Cellen

Gegevensvalidatie toepassen op cellen

Gegevensvalidatie toepassen op cellen

U kunt gegevensvalidatie gebruiken om het type gegevens of de waarden te beperken die gebruikers in een cel invoeren. Een van de meest voorkomende toepassingen van gegevensvalidatie is het maken van een vervolgkeuzelijst.

Voorbeelden downloaden

U kunt een voorbeeldwerkmap downloaden met alle voorbeelden van gegevensvalidatie uit dit artikel. U kunt de voorbeelden gebruiken of zelf een scenario voor gegevensvalidatie maken.

Voorbeelden van Excel-gegevensvalidatie downloaden

Gegevensvalidatie toevoegen aan een cel of een bereik

Opmerking: De eerste drie stappen in dit gedeelte betreffen het toevoegen van gegevensvalidatietype. Stap 4-8 zijn specifiek voor het maken van een vervolgkeuzelijst.

 1. Selecteer een of meer cellen om te valideren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Hulpmiddelen voor gegevens op Gegevensvalidatie.

  Gegevensvalidatie bevindt zich op het tabblad Gegevens in de groep Hulpmiddelen voor gegevens
 3. Selecteer op het tabblad Instellingen in het vak Toestaan de optie Lijst.

  Tabblad Instellingen in dialoogvenster Gegevensvalidatie
 4. Typ in het vak Bron de lijstwaarden, gescheiden door puntkomma's. Bijvoorbeeld:

  1. Als u het antwoord op een vraag als 'Hebt u kinderen?' wilt beperken tot twee mogelijkheden, typt u Ja; Nee.

  2. Als u de kwaliteitsbeoordeling van een leverancier wilt beperken tot drie opties, typt u Slecht; Gemiddeld; Goed.

   Opmerking: Deze stappen worden doorgaans alleen aanbevolen voor lijstitems die waarschijnlijk nooit zullen veranderen. Als u een lijst hebt die zou kunnen worden gewijzigd, of als u na verloop van tijd items wilt toevoegen of verwijderen, kunt u het beste de onderstaande stap Aanbevolen procedure volgen.

   Aanbevolen procedure U kunt ook lijstitems genereren door te verwijzen naar een cellenbereik ergens in de werkmap. De efficiëntste manier is uw lijst maken en deze vervolgens opmaken als een Excel-tabel (op het tabblad Start selecteert u Stijlen > Opmaken als tabel > en kiest u de tabelstijl die het beste voor u werkt). Selecteer vervolgens het gegevensbereik van de tabel, dat wil zeggen, het gedeelte van de tabel dat enkel de lijst bevat, niet de tabelkop (Afdeling in dit geval), en geef hiervoor in het naamvak boven kolom A een zinvolle naam op.

   Een beschrijvende naam voor de lijst invoeren in het naamvak

  In plaats van de lijstwaarden in het vak Bron van de gegevensvalidatie te typen, voegt u de naam toe die u zojuist heeft opgegeven, voorafgegaan door een gelijkteken (=).

  Vóór de tabelnaam een teken = plaatsen

  Het goede aan het gebruik van een tabel is dat, wanneer u items aan de lijst toevoegt of eruit verwijdert, de gegevensvalidatielijst automatisch wordt bijgewerkt.

  Opmerking: Het is raadzaam om uw lijsten op een apart werkblad (indien nodig verborgen) te plaatsen, zodat niemand deze kunnen bewerken.

 5. Zorg dat het selectievakje Vervolgkeuzelijst in cel is ingeschakeld. Anders kunt u de pijl van de vervolgkeuzelijst naast de cel niet zien.

  Vervolgkeuzelijst in cel die naast de cel wordt weergegeven
 6. Als u wilt opgeven hoe lege cellen (null-waarden) worden verwerkt, schakelt u het selectievakje Lege cellen negeren in of uit.

  Opmerking: Als de toegestane waarden zijn gebaseerd op een celbereik met een gedefinieerde naam en er een lege cel in dat bereik voorkomt, kan elke waarde in de gevalideerde cel worden getypt wanneer het selectievakje Lege cellen negeren wordt ingeschakeld. Dit geldt ook voor cellen waarnaar wordt verwezen door validatieformules: als een van de cellen waarnaar wordt verwezen leeg is, kan elke waarde in de gevalideerde cel worden getypt wanneer het selectievakje Lege cellen negeren wordt ingeschakeld.

