Gegevens van een gebruiker verzamelen in een werkstroom

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u een werkstroom ontwerpt, wilt u vaak gegevens verzamelen van een deelnemer in die werkstroom, en die gegevens vervolgens gebruiken om verdere beslissingen te nemen. Stel u wilt een werkstroom maken waarin een deelnemer wordt gevraagd een document te bekijken. De volgende actie die door de werkstroom moet worden uitgevoerd, wilt u laten afhangen van de vraag of de deelnemer het document goedkeurt of afkeurt.

Stroomdiagram met vertakkingen op basis van de reactie van de gebruiker

Hiertoe voegt u de actie Gegevens verzamelen van een gebruiker toe aan uw werkstroom. Met deze actie wordt aan een deelnemer een taak toegewezen waarin de deelnemer wordt gevraagd bepaalde gegevens in te voeren in een aangepast taakformulier. De gegevens uit het aangepaste taakformulier worden opgeslagen in een item in de lijst met taken. De opgeslagen gegevens worden op een beslissingspunt in een latere stap opgehaald en geëvalueerd om te bepalen welke tak vervolgens moet worden uitgevoerd.

In dit artikel wordt beschreven hoe u gegevens verzamelt van een werkstroomdeelnemer en hoe u die gegevens vervolgens in de werkstroom gebruikt als basis voor verdere beslissingen.

In dit artikel

Welke actie moet ik gebruiken voor een taak maken?

Wat is een aangepast taakformulier?

Wat is een lijstitem-ID?

Stap 1: Gegevens verzamelen van een gebruiker

Stap 2: Een Werkstroomvariabele instellen

Stap 3: Gebruik de variabele beslissingen

Naslagkaart: een overzicht van de stappen

Welke actie moet ik gebruiken om een taak te maken?

Interactie tussen een werkstroom en deelnemers in die werkstroom vindt voornamelijk plaats door middel van taken. Als u wilt dat mensen door een werkstroom wordt gevraagd bepaalde dingen te doen of informatie in te voeren, kunt u door de werkstroom een taak laten maken en toewijzen. Elke keer wanneer een werkstroom een taak toewijst, wordt de werkstroom vervolgens onderbroken totdat die taak is voltooid. De werkstroom wordt pas hervat wanneer een deelnemer in het taakformulier op de knop Taak voltooien klikt.

Er zijn drie verschillende acties waarmee een taak wordt gemaakt en elke actie is bedoeld voor een bepaald soort situatie:

 • Gegevens verzamelen van een gebruiker     Met deze actie wordt een taak toegewezen aan één gebruiker of groep en wordt de unieke id geretourneerd van het taakitem waarmee de antwoorden van de gebruiker worden opgeslagen, zodat deze gegevens later door de werkstroom kunnen worden opgezocht aan de hand van de id. Bij deze actie gebruikt u de wizard Aangepaste taak om een aangepast taakformulier te ontwerpen waarin de gewenste gegevens worden verzameld. Met deze actie wordt een taak gemaakt die alleen aan een enkele gebruiker of groep kan worden toegewezen. Als u deze taak aan een groep toewijst, ontvangt elk lid van de groep een melding van de taak. Er wordt echter slechts één taakitem gemaakt en de werkstroom wordt alleen onderbroken totdat de eerste persoon die reageert, de taak heeft voltooid.

 • Een formulier aan een groep toewijzen     Deze actie in een formulier aan een of meer gebruikers wordt toegewezen en vervolgens de antwoorden wordt opgeslagen als waarden in de lijst taken. In tegenstelling tot de vorige actie, kunt deze actie toewijzen een taak afzonderlijk aan meerdere personen en de werkstroom pauzeert totdat alle personen die hun taak is voltooid voordat deze weer. Ook in tegenstelling tot de vorige actie resulteert deze actie niet in de ID van de taakitem naar een of meer van de antwoorden, zodat de werkstroom niet opzoeken en deze informatie later als basis gebruiken voor vergelijkingen of beslissingen zetten. Met deze actie in gebruik u ook de Wizard aangepaste taak maken van een aangepast taakformulier. Zie het artikel een formulier aan een groep in een werkstroom voor het toewijzenvoor meer informatie.

