Gontributor Settings gebruiken als een sitebeheerder

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U beheert een site en wilt dat uw team Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan gebruiken om inhoud bij te dragen aan de site zonder dat het ontwerp, de indeling of andere inhoud van de site wordt verstoord. Met Inzenderinstellingen kunt u de modus Inzender zo configureren dat het team zijn taken gemakkelijk kan uitvoeren en kunt u de nodige instellingen instellen voor de site-inhoud die het team mag wijzigen. En wat het beste is voor de sitebeheerder: de modus Inzender is standaard ingeschakeld en hoeft niet te worden ingesteld.

Dit artikel bevat een overzicht van hoe u Inzenderinstellingen kunt gebruiken voor sitebeheer en hoe u met inzendergroepen en gebiedstypen kunt werken.

Zie het artikel Inleiding tot inzenderinstellingenmeer informatie over Inzenderinstellingen.

Belangrijk : Als u Inzenderinstellingen wilt gebruiken, moet uw site zich op een server bevinden met Windows SharePoint Services 3.0 of Microsoft Office SharePoint Server 2007.

In dit artikel

Inzenderinstellingen is standaard ingeschakeld

Hoe gebruik ik inzendergroepen?

Wat is de standaardgroep Inzender?

Hoe gebruik ik gebiedstypen?

Een e-mailadres opgeven

Inzenderinstellingen terugzetten naar de standaardinstellingen

Inzenderinstellingen is standaard ingeschakeld

De eerste keer dat u een SharePoint-site opent in Office SharePoint Designer 2007, is Inzenderinstellingen standaard ingeschakeld. De sitebeheerder hoeft niets in te stellen, tenzij u de standaardinstellingen wilt wijzigen. Inzenderinstellingen bevat een set standaardinzendergroepen (met standaardinstellingen) die zijn gekoppeld aan de standaardmachtigingsniveaus van SharePoint, en deze instellingen blijven gelden totdat iemand met voldoende machtigingen ze uitschakelt.

Als u Inzenderinstellingen uitschakelt, hebben alle gebruikers met machtigingen om de site te openen volledige, onbeperkte toegang tot alle functies en functionaliteit van Office SharePoint Designer 2007. Door u zelf gemaakte inzenderinstellingen zijn echter nog wel in de site aanwezig en u kunt Inzenderinstellingen altijd weer inschakelen om die instellingen weer van kracht te laten worden.

Belangrijk : Voor het in- of uitschakelen van Inzenderinstellingen hebt u ten minste de machtiging Machtigingen beheren nodig voor de SharePoint-site. In de meeste gevallen betekent dit dat u een sitebeheerder moet zijn.

Inzenderinstellingen in- of uitschakelen

 1. Open uw SharePoint-site in Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klik in het menu Site op Inzenderinstellingen.

 3. Klik zonodig op Geavanceerd om de sectie Geavanceerd te openen.

  Het dialoogvenster Inzenderinstellingen

 4. Als Inzenderinstellingen is ingeschakeld, klikt u op Inzenderinstellingen uitschakelen. Als Inzenderinstellingen is uitgeschakeld, klikt u op Inzenderinstellingen inschakelen.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Hoe gebruik ik inzendergroepen?

In de browser

Het is belangrijk dat u als sitebeheerder begrijpt dat een groot gedeelte van het instellen van inzendergroepen plaatsvindt op de pagina's Site-instellingen in de browser.

U voegt bijvoorbeeld niet rechtstreeks gebruikers toe aan inzendergroepen. In plaats daarvan is elke inzendergroep gekoppeld aan een of meer machtigingsniveaus in een SharePoint-site. Een machtigingsniveau bepaalt twee belangrijke factoren voor de inzendergroep waaraan het niveau is gekoppeld:

 • Wie lid is van de inzendergroep    Als u in de browser gebruikers en groepen toevoegt aan een SharePoint-site, moet u er een machtigingsniveau aan toewijzen. Als dat machtigingsniveau is gekoppeld aan een inzendergroep in Office SharePoint Designer 2007, worden die gebruikers en groepen automatisch lid van die inzendergroep. Als u dus gebruikers wilt verwijderen uit een inzendergroep, moet u de koppeling tussen het machtigingsniveau en de inzendergroep opheffen (dit doet u in Office SharePoint Designer 2007), of moet u aan de gebruikers een machtigingsniveau toekennen dat niet is gekoppeld aan die inzendergroep (dit doet u in de browser).

