Het lint aanpassen

Het lint, de strook boven in het programmavenster dat groepen opdrachten bevat,  vormt een onderdeel van de nieuwe Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface. De Office Fluent-gebruikersinterface biedt één startpunt voor opdrachten in Microsoft Office Access 2007 en het vervangt de menu's en taakbalken in eerdere versies van Access.

Naarmate u steeds meer geavanceerde toepassingen opbouwt met Office Access 2007, kunt u besluiten het Office Fluent-lint aan te passen om een toepassing gebruiksvriendelijker te maken. U kunt bijvoorbeeld sommige of alle standaardtabbladen verbergen zodat gebruikers bepaalde opdrachten niet kunnen gebruiken, en u kunt nieuwe, aangepaste tabbladen maken die alleen de opdrachten bevatten waarvan u wilt dat ze beschikbaar zijn.

In alle 2007 Microsoft Office-systeem-programma's waarin de Office Fluent-gebruikersinterface is geïmplementeerd, maakt u gebruik van Extensible Markup Language (XML) om het lint aan te passen. Daarom is enige basiskennis van XML nuttig. In dit artikel worden de XML-begrippen niet besproken, maar wordt u wel een basisprocedure voor het aanpassen van het lint en een aantal XML-voorbeelden geboden die u aan uw behoeften kunt aanpassen.

Wat wilt u doen?

Informatie over technieken voor het aanpassen van het lint

Een aangepast lint maken en toepassen

Het standaardlint herstellen

Informatie over het XML-voorbeeld

Informatie over technieken voor het aanpassen van het lint

In Office Access 2007 kunt u het lint aanpassen door aangepaste XML te maken en vervolgens code toe te voegen of database-eigenschappen in te stellen waarmee in Access de instructie wordt gegeven om die XML te gebruiken bij het maken van het lint. U kunt de XML gebruiken om bestaande tabbladen te verbergen en om nieuwe tabbladen, opdrachtgroepen en opdrachten toe te voegen. Met de procedures in dit artikel wordt getoond hoe u opdrachten kunt toevoegen die in Access zijn ingebouwd (zoals Zoeken, Sorteren en Opslaan) en hoe u opdrachten kunt toevoegen waarmee door uzelf geschreven Access-macro's worden uitgevoerd.

Er zijn verschillende plekken waarop u de XML kunt opslaan, maar een van de eenvoudigste methoden is om het op te slaan in een systeemtabel in de huidige database. Het proces houdt in dat u een systeemtabel moet maken met de naam USysRibbons, de lint-XML hieraan moet toevoegen, en vervolgens moet opgeven of u het aangepaste lint wilt weergeven voor de database in zijn geheel of voor een bepaald formulier of rapport. U kunt meerdere aangepaste linten definiëren: één voor de hele toepassing en aanvullende linten voor afzonderlijke formulieren of rapporten in de database.

Een aangepast lint maken en toepassen

In de volgende gedeelten wordt stapsgewijze procedures geboden voor het maken en toepassen van een aangepast lint.

Voordat u begint

Systeemtabellen weergeven in het navigatievenster    Systeemtabellen worden standaard niet weergegeven in het navigatievenster, dus moet u eerst een instelling wijzigen in het dialoogvenster Navigatieopties zodat u de tabel USysRibbons kunt zien nadat u het hebt gemaakt. Gebruik de volgende procedure:

 1. Klik met de rechtermuisknop, terwijl de database is geopend in Access, op de navigatiebalk boven in het navigatievenster en klik vervolgens op Navigatieopties### in het snelmenu.

 2. Schakel in het dialoogvenster Navigatieopties, onder Weergaveopties, het selectievakje Systeemobjecten weergeven in, en klik vervolgens op OK.

  De Access-systeemtabellen worden weergegeven in het navigatievenster.

De weergave van fouten in gebruikersinterface van invoegtoepassen    Foutberichten zijn een waardevolle bron van informatie bij het maken van aangepaste lint-XML en het oplossen van problemen daarin. Het is dus een goed idee om deze in Access weer te geven. Gebruik de volgende procedure:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

 2. Klik op Geavanceerd.

 3. Schakel onder Algemeen het selectievakje Fouten in gebruikersinterface van invoegtoepassingen weergeven in en klik vervolgen op OK.

De USysRibbons-systeemtabel maken

Gebruik deze procedure om de USysRibbons-systeemtabel te maken. U gebruikt deze tabel later om uw aangepaste lint-XML op te slaan.

 1. Klik op het tabblad Maken, in de groep Tabellen, op Tabelontwerp.

 2. Voeg de volgende velden aan de tabel toe. Zorg ervoor dat u de veldnamen typt precies zoals hier wordt getoond.

 1. Veldnaam

 1. Type

 1. Veldlengte

 1. Id

 1. AutoNummering

 1. Lange integer

 1. NaamLint

 1. Tekst

 1. 255

 1. LintXML

 1. Memo

 1. Als u wilt kunt u meer velden aan deze tabel toevoegen, zoals een veld Opmerkingen om de functie van de lint-XML te beschrijven.