 • Een taakitem toewijzen     In tegenstelling tot de andere twee Taakacties maakt u deze actie in een taakformulier heeft geen formuliervelden invullen, maar in plaats daarvan gebruikt een formulier waar de gebruiker gewoon Voltooid taak op een knop klikt wanneer de taak is voltooid. Deze taak kan worden toegewezen afzonderlijk naar meerdere personen en de werkstroom worden onderbroken totdat alle personen die hun taak als voltooid markeert. Deze actie niet de ID van het taakitem weer, en eigenlijk niet hoeft te omdat de taak verzamelt alle informatie die u mogelijk wilt later verwijzen. Zie het artikel een taakitem toewijzen in een werkstroomvoor meer informatie.

In de volgende tabel wordt deze informatie samengevat.

Actie

Hiermee wordt de taak-id voor werkstroomzoekacties geretourneerd.

Hiermee worden meerdere taken gemaakt.

Hiermee kunt u velden definiëren op het taakformulier.

Gegevens verzamelen van een gebruiker

Ja

Nee

Ja

Een formulier aan een groep toewijzen

Nee

Ja

Ja

Een taakitem toewijzen

Nee

Ja

Nee

Bovendien gelden verschillende beperkingen voor alle drie de taakacties:

 • Wanneer door een werkstroom een taak wordt toegewezen aan een groep die door één alias of adres wordt geïdentificeerd, wordt door de werkstroom slechts één taakitem gemaakt, dat vervolgens door de hele groep wordt gedeeld. Ieder lid van de groep kan het taakformulier bewerken en op de knop Taak voltooid klikken. Als u aan meerdere gebruikers individuele taken wilt toewijzen (alleen mogelijk met de actie Een formulier aan een groep toewijzen of Een taakitem toewijzen), geeft u elke gebruiker afzonderlijk op in het dialoogvenster Gebruikers selecteren.

 • Alle taken die door een afzonderlijke werkstroomactie zijn toegewezen, moeten zijn voltooid voordat de werkstroom kan worden hervat. Als door de werkstroom bijvoorbeeld aan zes deelnemers individuele taken worden toegewezen, kunt u niet instellen dat de werkstroom moet worden hervat nadat slechts drie van de zes taken zijn voltooid.

 • Nadat een taak door de werkstroom aan een deelnemer is toegewezen, kan die taak niet worden overgedragen aan een andere deelnemer (bijvoorbeeld door taakoverdracht, doorsturen, enzovoort). Iedereen met het standaardmachtigingsniveau Bijdragen voor de lijst met taken kan het taakitem echter bewerken en er op die manier voor zorgen dat de werkstroom wordt hervat.

 • Elke taak kan slechts eenmaal worden gebruikt door een werkstroom. Nadat u een taak hebt gemaakt met de wizard Aangepaste taak, kan die taak later niet opnieuw worden gebruikt in de werkstroom. U kunt een andere taak maken die dezelfde functie heeft, maar de naam van die taak moet dan verschillend en uniek zijn.

Naar boven

Wat is een aangepast taakformulier?

Telkens wanneer u een van de drie taakacties gebruikt om een taak te maken, wordt door Microsoft Office SharePoint Designer 2007 automatisch een aangepast taakformulier voor die taak gegenereerd. Het aangepaste taakformulier is de pagina die aan de werkstroomdeelnemer wordt gepresenteerd wanneer deze de taak in de browser bewerkt.

Wanneer u een taak maakt met behulp van de actie Een formulier aan een groep toewijzen of Gegevens verzamelen van een gebruiker, kan het aangepaste taakformulier zoveel velden bevatten als u maar wilt. In dit voorbeeld wordt de gebruiker gevraagd gegevens in te voeren in één veld, met de naam Revisiestatus.

Aangepast taakformulier in browser

Het aangepaste taakformulier wordt in Office SharePoint Designer 2007 als een ASPX-pagina weergegeven in de map voor die werkstroom. De bestandsnaam van het aangepaste taakformulier correspondeert met de naam die u in de wizard Aangepast formulier hebt opgegeven voor de taak.

