Inleiding in beheerde metagegevens in SharePoint Server 2010

In dit artikel vindt u informatie over concepten waarmee u bekend moet zijn als u wilt gaan werken met de nieuwe functies voor beheerde metagegevens in Microsoft SharePoint Server 2010. Er wordt besproken hoe de nieuwe functies voor beheerde metagegevens ondersteuning bieden voor de implementatie van formele taxonomieën via beheerde termen. Het artikel bevat ook nog informatie over de werking van sociaalnetwerklabels en hoe deze zich verhouden tot functies voor beheerde metagegevens zoals beheerde termen en ondernemingstrefwoorden.

In dit artikel

Functies voor beheerde metagegevens

Belangrijke termen en concepten

Taxonomie

Folksonomie

Termenset

Term

Beheerde termen

Ondernemingstrefwoorden

Groep

Hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief

Kolom Beheerde metagegevens

Kolom Ondernemingstrefwoorden

Sociaalnetwerklabels

Labelen

Scenario's voor metagegevens: taxonomieën en folksonomieën

Voordelen van beheerde metagegevens

Metagegevens beheren

Beheerde metagegevens plannen en configureren

Termensets maken en beheren

Metagegevens toepassen

Inhoud labelen met beheerde termen

Inhoud labelen met ondernemingstrefwoorden

Inhoud labelen met sociaalnetwerklabels

Functies voor beheerde metagegevens

De nieuwe functies voor beheerde metagegevens in SharePoint Server 2010 worden mogelijk gemaakt door een nieuwe servicetoepassing voor beheerde metagegevens. Deze toepassing biedt ondersteuning voor twee belangrijke zaken:

  • Publiceren van inhoudstype    Het delen van inhoudstypen tussen siteverzamelingen en webtoepassingen. Zie Inleiding tot inhoudstypen en het publiceren van inhoudstypen voor meer informatie over het publiceren van inhoudstypen.

  • Taxonomieën    Het maken en beheren van hiërarchische verzamelingen van centraal beheerde termen (termensets genoemd) die kunnen worden gebruikt als kenmerken voor items op SharePoint-sites. Deze termensets kunnen worden gedeeld tussen siteverzamelingen en webtoepassingen. Termensets kunnen worden gemaakt en beheerd met het hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief.

Naar boven

Belangrijke termen en concepten

Als u gaat werken met de verschillende functies voor metagegevens in SharePoint Server 2010, is het handig als u bekend bent met enkele belangrijke termen en concepten. Als u deze concepten begrijpt, zult u meer hebben aan de conceptuele informatie die verderop in dit artikel wordt uitgelegd en die ook aan bod komt in andere artikelen over de functies voor beheerde metagegevens.

Taxonomie

Een taxonomie is een hiërarchische classificatie van woorden, labels of termen die op basis van overeenkomsten zijn ingedeeld in groepen. Een taxonomie kan door een of meer personen worden gedefinieerd en centraal worden beheerd. Een bekend voorbeeld is ISIC (International Standard Industrial Classification), een industriële taxonomie die is ontwikkeld door de Verenigde Naties en die wordt gebruikt voor het classificeren van economische gegevens. Taxonomieën zijn handig omdat ze een logische, hiërarchische structuur bieden aan metagegevens die kan worden gebruikt om gegevens op een consistente manier te classificeren.

Naar boven

Folksonomie

Een folksonomie is de classificatie die ontstaat wanneer gebruikers van een website samen woorden, labels of termen koppelen aan inhoud op de site. Een woordwolk ('tag cloud') op een website is een visualisatie van een folksonomie. Hieronder ziet u een webonderdeel met een woordwolk op een SharePoint-site. Het kan zinvol zijn om te kiezen voor een benadering gebaseerd op folksonomie omdat de metagegevens dan het resultaat zijn van de kennis en expertise van sitegebruikers en makers van inhoud. Een ander voordeel is dat de classificatie van inhoud kan meegroeien met de veranderende zakelijke behoeften en interesses van gebruikers.