 2. Selecteer het veld ID. Klik op het tabblad Ontwerp, in de groep Hulpmiddelen, op Primaire sleutel.

 3. Klik op de Werkbalk Snelle toegang op Opslaan of druk op CTRL+S. Geef de nieuwe tabel de naam USysRibbons.

Aangepaste lint-XML toevoegen aan de USysRibbons-tabel

Stel dat u, in het licht van dit voorbeeld, wilt voorkomen dat de gebruikers van uw database een van de programma's gebruiken op het tabblad Maken. Verder wilt u een nieuw tabblad maken met de naam Een aangepast tabblad dat slechts de opdracht Plakken bevat, zoals in onderstaande afbeelding wordt getoond.

Tabblad Aangepast lint

Deze instelling wordt met de XML in de volgende procedure gemaakt.

 1. Klik met de rechtermuisknop in het navigatievenster op de tabel USysRibbons en klik vervolgens op Gegevensbladweergave in het snelmenu.

 2. Voeg de volgende gegevens toe aan de tabel. U kunt de XML-voorbeelden uit dit artikel kopiëren en rechtstreeks in de tabel plakken.

Id

NaamLint

LintXML

(AutoNummering)

Mijn tabblad

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
 1. Met deze XML wordt eerst in Access de instructie gegeven om niet "van vooraf aan te beginnen"  (dat wil zeggen dat wordt opgegeven dat de standaardlinttabbladen in Access moeten worden weergegeven. Vervolgens wordt de opdracht gegeven dat slechts één van de standaardtabbladen in Access moet worden verborgen (het tabblad Maken). Tot slot wordt er een nieuw lint gemaakt met de naam "Een aangepast tabblad", wordt een opdrachtengroep aan het tabblad toegevoegd met de naam "Een aangepaste groep", en wordt de opdracht Plakken aan de groep toegevoegd. Zie het gedeelte Informatie over het XML-voorbeeld voor meer informatie over dit voorbeeld en hoe u het kunt aanpassen aan uw behoeften.

 2. Sluit de tabel USysRibbons, sluit vervolgens de database en open deze weer.

Het aangepaste lint toepassen

Nu de aangepaste lint-XML in een tabel is opgeslagen, voert u een van de volgende handelingen uit:  (afhankelijk van of u het lint wilt toepassen op de hele database of op een bepaald formulier of rapport).

 • Het aangepaste lint toepassen op de hele database    

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

  2. Klik op Huidige database, en selecteer onder Lint- en werkbalkopties de lijst Naam lint, en klik vervolgens op het lint van uw keuze  (in dit geval, Mijn tabblad).

  3. Klik op OK.

 • Het aangepaste lint toepassen op een bepaald formulier of rapport    

  1. Klik met de rechtermuisknop in het navigatievenster op het formulier of rapport waarop u het lint wilt toepassen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

  2. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om het weer te geven.

  3. Controleer of boven in het eigenschappenvenster, onder Selectietype, het objecttype (Formulier of Rapport) is geselecteerd in de lijst.

  4. Klik op het tabblad Overig van het eigenschappenvenster op de lijst Naam lint en klik vervolgens op het lint dat u wilt weergeven als u het formulier of rapport (in dit geval Mijn tabblad) opent.

  5. Klik in de Werkbalk Snelle toegang op Opslaan, of druk op CTRL+S.

  6. Sluit het formulier of rapport en dubbelklik er vervolgens op in het navigatievenster om het opnieuw te openen.

   Het lint dat u hebt geselecteerd, wordt weergegeven.

Nadat u hebt gecontroleerd of het aangepaste lint goed werkt, kunt u de systeemtabellen weer als volgt verbergen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de navigatiebalk boven in het navigatievenster en klik vervolgens op Navigatieopties in het snelmenu.

 2. Schakel in het dialoogvenster Navigatieopties, onder Weergaveopties, het selectievakje Systeemobjecten weergeven uit en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Het standaardlint herstellen

Als u een aangepast lint niet meer wilt gebruiken en het standaardlint wilt herstellen, gebruikt u een van de volgende procedures, afhankelijk van of het aangepaste lint is gebruikt in de hele toepassing of in een bepaald formulier of rapport.

Het standaardlint op toepassingniveau herstellen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

 2. Klik op Huidige database en verwijder vervolgens onder Lint- en werkbalkopties, de inhoud van het vak Naam lint.

 3. Sluit de database en open deze opnieuw.

In Access worden de standaardlinttabbladen weergegeven. De lint-XML blijft behouden in de USysRibbons-tabel totdat u het verwijdert. Als u het aangepaste lint dus opnieuw wilt instellen, kunt u dit doen door de optie Naam lint weer in te stellen op de waarde die het eerst had.