Aangepast taakformulier in mappenlijst

Aangepaste taakformulieren worden gekoppeld aan de standaardbasispagina van de site en bevatten een webonderdeel Gegevensformulier voor interactie met de werkstroom. De lay-out en het uiterlijk van het aangepaste taakformulier kunnen worden aangepast. U kunt bijvoorbeeld een andere basispagina toevoegen of de stijlen wijzigen. Als u echter wilt wijzigen welke velden op het formulier worden weergegeven, moet u de wizard Aangepaste taak in de werkstroomontwerper gebruiken. U kunt de formuliervelden niet wijzigen door het webonderdeel Gegevensformulier rechtstreeks te bewerken. Andere wijzigingen die u aanbrengt in het webonderdeel Gegevensformulier (met betrekking tot de presentatie, niet de functionaliteit), gaan verloren wanneer de werkstroom opnieuw wordt gecompileerd. Aanpassingen aan de rest van de pagina blijven behouden.

Als u de velden op het aangepaste taakformulier wilt wijzigen, moet u de werkstroom openen in Office SharePoint Designer 2007 (menu Bestand, opdracht Werkstroom openen). Wanneer u de werkstroom opent en de taak bewerkt met behulp van de wizard Aangepaste taak, ziet u de volgende waarschuwing.

Waarschuwingsbericht

Als u het aangepaste taakformulier wijzigt en de werkstroom opnieuw compileert, wordt het nieuwe formulier gebruikt door alle exemplaren van de werkstroom die op dat moment worden uitgevoerd. Als u velden verwijdert of wijzigt (bijvoorbeeld door het type of de naam te wijzigen), treedt er een werkstroomfout op als de actieve exemplaren van de werkstroom verwijzen naar gegevens die anders zijn dan verwacht. Een actieve werkstroom kan bijvoorbeeld een opzoekactie uitvoeren en verwachten dat een veld gegevens bevat (niet leeg is), terwijl dat veld nu leeg is, of het type van het veld is gewijzigd. Het is daarom belangrijk geen wijzigingen aan te brengen waarmee formuliervelden waarnaar mogelijk wordt verwezen door actieve werkstroomexemplaren, worden verwijderd, worden hernoemd of anderszins worden veranderd.

Elke keer wanneer u een van de drie taakacties gebruikt om een taak te maken, wordt door Office SharePoint Designer 2007 behalve het aangepaste taakformulier automatisch een inhoudstype voor die taak gemaakt in de lijst met taken. Het inhoudstype bepaalt de beschikbare velden en de notatie die door deze velden wordt gebruikt, zoals u die hebt opgegeven in de wizard Aangepaste taak. De naam van het inhoudstype komt overeen met de naam die u voor de taak hebt opgegeven in de wizard Aangepast formulier. Als u bijvoorbeeld een taak met de naam 'Document bekijken' maakt, ziet u een inhoudstype met die naam op de pagina Instellingen van de lijst met taken.

Inhoudstype van taak in de browser

We raden u aan inhoudstypen in een werkstroom alleen te wijzigen door de werkstroom te openen in Office SharePoint Designer 2007 en niet door de kolommen of andere instellingen voor het inhoudstype in de browser te wijzigen. Wanneer het inhoudstype in de browser wordt gewijzigd, kan de koppeling met het bijbehorende taakformulier worden verbroken.

Naar boven

Wat is een lijstitem-id?

Een lijstitem-id is een uniek rijnummer. Wanneer een werkstroomdeelnemer in het aangepaste taakformulier op Taak voltooien of Concept opslaan klikt, worden de gegevens die in het formulier zijn ingediend, opgeslagen in een item in de lijst met taken. De kolommen worden gedefinieerd door het inhoudstype voor die taak en de lijstitem-id geeft een specifiek item (een rij) aan. Elk item in de lijst met taken (of een andere lijst of bibliotheek) heeft een unieke id. U kunt de kolom met id's in de browser toevoegen aan elke weergave van een lijst of bibliotheek.

kolom met id's toegevoegd aan standaardweergave

Wanneer u een lijstitem op een pagina in de browser bekijkt, bijvoorbeeld wanneer u op Eigenschappen weergeven klikt om de itemdetails in DispForm.aspx te bekijken, wordt de id van dat lijstitem in de URL weergegeven als een deel van de querytekenreeks. Alle standaard-SharePoint-formulieren hebben een id-parameter in de querytekenreeks in de URL.

lijstitem-id die is gemarkeerd in de url van een taakitem

Wanneer door een werkstroom de actie Gegevens verzamelen van een gebruiker wordt uitgevoerd, wordt door de werkstroom één taak gemaakt en wordt de lijstitem-id van die taak opgeslagen in een variabele. De werkstroom kan die variabele later opnieuw gebruiken om dat specifieke taakitem op te zoeken.

