Gegevens importeren uit of een koppeling maken naar gegevens in een SharePoint-lijst

Gegevens importeren uit of een koppeling maken naar gegevens in een SharePoint-lijst

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt gegevens van SharePoint op twee manieren in Access gebruiken: door deze te importeren of te koppelen.

Bij het importeren wordt een kopie van de SharePoint-lijst in een Access-database gemaakt. U kunt opgeven welke lijsten u wilt kopiëren en voor elke geselecteerde lijst kunt u opgeven of u de hele lijst of alleen een speciale weergave wilt importeren.

Bij het koppelen wordt een verbinding gemaakt naar gegevens in een ander programma, zodat u de nieuwste gegevens zowel in SharePoint als in Access kunt zien zonder dat u een kopie van de gegevens in Access hoeft te maken en te onderhouden. Als u geen SharePoint-lijst in uw Access-database wilt kopiëren maar in plaats daarvan query's wilt uitvoeren en rapporten wilt genereren op basis van de inhoud van die lijst, moet u de gegevens koppelen.

In dit artikel worden stappen voor zowel het importeren uit als voor het koppelen naar een SharePoint-lijst weergegeven.

Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op Access-web-apps, het type database dat u met Access ontwerpt en online publiceert.

Wat wilt u doen?

Een SharePoint-lijst importeren

Wat moet ik nog meer weten over importeren?

Gerelateerde taken voor importeren

Koppelen aan een SharePoint-lijst

Een SharePoint-lijst importeren

Wanneer u gegevens importeert, wordt in Access een tabel gemaakt en worden de kolommen en items van de bronlijst (of weergave) als velden en records in die tabel gekopieerd. Aan het einde van het importproces kunt u de details van de importbewerking als een specificatie opslaan. Met een importspecificatie kunt u de importbewerking op een later tijdstip herhalen zonder dat u de stappen van de wizard Importeren opnieuw hoeft uit te voeren.

Hier volgen enkele veelvoorkomende redenen om een SharePoint-lijst in een Access-database te importeren:

 • Om gegevens, zoals een lijst met contactpersonen, definitief te verplaatsen naar een Access-database, omdat u de gegevens niet langer nodig hebt op de SharePoint-site. U kunt de lijst in Access importeren en vervolgens de lijst van de SharePoint-site verwijderen.

 • Uw afdeling of werkgroep werkt met Access, maar u wordt af en toe doorverwezen naar een SharePoint-lijst voor aanvullende gegevens die in een van uw databases moeten worden opgenomen.

Deze stappen uitvoeren voordat u de lijst importeert

 1. Zoek de SharePoint-site die de lijsten bevat die u wilt kopiëren, en noteer het adres van de site.

  Een geldig adres voor een site begint met http:// of https:// gevolgd door de naam van de server, en eindigt met het pad naar de specifieke site op de server.

 2. Bepaal welke lijsten u naar de database wilt kopiëren en of u de hele lijst of alleen een specifieke weergave wilt kopiëren. U kunt in één importbewerking meerdere lijsten importeren, maar u kunt slechts één weergave van elke lijst importeren. Maak eventueel de weergave die precies die kolommen en items bevat waarin u geïnteresseerd bent.

 3. Bekijk de kolommen in de bronlijst of weergave.

  In de volgende tabel ziet u enkele punten die u in gedachten moet houden bij het importeren van de verschillende elementen:

  Element

  Overwegingen

  Kolommen

  Access importeert alleen de eerste 256 kolommen, omdat er slechts 256 velden in een tabel worden ondersteund. U vermijdt dit probleem door een weergave te maken en aan de weergave alleen de gewenste kolommen toe te voegen, zodat het totale aantal kolommen niet meer dan 256 is.

  Mappen

  Elke map in de SharePoint-lijst wordt een record in de Access-tabel. Items in een map worden ook als records weergegeven, direct onder de record die correspondeert met die map.

  Opzoekkolommen

  Als met een bronkolom waarden in een andere lijst worden opgezocht, kunt u uit twee opties kiezen:

  • Importeer de weergegeven waarden als onderdeel van het veld zelf. In dat geval hoeft u de gerelateerde lijst niet te importeren.

  • Dwing het doelveld een andere tabel op te zoeken. In dat geval moet u ook de gerelateerde lijst importeren als de database geen tabel bevat die de opzoekwaarden kan leveren.

  Opmerking: Een bronkolom van het type Persoon of Groep is een speciaal type opzoekkolom. Hiermee worden waarden in de lijst Gebruikersgegevens opgezocht, zodat u moet beslissen of u de lijst Gebruikersgegevens samen met andere gegevens wilt importeren.

  Berekende kolommen

  De resultaten in een berekende kolom worden gekopieerd uit een veld waarvan het gegevenstype afhankelijk is van het gegevenstype van het berekende resultaat. De expressie waarmee de berekening wordt uitgevoerd, wordt niet gekopieerd.

  Bijlagen

  De bijlagekolom van de lijst wordt gekopieerd naar een veld met de naam Bijlagen.

  Kolommen met meerdere waarden

  Een kolom van het type Keuze of Opzoeken kan meerdere waarden bevatten. Wanneer u een kolom importeert die meerdere waarden ondersteunt, wordt in Access een kolom gemaakt die meerdere waarden ondersteunt.

  Tekst met opmaak

  Kolommen die tekstopmaak bevatten, worden in Access als velden van het type Memo geïmporteerd. De eigenschap Tekstopmaak van het memoveld wordt ingesteld op Tekst met opmaak en de opmaak wordt gehandhaafd. Let op: met ingang van Access 2013 zijn Memo-gegevensvelden hernoemd naar Lange tekst.

