Getallen opmaken als percentages

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Lees hoe u getallen in Excel weergeeft als percentages. Daarnaast vindt u hier voorbeelden van verschillende basistechnieken voor het berekenen van percentages in uw werkblad.

In dit artikel

Hoe Excel omgaat met percentages

Getallen weergeven als percentages

Tips voor het weergeven van percentages

Voorbeelden van het berekenen van percentages

Voorbeeld 1: Een getal verhogen of verlagen met een percentage

Voorbeeld 2: Een bedrag berekenen op basis van een percentage

Voorbeeld 3: Het percentage berekenen op basis van twee bedragen

Voorbeeld 4: Een bedrag berekenen op basis van een ander bedrag en een percentage

Voorbeeld 5: Het verschil tussen twee getallen berekenen en dit weergeven als een percentage

Hoe Excel omgaat met percentages

Hoewel het opmaken van getallen als percentages eenvoudig is, kunnen de resultaten na het toepassen van de opmaak variëren, afhankelijk van of uw werkmap de getallen al bevat.

 • Cellen opmaken die al getallen bevatten    Als u de percentagenotatie toepast op bestaande getallen in een werkmap, worden deze getallen met 100 vermenigvuldigd om ze te converteren naar percentages. Als een cel bijvoorbeeld het getal 10 bevat, wordt dit getal met 100 vermenigvuldigd, zodat na het toepassen van de percentagenotatie 1000,00% wordt weergegeven. Dit is waarschijnlijk niet wat u verwacht. Voor een juiste weergave van percentages moet u, vóórdat u de getallen opmaakt als percentage, controleren of deze getallen zijn berekend als percentage en of ze worden weergegeven in decimale notatie. Percentages worden berekend met de vergelijking hoeveelheid / totaal = percentage. Als een cel bijvoorbeeld de formule =10/100 bevat, is het resultaat van deze berekening 0,1. Als u vervolgens 0,1 opmaakt als percentage, wordt het getal juist weergegeven als 10%. Zie Voorbeelden van het berekenen van percentages voor meer informatie over het berekenen van percentages.

 • Lege cellen opmaken    Als u de percentagenotatie toepast op cellen, en vervolgens getallen typt in deze cellen, is er een verschil in het gedrag. Getallen die gelijk zijn aan of groter zijn dan 1 worden standaard geconverteerd naar percentages, en getallen die kleiner zijn dan 1 worden met 100 vermenigvuldigd om ze te converteren naar percentages. Als u bijvoorbeeld 10 of 0,1 typt, is het resultaat in beide gevallen 10,00% (als u niet wilt dat de twee laatste nullen na het decimaalteken worden weergegeven, kunt u deze op een eenvoudige manier verwijderen, zoals in de volgende procedure wordt beschreven).

Naar boven

Getallen weergeven als percentages

Als u de percentagenotatie snel wilt toepassen op geselecteerde cellen, klikt u op Procentnotatie knopafbeelding in de groep Getal op het tabblad Start, of drukt u op Ctrl+Shift+%. Als u meer controle wenst over de notatie, of als u andere opmaakaspecten voor uw selectie wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken.

  Cellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren

  Gewenste selectie

  Werkwijze

  Eén cel

  Klik in de cel of gebruik de pijltoetsen om naar de cel te gaan.

  Een reeks cellen

  Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. U kunt ook Shift ingedrukt houden en op de pijltoetsen drukken om de selectie uit te breiden.

  U kunt ook de eerste cel van het bereik selecteren en vervolgens op F8 drukken om de selectie uit te breiden met de pijltoetsen. Druk nogmaals op F8 om te stoppen met het uitbreiden van de selectie.

  Een groot cellenbereik

  Klik op de eerste cel van het bereik en houd Shift ingedrukt terwijl u op de laatste cel van het bereik klikt. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.

  Alle cellen in een werkblad

  Klik op de knop Alles selecteren.

  Knop Alles selecteren

  U kunt het hele werkblad ook selecteren door op Ctrl+A te drukken.

  Opmerking: Als het werkblad gegevens bevat, selecteert u met Ctrl+A het huidige gebied. Als u nogmaals op Ctrl+A drukt, wordt het hele werkblad geselecteerd.

  Niet-aangrenzende cellen of cellenbereiken

  Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik en houd Ctrl ingedrukt terwijl u de andere cellen of bereiken selecteert.

  U kunt ook de eerste cel of het eerste cellenbereik selecteren en vervolgens op Shift+F8 drukken om een andere niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik toe te voegen aan de selectie. Druk opnieuw op Shift+F8 wanneer u het het toevoegen van cellen of bereiken wilt beëindigen.