Naar boven

Stap 1: gegevens van een gebruiker verzamelen

Eerst wilt u met de actie Gegevens verzamelen van een gebruiker het aangepaste taakformulier maken, de taak toewijzen aan één gebruiker of groep en vervolgens de id van het taakitem in een variabele opslaan. De taakitem-id wordt later door de werkstroom gebruikt om de waarden op te zoeken die door de gebruiker in het taakformulier zijn ingediend.

In dit voorbeeld worden door uw team documenten geüpload naar een bibliotheek met de naam 'Documenten voor revisie'. Wanneer een document wordt toegevoegd aan de bibliotheek, maakt de werkstroom een taak met de naam 'Document bekijken'. De persoon aan wie die taak wordt toegewezen, moet bij het bewerken van de taak een van de volgende twee opties kiezen in een vervolgkeuzelijst: Goedgekeurd of Geweigerd.

Opmerking : Deze werkstroom is een aangepaste goedkeuringswerkstroom. Deze gebruikt echter niet de functie Goedkeuring van de inhoud in Windows SharePoint Services en wijzigt ook niet de waarde van het veld Goedkeuringsstatus van het document. De functie Goedkeuring van de inhoud in Windows SharePoint Services gaat uit van twee verschillende machtigingsniveaus: één niveau zonder de machtiging Items goedkeuren (voor mensen die inhoud ter goedkeuring indienen) en een tweede niveau dat wel over de machtiging Items goedkeuren beschikt (voor mensen die inhoud goedkeuren). Een werkstroom die wordt ontworpen in Office SharePoint Designer 2007 heeft echter altijd het machtigingsniveau van de persoon die de werkstroom heeft gestart. Als iemand die niet beschikt over de machtiging Items goedkeuren, een aangepaste werkstroom start die probeert het veld Goedkeuringsstatus van het huidige item bij te werken, zal die werkstroom stoppen omdat degene die de werkstroom heeft gestart, niet gemachtigd is om items goed te keuren.

 1. Plaats de aanwijzer op Nieuw in het menu Bestand en klik vervolgens op Werkstroom.

 2. Geef op de eerste pagina van de werkstroomontwerpereen naam op voor de werkstroom, kies de lijst of bibliotheek waaraan de werkstroom wordt gekoppeld en schakel vervolgens de selectievakjes in voor de gewenste startopties.

  eerste pagina van de workflowontwerper

 3. Klik op Volgende.

 4. Klik op Acties en klik vervolgens op Gegevens verzamelen van een gebruiker.

  Als deze actie niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op Meer acties om de volledige lijst weer te geven.

 5. Klik in de actie op gegevens.

 6. Klik op de eerste pagina van de wizard Aangepaste taak op Volgende.

 7. Typ een naam voor deze taak in het vak Naam.

  Opmerking : De naam van de taak moet uniek zijn in de huidige site.

 8. Typ in het vak Beschrijving algemene instructies voor de ontvanger van de taak.

  Deze beschrijving wordt boven aan het aangepaste taakformulier weergegeven. Geef hier de instructies op die door de werkstroomdeelnemer moeten worden gelezen, niet alleen een algemene beschrijving.

  Tweede pagina van de wizard Aangepaste taak

 9. Klik op Volgende.

 10. Klik op Toevoegen om een aangepast formulierveld te definiëren voor deze taak.

 11. Typ een naam voor dit veld in het vak Veldnaam.

 12. Typ in het vak Beschrijving de vraag waarvoor het antwoord wordt opgeslagen in dit formulierveld.

 13. Kies in de lijst Type informatie een optie waarmee het veld op de juiste wijze wordt opgemaakt voor het type informatie dat u verzamelt.

  eerste pagina van het dialoogvenster veld toevoegen

 14. Klik op Volgende.

 15. De volgende pagina van de wizard is afhankelijk van de optie die u op de vorige pagina hebt gekozen voor Type informatie. Geef de gewenste instellingen op.

  Typ in dit voorbeeld Goedgekeurd, druk op ENTER en typ vervolgens Geweigerd.