Labelwolk

Naar boven

Termenset

Een termenset is een groep verwante termen.

Afhankelijk van waar de termenset wordt gemaakt, is het bereik van de set lokaal of globaal:

  • Lokale termensets worden gemaakt binnen de context van een siteverzameling en zijn alleen beschikbaar (en zichtbaar) voor gebruikers van die siteverzameling. Als u bijvoorbeeld een kolom met beheerde metagegevens toevoegt aan een lijst of bibliotheek en vervolgens een nieuwe termenset voor deze kolom maakt, is de termenset alleen beschikbaar in de siteverzameling met deze lijst of bibliotheek.

  • Globale termensets zijn beschikbaar voor gebruik op alle sites die zijn geabonneerd op een specifieke servicetoepassing voor beheerde metagegevens.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen gesloten en geopende termensets. Als een set is gesloten, kunnen gebruikers geen nieuwe termen toevoegen aan de set wanneer ze een waarde invoeren voor een kolom die is toegewezen aan de termenset. Als een termenset is geopend, kunnen gebruikers desgewenst nieuwe termen toevoegen aan de set wanneer ze een waarde invoeren voor een kolom die is toegewezen aan de termenset.

Naar boven

Term

Een term is een afzonderlijk item binnen een termenset. Een term kan ook verwijzen naar een of meer woorden die beschikbaar zijn voor koppeling aan een item op een site van SharePoint Server 2010. Een term heeft een unieke id, maar kan verschillende tekstlabels (synoniemen) hebben. Als u werkt op een meertalige site, kan een term ook labels in verschillende talen hebben.

Er zijn twee soorten termen:

Beheerde termen

Beheerde termen worden meestal vooraf gedefinieerd en ingedeeld in een hiërarchische termenset. Dit kan worden gedaan door een beheerder van het termenarchief, maar ook door een andere persoon met machtigingen voor het werken met beheerde metagegevens.

Ondernemingstrefwoorden

Een ondernemingstrefwoord bestaat uit een of meer woorden die worden toegevoegd aan items op een SharePoint-site. Ondernemingstrefwoorden worden ingedeeld in een afzonderlijke, niet-hiërarchische termenset binnen het hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief. Deze speciale termenset wordt de trefwoordenset genoemd. Aangezien gebruikers in principe elk woord als trefwoord kunnen toevoegen aan een item, zijn ondernemingstrefwoorden geschikt voor labelen op basis van folksonomie. Beheerders van het termenarchief, of iemand anders met machtigingen voor het beheren van metagegevens, kunnen ervoor kiezen om trefwoorden vanuit de trefwoordenset over te brengen naar een specifieke beheerde termenset. Vanaf dat moment zijn de trefwoorden beschikbaar binnen de context van een bepaalde termenset. Ook bij trefwoordensets wordt onderscheid gemaakt tussen gesloten en geopende sets. Als een trefwoordenset is gesloten, kunnen gebruikers geen nieuwe trefwoorden indienen en kunnen ze alleen bestaande trefwoorden gebruiken.

Naar boven

Groep

Groepen bepalen de beveiligingsgrenzen. Een groep is een set met termensets die gemeenschappelijke beveiligingseisen delen. Alleen gebruikers die zijn aangewezen als inzenders voor een specifieke groep, kunnen termensets beheren die tot de groep behoren of nieuwe termensets binnen de groep maken. Organisaties moeten unieke groepen maken voor termensets die unieke toegangs- of beveiligingseisen hebben.

Naar boven

Hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief

Het hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief is het hulpmiddel dat taxonomen, beheerders of andere personen die taxonomieën beheren, kunnen gebruiken om termensets en de termen binnen de sets te maken, te importeren en te beheren. In het hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief worden alle globale termensets en lokale termensets weergegeven die beschikbaar zijn voor de siteverzameling waarin u het hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief opent. Dit hulpmiddel wordt ook wel het beheerhulpmiddel Termenarchief genoemd.