 7. Test de gegevensvalidatie om er zeker van te zijn dat deze werkt. Voer zowel geldige als ongeldige gegevens in de cellen in om te controleren of de instellingen naar behoren werken en uw berichten op de juiste momenten worden weergegeven.

Notities: 

 • Nadat u de vervolgkeuzelijst hebt gemaakt, zorgt u ervoor dat deze naar wenst functioneert. U kunt bijvoorbeeld controleren of de cel breed genoeg is om alle items weer te geven.

 • Als de lijst met items voor de vervolgkeuzelijst op een ander werkblad staat en u wilt voorkomen dat gebruikers de validatielijst zien of wijzigen, kunt u overwegen dat werkblad te verbergen en te beveiligen. Zie Cellen vergrendelen om ze te beschermen voor meer informatie over het beveiligen van werkbladen.

 • Gegevensvalidatie verwijderen: Selecteer de cel of cellen met de validatie die u wilt verwijderen, ga naar Gegevens > Gegevensvalidatie en druk in het dialoogvenster Gegevensvalidatie op de knop Alles wissen en vervolgens op OK.

In de volgende tabel worden andere typen gegevensvalidatie beschreven en wordt aangegeven hoe u deze toevoegt aan uw werkbladen.

U wilt het volgende:

Voer de volgende stappen uit:

Gegevensinvoer beperken tot gehele getal in een bepaald bereik.

 1. Voer stap 1-3 uit in Gegevensvalidatie toevoegen aan een cel of een bereik hierboven.

 2. Selecteer Geheel getal in de lijst Toestaan.

 3. Selecteer in het vak Gegevens de beperking die u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld boven- en ondergrenzen wilt instellen, selecteert u tussen.

 4. Voer de toegestane minimale, maximale of specifieke waarde in die u wilt toestaan.

  Dialoogvenster Validatiecriteria

  U kunt ook een formule invoeren die een getal retourneert.

  Stel dat u gegevens in cel F1 wilt valideren. Als u een minimumgrens voor belastingaftrek wilt instellen van twee keer het aantal kinderen in cel F1, selecteert u groter dan of gelijk aan in het vak Gegevens en typt u de formule =2*F1 in het vak Minimum.

Gegevensinvoer beperken tot een decimaal getal in een bepaald bereik.

 1. Voer stap 1-3 uit in Gegevensvalidatie toevoegen aan een cel of een bereik hierboven.

 2. Selecteer Decimaal in het vak Toestaan.

 3. Selecteer in het vak Gegevens de beperking die u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld boven- en ondergrenzen wilt instellen, selecteert u tussen.

 4. Voer de toegestane minimale, maximale of specifieke waarde in die u wilt toestaan.

  U kunt ook een formule invoeren die een getal retourneert. Als u bijvoorbeeld een maximumgrens voor provisie en bonus wilt instellen van 6% van het salaris van een verkoper in cel E1, selecteert u minder dan of gelijk aan in het vak Gegevens en typt u de formule =E1*6% in het vak Maximum.

  Opmerking: Als een gebruiker percentages mag invoeren, bijvoorbeeld 20%, selecteert u Decimaal in het vak Toestaan en selecteert u het soort beperking in het vak Gegevens. Vervolgens voert u een minimum- of maximumwaarde of een specifieke waarde in als decimaal getal, bijvoorbeeld ,2 en geeft u de gegevensvalidatiecel weer als een percentage door de cel te selecteren en te klikken op Procentnotatie Knopafbeelding in de groep Getal op het tabblad Start.

Gegevensinvoer beperken tot een datum in een datumbereik.

 1. Voer stap 1-3 uit in Gegevensvalidatie toevoegen aan een cel of een bereik hierboven.

 2. Selecteer Datum in het vak Toestaan.

 3. Selecteer in het vak Gegevens de beperking die u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld datums wilt toestaan na een bepaalde dag, selecteert u groter dan.

 4. Voer het begin, einde of een specifieke datum in die u wilt toestaan.

  U kunt ook een formule invoeren die een datum retourneert. Als u bijvoorbeeld een tijdsbestek wilt instellen tussen vandaag en drie dagen later, selecteert u tussen in het vak Gegevens, typt u =VANDAAG() in het vak Begindatum en typt u =VANDAAG()+3 in het vak Einddatum.

  Instellingen voor validatiecriteria om datuminvoer te beperken tot een bepaalde periode

Gegevensinvoer beperken tot een tijd in een bepaald tijdsbestek.