 16. Klik in de lijst Weergeven als op Vervolgkeuzelijst.

 17. Schakel het selectievakje Lege waarden toestaan uit, omdat u wilt dat de gebruiker een van de twee opties kiest.

  Tweede pagina van het dialoogvenster Veld toevoegen

 18. Klik tweemaal op Voltooien.

  In de volgende afbeelding ziet u hoe deze taak in de browser wordt weergegeven aan de werkstroomdeelnemer wanneer deze de taak bewerkt. Dit is het aangepaste taakformulier, Document bekijken.aspx, dat u zojuist hebt ontworpen met behulp van de wizard Aangepaste taak.

  Aangepast taakformulier in browser

  In de werkstroomontwerpermoet u nu nog de tweede en derde parameter in de actie Gegevens verzamelen van een gebruiker instellen.

 19. Klik in de actie op deze gebruiker.

 20. Typ in het dialoogvenster Gebruikers selecteren een naam of e-mailadres, of klik op een bestaande gebruiker of groep in de lijst en klik vervolgens op Toevoegen.

  Notities : 

  • Met de actie Gegevens verzamelen van een gebruiker , wordt slechts één taak, waarin u aan slechts één persoon of groep toewijzen kunt gemaakt met de werkstroom. Zie voor meer informatie de eerdere sectie welke actie moet ik gebruiken voor een taak maken?

  • In plaats van een specifieke gebruikersnaam of een of e-mailadres in te voeren, kunt u deze gegevens in een afzonderlijke lijst opgeven en vervolgens een werkstroomzoekactie gebruiken om de gegevens op te halen. Op deze manier kunnen verschillende gebruikers als werkstroomdeelnemers worden geconfigureerd zonder dat u de werkstroom zelf hoeft aan te passen. U kunt ook een nieuwe SharePoint-groep maken en aan die groep de gebruikers toevoegen die werkstroomdeelnemers moeten worden. U kunt bijvoorbeeld een groep met de naam Fiatteurs maken, hieraan een of meer gebruikers toevoegen en deze groep vervolgens configureren als onderdeel van de actie Gegevens verzamelen van een gebruiker (ervan uitgaande dat er slechts één taak wordt gemaakt en die taak slechts door één persoon kan worden bewerkt).

 21. Klik op OK.

 22. Klik in de actie op de derde parameter en klik vervolgens op Een nieuwe variabele maken.

  In plaats van de variabele met de standaardnaam (Variabele: verzamelen) te gebruiken, kunt u een nieuwe variabele maken wanneer uw werkstroom meerdere variabelen bevat en u de variabele een meer beschrijvende naam wilt geven.

  optie om een nieuwe variabele te maken

 23. Typ in het dialoogvenster Variabele bewerken een naam die de waarde beschrijft die door de variabele wordt opgeslagen.

  Dialoogvenster Variabele bewerken

  Lijstitem-ID is voor deze variabele, de enige keuze in de lijst Type . Zie voor meer informatie over het item in de lijst id's, de eerdere sectie Wat is een lijstitem-ID?

 24. Klik op OK.

  Op dit punt moet de actie er als volgt uitzien.

  De actie Gegevens verzamelen van gebruiker

Naar boven

Stap 2: een werkstroomvariabele instellen

Op dit punt in de werkstroom wordt een voltooide taak ingediend door een werkstroomdeelnemer en wordt de revisiestatus die door die persoon wordt ingediend, opgeslagen in een veld of kolom in de lijst met taken, zoals u hier ziet.

Revisiestatus in voltooid taakitem

Hoe krijgt u nu toegang tot deze gegevens om deze te gebruiken in een andere stap in de werkstroom? U gebruikt de actie Werkstroomvariabele instellen om de waarde op te zoeken van het veld Revisiestatus voor de taak die door de gebruiker is bewerkt. De waarde van dit veld slaat u vervolgens op in een nieuwe variabele, in dit voorbeeld de variabele met de naam Revisiestatus.

Door de revisiestatus op te zoeken en in een nieuwe variabele op te slaan, kunt u deze variabele nu gebruiken als basis voor toekomstige vergelijkingen. Dit is een best practice, omdat de werkstroom nu duidelijk laat zien waar de gegevens vandaan komen en deze gegevens gemakkelijker opnieuw kunnen worden gebruikt, ook meerdere keren als dat nodig is.

 1. Klik op Acties en klik vervolgens op Werkstroomvariabele instellen.

  Als deze actie niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op Meer acties om de volledige lijst weer te geven.

