Gegevens in werkbladcellen handmatig invoeren

Gegevens in werkbladcellen handmatig invoeren

U hebt verschillende opties als u gegevens handmatig in Excel wilt invoeren. U kunt gegevens in één cel typen, in meerdere cellen tegelijk of op meer dan één werkblad tegelijk. De gegevens die u invoert, kunnen getallen, tekst, datums of tijden zijn. U kunt de gegevens op verschillende manieren opmaken. Er zijn verschillende instellingen die u kunt aanpassen om de gegevensinvoer eenvoudiger te maken.

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u een gegevensformulier kunt gebruiken om gegevens in te voeren in het werkblad. Zie rijen toevoegen, bewerken, zoeken en verwijderen met behulp van een gegevensformuliervoor meer informatie over het werken met gegevensformulieren.

Belangrijk: Als u gegevens in een werkblad niet kunt invoeren of bewerken, is dit mogelijk door u of door iemand anders beveiligd, zodat gegevens niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd. U kunt in een beveiligd werkblad cellen selecteren om de gegevens weer te geven, maar u kunt geen gegevenstypen in cellen die zijn vergrendeld. In de meeste gevallen moet u de beveiliging van een werkblad verwijderen, tenzij u hiervoor toestemming hebt van de persoon die het heeft gemaakt. Als u de beveiliging van een werkblad wilt opheffen, klikt u op Beveiliging blad opheffen in de groep wijzigingen op het tabblad controleren . Als u een wachtwoord hebt ingesteld toen de beveiliging van het werkblad werd toegepast, moet u dit wachtwoord eerst typen om de beveiliging van het werkblad op te heffen.

 1. Klik op een cel in het werkblad.

 2. Typ de getallen of tekst die u wilt invoeren en druk op ENTER of TAB.

  Als u gegevens op een nieuwe regel in een cel wilt typen, drukt u op ALT + ENTER om een regeleinde in te voeren.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

  Alleen in Excel 2007: Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding Office-knop en klik op Opties voor Excel.

 2. Klik op uitgebreiden schakel onder Opties voor bewerkenhet selectievakje automatisch een decimaalteken invoegen in.

 3. Voer in het vak plaatsen een positief getal in voor de cijfers rechts van de decimale komma of een negatief getal voor de cijfers links van de decimale komma.

  Als u bijvoorbeeld 3 invoert in het vak locaties en vervolgens 2834 typt in een cel, wordt de waarde weergegeven als 2,834. Als u -3 invoert in het vak locaties en vervolgens 283typt, is de waarde 283000.

 4. Klik op een cel in het werkblad en voer vervolgens het gewenste getal in.

  Gegevens die u hebt ingevoerd in cellen voordat u de optie vast aantal decimalen hebt geselecteerd, worden niet aangepast.

  Als u tijdelijk de optie vast aantal decimalen wilt overschrijven, typt u een decimaalteken wanneer u het getal invoert.

 1. Klik op een cel in het werkblad.

 2. Typ op de volgende wijze een datum of tijd:

  • Als u een datum wilt invoeren, gebruikt u een schuine streep of een afbreekstreepje om de onderdelen van een datum te scheiden. Typ bijvoorbeeld 9/5/2002 of 5-sep-2002.

  • Als u een tijd wilt invoeren op basis van de 12-uursklok, typt u de tijd gevolgd door een spatie en typt u vervolgens een of p na de tijd. bijvoorbeeld 9:00 p. Als dat niet zo is, wordt de tijd automatisch ingevuld in Excel.

   Als u de huidige datum en tijd wilt invoeren, drukt u op CTRL + SHIFT +; (puntkomma).

 • Als u een datum of tijd wilt invoeren die actueel blijft als u een werkblad opnieuw opent, kunt u de functies vandaag en Now gebruiken.

 • Wanneer u een datum of tijd opgeeft in een cel, wordt deze weergegeven in de standaardnotatie voor datum-of tijdnotatie van uw computer of in de notatie die is toegepast op de cel voordat u de datum of tijd hebt ingevoerd. De standaardnotatie voor datum en tijd op basis van de datum-en tijdnotatie in het dialoogvenster land instellingen (Configuratiescherm, klok, taal en regio). Als deze instellingen op uw computer zijn gewijzigd, worden de datums en tijden in de werkmappen die niet zijn opgemaakt met de opdracht cellen opmaken weergegeven op basis van deze instellingen.

 • Als u de standaardnotatie voor datum en tijd wilt toepassen, klikt u op de cel met de datum of de tijd en drukt u op CTRL + SHIFT + # of CTRL + SHIFT + @.