 1. Voer stap 1-3 uit in Gegevensvalidatie toevoegen aan een cel of een bereik hierboven.

 2. Selecteer Tijd in het vak Toestaan.

 3. Selecteer in het vak Gegevens het soort beperking dat u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld tijden wilt toestaan vóór een bepaalde tijd van de dag, selecteert u kleiner dan.

 4. Voer de toegestane begintijd, eindtijd of een specifieke tijd in. Als u een specifieke tijd wilt invoeren, gebruikt u de notatie uu:mm.

  Stel u hebt in cel E2 een begintijd (08:00) ingevoerd en in cel F2 een eindtijd (17:00) en u wilt niet dat vergadertijden buiten deze tijden vallen. U selecteert dan tussen in het vak Gegevens, voert =E2 in het vak Begintijd in en voert vervolgens =F2 in het vak Eindtijd in.

  Validatie-instellingen die de tijdinvoer beperken tot binnen een bepaald tijdsbestek

Gegevensinvoer beperken tot tekst van een bepaalde lengte.

 1. Voer stap 1-3 uit in Gegevensvalidatie toevoegen aan een cel of een bereik hierboven.

 2. Selecteer Lengte tekst in het vak Toestaan.

 3. Selecteer in het vak Gegevens het soort beperking dat u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld een bepaald maximumaantal tekens toestaat, selecteert u kleiner dan of gelijk aan.

 4. In dit geval willen we de invoer beperken tot 25 tekens, dus selecteer kleiner dan of gelijk aan in het vak Gegevens en voer 25 in het vak Maximum in.

  Voorbeeld van gegevensvalidatie met beperkte tekstlengte

Berekenen welke invoer is toegestaan op basis van de inhoud van een andere cel.

 1. Voer stap 1-3 uit in Gegevensvalidatie toevoegen aan een cel of een bereik hierboven. Selecteer in het vak Toestaan het gewenste type gegevens.

 2. Selecteer in het vak Gegevens het soort beperking dat u wilt instellen.

 3. Klik op de cel die u wilt gebruiken om aan te geven wat er is toegestaan in het vak of de vakken onder het vak Gegevens.

  Als u bijvoorbeeld alleen gegevens voor een rekening wilt toestaan als het resultaat het budget in cel E1 niet overschrijdt, selecteert u Toestaan >Geheel getal, Gegevens, kleiner dan of gelijk aan en Maximum >= =E1.

  Validatie-instellingen voor berekeningen die zijn gebaseerd op de inhoud van een andere cel

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt de optie Aangepast gebruikt bij het schrijven van formules voor het instellen van uw voorwaarden. U hoeft u geen zorgen te maken over wat er in het vak Gegevens verschijnt, omdat dit wordt uitgeschakeld wanneer u de optie Aangepast gebruikt.

Als u het volgende wilt doen

Typt u deze formule

De cel die een product-id bevat (C2), moet altijd beginnen met het standaard voorvoegsel ID- en moet ten minste tien tekens (meer dan negen) lang zijn.

=EN(LINKS(C2; 3) ="ID-",LENGTE(C2) > 9)

Voorbeeld 6: Formules in gegevensvalidatie

De cel die een productnaam bevat (D2), mag alleen tekst bevatten.

=ISTEKST(D2)

Voorbeeld 2: Formules in gegevensvalidatie

De cel die iemands verjaardag bevat (B6), moet groter zijn dan het aantal jaren dat is ingesteld in cel B4.

=ALS(B6<=(VANDAAG()-(365*B4)),WAAR,ONWAAR)

Voorbeeld van gegevensvalidatie om invoer tot een minimumleeftijd te beperken

Alle gegevens in het cellenbereik A2:A10 moeten unieke waarden bevatten.

=AANTALALS($A$2:$A$10;A2)=1

Voorbeeld 4: Formules in gegevensvalidatie

Opmerking: U moet eerst de gegevensvalidatieformule voor cel A2 invoeren en vervolgens A2 kopiëren naar A3:A10, zodat het tweede argument voor de functie AANTALALS overeenkomt met de huidige cel. Dat wil zeggen dat het gedeelte A2)=1 wordt gewijzigd in A3)=1;A4)=1 enzovoort.

Voor meer informatie

Zorg ervoor dat de vermelding van het e-mailadres in cel B4 het symbool @ bevat.