  Opmerking: U kunt de selectie van een cel of cellenbereik in een niet-aangrenzende selectie niet opheffen zonder de hele selectie op te heffen.

  Een hele rij of kolom

  Klik op de rij- of kolomkop.

  Werkblad met zichtbare rij- en kolomkop

  1. Rijkop

  2. Kolomkop

  U kunt cellen in een rij of kolom ook selecteren door de eerste cel te selecteren en vervolgens op de toets Ctrl+Shift+Pijl te drukken (Pijl-Rechts of Pijl-Links voor rijen, Pijl-Omhoog of Pijl-Omlaag voor kolommen).

  Opmerking: Als de rij of kolom gegevens bevat, selecteert u met de toets Ctrl+Shift+Pijl de rij of kolom tot en met de laatste gebruikte cel. Als u nogmaals op de toets Ctrl+Shift+Pijl drukt, wordt de hele rij of kolom geselecteerd.

  Aangrenzende rijen of kolommen

  Sleep over de rij- of kolomkoppen. U kunt ook de eerste rij of kolom selecteren en vervolgens Shift ingedrukt houden terwijl u de laatste rij of kolom selecteert.

  Niet-aangrenzende rijen of kolommen

  Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom van de selectie. Houd vervolgens Ctrl ingedrukt terwijl u op de rij- of kolomkoppen klikt van andere rijen en kolommen die u aan de selectie wilt toevoegen.

  De eerste of laatste cel in een rij of kolom

  Selecteer een cel in de rij of kolom en druk vervolgens op de toets Ctrl+pijl (Pijl-rechts + Pijl-links voor rijen, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag voor kolommen).

  De eerste of laatste cel in een werkblad of een tabel van Microsoft Office Excel

  Druk op Ctrl+Home om de eerste cel in het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

  Druk op Ctrl+End om de laatste cel in het werkblad of in een Excel-lijst met gegevens of opmaak te selecteren.

  Cellen tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechter benedenhoek).

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op Ctrl+Shift+End om de selectie van cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek).

  Cellen tot het begin van het werkblad

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op Ctrl+Shift+Home om de selectie van cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.

  Meer of minder cellen dan de actieve selectie

  Houd Shift ingedrukt terwijl u op de laatste cel klikt die u wilt opnemen in de nieuwe selectie. Het rechthoekige gebied tussen de actieve cel en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

  Als u de celselectie wilt annuleren, klikt u op een willekeurige cel op het werkblad.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Getal op het pictogram naast Getal om het dialoogvenster Celeigenschappen weer te geven.

  De knop Startpictogram voor dialoogvenster in groep Getal

 3. Klik in het dialoogvenster Celeigenschappen, in de lijst Categorie, op Percentage.

  Categorie Percentage in het dialoogvenster Celeigenschappen

 4. In het vak Decimalen kunt u aangeven hoeveel cijfers achter de komma moeten worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld wilt dat 10% wordt weergegeven in plaats van 10,00%, geeft u 0 op in het vak Decimalen.

Naar boven

Tips voor het weergeven van percentages

 • Als u de notatie van geselecteerde cellen opnieuw wilt instellen, klikt u in de lijst Categorie op Standaard. Cellen die zijn opgemaakt met de notatie Standaard hebben geen specifieke getalnotatie.

 • Als u wilt dat negatieve percentages opvallen (door ze bijvoorbeeld rood weer te geven), kunt u een aangepaste getalnotatie maken (dialoogvenster Celeigenschappen, tabblad Getal, categorie Aangepast). De notatie zou er ongeveer als volgt uit moeten zien: 0,00%;[Rood]-0,00%. Wanneer deze notatie wordt toegepast op cellen, worden positieve percentages weergegeven in de standaardtekstkleur en negatieve percentages in het rood. Het gedeelte na de puntkomma geeft de notatie aan die wordt toegepast op een negatieve waarde.

  Aangepaste getalnotatie

  Daarnaast kunt u negatieve percentages haakjes weergeven door een aangepaste opmaak dat lijkt op dit item te maken: 0.00%_);(0.00%). Zie voor meer informatie over het maken van aangepaste notaties, maken of verwijderen van een aangepaste getalnotatie.

 • U kunt ook voorwaardelijke opmaak gebruiken (tab Start, groep Stijlen, Voorwaardelijke opmaak) om aan te passen hoe negatieve percentages in uw werkmap worden weergegeven. De regel voor voorwaardelijke opmaak die u maakt, moet er ongeveer als in het volgende voorbeeld uitzien. Deze specifieke regel zorgt ervoor dat een cel een bepaalde opmaak (rode tekst) krijgt als de waarde van de cel kleiner is dan nul. Zie Voorwaardelijke opmaak toevoegen, wijzigen, zoeken of wissen voor meer informatie over voorwaardelijke opmaak.

