Gegevensanalyse

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

 • Als het dialoogvenster Gegevensanalyse wordt weergegeven, klikt u onder Analysis ToolPak op het hulpprogramma dat u wilt gebruiken en klikt u vervolgens op OK.

 • Geef in het dialoogvenster dat verschijnt de juiste gegevens op en schakel de juiste opties in voor het gewenste hulpprogramma. Klik vervolgens op OK.

  Voor een beschrijving van het hulpprogramma en informatie over het bijbehorende dialoogvenster klikt u in de volgende lijst op de naam van het hulpprogramma:

  ANOVA

  De hulpprogramma's voor variantie-analyse voorzien in verschillende typen variantie-analyse. Welk hulpprogramma u het best kunt gebruiken, is afhankelijk van het aantal factoren en het aantal steekproeven dat u hebt van de te toetsen populaties.

  Unifactoriële variantie-analyse

  Met dit hulpprogramma kunt u een eenvoudige variantie-analyse uitvoeren op gegevens van twee of meer steekproeven. Deze analyse toetst de hypothese dat elke steekproef is getrokken uit dezelfde onderliggende kansverdeling tegenover de alternatieve hypothese dat onderliggende kansverdelingen niet voor alle steekproeven hetzelfde zijn. Als er slechts twee steekproeven zijn, kunt u ook de werkbladfunctie T.TOETS gebruiken. Als er meer dan twee steekproeven zijn, is er geen geschikte generalisatie van T.TOETS. U kunt in dit geval wel gebruikmaken van de unifactoriële variantie-analyse.

  ANOVA: Dialoogvenster voor één Factor

  Invoerbereik      Hier typt u de celverwijzing van het gegevensbereik dat u wilt analyseren. De verwijzing moet bestaan uit twee of meer aangrenzende gegevensreeksen die in rijen of kolommen zijn gerangschikt.

  Groeperen per      Klik op Rij of Kolom om aan te geven of de gegevens in het invoerbereik in rijen of kolommen zijn gerangschikt.

  Labels in de eerste rij/Labels in de eerste kolom     Als de eerste rij van het invoerbereik labels bevat, schakelt u het selectievakje Labels in de eerste rij in. Als de eerste kolom van het invoerbereik labels bevat, schakelt u het selectievakje Labels in de eerste kolom in. Schakel deze vakjes uit als u geen labels hebt opgenomen in het invoerbereik. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden in dat geval automatisch gegenereerd.

  Alfa      Geef het niveau op voor de evaluatie van de kritieke waarden voor de F-verdeling. Het alfaniveau is een significantieniveau dat wordt gerelateerd aan de waarschijnlijkheid van een fout van type I (het verwerpen van een hypothese die waar is).

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. De grootte van het uitvoerbereik wordt automatisch bepaald. Als de uitvoertabel bestaande gegevens dreigt te vervangen of als de tabel buiten de grenzen van het werkblad valt, wordt hierover een bericht weergegeven.

  Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

  Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de nieuwe werkmap te plaatsen.

  Multifactoriële variantie-analyse met herhaling

  Dit analysehulpprogramma gebruikt u wanneer gegevens kunnen worden geclassificeerd volgens twee dimensies. Bijvoorbeeld: in een experiment waarbij de hoogte van planten wordt gemeten, kunt u de planten verschillende merken kunstmest geven (bijvoorbeeld A, B, C) en bij verschillende temperaturen kweken (bijvoorbeeld hoog en laag). Voor elk van de zes mogelijke paren {kunstmest, temperatuur} hebben we een gelijk aantal waarnemingen van de planthoogte. Met dit hulpprogramma kunnen we toetsen:

  • Of hoogten van planten voor de verschillende merken kunstmest uit dezelfde onderliggende populatie zijn getrokken. De temperaturen worden voor deze analyse genegeerd.

  • Of hoogten van planten voor de verschillende temperatuurniveaus uit dezelfde onderliggende populatie zijn getrokken. De kunstmestmerken worden voor deze analyse genegeerd.

   Of er nu een verklaring is gegeven voor de effecten van verschillen tussen kunstmestmerken die zijn aangetroffen in stap 1 en verschillen in temperaturen die zijn aangetroffen in stap 2, de zes steekproeven die alle paren van {kunstmest, temperatuur}-waarden vertegenwoordigen, worden uit dezelfde populatie getrokken. De alternatieve hypothese is dat er effecten zijn die zijn toe te schrijven aan specifieke {kunstmest, temperatuur }-paren buiten verschillen op basis van alleen kunstmest of van alleen temperatuur.

   Invoerbereik opgeven voor variantieanalyse

   Twee-variantieanalyse met herhaling-dialoogvenster

   Invoerbereik      Hier typt u de celverwijzing van het gegevensbereik dat u wilt analyseren. De verwijzing moet bestaan uit twee of meer aangrenzende gegevensreeksen die in rijen of kolommen zijn gerangschikt.

   Aantal rijen per steekproef      Hier typt u het aantal rijen dat in iedere steekproef is opgenomen. Iedere steekproef moet hetzelfde aantal rijen bevatten, omdat iedere rij een herhaling van de gegevens vertegenwoordigt.

   Alfa      Geef het niveau op voor de evaluatie van de kritieke waarden voor de F-verdeling. Het alfaniveau is een significantieniveau dat wordt gerelateerd aan de waarschijnlijkheid van een fout van type I (het verwerpen van een hypothese die waar is).

   Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. De grootte van het uitvoerbereik wordt automatisch bepaald. Als de uitvoertabel bestaande gegevens dreigt te vervangen of als de tabel buiten de grenzen van het werkblad valt, wordt hierover een bericht weergegeven.

   Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

   Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de nieuwe werkmap te plaatsen.

   Multifactoriële variantie-analyse zonder herhaling

   Dit analysehulpprogramma gebruikt u wanneer gegevens in twee verschillende dimensies zijn geclassificeerd, net als bij de multifactoriële variantie-analyse met herhaling. Bij dit hulpprogramma gaan we er echter vanuit dat er voor elk paar (bijvoorbeeld elk {kunstmest, temperatuur}-paar in het bovenstaande voorbeeld) maar één waarneming is.

   Twee-variantieanalyse zonder herhaling-dialoogvenster

   Invoerbereik      Hier typt u de celverwijzing van het gegevensbereik dat u wilt analyseren. De verwijzing moet bestaan uit twee of meer aangrenzende gegevensreeksen die in rijen of kolommen zijn gerangschikt.

   Labels      Schakel dit selectievakje uit als u geen labels hebt opgenomen in het invoerbereik. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden in dat geval automatisch gegenereerd.