Naar boven

Kolom Beheerde metagegevens

De kolom Beheerde metagegevens is een nieuw type kolom dat kan worden toegevoegd aan lijsten of bibliotheken, zodat gebruikers van de site of eigenaren van inhoud waarden kunnen selecteren uit een bepaalde set met beheerde termen om deze op inhoud toe te passen. Een kolom met beheerde metagegevens kan worden gekoppeld aan een bestaande termenset, maar u kunt ook een nieuwe termenset maken voor de kolom. Als u een nieuwe termenset maakt voor een kolom met beheerde metagegevens, is er sprake van een lokale termenset. Dit betekent dat de set alleen beschikbaar is voor gebruik binnen de siteverzameling waarin de set is gemaakt.

Naar boven

Kolom Ondernemingstrefwoorden

De kolom Ondernemingstrefwoorden is een kolom die u kunt toevoegen aan inhoudstypen, lijsten of bibliotheken om gebruikers in staat te stellen items te labelen met woorden of woordgroepen die zij kiezen. Standaard is dit een kolom met meerdere waarden. Wanneer gebruikers een of meer woorden in de kolom typen, krijgen ze suggesties te zien. Deze suggesties kunnen bestaan uit items uit beheerde termensets en de trefwoordenset. Gebruikers kunnen een bestaande waarde selecteren of een nieuwe waarde invoeren. Het laatste is alleen mogelijk als het een geopende trefwoordenset betreft.

Naar boven

Sociaalnetwerklabels

Sociaalnetwerklabels zijn woorden of woordgroepen die sitegebruikers kunnen toepassen op de inhoud van een SharePoint-site om de inhoud te classificeren op een manier die voor hen prettig is. Sociaalnetwerklabels kunnen ook worden toegepast op URL's buiten een SharePoint-site. Sociaalnetwerklabels zijn geschikt voor labelen op basis van folksonomie. Een sociaalnetwerklabel bestaat uit verwijzingen naar drie soorten informatie:

  • een gebruikers-id

  • de URL van een item

  • een term

Deze verwijzingen worden opgeslagen in het archief voor sociaalnetwerklabels, dat onderdeel is van de toepassing Gebruikersprofielservice. Technisch gezien maken sociaalnetwerklabels geen deel uit van de functies voor beheerde metagegevens in SharePoint Server 2010. Het is echter wel zo dat de labels op een aantal belangrijke punten verbonden zijn met deze functies en zo het consistente gebruik van metagegevens binnen een organisatie ondersteunen. Het onderdeel 'term' van een sociaalnetwerklabel verwijst naar een term in de trefwoordenset van het termenarchief voor een van de servicetoepassingen voor beheerde metagegevens waaraan een site is gekoppeld.

Als u bijvoorbeeld een nieuw sociaalnetwerklabel maakt, kunt u kiezen uit bestaande termen. Dit kunnen beheerde termen zijn, maar ook ondernemingstrefwoorden. Als u een van deze bestaande termen selecteert, wordt in het sociaalnetwerklabel een verwijzing naar die term opgenomen. Als u geen bestaande term selecteert maar een term invoert die nog niet eerder is gebruikt, wordt er een nieuw trefwoord voor de term gemaakt in de termenset Trefwoorden in het termenarchief en verwijst het nieuwe sociaalnetwerklabel naar deze term.

Op deze manier worden trefwoorden die worden gebruikt in sociaalnetwerklabels toegevoegd aan de termenset Trefwoorden die zichtbaar is in het hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief (als ze daar nog niet aanwezig zijn) en kunnen ze worden beheerd door beheerders van het termenarchief. Als gebruikers ondernemingstrefwoorden of beheerde termen toepassen op inhoud door de waarde in een kolom met ondernemingstrefwoorden of met beheerde metagegevens bij te werken, kunnen er automatisch sociaalnetwerklabels worden gemaakt zodat deze termen als labels zichtbaar zijn in nieuwsfeeds, labelwolken of Mijn Site-profielen. Lijst- of bibliotheekeigenaren kunnen de publicatie van metagegevens in- of uitschakelen door de instellingen voor ondernemingsmetagegevens en -trefwoorden bij te werken voor een lijst of bibliotheek.