Het standaardlint voor een formulier of rapport herstellen

 1. Open het formulier of rapport in de ontwerpweergave.

 2. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om het weer te geven.

 3. Controleer of boven in het eigenschappenvenster, onder Selectietype, het objecttype (Formulier of Rapport) is geselecteerd in de lijst.

 4. Verwijder op het tabblad Overig van het eigenschappenvenster de inhoud van het eigenschappenvak Naam lint.

 5. Sla het formulier of rapport op, sluit het af en open het opnieuw.

De lint-XML blijft behouden in de USysRibbons-tabel totdat u het verwijdert. Als u het aangepaste lint dus opnieuw wilt instellen, kunt u dit doen door de eigenschap Naam lint weer in te stellen op de waarde die het eerst had.

Naar boven

Informatie over het XML-voorbeeld

Hieronder volgt een XML-voorbeeld dat eerder in dit artikel werd gebruikt en een afbeelding van het aangepaste lint dat met de XML werd gemaakt.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Tabblad Aangepast lint

In dit voorbeeld wordt met de tweede regel van de XML het kenmerk startFromScratch ingesteld op Onwaar. Als u de waarde instelt op Onwaar zorgt u ervoor dat alle bestaande tabbladen in Access intact worden gelaten en dat alle nieuw tabbladen rechts van de bestaande tabbladen worden toegevoegd. Als u dit kenmerk instelt op Waar worden alle bestaande tabbladen verwijderd en worden alleen de tabbladen weergegeven die u in XML hebt gemaakt. Zelfs als u het kenmerk startFromScratch instelt op Onwaar kunt u toch afzonderlijke tabbladen verbergen. Dit wordt aangetoond met de vierde regel van de XML, waarin het ingebouwde tabblad Maken is verborgen. Met de resterende regels wordt een aangepast tabblad gemaakt en een aangepaste groep, en vervolgens wordt de ingebouwde opdracht Plakken toegevoegd aan de groep met behulp van de volgende regel in de XML.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Aanvullende groepen of besturingselementen toevoegen aan het aangepaste lint    U kunt meer groepen en besturingselementen toevoegen aan het lint door soortgelijke XML-regels toe te voegen, en verschillende idMso- en labelwaarden te vervangen. U kunt bijvoorbeeld een besturingselement maken waarmee het huidige, geselecteerde object naar Excel wordt geëxporteerd met behulp van de volgende XML.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Als u het besturingselement wilt toevoegen aan dezelfde groep als de opdracht Plakken, voegt u een nieuwe XML-regel toe direct voorafgaand aan of na de regel waarmee de opdracht Plakken wordt gemaakt. Als u een nieuwe groep wilt maken, kunt u de XML waarmee de bovenstaande groep Een aangepaste groep wordt gemaakt, kopiëren, plakken en wijzigen. In het volgende voorbeeld wordt de XML getoond waarmee de twee besturingselementen aan de aangepaste groep worden toegevoegd.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Met deze XML wordt een andere groep toegevoegd aan Een aangepast tabblad. Zoals getoond in onderstaande afbeelding, bevat de nieuwe groep twee besturingselementen: één waarmee een importbewerking uit Excel wordt geïnitieerd en één waarmee een exportbewerking naar Excel wordt geïnitieerd.

Tabblad Aangepast lint met twee groepen

Opmerking: Elke waarde voor groep-id en tabblad-id in een aangepast lint moet uniek zijn.

De idMso-waarde van een opdracht leren    Als u de IdMso-waarde van een ingebouwde opdracht wilt leren, gebruikt u de volgende procedure:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

 2. Klik op Aanpassen.

 3. Plaats de muisaanwijzer op het item waarover u informatie wilt. In Access worden de idMso-waarde van het besturingselement in een sreentip## tussen haakjes weergegeven.

Een opdracht toevoegen om een Access-macro uit te voeren    U kunt zelfs meer flexibiliteit aan het aangepaste lint toevoegen door opdrachten toe te voegen waarmee Access-macro's worden uitgevoerd. Stel bijvoorbeeld dat u een macro hebt gemaakt met de naam MijnMacro. Als u deze opdracht wilt toevoegen aan het lint waarmee de macro wordt uitgevoerd, voegt u de volgende regel aan de XML toe.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Als u het besturingselement wilt toevoegen aan dezelfde groep als de opdracht Plakken in het eerder gegeven voorbeeld, voegt u de nieuwe regel in XML in direct voorafgaand aan of na de regel waarmee de opdracht Plakken is gemaakt. In het volgende voorbeeld wordt de XML getoond waarmee de opdracht wordt toegevoegd.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×