   Alfa      Geef het niveau op voor de evaluatie van de kritieke waarden voor de F-verdeling. Het alfaniveau is een significantieniveau dat wordt gerelateerd aan de waarschijnlijkheid van een fout van type I (het verwerpen van een hypothese die waar is).

   Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. De grootte van het uitvoerbereik wordt automatisch bepaald. Als de uitvoertabel bestaande gegevens dreigt te vervangen of als de tabel buiten de grenzen van het werkblad valt, wordt hierover een bericht weergegeven.

   Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

   Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de werkmap te plaatsen.

  Correlatie

  De werkbladfuncties CORRELATIE en PEARSON berekenen allebei de correlatiecoëfficient tussen twee meetvariabelen wanneer metingen op elke variabele worden waargenomen voor elk van N onderwerpen. (Een ontbrekende waarneming voor een onderwerp heeft tot gevolg dat dit onderwerp in de analyse wordt genegeerd) Het analysehulpmiddel Correlatie gebruikt u met name wanneer er meer dan twee meetvariabelen voor elk van N onderwerpen zijn. In de uitvoertabel, een correlatiematrix, wordt de waarde van CORRELATIE (of PEARSON) weergegeven die op elk mogelijk paar meetvariabelen wordt toegepast.

  Net als de covariantie geeft de correlatiecoëfficiënt aan in welke mate twee meetvariabelen 'gezamenlijk variëren'. Anders dan bij de covariantie is de waarde van de correlatiecoëfficiënt onafhankelijk van de eenheden waarin de twee meetvariabelen worden uitgedrukt. (Als de twee meetvariabelen bijvoorbeeld gewicht en hoogte zijn, blijft de waarde van de correlatiecoëfficient ongewijzigd als gewicht wordt geconverteerd van ponden naar kilo's) De waarde van een correlatiecoëfficiënt moet zich bevinden tussen -1 en +1 (deze twee waarden inbegrepen).

  Met het covariantiehulpprogramma kunt u elk paar meetvariabelen onderzoeken om vast te stellen of de twee meetvariabelen min of meer met elkaar samenhangen. Bij een positieve covariantie gaan grote waarden in de ene variabele min of meer samen met grote waarden in de andere variabele. Als kleine waarden in de ene variabele min of meer samengaan met grote waarden in de andere variabele, is er sprake van een negatieve covariantie. Het is ook mogelijk dat de waarden van beide variabelen geen of weinig samenhang vertonen (de covariantie nadert de waarde nul).

  Correlatie-dialoogvenster

  Invoerbereik      Hier typt u de celverwijzing van het gegevensbereik dat u wilt analyseren. De verwijzing moet bestaan uit twee of meer aangrenzende gegevensreeksen die in rijen of kolommen zijn gerangschikt.

  Groeperen per      Klik op Rij of Kolom om aan te geven of de gegevens in het invoerbereik in rijen of kolommen zijn gerangschikt.

  Labels in de eerste rij/Labels in de eerste kolom     Als de eerste rij van het invoerbereik labels bevat, schakelt u het selectievakje Labels in de eerste rij in. Als de eerste kolom van het invoerbereik labels bevat, schakelt u het selectievakje Labels in de eerste kolom in. Schakel deze vakjes uit als u geen labels hebt opgenomen in het invoerbereik. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden in dat geval automatisch gegenereerd.

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. De tabel is slechts voor de helft gevuld omdat de correlatie tussen twee gegevensverzamelingen niet afhangt van de volgorde waarin de verzamelingen worden verwerkt. Cellen in de uitvoertabel waarvan de rij- en kolomcoördinaten overeenkomen, hebben de waarde 1 omdat iedere gegevensverzameling een volkomen correlatie met zichzelf heeft.

  Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

  Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de werkmap te plaatsen.

  Berekent de covariantie

  De hulpprogramma's Correlatie en Covariantie kunnen allebei in dezelfde situatie worden gebruikt, wanneer u beschikt over N verschillende meetvariabelen, die zijn waargenomen in een verzameling individuen. De hulpprogramma's Correlatie en Covariantie geven elk een uitvoertabel, een matrix, waarin respectievelijk de correlatiecoëfficiënt of covariantie tussen elk paar meetvariabelen wordt weergegeven. Het verschil is dat correlatiecoëfficiënten zich altijd bevinden tussen -1 en +1 (deze waarden inbegrepen), terwijl dit bij overeenkomstige covarianties niet het geval hoeft te zijn. Zowel de correlatiecoëfficiënt als de covariantie geven aan in welke mate twee variabelen 'gezamenlijk variëren'.

  Het hulpprogramma Covariantie berekent de waarde van de werkbladfunctie COVARIANTIE voor elk paar meetvariabelen. (Het kan handig zijn om COVAR te gebruiken in plaats van het hulpprogramma Covariantie wanneer er slechts twee meetvariabelen zijn, dus N=2.) De invoer op de diagonaal van de uitvoertabel van het hulpprogramma Covariantie in rij i, kolom i is de covariantie van de i-e meetvariabele met zichzelf. Dit is de populatievariantie voor die variabele zoals berekend door de werkbladfunctie VARP.

  Met het covariantiehulpprogramma kunt u elk paar meetvariabelen onderzoeken om vast te stellen of de twee meetvariabelen min of meer met elkaar samenhangen. Bij een positieve covariantie gaan grote waarden in de ene variabele min of meer samen met grote waarden in de andere variabele. Als kleine waarden in de ene variabele min of meer samengaan met grote waarden in de andere variabele, is er sprake van een negatieve covariantie. Het is ook mogelijk dat de waarden van beide variabelen geen of weinig samenhang vertonen (de covariantie nadert de waarde nul).

  Berekent de covariantie, dialoogvenster

  Invoerbereik      Hier typt u de celverwijzing van het gegevensbereik dat u wilt analyseren. De verwijzing moet bestaan uit twee of meer aangrenzende gegevensreeksen die in rijen of kolommen zijn gerangschikt.

  Groeperen per      Klik op Rij of Kolom om aan te geven of de gegevens in het invoerbereik in rijen of kolommen zijn gerangschikt.

  Labels in de eerste rij/Labels in de eerste kolom     Als de eerste rij van het invoerbereik labels bevat, schakelt u het selectievakje Labels in de eerste rij in. Als de eerste kolom van het invoerbereik labels bevat, schakelt u het selectievakje Labels in de eerste kolom in. Schakel deze vakjes uit als u geen labels hebt opgenomen in het invoerbereik. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden in dat geval automatisch gegenereerd.

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. De tabel is slechts voor de helft gevuld omdat covariantie tussen twee gegevensverzamelingen niet afhangt van de volgorde waarin de verzamelingen worden verwerkt. De variantie van elk bereik vindt u in de diagonaal van de tabel.

  Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

  Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de werkmap te plaatsen.