 2. Klik in de actie op werkstroomvariabele en klik vervolgens op Een nieuwe variabele maken.

  Eerste parameter van de optie Werkstroomvariabele instellen

 3. Typ in het dialoogvenster Variabele bewerken een naam die de waarde beschrijft die door de variabele wordt opgeslagen.

 4. Klik in de lijst Type op het type van de gegevens die door de variabele worden opgeslagen.

  Klik in dit voorbeeld op tekenreeks, omdat in deze variabele de revisiestatus Goedgekeurd of Geweigerd wordt opgeslagen. Dit zijn beide tekenreeksen.

  Dialoogvenster Variabele bewerken

 5. Klik op OK.

 6. Klik in de actie op waarde en klik vervolgens op Gegevensbinding weergeven Knopafbeelding

 7. Kies in het dialoogvenster Zoekactie voor werkstroom definiëren de volgende opties:

  • Bron: Taken    Als er meer dan één takenlijst beschikbaar is, kiest u de lijst met het aangepaste formulierveld dat u in de vorige sectie hebt gemaakt.

  • Veld: Revisiestatus    Kies het aangepaste formulierveld dat u in de vorige sectie hebt gemaakt.

  • Veld: Taken:Id

  • Waarde: klik op Gegevensbinding weergeven Knopafbeelding .

 8. Kies in het tweede dialoogvenster Zoekactie voor werkstroom definiëren de volgende opties:

  • Bron: Werkstroomgegevens

  • Veld: Variabele: Id van taak Document bekijken

   het dialoogvenster zoekactie voor workflow definiëren

 9. Klik op OK.

  De uiteindelijke werkstroomzoekactie moet er ongeveer als volgt uitzien. Deze zoekactie zegt: 'Ga naar het veld Revisiestatus in de lijst met taken. Ga vervolgens in de lijst met taken naar de rij waarvan de id overeenkomt met de id die is opgeslagen in de variabele voor dit exemplaar van de werkstroom'. Als de werkstroom wordt uitgevoerd en een taak maakt waarvan de id 3 is, wordt met deze zoekactie de waarde van de kolom Revisiesatus opgehaald uit de derde rij in de lijst met taken. Als de werkstroom de volgende keer wordt uitgevoerd, is de id 4 en gaat de zoekactie naar de volgende rij, enzovoort.

  het dialoogvenster zoekactie voor workflow definiëren

 10. Klik op OK.

  Op dit punt moet de regel er als volgt uitzien.

  Regel in werkstroomontwerper

Naar boven

Stap 3: beslissingen nemen op basis van de variabele

In stap 1 hebt u een aangepast taakformulier gemaakt om gegevens van een gebruiker te verzamelen en de id van het taakitem op te slaan in een variabele. In stap 2 hebt u de variabele voor de taak-id gebruikt om de reactie van de gebruiker op te zoeken en die specifieke reactie in een nieuwe variabele op te slaan. Deze variabele, Variabele: Revisiestatus in dit voorbeeld, kunt u nu gebruiken als basis voor het nemen van beslissingen in de werkstroom. Hiervoor gebruikt u de voorwaarde Elke gegevensbron vergelijken.

U kunt bijvoorbeeld een stap toevoegen aan uw werkstroom met de mededeling dat als variabele: Revweergave status gelijk is aan goedgekeurd, deze acties worden uitgevoerd. Maar als variabele: status controleren gelijk is aan geweigerd, verschillende acties uitvoeren.

De eerste voorwaardelijke vertakking maken

De eerste voorwaardelijke vertakking controleert de waarde die is opgeslagen in Variabele: Revisiestatus. Als deze waarde gelijk is aan Goedgekeurd, voert de werkstroom de acties uit die aan deze voorwaarde zijn gekoppeld.