Wanneer u een sociaalnetwerklabel toevoegt aan een item, kunt u aangeven of u uw identiteit en de item-URL privé wilt houden. Het termgedeelte van het sociaalnetwerklabel is echter altijd openbaar omdat dit wordt opgeslagen in het termenarchief.

Sociaalnetwerklabels zijn handig omdat sitegebruikers zo de vindbaarheid van inhoud en informatie op een site kunnen verbeteren.

Meer informatie over de invloed van sociaalnetwerklabels op de privacy en beveiliging kunt u lezen in het Engelstalige artikel Privacy and security implications of social tagging (Invloed van sociaalnetwerklabels op privacy en beveiliging).

Labelen

In de meest algemene betekenis hoeft labelen niets meer te betekenen dan het toepassen van metagegevens op een item, ongeacht of het om beheerde metagegevens of een sociaalnetwerklabel gaat. In dit artikel wordt in plaats van 'labelen' ook wel gesproken over 'markeren'. In beide gevallen gaat het dan om de algemene bewerking.

Naar boven

Scenario's voor metagegevens: taxonomieën en folksonomieën

De functies voor het beheer van metagegevens in SharePoint Server 2010 maken het mogelijk om op allerlei verschillende manieren metagegevens te beheren en te gebruiken. U kunt dit toepassingsbereik zien als een spectrum. Aan het ene uiteinde van dit spectrum vinden we de taxonomieën, wat formele, centraal beheerde, hiërarchische groepen van termen zijn. Het andere einde van dit spectrum wordt gevormd door de folksonomieën. Dit zijn de classificaties die ontstaan doordat bezoekers van een site zelf labels toepassen op inhoud.

SharePoint Server 2010 biedt ondersteuning voor het volledige spectrum, dus ook tussenliggende benaderingen. Aan het ene uiteinde van het spectrum kunt u formele taxonomieën implementeren met behulp van beheerde termen en termensets. Aan het andere uiteinde wordt ondersteuning geboden voor ondernemingstrefwoorden en sociaalwetenschappelijk. Hiermee kunnen sitegebruikers inhoud labelen met trefwoorden van hun keuze.

Het middenstuk van het spectrum komt overeen met verschillende gradaties van een flexibelere toepassing van structuur en controle op metagegevens. U bepaalt op welk bereik u deze controle toepast door te kiezen voor een globale of lokale implementatie. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven of een termenset gesloten of geopend is voor bijdragen van gebruikers. U kunt ervoor kiezen om ondernemingstrefwoorden en sociaalnetwerklabels te gebruiken in combinatie met beheerde termen. Met SharePoint Server 2010 kunnen organisaties zelf bepalen hoe ze de voordelen van formele, beheerde taxonomieën willen combineren met de dynamische voordelen van sociaalnetwerklabels.

In het onderstaande schema ziet u hoe de behoeften van een organisatie bepalend kunnen zijn voor de verschillende oplossingen die SharePoint kan bieden om metagegevens vast te leggen en te beheren.

flexibel beheerde configuraties voor metagegevens

Naar boven

Voordelen van beheerde metagegevens

Het werken met beheerde metagegevens op de sites in een organisatie kent verschillende voordelen:

Consistent gebruik van metagegevens    De functies voor beheerde metagegevens in SharePoint Server 2010 maken het mogelijk om op verschillende niveaus controle uit te oefenen op de metagegevens die worden toegevoegd aan inhoud. Zo kunt u termensets en beheerde termen gebruiken om te bepalen wat voor soort termen er kunnen worden toegevoegd aan inhoud. Bovendien kunt u instellen wie de mogelijkheid heeft om nieuwe termen toe te voegen. Daarnaast kunt u het gebruik van ondernemingstrefwoorden beperken tot een specifieke lijst met trefwoorden door de termenset Trefwoorden gesloten te maken.