  Beschrijvende statistiek

  Met het analyseprogramma Beschrijvende statistiek wordt een univariaat statistisch rapport gegenereerd voor gegevens in het invoerbereik. Het rapport verstrekt informatie over de centrale trend en de variabiliteit van de gegevens.

  Beschrijvende statistiek-dialoogvenster

  Invoerbereik      Hier typt u de celverwijzing van het gegevensbereik dat u wilt analyseren. De verwijzing moet bestaan uit twee of meer aangrenzende gegevensreeksen die in rijen of kolommen zijn gerangschikt.

  Groeperen per      Klik op Rij of Kolom om aan te geven of de gegevens in het invoerbereik in rijen of kolommen zijn gerangschikt.

  Labels in de eerste rij/Labels in de eerste kolom     Als de eerste rij van het invoerbereik labels bevat, schakelt u het selectievakje Labels in de eerste rij in. Als de eerste kolom van het invoerbereik labels bevat, schakelt u het selectievakje Labels in de eerste kolom in. Schakel deze vakjes uit als u geen labels hebt opgenomen in het invoerbereik. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden in dat geval automatisch gegenereerd.

  Betrouwbaarheid van gemiddelde      Schakel dit selectievakje in als u een rij wilt opnemen in de uitvoertabel voor het betrouwbaarheidsniveau van het gemiddelde. Geef vervolgens het gewenste betrouwbaarheidsniveau op. Bij een waarde van bijvoorbeeld 95% wordt het betrouwbaarheidsniveau van het gemiddelde berekend met een significantie van 5%

  Op k-1 na grootste waarde      Schakel dit selectievakje in als u aan de uitvoertabel een rij wilt toevoegen voor de op k-1 na grootste waarde voor ieder gegevensbereik. Geef vervolgens de waarde voor k op. Als u 1 opgeeft als waarde voor k, wordt in deze rij het maximum voor de gegevensverzameling weergegeven.

  Op k-1 na kleinste waarde      Schakel dit selectievakje in als u aan de uitvoertabel een rij wilt toevoegen voor de op k-1 na kleinste waarde voor ieder gegevensbereik. Geef vervolgens de waarde voor k op. Als u 1 opgeeft als waarde voor k, wordt in deze rij het minimum voor de gegevensverzameling weergegeven.

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. Met dit hulpprogramma worden twee kolommen gemaakt met informatie voor iedere gegevensverzameling. De linkerkolom bevat de gegevenslabels en de rechterkolom bevat de statistische gegevens. In de kolommen worden gegevens uit iedere kolom of rij uit het invoerbereik opgenomen, afhankelijk van de geselecteerde optie in het vak Groeperen per.

  Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

  Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de werkmap te plaatsen.

  Samenvattingsinfo      Schakel dit selectievakje in als u voor elk van de volgende statistische gegevens een afzonderlijk veld in de uitvoertabel wilt opnemen: Gemiddelde, Standaardfout (van het gemiddelde), Mediaan, Modus, Standaarddeviatie, Variantie, Kurtosis, Scheefheid, Bereik, Minimum, Maximum, Som, Aantal, Grootste (n), Kleinste (n) en Betrouwbaarheidsniveau.

  Exponentiële demping

  Met het analysehulpprogramma Exponentiële demping wordt een waarde voorspeld op basis van de voorspelling voor de voorgaande periode, bijgesteld voor de fout in deze voorspelling. In het hulpprogramma wordt de dempingsconstante a gebruikt. De grootte van de dempingsconstante bepaalt in hoeverre rekening met fouten in eerdere voorspellingen wordt gehouden.

  Opmerking: Waarden tussen 0,2 en 0,3 zijn redelijke dempingsconstanten. Deze waarden geven aan dat de huidige voorspelling met 20 tot 30 procent moet worden bijgesteld vanwege fouten in de voorgaande voorspelling. Als u een hogere waarde opgeeft, worden de resultaten sneller berekend, maar neemt de kans op foutieve voorspellingen toe. Lagere waarden kunnen leiden tot grote vertragingen bij het berekenen van de waarden.

  Exponentiële demping-dialoogvenster

  Invoerbereik      Hier typt u de celverwijzing van het gegevensbereik dat u wilt analyseren. Het bereik moet bestaan uit één kolom of rij met ten minste vier cellen met gegevens.

  Dempingsfactor      Hier geeft u de dempingsfactor op die u wilt gebruiken als de exponentiële dempingsconstante. De dempingsfactor is een corrigerende factor die de instabiliteit van gegevens die afkomstig zijn uit een gehele populatie, minimaliseert. De standaarddempingsfactor is 0,3.

  Opmerking: Waarden tussen 0,2 en 0,3 zijn redelijke dempingsconstanten. Deze waarden geven aan dat de huidige voorspelling met 20 tot 30 procent moet worden bijgesteld vanwege fouten in de voorgaande voorspelling. Als u een hogere waarde opgeeft, worden de resultaten sneller berekend, maar neemt de kans op foutieve voorspellingen toe. Lagere waarden kunnen leiden tot grote vertragingen bij het berekenen van de waarden.

  Labels      Schakel dit selectievakje in als de eerste rij of kolom van het invoerbereik labels bevat. Schakel dit selectievakje uit als het invoerbereik geen labels bevat. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden automatisch gegenereerd.

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. Als u het selectievakje Standaardfouten inschakelt, wordt een uitvoertabel van twee kolommen gegenereerd. In de rechterkolom worden de waarden van standaardfouten weergegeven. Als er onvoldoende historische waarden beschikbaar zijn om een voorspelling te doen of een standaardfout te berekenen, wordt de foutwaarde #N/B weergegeven.

  Opmerking: Het invoerbereik en het resulterende uitvoerbereik moeten in hetzelfde werkblad staan. Daarom zijn de opties Nieuw werkblad en Nieuwe werkmap niet beschikbaar.

  Grafiek maken      Schakel dit selectievakje in als u een ingesloten grafiek wilt maken voor de werkelijke en voorspelde waarden in de uitvoertabel.

  Standaardfouten      Schakel dit selectievakje in als u in de uitvoertabel een kolom wilt opnemen met de standaardfoutwaarden. Schakel dit selectievakje uit als u een uitvoertabel van één kolom wilt genereren zonder standaardfoutwaarden.

  F-toets voor twee steekproeven op varianties

  Met het analysehulpprogramma F-toets voor twee steekproeven op varianties worden de populatievarianties van twee steekproeven getoetst.

  U kunt het hulpprogramma F-toets bijvoorbeeld gebruiken op steekproeven van de tijden die door elk van twee teams zijn behaald bij een zwemwedstrijd. Het hulpprogramma geeft de uitkomst van een toets van de null-hypothese dat deze twee steekproeven behoren tot verdelingen met gelijke varianties ten opzichte van het alternatief dat de varianties niet gelijk zijn in de onderliggende verdelingen.