 • Welke machtigingen de inzendergroep heeft    Inzenderinstellingen is geen beveiligingsfunctie. Inzenderinstellingen is ontworpen om gebruikers met goede bedoelingen op weg te helpen, zodat ze hun taken gemakkelijk kunnen uitvoeren zonder dat ze de site beschadigen. De inzenderinstellingen die u in Office SharePoint Designer 2007 opgeeft, kunnen de machtigingsniveaus van SharePoint niet overschrijven of vervangen. Het toegangsniveau van een gebruiker voor een SharePoint-site wordt altijd bepaald door het machtigingsniveau van de gebruiker, en niet door de Inzenderinstellingen. Met de Inzenderinstellingen van gebruikers wordt bepaald welke bewerkingsfuncties ze kunnen gebruiken in Office SharePoint Designer 2007.

Als sitebeheerder die Inzenderinstellingen gebruikt, moet u in de browser mogelijk het volgende doen:

 • Gebruikers en groepen toevoegen en er een machtigingsniveau aan toewijzen.     Deze gebruikers en groepen horen automatisch bij de inzendergroepen die gekoppeld zijn aan het machtigingsniveau.

 • Het machtigingniveau wijzigen dat aan gebruikers is toegewezen.     Het andere machtigingsniveau kan zijn gekoppeld aan een andere inzendergroep.

 • Bestaande machtigingsniveaus bewerken.     Als eigenaar van een site kunt u kiezen welke machtigingen zijn gekoppeld aan de machtigingsniveaus. Het machtigingsniveau gaat altijd vóór de gekoppelde instellingen van de inzendergroep. Met Inzenderinstellingen kunnen gebruikers nooit de mogelijkheid krijgen de site te wijzigen op een manier die niet is toegestaan volgens hun machtigingsniveau. Zelfs als u bijvoorbeeld een inzendergroep toestaat nieuwe pagina's te maken, kunnen deze gebruikers dat alleen doen als hun machtigingsniveau de machtiging Pagina's toevoegen en aanpassen omvat.

 • Nieuwe machtigingsniveaus maken.     U kunt nieuwe machtigingsniveaus toevoegen om verschillende sets machtigingen te combineren. Als u bijvoorbeeld gebruikers of groepen hebt die alleen toegang nodig hebben tot bepaalde objecten in een site, kunt u ze de laagst mogelijke machtigingen geven waarmee ze hun taken nog kunnen uitvoeren.

In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over het beheren van SharePoint-machtigingen.

In Office SharePoint Designer 2007

Inzendergroepen zijn gebruikersgroepen die zijn toegewezen voor het uitvoeren van een bepaalde taak in het bijwerkproces van een website, bijvoorbeeld auteurs van inhoud en webontwerpers. U kunt met Inzenderinstellingen verschillende sets bewerkingsbeperkingen maken voor verschillende inzendergroepen, maar de groepen moeten eerst worden gekoppeld aan machtigingsniveaus van SharePoint.

Er zijn die standaardinzendergroepen: Sitebeheerder, Webontwerpers en Auteurs van inhoud. Deze inzendergroepen zijn respectievelijk gekoppeld aan de machtigingsniveaus Volledig beheer, Ontwerpen en Bijdragen.

Standaardinzendergroepen in het dialoogvenster Inzenderinstellingen

Stel dat u bijvoorbeeld een webontwerper hebt die voor het wijzigen van uw SharePoint-site toegang heeft op het machtigingsniveau Ontwerpen. Standaard gebruikt die webontwerper Office SharePoint Designer 2007 als lid van de inzendergroep Webontwerpers. De reden hiervoor is dat de inzendergroep Webontwerpers is gekoppeld aan het machtigingsniveau Ontwerpen. Op dezelfde manier hoort een sitebeheerder met het machtigingsniveau Volledig beheer in Windows SharePoint Services 3.0 bij de groep Sitebeheerder in Office SharePoint Designer 2007.