  Regel voor voorwaardelijke opmaak waarmee getallen die lager zijn dan 0 rood worden weergegeven

Naar boven

Voorbeelden van het berekenen van percentages

In dit gedeelte vindt u enkele eenvoudige technieken voor het berekenen van percentages.

Voorbeeld 1: Een getal verhogen of verlagen met een percentage

Scenario    Als u wekelijks gemiddeld € 25 aan eten uitgeeft en u wilt uw wekelijkse uitgaven aan eten met 25% verlagen, hoeveel kunt u dan uitgeven? Of als u uw wekelijkse budget voor eten van € 25 met 25% wilt verhogen, wat is dan uw nieuwe wekelijkse budget?

Als B2 het bedrag is dat u aan eten uitgeeft, en C2 het percentage is waarmee u dat bedrag wilt verlagen, geeft u =B2*(1-C2) op in D2 om het resultaat te berekenen:

Voorbeeld van formule voor het berekenen van een percentage

In deze formule wordt 1 gebruikt om 100% aan te geven. Als u het bedrag met een bepaald percentage wilt verhogen, is de procedure vrijwel gelijk: in dat geval geeft u =B2*(1+C2) op in D2:

Voorbeeld van formule voor het berekenen van een percentage

Naar boven

Voorbeeld 2: Een bedrag berekenen op basis van een percentage

Scenario    Als u een computer aanschaft voor € 800 en de btw 19% bedraagt, hoeveel btw moet u dan betalen? In dit voorbeeld wilt u 19% van 800 berekenen.

Als B2 de prijs is en C2 de btw, kunt u in D2 de formule =B2*C2 typen, zoals hier:

Voorbeeld van formule voor het berekenen van een percentage

In deze formule wordt 800 vermenigvuldigd met 0,19 (het onderliggende percentage in decimale notatie) om te berekenen hoeveel btw moet worden betaald.

Naar boven

Voorbeeld 3: Het percentage berekenen op basis van twee bedragen

Scenario    Als een student bijvoorbeeld 42 punten van 50 punten heeft behaald bij een toets, wat is dan het percentage van de juiste antwoorden?

Als in dit scenario het getal bij B2 het aantal juist beantwoorde vragen is en het getal bij C2 het totale aantal punten dat mogelijk kon worden behaald, kunt u in D2 de formule =B2/C2 typen om de score te berekenen.

voorbeeld van formule voor het berekenen van een percentage

In deze formule wordt 42 gedeeld door 50 om het percentage van de juiste antwoorden te berekenen (in het voorbeeld dat hier wordt gegeven, wordt de score opgemaakt als percentage, zonder dat decimalen worden weergegeven).

Naar boven

Voorbeeld 4: Een bedrag berekenen op basis van een ander bedrag en een percentage

Scenario    De verkoopprijs van een shirt is bijvoorbeeld € 15, en dat is een korting van 25% op de oorspronkelijke prijs. Wat is de oorspronkelijke prijs? In dit voorbeeld wilt u weten van welk getal 75% gelijk is aan 15.

Als B2 de verkoopprijs is, en C2 75% is (dit is 100% min de korting van 25%, weergegeven in decimale notatie), kunt u in D2 de formule =B2/C2 opgeven om de oorspronkelijke prijs te berekenen:

Voorbeeld van formule voor het berekenen van een percentage

In deze formule wordt de verkoopprijs gedeeld door het percentage om de oorspronkelijke prijs te berekenen.

Naar boven

Voorbeeld 5: Het verschil tussen twee getallen berekenen en dit weergeven als een percentage

Scenario    De inkomsten voor uw afdeling in november zijn bijvoorbeeld € 2.342 en in december € 2.500. Wat is het percentageverschil in inkomsten tussen deze twee maanden? Voor deze taak gebruikt u de operatoren aftrekken (-) en delen (/) in één formule.

Als B2 de inkomsten voor november vertegenwoordigt, en C2 de inkomsten voor december, kunt u de formule =(C2-B2)/(B2) opgeven in D2 om het verschil te berekenen:

Voorbeeld van formule voor het berekenen van een percentage

In deze formule wordt het verschil tussen het tweede en eerste getal gedeeld door de waarde van het eerste getal om de procentuele verandering te berekenen (in het hier getoonde voorbeeld wordt het verschil opgemaakt als percentage met twee decimalen).

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×