  Het hulpprogramma berekent de waarde f van een toetsingsgrootheid F (of F-ratio). Een waarde van f dicht bij 1 levert het bewijs dat de onderliggende populatievarianties gelijk zijn. Als in de uitvoertabel f < 1 geeft 'P(F <= f) eenzijdig' de kans een waarde van de toetsingsgrootheid F kleiner dan f waar te nemen wanneer populatievarianties gelijk zijn. 'Eenzijdige kritische F-waarde' geeft de kritische waarde kleiner dan 1 voor het gekozen significantieniveau Alfa. Als f > 1, geeft 'P(F <= f) eenzijdig' de kans een waarde van de toetsingsgrootheid F groter dan f waar te nemen wanneer populatievarianties gelijk zijn. 'Eenzijdige kritische F-waarde' geeft de kritische waarde groter dan 1 voor alfa.

  F-toets voor twee steekproeven voor het dialoogvenster met varianties

  Variabelenbereik 1      Hier typt u de verwijzing voor de eerste rij of kolom die u wilt analyseren.

  Variabelenbereik 2      Hier typt u de verwijzing voor de tweede rij of kolom die u wilt analyseren.

  Labels      Schakel dit selectievakje in als de eerste rij of kolom van het invoerbereik labels bevat. Schakel dit selectievakje uit als het invoerbereik geen labels bevat. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden automatisch gegenereerd.

  Alfa      Hier typt u het betrouwbaarheidsniveau voor de toets. Deze waarde moet tussen 0 en 1 liggen. Het alfaniveau is een significantieniveau dat wordt gerelateerd aan de waarschijnlijkheid van een fout van type I (het verwerpen van een hypothese die waar is).

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. De grootte van het uitvoerbereik wordt automatisch vastgesteld. Als de uitvoertabel bestaande gegevens dreigt te vervangen, wordt hierover een bericht weergegeven.

  Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

  Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de werkmap te plaatsen.

  Fourier-analyse

  Met het hulpprogramma Fourier-analyse lost u vraagstukken in lineaire systemen op en analyseert u periodieke gegevens. Hiervoor worden gegevens getransformeerd met de FFT-methode (Fast Fourier Transform). In dit hulpprogramma worden ook inverse transformaties ondersteund zodat u de getransformeerde gegevens weer kunt omzetten in de oorspronkelijke gegevens.

  Invoer- en uitvoerbereiken voor Fourier-analyse

  Fourier-analyse-dialoogvenster

  Invoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor het bereik met reële of complexe gegevens dat u wilt transformeren. Complexe gegevens moeten de notatie x+yi of x+yj hebben. Het aantal waarden in het invoerbereik moet een even macht van 2 zijn. Als x een negatief getal is, moet het worden voorafgegaan door een apostrof ( ' ). Het maximum aantal waarden is 4096.

  Labels in de eerste rij      Schakel dit selectievakje in als de eerste rij van het invoerbereik labels bevat. Schakel dit selectievakje uit als het invoerbereik geen labels bevat. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden dan automatisch gegenereerd.

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. De grootte van het uitvoerbereik wordt automatisch vastgesteld. Als de uitvoertabel bestaande gegevens dreigt te vervangen, wordt hierover een bericht weergegeven.

  Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

  Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de werkmap te plaatsen.

  Inverse      Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt ervan uitgegaan dat de gegevens in het invoerbereik reeds zijn getransformeerd en worden de gegevens in de oorspronkelijke staat hersteld door middel van een inverse transformatie. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de gegevens in het invoerbereik getransformeerd en in de uitvoertabel geplaatst.

  Histogram

  Met het analysehulpprogramma Histogram worden afzonderlijke en cumulatieve frequenties berekend voor een cellenbereik met gegevens en grenswaarden. U kunt met dit hulpprogramma bepalen hoe vaak een bepaalde waarde in een gegevensverzameling voorkomt.

  Als u bijvoorbeeld wilt weten hoe in een klas met twintig leerlingen de proefwerkcijfers in bepaalde categorieën zijn verdeeld, kunt u dat met dit hulpprogramma bepalen. Een histogram laat zien welke cijfers de begrenzing van de categorieën vormen en geeft het aantal cijfers tussen de benedengrens en de huidige grens weer. Het meest behaalde cijfer is dan de modus van het gegevensbereik.

  Dialoogvenster Histogram

  Invoerbereik      Hier typt u de celverwijzing van het gegevensbereik dat u wilt analyseren.

  Verzamelbereik (optioneel)      Hier typt u de celverwijzing voor een bereik met een optionele verzameling grenswaarden voor de verzamelbereiken. Deze waarden moet u in oplopende volgorde opgeven. Microsoft Office Excel telt het aantal gegevenspunten tussen de huidige grenswaarde en de grenswaarde direct daarboven, als deze bestaat. Een waarde wordt tot een bepaalde grenswaarde gerekend als deze gelijk is aan of kleiner is dan de grenswaarden onder de laatste grenswaarde. Alle waarden kleiner dan de eerste grenswaarde en groter dan de laatste grenswaarde worden opgenomen.

  Als u het verzamelbereik weglaat, wordt er automatisch een verzameling grenswaarden gegenereerd die gelijkmatig is verdeeld tussen de minimum- en de maximumwaarden.

  Labels      Schakel dit selectievakje in als de eerste rij of kolom van het invoerbereik labels bevat. Schakel dit selectievakje uit als het invoerbereik geen labels bevat. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden automatisch gegenereerd.

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. De grootte van het uitvoerbereik wordt automatisch vastgesteld. Als de uitvoertabel bestaande gegevens dreigt te vervangen, wordt hierover een bericht weergegeven.

  Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

  Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de werkmap te plaatsen.

  Op frequentie sorteren      Schakel dit selectievakje in als u de gegevens in de uitvoertabel in volgorde van frequentie wilt weergeven, met de hoogste frequentie bovenaan. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden de gegevens op basis van de grenswaarden in oplopende volgorde weergegeven en worden de drie meest rechtse kolommen met gesorteerde gegevens weggelaten.

  Cumulatief percentage      Schakel dit selectievakje in als u de cumulatieve percentages in de uitvoertabel in een afzonderlijke kolom wilt weergeven en in het histogram door een afzonderlijke lijn wilt weergeven. Schakel dit selectievakje uit als u de cumulatieve percentages wilt weglaten.

  Grafiek maken      Schakel dit selectievakje in als u wilt dat er automatisch een grafiek wordt gegenereerd die in de uitvoertabel wordt opgenomen.

