Informatie over het dialoogvenster Alinea opmaken in Publisher

Als u de uitlijning, inspringing, regelafstand, tabposities en opvultekens, en regel- en alinea-einden binnen geselecteerde alinea's aanpassen wilt aanpassen, kunt u het dialoogvenster Alinea opmaken in Publisher gebruiken.

Inspringingen en afstand

Met de opties op het tabblad Inspringingen en afstand past u de uitlijning, de inspringing en de regelafstand voor geselecteerde alinea's aan.

Standaard

Op dit tabblad kunt u de uitlijning voor alinea's instellen:

Links    Het meest linkse teken van elke regel wordt uitgelijnd op de linkermarge. De rechterrand van elke regel is onregelmatig. Dit is de standaarduitlijning voor alinea's met een tekstrichting van links naar rechts.

Centreren Het midden van elke regel wordt uitgelijnd op het middelpunt tussen de rechter- en de linkermarge van het tekstvak. Zowel de linker- als de rechterrand van elke regel zijn onregelmatig.

Rechts Het meest rechtse teken van elke regel wordt uitgelijnd op de rechtermarge. De linkerrand van elke regel is onregelmatig. Dit is de standaarduitlijning voor alinea's met een tekstrichting van rechts naar links.

Uitvullen Het eerste en het laatste teken van elke regel (behalve de laatste regel) worden uitgelijnd op de linker- en de rechtermarge. De regels worden opgevuld door de hoeveelheid witruimte tussen en binnen woorden gelijkmatig te vergroten of te verkleinen. De laatste regel van de alinea wordt uitgelijnd op de linkermarge bij een tekstrichting van links naar rechts of op de rechtermarge bij een tekstrichting van rechts naar links.

Verdeeld Het resultaat is hetzelfde als bij de uitlijning Uitvullen, behalve dat de witruimten gelijkmatig tussen de tekens in de regels worden verdeeld, in plaats van tussen en binnen woorden.

Alle regels verdelen Het resultaat is hetzelfde als bij de uitlijning Verdeeld, behalve dat ook de laatste regel van de alinea wordt uitgelijnd op de linker- en de rechtermarge.

Inspringing

Met een inspringing bepaalt u de afstand van de alinea tot de linker- of de rechtermarge van het tekstvak. Binnen de marges kunt u de inspringing voor een of meer alinea's vergroten of verkleinen. U kunt ook een negatieve inspringing instellen, waardoor de alinea naar de linkermarge wordt verplaatst bij een tekstrichting van links naar rechts, of naar de rechtermarge, bij een tekstrichting van rechts naar links. Ook een verkeerd-om inspringing is mogelijk, waarbij alle regels in de alinea inspringen, met uitzondering van de eerste regel.

Standaard Deze optie biedt u vijf vooraf ingestelde opties voor inspringen. U kunt deze opties desgewenst aanpassen.

  • Oorspronkelijk Deze optie gebruikt de opties voor uitlijning die momenteel zijn ingesteld in de sectie Uitlijning.

  • Links uitlijnen Deze optie gebruikt de uitlijning Links.

  • Inspringing eerste regel Deze optie zorgt ervoor dat de eerste regel van de alinea 0,25 " inspringt.

  • Verkeerd-om inspringen De optie zorgt ervoor dat de eerste regel -0,25 " inspringt en dat de volgende regels 0,25 " inspringen.

  • Citaat Deze optie zorgt ervoor dat zowel de linker- als de rechterinspringing 0,5 " zijn.

  • Aangepast Als u een van de vooraf ingestelde opties wijzigt, verandert deze in een inspringing van het type Aangepast.

Regelafstand

Met de regelafstand bepaalt u de verticale ruimte tussen tekstregels in een alinea. Standaard wordt een regelafstand van 1,19 gebruikt, wat inhoudt dat er voldoende ruimte is voor het grootste lettertype in die regel, plus een klein beetje extra ruimte. De alinea-afstand bepaalt de ruimte boven en onder een alinea. Wanneer u op ENTER drukt om een nieuwe alinea te beginnen, wordt de ingestelde afstand automatisch op de volgende alinea overgebracht. U kunt echter de instellingen voor elke alinea wijzigen.