Wanneer op alle sites steeds dezelfde termen worden gebruikt, is het gemakkelijker om krachtige processen of oplossingen te ontwikkelen die afhankelijk zijn van metagegevens. De gebruikerservaring voor het werken met metagegevens op sites, in lijsten en in bibliotheken, evenals in de Office-clientprogramma's, maakt het bovendien gemakkelijk voor sitegebruikers om consistente metagegevens toe te passen op hun inhoud.

Verbeterde zichtbaarheid van inhoud    Wanneer de inhoud op de sites van een organisatie consistente metagegevens bevat, is het gemakkelijker om bedrijfsinformatie en gegevens te vinden en te raadplegen door zoekfuncties te gebruiken. Met behulp van nieuwe zoekfuncties, zoals het verfijningsdeelvenster aan de linkerkant van de pagina met zoekresultaten, kunnen gebruikers zoekresultaten filteren op basis van metagegevens.

in het verfijningsdeelvenster worden metagegevens weergegeven die gebruikt kunnen worden om de zoekresultaten te filteren.

Naar boven

Bovendien kunt u navigatie via metagegevens configureren voor lijsten en bibliotheken, zodat gebruikers dynamische weergaven kunnen maken van gegevens op basis van specifieke metagegevensvelden. Gebruikers kunnen navigeren in bibliotheken door op namen van mappen of metagegevens te klikken. Met behulp van aanvullende sleutelfilters kan het resultaat nog verder worden verfijnd.

navigatiebesturingselement metagegevens

Naar boven

Meer flexibiliteit    Met de functies voor beheerde metagegevens kunnen beheerders van het termenarchief (of andere personen met machtigingen voor het bijwerken van beheerde metagegevens) de metagegevens gemakkelijk bijhouden en aanpassen terwijl de behoeften van het bedrijf veranderen. U kunt een termenset eenvoudig bijwerken in het hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief. Nieuwe of bijgewerkte termen komen automatisch beschikbaar wanneer u een kolom Beheerde metagegevens koppelt aan die termenset. Als u meerdere termen samenvoegt tot één term, wordt inhoud die met deze termen is gelabeld automatisch bijgewerkt met deze wijziging. U kunt meerdere synoniemen (of labels) opgeven voor individuele termen. Als uw site meertalig is, kunt u ook meertalige labels opgeven voor individuele termen.

Naar boven

metagegevens beheren

Beheerde metagegevens plannen en configureren

Het is een goed idee om binnen de organisatie een planning te maken voordat u gaat werken met de functies voor beheerde metagegevens. De mate van planning staat min of meer gelijk aan de mate van formaliteit en controle die u wilt toepassen op metagegevens.

Als u wilt dat uw gebruikers u helpen met het ontwikkelen van uw taxonomie, kunt u gebruikers trefwoorden laten toevoegen aan items en deze zo nodig vervolgens indelen in termensets.

Als uw organisatie beheerde termensets wil gebruiken om formele, vooraf gedefinieerde taxonomieën te implementeren, moeten stakeholders met een belang in de structuur van de taxonomie samenwerken om de termensets en termen te plannen en ontwikkelen die moeten worden gebruikt. Zie het Engelstalige artikel Plan terms and term sets (Termen en termensets plannen) voor meer informatie over dit planningsproces. Als u meer wilt weten over het configureren van een servicetoepassing voor beheerde metagegevens, leest u het Engelstalige artikel Managed metadata administration (Beheer van beheerde metagegevens).