  Zwevend gemiddelde

  Het analysehulpprogramma Zwevend gemiddelde projecteert waarden in de voorspellingsperiode, op basis van de gemiddelde waarde van de variabele over een bepaald aantal voorafgaande perioden. Een zwevend gemiddelde geeft u informatie over trends die u niet krijgt als u een eenvoudig gemiddelde van alle historische gegevens berekent. U kunt dit hulpprogramma gebruiken voor verkoopprognoses, voorspellingen over de voorraadbehoefte en andere trends. Elke voorspellingswaarde is gebaseerd op de volgende formule.

  Formule voor het berekenen van zwevende gemiddelden

  waarbij:

  • N het aantal voorgaande perioden is dat in het zwevend gemiddelde wordt opgenomen.

  • AJ is de actuele waarde is op het moment j

  • FJ is de voorspellingswaarde op het moment j

   Zwevend gemiddelde dialoogvenster

   Invoerbereik      Hier typt u de celverwijzing van het gegevensbereik dat u wilt analyseren. Het bereik moet bestaan uit één kolom of rij met ten minste vier cellen met gegevens.

   Labels in de eerste rij      Schakel dit selectievakje in als de eerste rij van het invoerbereik labels bevat. Schakel dit selectievakje uit als het invoerbereik geen labels bevat. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden dan automatisch gegenereerd.

   Interval      Hier geeft u op hoeveel waarden u in het zwevend gemiddelde wilt opnemen. Het standaardinterval is 3.

   Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. Als u het selectievakje Standaardfouten inschakelt, wordt een uitvoertabel van twee kolommen gegenereerd. In de rechterkolom worden de waarden van standaardfouten weergegeven. Als er onvoldoende historische waarden beschikbaar zijn om een voorspelling te doen of een standaardfout te berekenen, wordt de foutwaarde #N/B weergegeven.

   Het invoerbereik en het resulterende uitvoerbereik moeten in hetzelfde werkblad staan. Daarom zijn de opties Nieuw werkblad en Nieuwe werkmap niet beschikbaar.

   Grafiek maken      Schakel dit selectievakje in als u wilt dat er automatisch een grafiek wordt gegenereerd die in de uitvoertabel wordt opgenomen.

   Standaardfouten      Schakel dit selectievakje in als u in de uitvoertabel een kolom wilt opnemen met de standaardfoutwaarden. Schakel dit selectievakje uit als u een uitvoertabel van één kolom wilt genereren zonder standaardfoutwaarden.

  Aselecte getallen

  Met het analysehulpprogramma Aselecte getallen wordt een bereik gevuld met onafhankelijke aselecte getallen die uit één van een aantal afzonderlijke verdelingen worden getrokken. U kunt dit hulpprogramma gebruiken om aan onderdelen van een populatie een kansverdeling toe te kennen. U kunt bijvoorbeeld een normale verdeling toekennen aan een populatie bestaande uit de lichaamslengte van personen, of een Bernoulli-verdeling van twee mogelijke waarden aan de populatie bestaande uit de uitkomsten van een 'kruis-of-munt'-proef.

  Willekeurig getal generatie-dialoogvenster

  Aantal variabelen      Hier typt u hoeveel kolommen met waarden in de uitvoertabel moeten worden opgenomen. Als u het aantal variabelen niet opgeeft, worden alle kolommen in het door u opgegeven uitvoerbereik gevuld.

  Aantal aselecte getallen      Hier typt u hoeveel gegevenspunten moeten worden weergegeven. Ieder gegevenspunt wordt in een rij in de uitvoertabel geplaatst. Als u het aantal aselecte getallen niet opgeeft, worden alle rijen in het door u opgegeven uitvoerbereik gevuld.

  Verdelingstype      Hier klikt u op de verdelingsmethode die u wilt gebruiken om aselecte waarden te maken.

  Uniforme verdeling      Deze verdeling wordt gekenmerkt door boven- en ondergrenzen. Variabelen worden met een gelijke kans getrokken uit alle waarden in het bereik. Meestal wordt een uniforme verdeling toegepast met het bereik 0...1.

  Normale verdeling      Deze verdeling wordt gekenmerkt door een gemiddelde en een standaarddeviatie. Gewoonlijk wordt voor de standaard normale verdeling een gemiddelde van 0 en een standaarddeviatie van 1 toegepast.

  Bernoulli-verdeling      Deze verdeling wordt gekenmerkt door de kans op succes bij een gegeven experiment. Aselecte variabelen in een Bernoulli-verdeling hebben de waarde 0 of 1. U kunt bijvoorbeeld een aselecte variabele trekken uit het bereik 0...1. Als de variabele kleiner dan of gelijk aan de kans op succes is, wordt aan de aselecte variabele in de Bernoulli-verdeling de waarde 1 toegekend, anders krijgt deze de waarde 0.

  Binomiale verdeling      Deze verdeling wordt gekenmerkt door de kans op succes bij een aantal experimenten. U kunt bijvoorbeeld voor een aantal experimenten aselecte Bernoulli-variabelen genereren. De som van die variabelen is een binomiale aselecte variabele.

  Poisson-verdeling      Deze verdeling wordt gekenmerkt door de waarde lambda, die gelijk is aan 1/gemiddelde. De Poisson-verdeling wordt vaak gebruikt om het aantal gebeurtenissen dat per tijdseenheid plaatsvindt aan te geven, bijvoorbeeld het gemiddelde tempo waarin auto's een tolhuisje passeren.

  Patroonmatige verdeling      Deze verdeling wordt gekenmerkt door een onder- en een bovengrens, een stap, de mate van herhaling voor de waarden en de mate van herhaling voor de reeks.

  Discrete verdeling      Deze verdeling wordt gekenmerkt door een waarde en het daarbij behorende kansbereik. Het bereik moet twee kolommen bevatten: in de linkerkolom staan de waarden en in de rechterkolom de kansen die horen bij de waarde in die rij. De som van de kansen moet gelijk aan 1 zijn.

  Parameters      Hier geeft u de waarden op die de geselecteerde verdeling karakteriseren.

  Aselecte waarde maken      Hier typt u een optionele waarde op basis waarvan aselecte getallen worden gegenereerd. U kunt deze waarde later opnieuw gebruiken om dezelfde aselecte getallen te genereren.

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. De grootte van het uitvoerbereik wordt automatisch vastgesteld. Als de uitvoertabel bestaande gegevens dreigt te vervangen, wordt hierover een bericht weergegeven.

  Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

  Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de werkmap te plaatsen.

  Rang en percentiel

  Met het analysehulpprogramma Rang en percentiel wordt een tabel gegenereerd met voor elke waarde in een gegevensverzameling de rangwaarde en de percentiele waarde. U kunt dit hulpprogramma gebruiken om de relatieve positie van waarden in een gegevensverzameling te analyseren. Dit hulpprogramma gebruikt de werkbladfuncties RANG en PERCENT.RANG. RANG houdt geen rekening met identieke waarden. Als u rekening wilt houden met identieke waarden, gebruikt u de werkbladfunctie RANG in combinatie met de correctiefactor die in het Help-bestand van RANG wordt voorgesteld.