 1. Selecteer de cellen waarin u dezelfde gegevens wilt invoeren. De cellen hoeven niet grenzen te zijn.

 2. Typ de gegevens in de actieve cel en druk op CTRL + ENTER.

  U kunt ook dezelfde gegevens in verschillende cellen typen met behulp van de De diagramselectie op het lint vulgreep om gegevens in de werkbladcellen automatisch door te voeren.

  Zie het artikel gegevens in werkbladcellen automatisch doorvoerenvoor meer informatie.

Wanneer u meerdere werkbladen tegelijkertijd actief maakt, kunt u nieuwe gegevens invoeren of bestaande gegevens op een van de werkbladen wijzigen en worden de wijzigingen toegepast op dezelfde cellen op alle geselecteerde werkbladen.

 1. Klik op de tab van het eerste werkblad dat de gegevens bevat die u wilt bewerken. Houd vervolgens CTRL ingedrukt terwijl u klikt op de tabbladen van de andere werkbladen waarin u de gegevens wilt synchroniseren.

  Tabschuifknoppen

  Opmerking: Als u het tabblad van het gewenste werkblad niet ziet, klikt u op de knoppen van het schuifwiel om het werkblad te zoeken en klikt u vervolgens op het tabblad. Als u de gewenste werkblad tabbladen nog steeds niet kunt vinden, moet u mogelijk het documentvenster maximaliseren.

 2. Selecteer op het actieve werkblad de cel of het bereik waarin u bestaande gegevens wilt bewerken of Voer nieuwe gegevens in.

 3. Typ in de actieve cel de nieuwe gegevens of bewerk de bestaande gegevens en druk vervolgens op ENTER of tab om de selectie te verplaatsen naar de volgende cel.

  De wijzigingen worden toegepast op alle werkbladen die u hebt geselecteerd.

 4. Herhaal de vorige stap totdat u alle gegevens hebt ingevoerd of bewerkt.

 • Als u een selectie van meerdere werkbladen wilt annuleren, klikt u op een niet-geselecteerd werkblad. Als een niet-geselecteerd werkblad niet zichtbaar is, klikt u met de rechtermuisknop op het tabblad van een geselecteerd werkblad en klikt u vervolgens op Groepering bladen opheffen.

 • Wanneer u gegevens invoert of bewerkt, zijn de wijzigingen van invloed op alle geselecteerde werkbladen en kunnen onbedoeld gegevens vervangen waarvan u niet de bedoeling was. Om dit te voorkomen, kunt u alle werkbladen tegelijk weergeven voor het identificeren van potentiële gegevensconflicten.

  1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Venster op Nieuw venster.

  2. Ga naar het nieuwe venster en klik vervolgens op een werkblad dat u wilt weergeven.

  3. Herhaal stappen 1 en 2 voor elk werkblad dat u wilt weergeven.

  4. Ga naar het tabblad beeld en klik in de groep venster op alle venstersen klik vervolgens op de gewenste optie.

  5. Als u alleen werkbladen in de actieve werkmap wilt weergeven, schakelt u in het dialoogvenster Vensters schikken het selectievakje Vensters van actieve werkmap in.

Excel bevat verschillende instellingen die u kunt wijzigen om handmatig gegevensinvoer te vereenvoudigen. Sommige wijzigingen zijn van invloed op alle werkmappen, wat van invloed is op het hele werkblad, wat van invloed is op de cellen die u opgeeft.

De richting van de Enter-toets wijzigen

Wanneer u op TAB drukt om gegevens in meerdere cellen in een rij in te voeren en vervolgens op ENTER aan het einde van de rij drukt, wordt de selectie standaard verplaatst naar het begin van de volgende rij.

Als u op ENTER drukt, wordt de selectie één cel naar beneden verplaatst en wordt op TAB de selectie één cel naar rechts verplaatst. U kunt de richting van de tab-toets niet wijzigen, maar u kunt wel een andere richting opgeven voor de Enter-toets. Als u deze instelling wijzigt, is dit van invloed op het hele werkblad, alle andere geopende werkbladen, andere geopende werkmappen en alle nieuwe werkmappen.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

  Alleen in Excel 2007: Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding Office-knop en klik op Opties voor Excel.

 2. Selecteer in de categorie Geavanceerd onder Opties voor bewerkenhet selectievakje selectie verplaatsen nadat Enter is ingedrukt en klik vervolgens op de gewenste richting in het vak richting .

