in de Galerie met basispagina's opslaan, maar u kunt slechts één basispagina selecteren als de standaardbasispagina voor de site. U kunt zelf een nieuwe basispagina maken met een webdesign-toepassing die compatibel is met Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office SharePoint Designer 2007, of u kunt een bestaande basispagina kopiëren en vervolgens de gewenste wijzigingen aanbrengen.

Sitekolommen maken    Een sitekolom is een kolomdefinitie of sjabloon die opnieuw kan worden gebruikt en die u aan meerdere lijsten in meerdere SharePoint-sites kunt toewijzen. Sitekolommen zijn handig wanneer u voor uw organisatie dezelfde instellingen wilt gebruiken voor meerdere lijsten en bibliotheken. U kunt de instellingen met meerdere lijsten en bibliotheken delen zodat u de instellingen niet steeds opnieuw hoeft op te geven. Stel dat u een sitekolom met de naam Klanten hebt gedefinieerd. Gebruikers kunnen die kolom dan aan hun inhoudstypen of lijsten toevoegen. Zo zorgt u ervoor dat de kolom steeds dezelfde kenmerken bevat, onafhankelijk van waar de kolom wordt gebruikt.

Wanneer u een item toevoegt aan de lijst of bibliotheek, vult u een formulier in waarin elke kolom wordt voorgesteld door een veld. Elk veld heeft de naam van de bijbehorende kolom. Als u een beschrijving opgeeft voor de kolom, verschijnt deze onder het veld. Beschrijvingen zijn handig om aan teamleden duidelijk te maken wat ze moeten invullen in de verschillende velden van het formulier.

Een workflow toevoegen    Workflows helpen gebruikers bij het samenwerken aan documenten en het beheren van projecttaken door specifieke bedrijfsprocessen in documenten en items in een site te implementeren. Workflows zorgen ervoor dat organisaties zich houden aan het gebruik van consistente bedrijfsprocessen en verhogen bovendien de efficiëntie en productiviteit door het beheer van de taken en stappen in specifieke bedrijfsprocessen. Hierdoor kunnen de mensen die deze taken moeten uitvoeren, zich op het eigenlijke werk concentreren, zonder dat ze zich met het beheer van de workflow hoeven bezig te houden.

Stroomdiagram aangepaste workflow voor goedkeuring

Inhoudstypen maken en toevoegen    Met inhoudstype kunnen organisaties inhoud op een consistente manier in een siteverzameling rangschikken, beheren en verwerken. Door inhoudstypen voor specifieke typen documenten of gegevensproducten te definiëren, bent u ervan verzekerd dat deze groepen met inhoud op een consistente manier worden beheerd.

Tijdens een project kunnen er verschillende typen inhoud worden gemaakt, zoals voorstellen, contracten, arbeidsverklaringen of productontwerpspecificaties. Hoewel deze documenten tezamen worden opgeslagen omdat ze allemaal gerelateerd zijn aan hetzelfde project, worden ze op verschillende manieren gemaakt, gebruikt, gedeeld en onderhouden. Een inhoudstype is een verzameling instellingen die opnieuw kunnen worden toegepast en waarin de gedeelde kenmerken voor een specifiek type inhoud worden omschreven. U kunt voor ieder type item inhoudstypen definiëren, zoals documenten, lijstitems of mappen.

Sitesjablonen toepassen    Een sitesjabloon is een startpunt voor een nieuwe site. Er zijn veel verschillende standaardsitesjablonen beschikbaar voor verschillende doeleinden die u kunt gebruiken als u een nieuwe site gaat maken. Als u uw site hebt aangepast en de aangepaste instellingen en structuur later opnieuw wilt gebruiken, kunt u de site als sjabloon opslaan. Als u gemachtigd bent om sites aan te passen, kunt u uw eigen aangepaste sitesjablonen maken en toepassen. De sitesjablonen worden in de Galerie met sitesjablonen van de site opgeslagen en beheerd.

Lijstsjablonen gebruiken    Een lijstsjabloon is een startpunt voor een nieuwe lijst, zoals een agenda, een lijst om actie-items bij te houden en een lijst met koppelingen. Als u gemachtigd bent om lijsten te beheren, kunt u uw eigen lijstsjablonen maken en aanpassen. De lijstsjablonen zijn beschikbaar als iemand een nieuwe lijst gaat maken. Als u een lijst hebt aangepast en deze later opnieuw wilt gebruiken, kunt u de lijst als lijstsjabloon opslaan. Lijstsjablonen worden in de Galerie met lijstsjablonen van de site opgeslagen en beheerd.

Naar boven

Andere manieren om sites aan te passen

Sites aanpassen met webdesign-toepassingen    U kunt een site verder aanpassen met een webdesign-toepassing die compatibel is met Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office SharePoint Designer. U kunt bestanden toevoegen, het uiterlijk van bestanden wijzigen, componenten invoegen en lijsten en bibliotheken toevoegen. Zie de Help-informatie van de webdesign-toepassing voor meer informatie.

Websites programmatisch aanpassen    U kunt geavanceerde wijzigingen aanbrengen door het programmeermodel te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld Microsoft ASP.NET-pagina's toevoegen, sitesjablonen, uitbreidbare sitefunctionaliteiten en veldtypen aanpassen en query's voor meerdere lijsten maken. Zie het Windows SharePoint Services Developer Center op MSDN (Engelstalig) voor meer informatie over het programmatisch ontwikkelen en aanpassen van een website.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×