  Dialoogvenster rang en percentiel

  Invoerbereik      Hier typt u de celverwijzing van het gegevensbereik dat u wilt analyseren.

  Groeperen per      Klik op Rij of Kolom om aan te geven of de gegevens in het invoerbereik in rijen of kolommen zijn gerangschikt.

  Labels in de eerste rij/Labels in de eerste kolom     Als u op Kolommen klikt en de eerste rij van het invoerbereik labels bevat, schakelt u het selectievakje Labels in de eerste rij in. Als u op Rijen klikt en de eerste kolom van het invoerbereik labels bevat, schakelt u het selectievakje Labels in de eerste kolom in. Schakel dit selectievakje uit als het invoerbereik geen labels bevat. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden dan automatisch gegenereerd.

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. Voor elke gegevensverzameling in het invoerbereik wordt een afzonderlijke uitvoertabel gemaakt. Elke uitvoertabel bevat vier kolommen: één voor het nummer, één voor de waarde, één voor de rangwaarde en één voor de percentiele waarde van het gegevenspunt. Elke uitvoertabel wordt in oplopende rangvolgorde gesorteerd.

  Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

  Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de werkmap te plaatsen.

  Regressie

  Met het hulpprogramma Regressie wordt een lineaire regressieanalyse uitgevoerd met behulp van de methode "kleinste kwadraten" om een lijn door een verzameling gegevens uit te zetten. Bij deze analyse wordt met de methode van de kleinste kwadraten een lijn getrokken door de verzameling waarnemingen. Regressie wordt vaak toegepast om te analyseren hoe een enkele afhankelijke variabele wordt beïnvloed door de waarde van een of meer onafhankelijke variabelen.

  Het hulpprogramma Regressie maakt gebruik van de werkbladfunctie LIJNSCH.

  Dialoogvenster regressie

  Invoerbereik Y      Hier typt u de verwijzing voor het bereik met afhankelijke gegevens. Het bereik moet bestaan uit één kolom met gegevens.

  Invoerbereik X      Hier typt u de verwijzing voor het bereik met onafhankelijke gegevens. De onafhankelijke variabelen uit dit bereik worden van links naar rechts in oplopende volgorde gesorteerd. Het maximum aantal onafhankelijke variabelen is 16.

  Labels      Schakel dit selectievakje in als de eerste rij of kolom van het invoerbereik labels bevat. Schakel dit selectievakje uit als het invoerbereik geen labels bevat. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden dan automatisch gegenereerd.

  Betrouwbaarheidsniveau      Schakel dit selectievakje in als u een extra niveau aan het overzicht van de uitvoertabel wilt toevoegen. Typ vervolgens in het vak het gewenste betrouwbaarheidsniveau dat u naast het standaardniveau van 95% op de regressie wilt toepassen.

  Door oorsprong      Schakel dit selectievakje in als u de regressielijn door de oorsprong wilt laten lopen.

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. Houd rekening met ten minste zeven kolommen voor het overzicht van de uitvoertabel. In dit overzicht wordt het volgende weergegeven: een variantie-analysetabel, coëfficiënten, de geschatte standaardfout y, r2-waarden, het aantal waarnemingen en de standaardfout van de coëfficiënten.

  Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

  Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de werkmap te plaatsen.

  Storingen      Schakel dit selectievakje in als u storingen wilt opnemen in de uitvoertabel voor storingswaarden.

  Standaardstoringen      Schakel dit selectievakje in als u gestandaardiseerde storingen wilt opnemen in de uitvoertabel voor storingswaarden.

  Grafiek voor storingen      Schakel dit selectievakje in als u een grafiek wilt genereren voor iedere onafhankelijke variabele, uitgezet tegen de storingswaarde.

  Grafiek voor lijnen      Schakel dit selectievakje in als u een grafiek wilt genereren van de voorspelde waarden, uitgezet tegen de waargenomen waarden.

  Grafiek met kanswaarden      Schakel dit selectievakje in als u een grafiek wilt genereren met de normale kansverdeling.

  Steekproeven

  Met het analysehulpprogramma Steekproef wordt een steekproef uit een populatie genomen, waarbij het invoerbereik als een populatie wordt beschouwd. Als de populatie te groot is om te verwerken of in een grafiek weer te geven, kunt u gebruikmaken van een representatieve steekproef. Bovendien kunt u, als het invoerbereik periodieke gegevens bevat, een steekproef nemen die alleen waarden bevat uit een bepaald deel van de cyclus. Als het invoerbereik bijvoorbeeld kwartaalcijfers bevat, worden bij een steekproef met een periodiek van 4 de waarden uit hetzelfde kwartaal in de uitvoertabel geplaatst.

  Dialoogvenster steekproeven

  Invoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor het gegevensbereik met de waarden van de populatie waarvan u een steekproef wilt nemen. Eerst worden steekproeven uit de eerste kolom genomen, vervolgens uit de tweede kolom, enzovoort.

  Labels      Schakel dit selectievakje in als de eerste rij of kolom van het invoerbereik labels bevat. Schakel dit selectievakje uit als het invoerbereik geen labels bevat. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden dan automatisch gegenereerd.

  Methode      Klik op Periodiek of Aselect om het gewenste steekproefinterval aan te geven.

  Periode      Hier geeft u het periode-interval op waarmee u het nemen van de steekproeven wilt uitvoeren voor de periode. De waarde voor de eerste periode en de waarden voor alle daaropvolgende perioden worden uit het invoerbereik naar de uitvoerkolom gekopieerd. Het nemen van de steekproeven is voltooid wanneer het einde van het invoerbereik is bereikt.

  Steekproefgrootte      Hier geeft u op hoeveel aselecte waarden in de uitvoerkolom moeten worden opgenomen. Iedere waarde wordt in een willekeurige plaats in het invoerbereik genomen en ieder getal kan meer dan eens worden geselecteerd.

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. De gegevens worden in één kolom onder deze cel geplaatst. Als u het selectievakje Periodiek hebt ingeschakeld, is het aantal waarden in de uitvoertabel gelijk aan het aantal waarden in het invoerbereik, gedeeld door het steekproefinterval. Als u het selectievakje Aselect hebt ingeschakeld, is het aantal waarden in de uitvoertabel gelijk aan het aantal steekproeven.

  Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

  Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de werkmap te plaatsen.

  t-toets

  De hulpprogramma's voor T-toets met twee gepaarde steekproeven testen of de populatiegemiddelden van elke steekproef gelijk zijn. De drie hulpprogramma's gaan uit van verschillende veronderstellingen: dat de populatievarianties gelijk zijn, dat de populatievarianties niet gelijk zijn, en dat de twee steekproeven voor en na behandeling waarnemingen weergeven over dezelfde onderdelen.

  Voor alle drie onderstaande hulpprogramma's wordt een toetsingsgrootheid t berekend en weergegeven als 't Stat' in de uitvoertabellen. Afhankelijk van de gegevens kan deze waarde, t, negatief of niet-negatief zijn. Uitgaande van gelijke onderliggende populatiegemiddelden, als t < 0, geeft 'P(T <= t) eenzijdig' de kans dat een waarde van de toetsingsgrootheid t wordt waargenomen die negatiever is dan t. Als t >=0, geeft 'P(T <= t) eenzijdig' de kans dat een waarde van de toetsingsgrootheid t wordt waargenomen die positiever is dan t. 'Eenzijdige kritische t-waarde' geeft de grenswaarde waarbij de kans een waarde van de toetsingsgrootheid t groter dan of gelijk aan 'eenzijdige kritische t-waarde' waar te nemen, gelijk is aan Alfa.

  'P(T <= t) tweezijdig' geeft de kans dat een waarde van toetsingsgrootheid t wordt geobserveerd die groter is in absolute waarde dan t. 'Tweezijdige kritische P-waarde' geeft de grenswaarde waarbij de kans van een waargenomen toetsingsgrootheid t groter in absolute waarde dan 'tweezijdige kritische P-waarde' gelijk is aan Alfa.

  T-toets: twee gepaarde steekproeven voor gemiddelden

  T-toets: twee gepaarde steekproeven voor gemiddelden. Een gepaarde toets wordt toegepast wanneer er sprake is van een natuurlijke gepaardheid van waarnemingen in de steekproeven, bijvoorbeeld wanneer een steekproefgroep zowel voor als na een experiment wordt getoetst. Met deze variant van de T-toets voert u een gepaarde T-toets uit op twee steekproeven om vast te stellen of het waarschijnlijk is dat waarnemingen die zijn gedaan voor een behandeling en waarnemingen die zijn gedaan na een behandeling behoren tot verdelingen met gelijke populatiegemiddelden. Er wordt bij deze T-toetsvariant niet van uitgegaan dat de varianties van beide populaties gelijk zijn.

  Opmerking: Dit hulpprogramma geeft als resultaat onder meer de gepaarde variantie aan, een maat voor de spreiding van gegevens om het gemiddelde, die wordt afgeleid uit de volgende formule:

  Formule voor het berekenen van gepaarde variantie

  t-toets: twee gepaarde steekproeven voor gemiddelden-dialoogvenster

  Variabelenbereik 1      Hier typt u de celverwijzing voor het eerste gegevensbereik dat u wilt analyseren. Het bereik moet bestaan uit één kolom of rij met hetzelfde aantal gegevenspunten als het tweede bereik.

  Variabelenbereik 2      Hier typt u de celverwijzing voor het tweede gegevensbereik dat u wilt analyseren. Het bereik moet bestaan uit één kolom of rij met hetzelfde aantal gegevenspunten als het eerste bereik.

  Schatting verschil tussen gemiddelden      Hier typt u het getal dat het verschil in steekproefgemiddelden aangeeft. Als u de waarde 0 (nul) opgeeft, wordt verondersteld dat de steekproefgemiddelden gelijk zijn.

  Labels      Schakel dit selectievakje in als de eerste rij of kolom van het invoerbereik labels bevat. Schakel dit selectievakje uit als het invoerbereik geen labels bevat. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden door Microsoft Office Excel automatisch gegenereerd.

  Alfa      Hier typt u het betrouwbaarheidsniveau voor de toets. Deze waarde moet tussen 0 en 1 liggen. Het alfaniveau is een significantieniveau dat wordt gerelateerd aan de waarschijnlijkheid van een fout van type I (het verwerpen van een hypothese die waar is).

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. De grootte van het uitvoerbereik wordt automatisch vastgesteld. Als de uitvoertabel bestaande gegevens dreigt te vervangen, wordt hierover een bericht weergegeven.

  Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

  Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de werkmap te plaatsen.

  T-toets: twee gepaarde steekproeven met gelijke varianties

  Met dit analysehulpprogramma voert u een T-toets uit op twee steekproeven. In deze toets wordt ervan uitgegaan dat de twee gegevensverzamelingen behoren tot verdelingen met gelijke varianties. De toets wordt daarom ook wel een homoscedastische T-toets genoemd. Met deze T-toets kunt u vaststellen of het waarschijnlijk is dat de twee steekproeven behoren tot verdelingen met gelijke populatiegemiddelden.

  t-toets: twee gepaarde steekproeven met gelijke varianties-dialoogvenster

  Variabelenbereik 1      Hier typt u de celverwijzing voor het eerste gegevensbereik dat u wilt analyseren. Het bereik moet bestaan uit één kolom of rij met gegevens.

  Variabelenbereik 2      Hier typt u de celverwijzing voor het tweede gegevensbereik dat u wilt analyseren. Het bereik moet bestaan uit één kolom of rij met gegevens.

  Schatting verschil tussen gemiddelden      Hier typt u het getal dat het verschil in steekproefgemiddelden aangeeft. Als u de waarde 0 (nul) opgeeft, wordt verondersteld dat de steekproefgemiddelden gelijk zijn.

  Labels      Schakel dit selectievakje in als de eerste rij of kolom van het invoerbereik labels bevat. Schakel dit selectievakje uit als het invoerbereik geen labels bevat. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden door Microsoft Office Excel automatisch gegenereerd.

  Alfa      Hier typt u het betrouwbaarheidsniveau voor de toets. Deze waarde moet tussen 0 en 1 liggen. Het alfaniveau is een significantieniveau dat wordt gerelateerd aan de waarschijnlijkheid van een fout van type I (het verwerpen van een hypothese die waar is).

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. De grootte van het uitvoerbereik wordt automatisch vastgesteld. Als de uitvoertabel bestaande gegevens dreigt te vervangen, wordt hierover een bericht weergegeven.

  Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

  Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de werkmap te plaatsen.

  T-toets: twee gepaarde steekproeven met ongelijke varianties

  Met dit analysehulpprogramma voert u een T-toets uit op twee steekproeven. Bij deze variant van de T-toets wordt ervan uitgegaan dat de twee gegevensverzamelingen behoren tot verdelingen met ongelijke varianties. Deze toets wordt daarom ook wel een heteroscedastische T-toets genoemd. Net als bij de eerder besproken T-toets met twee gepaarde steekproeven met gelijke varianties kunt met deze T-toets vaststellen of het waarschijnlijk is dat de twee steekproeven behoren tot verdelingen met gelijke populatiegemiddelden. Gebruik deze toets als er sprake is van verschillende onderdelen in de twee steekproeven. Gebruik de gepaarde toets in het volgende voorbeeld als er sprake is van één verzameling onderdelen en de twee steekproeven gegevens hebben voor elk onderdeel voor en na een behandeling.