De breedte van een kolom wijzigen

Een cel kan op een moment # # # # #weergeven. Dit kan zich voordoen wanneer de cel een getal of een datum en de breedte van de kolom bevat, kunnen niet alle tekens worden weergegeven die voor de indeling vereist zijn. Stel dat een cel met de datumnotatie ' dd/mm/yyyy ' 12/31/2015 bevat. De kolom is echter alleen breed genoeg om zes tekens weer te geven. In de cel wordt # # # # #weergegeven. Als u de volledige inhoud van de cel met de huidige indeling wilt weergeven, moet u de breedte van de kolom vergroten.

 1. Klik op de cel waarvoor u de kolombreedte wilt wijzigen.

 2. Klik in de groep Cellen op het tabblad Start op Opmaak.

  Groep Cellen op het tabblad Start

 3. Voer onder Celgrootteeen van de volgende handelingen uit:

  • Als u alle tekst in de cel wilt aanpassen, klikt u op kolombreedte automatisch aanpassen.

  • Als u een grotere kolombreedte wilt opgeven, klikt u op kolombreedteen typt u de gewenste breedte in het vak kolombreedte .

Opmerking: Als alternatief voor het vergroten van de breedte van een kolom, kunt u de opmaak van die kolom of zelfs een afzonderlijke cel wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de datumnotatie wijzigen, zodat een datum wordt weergegeven als de maand en de dag (notatie dd-mm-indeling), zoals 12/31, of een getal in een wetenschappelijke (exponentiële) notatie weergeven, zoals 4E + 08.

Terugloop toepassen in een cel

U kunt meerdere regels tekst in een cel weergeven door de tekst te laten teruglopen. Het teruglopen van tekst in een cel heeft geen invloed op andere cellen.

 1. Klik op de cel waarin u de tekst wilt laten teruglopen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Uitlijning op Terugloop.

  Groep Uitlijning op het tabblad Start

Opmerking: Als de tekst een lang woord is, worden de tekens niet doorlopend (het woord wordt niet gesplitst). in plaats daarvan kunt u de kolom breder maken of de tekengrootte verkleinen, zodat alle tekst wordt weergegeven. Als alle tekst niet zichtbaar is nadat u de tekst hebt omlopen, moet u mogelijk de hoogte van de rij aanpassen. Ga naar het tabblad Start , klik in de groep cellen op opmaaken klik onder Celgrootte op rij AutoAanpassen.

Zie het artikel tekst in een cel laten teruglopenvoor meer informatie over tekstterugloop.

De notatie van een getal wijzigen

In Excel wordt de opmaak van een cel gescheiden van de gegevens die zijn opgeslagen in de cel. Dit beschermings verschil kan een aanzienlijke invloed hebben op de numerieke gegevens. Wanneer u bijvoorbeeld een getal dat u invoert, wordt afgerond, wordt meestal alleen het weergegeven getal afgerond. Berekeningen gebruiken het werkelijke getal dat wordt opgeslagen in de cel, niet het opgemaakte getal dat wordt weergegeven. Het kan voorkomen dat berekeningen in een of meer cellen nauwkeurig lijken te worden afgerond.

Nadat u getallen hebt getypt in een cel, kunt u de opmaak wijzigen waarin deze worden weergegeven.

 1. Klik op de cel die de getallen bevat die u wilt opmaken.

 2. Ga naar het tabblad Start , klik in de groep getal op de pijl naast het vak getalnotatie en klik vervolgens op de gewenste opmaak.

  Vak Getalnotatie op het tabblad Start

  Als u een getalnotatie wilt selecteren uit de lijst met beschikbare notaties, klikt u op Meer getalnotatiesen klikt u vervolgens op de notatie die u wilt gebruiken in de lijst categorie .

Een getal opmaken als tekst

Voor getallen die niet in Excel moeten worden berekend, zoals telefoonnummers, kunt u ze opmaken als tekst door de tekstopmaak toe te passen op lege cellen voordat u de getallen typt.

 1. Selecteer een lege cel.

 2. Ga naar het tabblad Start , klik in de groep getal op de pijl naast het vak getalnotatie en klik vervolgens op tekst.

  Vak Getalnotatie op het tabblad Start

 3. Typ de gewenste getallen in de opgemaakte cel.

  Getallen die u hebt ingevoerd voordat u de tekstopmaak hebt toegepast op de cellen, moeten opnieuw worden ingevoerd in de opgemaakte cellen. Als u de getallen snel wilt invoeren als tekst, selecteert u elke cel, drukt u op F2 en vervolgens op ENTER.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×