=ISGETAL(VIND("@",B4)

Voorbeeld van gegevensvalidatie om ervoor zorgen dat een e-mailadres het @-symbool bevat

 • Waarom is de opdracht Gegevensvalidatie op het lint niet ingeschakeld? Mogelijk is de opdracht om de volgende reden niet beschikbaar:

  • Een Microsoft Excel-tabel kan zijn gekoppeld aan een SharePoint-site U kunt geen gegevensvalidatie toevoegen aan een Excel-tabel die is gekoppeld aan een SharePoint-site. Als u gegevensvalidatie wilt toevoegen, moet u de koppeling met de Excel-tabel verbreken of de Excel-tabel omzetten naar een bereik.

  • U bent bezig met het invoeren van gegevens De opdracht Gegevensvalidatie is niet ingeschakeld op het tabblad Gegevens terwijl u gegevens invoert in een cel. Stop met het invoeren van gegevens door op Enter of Esc te drukken.

  • Het werkblad is beveiligd of wordt gedeeld U kunt geen instellingen voor gegevensvalidatie wijzigen als uw werkmap is beveiligd of wordt gedeeld. Zie Een werkmap beveiligen voor informatie over het stoppen met delen of beveiligen van een werkmap.

 • Kan ik de tekengrootte wijzigen? Nee, de tekengrootte ligt vast. De enige manier om de weergavegrootte te wijzigen is door de zoom aan te passen in de rechterbenedenhoek van het Excel-venster. U kunt echter een ActiveX-keuzelijst met invoervak gebruiken. Zie Een keuzelijst of een keuzelijst met invoervak toevoegen aan een werkblad.

 • Kan ik instellen dat mijn gegevensvalidatie automatisch tijdens het typen wordt ingevuld of geselecteerd? Nee, maar als u een ActiveX-keuzelijst met invoervak gebruikt, hebt u deze functionaliteit wel.

 • Kan ik meerdere items selecteren in een gegevensvalidatielijst? Nee, tenzij u een ActiveX-keuzelijst met invoervak of een keuzelijst gebruikt.

 • Kan ik een item selecteren in een gegevensvalidatielijst en dat invullen in een andere lijst? Ja. Dit heet afhankelijke gegevensvalidatie. Zie voor meer informatie Afhankelijke vervolgkeuzelijsten maken.

 • Hoe kan ik alle gegevensvalidatie in een werkblad verwijderen? U kunt het dialoogvenster Ga naar > Speciaal gebruiken. Selecteer het tabblad Start > Bewerken > Zoeken en selecteren (of druk op F5 of Ctrl+G op het toetsenbord), kies vervolgens Speciaal > Gegevensvalidatie en selecteer Alles (om alle cellen met gegevensvalidatie te vinden) of Zelfde (om alle cellen met specifieke instellingen voor gegevensvalidatie te vinden).

  Dialoogvenster Selecteren speciaal

  Open vervolgens het dialoogvenster Gegevensvalidatie (tabblad Gegevens > Gegevensvalidatie), druk op de knop Alles wissen en druk op OK.

 • Kan ik iemand dwingen iets in te voeren in een cel of cellen met gegevensvalidatie? Nee, maar u kunt VBA (Visual Basic for Applications) gebruiken om te controleren of gebruikers een item onder bepaalde omstandigheden hebben ingevoerd, zoals voordat ze de werkmap hebben opgeslagen of gesloten. Als ze nog geen selectie hebben gemaakt, kunt u de gebeurtenis annuleren en hen niet verder laten gaan totdat een selectie is gemaakt.

 • Hoe kan ik cellen kleuren op basis van een selectie in een gegevensvalidatielijst? U kunt Voorwaardelijke opmaak.gebruiken. In dit geval zou u de optieAlleen cellen opmaken met gebruiken.

  Alleen cellen opmaken met optie
 • Hoe valideer ik een e-mailadres? U kunt de methode Aangepast > Formule gebruiken en controleren of het symbool @ voorkomt in de invoer. In dit geval wordt de formule =ISGETAL(ZOEKEN("@",D2)) gebruikt. Met de functie ZOEKEN wordt gezocht naar het symbool @. Als dit symbool wordt gevonden, wordt als resultaat de numerieke positie in de tekenreeks weergegeven en wordt de invoer toegestaan. Als het symbool niet wordt gevonden, wordt een fout geretourneerd en wordt de invoer verhinderd.

Hebt u een vraag over een bepaalde functie?

Stel een vraag op het forum van de Excel-community

Help ons Excel verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice. (Engelstalig)

Zie ook

Meer over gegevensvalidatie

Video: Vervolgkeuzelijsten maken en beheren

Items toevoegen aan of verwijderen uit een vervolgkeuzelijst

Een vervolgkeuzelijst verwijderen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×