Machtigingsniveau dat is gekoppeld aan een inzendergroep

Het kan zijn dat u niet meer nodig hebt dan de standaardinzendergroepen, maar mogelijk wilt u meer inzendergroepen maken. U wilt bijvoorbeeld misschien twee verschillende groepen Webontwerpers hebben: een met alle normale machtigingen en een zonder de mogelijkheid om basispagina's te maken of te wijzigen. U maakt dan een nieuwe inzendergroep in Office SharePoint Designer 2007 en geeft die een naam, bijvoorbeeld Beperkte ontwerper. U moet mogelijk een nieuw SharePoint-machtigingsniveau maken, zoals Ontwerpen beperkt, omdat het machtigingsniveau Ontwerpen al is gekoppeld aan de inzendergroep Webontwerpers. Vervolgens koppelt u de nieuwe inzendergroep aan het nieuwe SharePoint-machtigingsniveau en configureert u de bewerkingsbeperkingen voor de inzendergroep.

Windows SharePoint Services 3.0 is flexibel als het gaat om het maken van nieuwe machtigingsniveaus. Als er niet genoeg niveaus beschikbaar zijn, maakt u gewoon een nieuw niveau. Omdat elk SharePoint-machtigingsniveau aan slechts één inzendergroep kan worden gekoppeld, moet u mogelijk nieuwe machtigingsniveaus maken als u veel nieuwe inzendergroepen maakt.

U kunt maken van nieuwe inzendergroepen of bestaande wijzigen. Zie het artikel een inzendergroep makenvoor meer informatie.

Naar boven

Wat is de standaardinzendergroep?

De eerste keer dat u een site opent in Office SharePoint Designer 2007 en vervolgens het dialoogvenster Inzenderinstellingen opent (menu Site), ziet u dat Auteurs van inhoud wordt weergegeven als de standaardinzendergroep. Wat betekent dit?

Zoals u al weet, zijn aan alle SharePoint-sitegebruikers en -groepen machtigingsniveaus toegewezen in Windows SharePoint Services 3.0. De machtigingsniveaus zijn op hun beurt gekoppeld aan inzendergroepen. Stel dat er een gebruiker is waarvan het machtigingsniveau niet is gekoppeld aan een inzendergroep. Als deze gebruiker de site opent in Office SharePoint Designer 2007, wordt die gebruiker automatisch toegewezen aan de standaardgroep. Dat betekent dat als Inzenderinstellingen is ingeschakeld, elke gebruiker een set bewerkingsbeperkingen krijgt, of u zijn of haar machtigingsniveau nu wel of niet hebt gekoppeld aan een inzendergroep.

Waarom is de inzendergroep Auteurs van inhoud de standaardgroep in Office SharePoint Designer 2007? Omdat de groep Auteurs van inhoud standaard het laagste toegangsniveau heeft tot de functies in Office SharePoint Designer 2007. Dus zelfs als gebruikers die niet zijn gekoppeld aan een inzendergroep de site openen voor bewerken, hebben ze slechts beperkt toegang. Hiermee wordt de kans beperkt dat iemand per ongeluk de site beschadigd. Door een standaardinzendergroep toe te wijzen, kunt u ook gemakkelijker Inzenderinstellingen configureren, omdat u niet alle machtigingsniveaus in uw site aan een inzendergroep hoeft te koppelen.

U kunt de standaardgroep wijzigen. Voordat u dit doet, moet u echter afvragen als deze wijziging is niet negatieve invloed op uw website updateproces. Denk eraan dat de instellingen voor de inzendergroep van de standaardgroep de bewerkingsbeperkingen die een gebruiker buiten een inzendergroep ontvangt. Als u wilt weten hoe u wijzigen welke inzendergroep is de standaardgroep, raadpleegt u het artikel een inzendergroep maken.

Naar boven

Hoe gebruik ik gebiedstypen?

Basispagina's bevatten tijdelijke aanduidingen voor inhoud waarmee wordt gedefinieerd waar op de pagina gebruikers wijzigingen kunnen aanbrengen. De gebieden binnen tijdelijke aanduidingen voor inhoud worden inhoudsgebieden genoemd. Met Inzenderinstellingen kunt u gebiedstypen maken en vervolgens een gebiedstype toewijzen aan een inhoudsgebied. Er kan bijvoorbeeld voor een gebiedstype worden opgegeven dat gebruikers alleen tekst kunnen toevoegen aan een inhoudsgebied. In combinatie met basispagina's kan een site-eigenaar met Inzenderinstellingen niet alleen definiëren waar op de pagina er wijzigingen kunnen worden aangebracht, maar ook welke typen wijzigingen daar zijn toegestaan.