  De volgende formule wordt gebruikt om de statistische waarde t vast te stellen.

  Formule voor het berekenen van de waarde t

  Met de volgende formule worden de vrijheidgraden, vg, berekend. Aangezien de uitkomst van de berekening meestal geen geheel getal is, wordt de waarde van vg afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal om een kritische waarde uit de tabel t te verkrijgen. De Excel-werkbladfunctie T.TOETS gebruikt de berekende vg-waarde zonder afronding omdat het mogelijk is een waarde voor T.TOETS te berekenen met een vg-waarde die geen geheel getal is. Vanwege deze verschillen bij het bepalen van de vrijheidsgraden, zullen de uitkomsten van T.TOETS en dit hulpprogramma verschillend zijn als er sprake is van ongelijk varianties.

  Formule voor het benaderen van vrijheidsgraden

  t-toets: twee gepaarde steekproeven met ongelijke varianties-dialoogvenster

  Variabelenbereik 1      Hier typt u de celverwijzing voor het eerste gegevensbereik dat u wilt analyseren. Het bereik moet bestaan uit één kolom of rij met gegevens.

  Variabelenbereik 2      Hier typt u de celverwijzing voor het tweede gegevensbereik dat u wilt analyseren. Het bereik moet bestaan uit één kolom of rij met gegevens.

  Schatting verschil tussen gemiddelden      Hier typt u het getal dat het verschil in steekproefgemiddelden aangeeft. Als u de waarde 0 (nul) opgeeft, wordt verondersteld dat de steekproefgemiddelden gelijk zijn.

  Labels      Schakel dit selectievakje in als de eerste rij of kolom van het invoerbereik labels bevat. Schakel dit selectievakje uit als het invoerbereik geen labels bevat. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden door Microsoft Office Excel automatisch gegenereerd.

  Alfa      Hier typt u het betrouwbaarheidsniveau voor de toets. Deze waarde moet tussen 0 en 1 liggen. Het alfaniveau is een significantieniveau dat wordt gerelateerd aan de waarschijnlijkheid van een fout van type I (het verwerpen van een hypothese die waar is).

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. De grootte van het uitvoerbereik wordt automatisch vastgesteld. Als de uitvoertabel bestaande gegevens dreigt te vervangen, wordt hierover een bericht weergegeven.

  Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

  Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de werkmap te plaatsen.

  z-toets

  Met het analysehulpprogramma Z-toets: twee steekproeven voor gemiddelden wordt een Z-toets uitgevoerd op de gemiddelden van twee steekproeven met bekende varianties. Dit hulpprogramma wordt gebruikt om de null-hypothese dat er geen verschil is tussen twee populatiegemiddelden te toetsen in vergelijking tot een- of tweezijdige alternatieve hypothesen.

  Wanneer u het hulpprogramma Z-toets gebruikt, is het van belang de uitvoer goed te begrijpen. 'P(Z <= z) eenzijdig' is in feite P(Z >= ABS(z)), de kans van een z-waarde verder van 0 in dezelfde richting als de waargenomen z-waarde wanneer er geen verschil is tussen de populatiegemiddelden. 'P(Z <= z) tweezijdig' is in feite P(Z >= ABS(z) of Z <= -ABS(z)), de kans van een z-waarde verder van 0 in een van beide richtingen dan de waargenomen z-waarde wanneer er geen verschil is tussen de populatiegemiddelden. De tweezijdige uitkomst is niet meer dan de eenzijdige uitkomst vermenigvuldigd met 2. Het hulpprogramma Z-toets kan ook worden gebruikt wanneer de null-hypothese is dat er een specifieke niet-nulwaarde is voor het verschil tussen de twee populatiegemiddelden.

  z-toets: twee steekproeven voor gemiddelden-dialoogvenster

  Variabelenbereik 1      Hier typt u de celverwijzing voor het eerste gegevensbereik dat u wilt analyseren. Het bereik moet bestaan uit één kolom of rij met gegevens.

  Variabelenbereik 2      Hier typt u de celverwijzing voor het tweede gegevensbereik dat u wilt analyseren. Het bereik moet bestaan uit één kolom of rij met gegevens.

  Schatting verschil tussen gemiddelden      Hier typt u het getal dat het verschil in steekproefgemiddelden aangeeft. Als u de waarde 0 (nul) opgeeft, wordt verondersteld dat de steekproefgemiddelden gelijk zijn.

  Variantie van variabele 1 (bekend)      Hier geeft u de bekende populatievariantie op voor het invoerbereik van variabele 1.

  Variantie van variabele 2 (bekend)      Hier geeft u de bekende populatievariantie op voor het invoerbereik van variabele 2.

  Labels      Schakel dit selectievakje in als de eerste rij of kolom van het invoerbereik labels bevat. Schakel dit selectievakje uit als het invoerbereik geen labels bevat. De juiste gegevenslabels voor de uitvoertabel worden door Microsoft Office Excel automatisch gegenereerd.

  Alfa      Hier typt u het betrouwbaarheidsniveau voor de toets. Deze waarde moet tussen 0 en 1 liggen. Het alfaniveau is een significantieniveau dat wordt gerelateerd aan de waarschijnlijkheid van een fout van type I (het verwerpen van een hypothese die waar is).

  Uitvoerbereik      Hier typt u de verwijzing voor de cel in de linkerbovenhoek van de uitvoertabel. De grootte van het uitvoerbereik wordt automatisch vastgesteld. Als de uitvoertabel bestaande gegevens dreigt te vervangen, wordt hierover een bericht weergegeven.

  Nieuw werkblad      Klik hierop als u een nieuw werkblad in de huidige werkmap wilt invoegen en het resultaat vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad wilt plakken. Typ een naam voor het nieuwe werkblad in het vak naast het keuzerondje.

  Nieuwe werkmap      Klik hierop om een nieuwe werkmap te maken en het resultaat op een nieuw werkblad in de werkmap te plaatsen.

  Notities: 

  • De functies voor gegevensanalyse kunnen slechts in één werkblad tegelijk worden gebruikt. Als u gegevens in gegroepeerde werkbladen analyseert, wordt het resultaat in het eerste werkblad weergegeven en worden in de overige werkbladen lege, opgemaakte tabellen weergegeven. Als u de gegevensanalyse ook in de overige werkbladen wilt toepassen, moet u het analysehulpprogramma op elk werkblad opnieuw toepassen.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×