Als de belanghebbenden in de organisatie het eens zijn over de vereiste termensets, gebruikt u het hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief om de termensets te importeren of te maken en om de sets te beheren en te onderhouden zodra gebruikers met de metagegevens aan de slag gaan. Als er een servicetoepassing voor beheerde metagegevens is geconfigureerd voor de webtoepassing en u de beheerder van een siteverzameling bent of een beheerder van het termenarchief, gaat u naar het hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief door in het menu Siteacties te klikken op Site-instellingen en vervolgens onder Sitebeheer te klikken op Termenopslag beheren.

Naar boven

Termensets maken en beheren

Het hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief bevat een boomstructuur waarmee u de meeste taken kunt uitvoeren. Uw gebruikersrol voor dit hulpprogramma bepaalt welke taken u kunt uitvoeren. Als u wilt werken in het hulpprogramma, moet u een farmbeheerder zijn, een beheerder van het termenarchief of iemand met de rol van groepsbeheerder of bijdrager voor termensets. Zie het Engelstalige artikel Managed metadata roles (Rollen voor beheerde metagegevens) voor uitgebreide informatie over deze rollen.

Als u een bewerking wilt uitvoeren op een item in de hiërarchie, wijst u naar de naam van de toepassing Service voor beheerde metagegevens, de groep, de termenset of de term die u wilt wijzigen. Klik vervolgens op de pijl die verschijnt en gebruik het menu om de gewenste bewerking te selecteren.

Bijvoorbeeld:

Als u een beheerder van het termenarchief bent, kunt u groepen maken of verwijderen binnen een servicetoepassing voor beheerde metagegevens.

u kunt het menu gebruiken om nieuwe groepen te maken.

Naar boven

Als u een beheerder van het termenarchief of een groepsbeheerder bent, kunt u termensets in een groep maken, importeren of verwijderen. Bijdragers voor termensets kunnen nieuwe termensets maken.

Gebruik het menu om een nieuwe termenset te maken.

Naar boven

Als u een beheerder van het termenarchief bent, een groepsbeheerder of een bijdrager aan de termenset, kunt u termen maken of opnieuw gebruiken in een termenset. Daarnaast kunt u een geselecteerde termenset kopiëren, verplaatsen of verwijderen.

Menu met acties die u voor een termenset kunt uitvoeren

Naar boven

Als u een beheerder van het termenarchief bent, een groepsbeheerder of een bijdrager aan de termenset, kunt u afzonderlijke termen in een termenset kopiëren, opnieuw gebruiken, samenvoegen, afschaffen, verplaatsen of verwijderen.

gebruik het menu om termen in een termenset te beheren.

Naar boven

U kunt op elk niveau van de hiërarchie specifieke eigenschappen configureren voor een groep, termenset of term. Dit kan via het deelvenster Eigenschappen rechts naast de boomstructuur Termenarchief.

Als u bijvoorbeeld een termenset configureert, kunt u in het deelvenster Eigenschappen details opgeven zoals naam, beschrijving, eigenaar, contactpersoon en belanghebbenden. Daarnaast kunt u instellen of een termenset geopend of gesloten moet zijn voor nieuwe bijdragen van gebruikers. U kunt ook aangeven of de termenset beschikbaar moet zijn voor labelen. Als u ervoor kiest om een termenset niet beschikbaar te maken voor labelen, is de termenset voor de meeste gebruikers niet zichtbaar. Als een termenset nog in ontwikkeling is, kunt u ervoor kiezen om de set niet beschikbaar te maken voor labelen.

Eigenschappenvenster van het hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief

Naar boven

Metagegevens toepassen

Inhoud labelen met beheerde termen

Als er een kolom met beheerde metagegevens is toegevoegd aan een inhoudstype, lijst of bibliotheek, kunnen eigenaren van inhoud hun inhoud labelen met beheerde termen uit een bepaalde termenset. Dit kan door de eigenschappen voor een lijst of bibliotheekitem te bewerken en vervolgens de relevante velden in het formulier Eigenschappen bewerken voor het item of document bij te werken. Kolommen met beheerde metagegevens zijn gemakkelijk te herkennen omdat ze een labelpictogram hebben waarop u kunt klikken om het dialoogvenster voor het kiezen van een term weer te geven.