Stel bijvoorbeeld dat de groep Auteurs van inhoud regelmatig informatie op pagina's in uw SharePoint-site moet bijwerken. U kunt specifieke inhoudsgebieden op pagina's maken waaraan de auteurs van inhoud inhoud kunnen toevoegen. De resterende gebieden op de pagina zijn niet bewerkbaar, waardoor wordt voorkomen dat gebruikers per ongeluk het ontwerp, de indeling of de opmaakprofielen wijzigen.

Er zijn drie standaardgebiedstypen in Office SharePoint Designer 2007 — Alleen tekst, Tekst en afbeeldingen en Tekst, indeling en afbeeldingen.

Gebiedstypen beheren

Met gebiedstypen kunt u bepalen welk type inhoud gebruikers kunnen toevoegen aan gebieden op een pagina. Stel dat u bijvoorbeeld wilt voorkomen dat gebruikers tabellen kunnen toevoegen aan een pagina. U kunt dan de instellingen voor het gebiedstype Tekst, indeling en afbeeldingen wijzigen zodat gebruikers geen tabellen meer kunnen maken.

Standaard worden als u een nieuw gebiedstype maakt, de bewerkingsbeperkingen in alle vier de categorieën (Bewerken, Opmaak, Afbeeldingen en SharePoint) overgenomen van de instellingen van de inzendergroep van de gebruiker. Alle opties voor het instellen van bewerkingsbeperkingen in het dialoogvenster Gebiedsinstellingen zijn alleen beschikbaar als u ervoor gekozen hebt de instellingen van de inzendergroep te overschrijven. Dit is de werkelijke reden voor het gebruik van gebiedstypen: om de instellingen voor een of meer inzendergroepen in bepaalde gebieden op de pagina te overschrijven. Met gebiedstypen kan de sitebeheerder heel gedetailleerd bepalen welke typen inhoud door welke inzendergroepen kunnen worden toegevoegd aan inhoudsgebieden.

Naar boven

Een e-mailadres van een contactpersoon opgeven

Als u als sitebeheerder de inzendergroepen en gebiedstypen voor uw site maakt, moet u een evenwicht zoeken tussen beheergemak en de noodzaak om bewerkingsbeperkingen in te stellen zodat gebruikers hun taken wel kunnen uitvoeren, maar zonder de site te beschadigen. Voor elke site is het ook belangrijk dat u het principe van de laagst mogelijke machtiging aanhoudt: zorg dat inzenders op een zo laag mogelijk niveau toegang hebben tot functies in Office SharePoint Designer 2007 waarbij ze toch nog hun taken kunnen uitvoeren.

Als gebruikers die in inzendergroepen of met gebiedstypen werken, ontdekken dat ze door een inzenderinstelling hun taak niet kunnen uitvoeren, moeten ze weten met wie ze contact moeten opnemen. Geef ten minste één e-mailadres op voor een site. In het ideale geval heeft elke contactpersoon voldoende machtigingen (meestal Volledig beheer) om zonodig de Inzenderinstellingen voor de site te wijzigen. Als gebruikers hun Inzenderinstellingen bekijken, kunnen ze contact opnemen met de sitebeheerder door op de koppeling Contact opnemen met de websitebeheerder in het taakvenster Inzender te klikken.Gebruikers kunnen ook het e-mailadres van de sitebeheerder weergeven door op Inzenderinstellingen in het menu Site te klikken.

 1. Klik in het menu Site op Inzenderinstellingen.

 2. Typ in het vak E-mailadres het volledig e-mailadres van de contactpersoon, bijvoorbeeld iemand@voorbeeld.com. Als u meer dan één adres typt, scheidt u de adressen met puntkomma's.

 3. Klik op OK.

Naar boven

Inzenderinstellingen terugzetten naar de standaardinstellingen

Als u ervoor kiest de Inzenderinstellingen terug te zetten naar de standaardinstellingen, worden alle door u gemaakte of aangepaste inzendergroepen en gebiedstypen verwijderd zonder dat ze hersteld kunnen worden.

 1. Klik in het menu Site op Inzenderinstellingen en klik vervolgens op Standaardwaarden Inzenderinstellingen opnieuw instellen.

 2. Als het volgende bericht wordt weergegeven, klikt u op Ja.

  Bericht waarin u wordt gevraagd of u alle Inzenderinstellingen wilt verwijderen

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×