Naar boven

Tabs

Met tabstops kunt u tekst links of rechts uitlijnen, centreren of rond een decimaalteken uitlijnen. U kunt ook automatisch speciale tekens vóór een tab invoegen, zoals afbreekstreepjes, puntjes of lijnen. U kunt verschillende tabstops maken voor alle tekstvakken in een publicatie. Wanneer u in Publisher een tabstop in een tekstvak invoegt, verschijnt de tabstopmarkering op de liniaal boven aan de werkruimte.

Tabstopmarkering

Standaardtabs

In dit vak kunt u een standaardwaarde opgeven die zal worden gebruikt telkens wanneer u op Tab drukt. De standaardwaarde is 0,998 cm.

Tabpositie

In dit vak kunt u tabstops opgeven voor specifieke posities.

  • Voor elke tabstop die u wilt invoegen, typt u onder Tabstoppositie de positie van de tabstop, bijvoorbeeld 0,2 voor een tabstop op 0,2 ". Vervolgens klikt u op Instellen.

  • Selecteer onder Uitlijning en Opvulteken de gewenste opties en klik vervolgens op OK.

Uitlijning

In deze sectie geeft u de uitlijning op voor het het type tabstop dat u wilt maken.

Links Dit stelt de startpositie van de tekst in op de linkerkant. Terwijl u typt, loopt de tekst naar rechts.

Centreren Dit stelt de positie van de tekst in op het midden. Terwijl u typt, wordt de tekst gecentreerd.

Rechts Dit stelt de startpositie van de tekst in op de rechterkant. Terwijl u typt, loopt de tekst naar links.

Decimaal Een decimale tabstop lijnt getallen uit rond een decimaalteken. Het decimaalteken blijft op dezelfde positie, ongeacht het aantal cijfers. (U kunt getallen alleen rond een decimaalteken uitlijnen. U kunt de decimale tab niet gebruiken als u getallen rond een ander teken wilt uitlijnen, zoals een afbreekstreepje of een en-teken (&).)

Opvulteken

Opvultekens zijn de stippen, streepjes, lijnen of opsommingstekens die worden weergegeven wanneer u op Tab drukt, bijvoorbeeld na de titels van hoofdstukken of paragrafen in een inhoudsopgave om de bijbehorende paginanummers uit te lijnen.

Geen: Geen opvultekens weergeven wanneer u op Tab drukt.

Stip Een reeks stippen als opvulteken gebruiken.

Streepje Een reeks streepjes als opvulteken gebruiken.

Lijn Een ononderbroken lijn als opvulteken gebruiken.

Opsommingsteken Een reeks opsommingstekens als opvulteken gebruiken.

Tabstops verwijderen

Ga als volgt te werk als u een tabstop wilt verwijderen:

  1. Selecteer de tabstop die u wilt verwijderen in het vak Tabpositie.

  2. Klik op de knop Wissen.

Klik op Alles wissen als u alle aangepaste tabstops wilt verwijderen.

Naar boven

Regel- en alinea-einden

Op dit tabblad kunt u aangeven hoe de regels van een alinea tussen gekoppelde tekstvakken of kolommen moeten worden ingedeeld.

Zwevende regels voorkomen Dit zijn woorden of korte regels tekst aan het begin of einde van een alinea. U kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze regels van de rest van de alinea worden gescheiden.

Bij volgende alinea houden Dit houdt een of meer geselecteerde alinea's bijeen in een tekstvak of kolom.

Regels bijeenhouden Dit houdt de regels van een alinea bijeen in een tekstvak of kolom.

In volgend tekstvak beginnen Dit verplaatst de alinea naar het gebied ernaast, zodat u de alinea in een nieuw tekstvak kunt plaatsen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×