Labelpictogrammen in het dialoogvenster Eigenschappen bewerken

Naar boven

Gebruik de termenkiezer om een term te selecteren in de hiërarchie van een termenset. Dit is handig als u niet weet welke termen er mogelijk beschikbaar zijn. In het geval van een geopende termenset kunt u een nieuwe term toevoegen aan de termenset. Dit kan alleen als voor de kolom met beheerde metagegevens invulwaarden zijn toegestaan. Het is ook mogelijk dat u feedback kunt versturen naar de aangewezen contactpersonen voor de termenset.

u kunt beheerde termen selecteren met het besturingselement structuurkiezer.

Als u begint met het invoeren van een term, ziet u automatisch de termen verschijnen die beginnen met de ingevoerde tekens en kunt u de gewenste term selecteren. Het is mogelijk dat er informatie tussen vierkante haken achter de term staat om de naam en hiërarchie voor de term aan te geven. Aan de hand van deze informatie kunt u een keuze maken tussen vergelijkbare termen.

wanneer u begint met typen, worden termen gesuggereerd.

Als er dubbele of vergelijkbare termen worden voorgesteld, ziet u mogelijk beschrijvende tekst die de beheerder van het termenarchief heeft opgesteld voor de term om gebruikers te helpen bij het maken van de juiste keuze.

Verklarende tekst helpt gebruikers de juiste term te selecteren.

Naar boven

Inhoud labelen met ondernemingstrefwoorden

Als er een kolom met ondernemingstrefwoorden is toegevoegd aan een inhoudstype, lijst of bibliotheek, kunnen eigenaren van inhoud (of iemand anders met bijdragemachtigingen voor de lijst of bibliotheek) inhoud labelen met beschikbare beheerde termen of trefwoorden. Dit kan door de eigenschappen voor een lijst of bibliotheekitem te bewerken en de gewenste trefwoorden te typen in het veld Ondernemingstrefwoorden. Als er een identieke of vergelijkbare term wordt gevonden voor de ingevoerde tekens, wordt deze term voorgesteld en kunt u deze selecteren. In het geval van een geopende trefwoordenset kunt u een nieuwe term toevoegen aan de termenset. Het veld Ondernemingstrefwoorden ondersteunt meerdere waarden, wat betekent dat u meerdere trefwoorden kunt toevoegen aan een item.

Wanneer u een trefwoord begint te typen, worden de beschikbare termen en bestaande trefwoorden gesuggereerd.

Naar boven

Inhoud labelen met sociaalnetwerklabels

Als de functie voor sociaalnetwerklabels is ingeschakeld, kunt u inhoud op een SharePoint‐site labelen die u handig of interessant vindt. Als u een pagina wilt labelen, gebruikt u het labelpictogram dat boven aan de pagina wordt weergegeven.

knop sociaalnetwerklabel voor een pagina

Als u documenten of lijstitems wilt labelen, gebruikt u de desbetreffende opdracht op het tabblad Bibliotheek of Lijst van het lint.

Opdracht voor sociaalnetwerklabel op het tabblad Lijst of Bibliotheek van het lint

Als u het label of de labels begint te typen die u wilt toepassen, kunt u kiezen uit bestaande trefwoorden of beheerde termen. In het geval van een geopende trefwoordenset kunt u nieuwe trefwoorden toevoegen.

Suggesties voor tekst aanvullen tijdens typen in het dialoogvenster Sociaalnetwerklabel

U hebt ook de mogelijkheid om inhoud op externe sites te labelen, zoals andere intranet- of internetsites. Dit kan door het hulpprogramma Labels en notities van SharePoint toe te voegen aan uw browser. Zie Aan de slag met Mijn site voor meer informatie over het labelen van externe sites.

Zie het artikel Labels en notities gebruiken om informatie met collega's te delen voor meer informatie over de functies voor sociaalnetwerklabels.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×