 1. Klik in de werkstroomontwerper onder Werkstroomstappen op Werkstroomstap toevoegen.

 2. Klik op Voorwaarden en klik vervolgens op Elke gegevensbron vergelijken.

 3. In de voorwaarde, klik op de eerste waarde hyperlink en klik op weergave gegevensbinding Knopafbeelding .

 4. Kies in het dialoogvenster Zoekactie voor werkstroom definiëren de volgende opties:

  • Bron: Werkstroomgegevens

  • Veld: Variabele: Revisiestatus.

   het dialoogvenster zoekactie voor workflow definiëren

 5. Klik op OK.

 6. Laat in de voorwaarde is gelijk aan staan als waarde voor de tweede parameter.

 7. Klik in de voorwaarde op de tweede waarde-hyperlink, typ Goedgekeurd en druk op ENTER.

  voorwaarde in werkstroomontwerper

De tweede voorwaardelijke vertakking maken

De tweede voorwaardelijke vertakking is voor het geval waarin de waarde die is opgeslagen in Variabele: Revisiestatus gelijk is aan Geweigerd.

 1. Klik op Voorwaardelijke tak 'Of als' toevoegen.

 2. Klik op Voorwaarden en klik vervolgens op Elke gegevensbron vergelijken.

 3. In de voorwaarde, klik op de eerste waarde hyperlink en klik op weergave gegevensbinding Knopafbeelding .

 4. Kies in het dialoogvenster Zoekactie voor werkstroom definiëren de volgende opties:

  • Bron: Werkstroomgegevens

  • Veld: Variabele: Revisiestatus.

   het dialoogvenster zoekactie voor workflow definiëren

 5. Klik op OK.

 6. Laat in de voorwaarde is gelijk aan staan als waarde voor de tweede parameter.

 7. Klik in de voorwaarde op de tweede waarde-hyperlink, typ Geweigerd en druk op ENTER.

  Deze stap van de werkstroom moet er als volgt uitzien voordat u acties toevoegt aan de voorwaarde in elke tak.

  Voorwaardelijke tak 'Of als' in werkstroomontwerper

 8. Voltooi deze stap in de werkstroom door op Acties te klikken en de acties toe te voegen die door elke voorwaardelijke tak moeten worden uitgevoerd.

Naar boven

Naslag: overzicht van de stappen

Hier volgt een overzicht van de stappen die in de drie voorgaande secties zijn beschreven:

 1. Voeg de actie Gegevens verzamelen van een gebruiker toe:

  • Gebruik voor de eerste koppeling de wizard Aangepaste taak om het aangepaste taakformulier te maken.

  • Selecteer voor de tweede koppeling een enkele gebruiker of groep waaraan de taak moet worden toegewezen.

  • Maak voor de derde koppeling een variabele van het type Lijstitem-id om de id op te slaan van het taakitem dat door de gebruiker wordt bewerkt.

 2. Voeg de actie Werkstroomvariabele instellen toe:

  • Maak voor de eerste koppeling een variabele om de werkelijke waarde (niet alleen de id) op te slaan van een bepaald veld van een bepaalde rij in de lijst met taken.

  • Zoek voor de tweede koppeling het veld met de gewenste waarde op in de lijst met taken. Gebruik daarbij de waarde die is opgeslagen in de variabele Lijstitem-id om het specifieke lijstitem (de rij) op te halen.

   De zoekactie moet er ongeveer zo uitzien als in het volgende voorbeeld. Deze zoekactie zegt: 'Ga naar het veld Revisiestatus in de lijst met taken. Ga vervolgens in de lijst met taken naar de rij waarvan de id overeenkomt met de id die is opgeslagen in de variabele voor dit exemplaar van de werkstroom'. Als de werkstroom wordt uitgevoerd en een taak maakt waarvan de id 3 is, wordt met deze zoekactie de waarde van de kolom Revisiesatus opgehaald uit de derde rij in de lijst met taken. Als de werkstroom de volgende keer wordt uitgevoerd, is de id 4 en gaat de zoekactie naar de volgende rij, enzovoort.

   het dialoogvenster zoekactie voor workflow definiëren

 3. Maak een nieuwe stap in de werkstroom.

 4. Voeg de voorwaarde Elke gegevensbron vergelijken toe:

  • Kies voor de eerste koppeling de variabele die u in stap 2 op een werkelijke waarde hebt ingesteld.

  • Klik voor de tweede koppeling op een vergelijking.

  • Geef voor de derde koppeling een waarde op die u wilt vergelijken met de waarde die is opgeslagen in de variabele.

 5. Voeg de acties toe die u wilt uitvoeren als aan deze voorwaarde wordt voldaan.

 6. Klik op Voorwaardelijke tak 'Of als' toevoegen en herhaal de stappen 4–5 om nog meer takken te maken.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×