  Relaties

  Access maakt aan het einde van de importbewerking niet automatisch relaties tussen gerelateerde tabellen. U moet de relaties tussen de diverse nieuwe en bestaande tabellen maken met de opties op het tabblad Relaties. Geef het tabblad Relaties weer door op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Relaties op Relaties te klikken.

 4. Geef de database op waarin u de lijsten wilt importeren.

  Zorg ervoor dat u de benodigde machtigingen hebt om gegevens aan de database toe te voegen. Als u de gegevens niet in een van uw bestaande databases wilt opslaan, maakt u een lege database.

 5. Bekijk de tabellen in de database.

  Bij het importeren wordt een tabel gemaakt die dezelfde naam heeft als de SharePoint-lijst. Als die naam al bestaat, voegt Access '1' toe aan de nieuwe tabelnaam, bijvoorbeeld Contactpersonen1 als Contactpersonen1 tenminste nog niet wordt gebruikt, anders maakt Access een tabel met de naam Contactpersonen2, enzovoort.

Opmerking: Bij het importeren in Access wordt er geen tabel in de database overschreven en kunt u de inhoud van een lijst of weergave niet aan een bestaande tabel toevoegen.

De lijst importeren

 1. Open de Access-database waarin de geïmporteerde gegevens worden opgeslagen. Maak een lege database als u de gegevens niet in een van de bestaande databases wilt opslaan.

 2. De locatie van de wizard voor het importeren of koppelen van tekst verschilt enigszins, afhankelijk van uw versie van Access. Kies de stappen die overeenkomen met uw Access-versie:

  • Als u de nieuwste versie van Access in Office 365 gebruikt, gaat u op het tabblad Externe gegevens naar de groep Importeren en koppelen en klikt u achtereenvolgens op Nieuwe gegevensbron, Van Online Services > SharePoint-lijst.

  • Als u Access 2016, Access 2013 of Access 2010 gebruikt, gaat u op het tabblad Externe gegevens naar de groep Importeren en koppelen, klikt u op de knop Meer om een lijst met opties weer te geven en klikt u vervolgens op SharePoint-lijst.

 3. Het dialoogvenster Externe gegevens ophalen - SharePoint-site wordt geopend.

  Selecteer of u wilt importeren uit of koppelen aan een SharePoint-site in het dialoogvenster Externe gegevens ophalen - SharePoint-site.

 4. Geef in de wizard het adres van de bronsite op.

 5. Selecteer de optie De brongegevens importeren in een nieuwe tabel in de huidige database en klik vervolgens op Volgende.

 6. Selecteer in de lijst die in de wizard wordt weergegeven, de lijsten die u wilt importeren.

 7. Selecteer in de kolom Te importeren items de gewenste weergave voor elke geselecteerde lijst.

 8. Met het selectievakje Weergegeven waarden in plaats van id's importeren voor velden die in een andere lijst opgeslagen waarden opzoeken wordt bepaald welke waarden worden geïmporteerd voor opzoekkolommen in de geselecteerde lijsten. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de weergegeven waarden als deel van het veld zelf wilt importeren, schakelt u het selectievakje in. In dat geval wordt niet in een andere tabel naar waarden gezocht.

  • Als u wilt dat voor het doelveld in een andere tabel naar waarden wordt gezocht, schakelt u het selectievakje uit. De id's van de rijen met weergegeven waarden worden dan naar het doelveld gekopieerd. De id's zijn nodig om in Access een opzoekveld te definiëren.

  Bij het importeren van id's moet u de lijsten importeren die momenteel de waarden aan de opzoekkolommen leveren (tenzij de doeldatabase al tabellen heeft die als opzoektabellen kunnen fungeren).

  Tijdens het importeren worden de id's in het overeenkomstige veld geplaatst, maar niet alle eigenschappen worden ingesteld die nodig zijn om het veld als opzoekveld te laten werken. De stappen voor het instellen van de opzoekeigenschappen van een dergelijk veld worden beschreven onder Opzoekvelden instellen in dit artikel.

 9. Klik op OK.

Access importeert de lijsten en geeft vervolgens de status van de bewerking op de laatste pagina van de wizard weer. Als u de importbewerking op een later tijdstip wilt herhalen, kunt u de details als een importspecificatie opslaan.

Wat moet ik nog meer weten over importeren?

Gerelateerde taken voor importeren

Nadat u de importbewerking hebt voltooid, kunt u eventueel een of meer van de volgende taken uitvoeren:

De gegevenstypen controleren    In Access wordt het juiste gegevenstype geselecteerd voor elk veld dat overeenkomt met een bronkolom. Controleer elk veld en de instellingen ervan om te zorgen dat alle velden zijn ingesteld op de gewenste manier.

Extra velden onderzoeken    Afhankelijk van het type lijst waarop de tabel is gebaseerd, ziet u in de tabel mogelijk ook enkele extra velden (zoals Bewerken, Gewijzigd en Type). Zie de Help bij SharePoint voor meer informatie over deze velden en de gegevens in de velden. Als u deze velden niet nodig hebt in de Access-database, kunt u ze probleemloos verwijderen.

Opzoekvelden instellen    Als u id's voor opzoekkolommen hebt geïmporteerd, moet u de opzoekeigenschappen van de corresponderende velden handmatig instellen.

 1. Klik in de tabelontwerpweergave in de lijst Gegevenstype van het veld op Wizard Opzoeken.

 2. Accepteer in de wizard de standaardselectie (De waarden voor de opzoekkolom moeten worden opgehaald uit een tabel of query) en klik vervolgens op Volgende.

 3. Selecteer de tabel of query die de opzoekwaarden voor het veld levert, en klik vervolgens op Volgende.

  Opmerking: Deze tabel kan de zojuist geïmporteerde tabel of een bestaande tabel zijn.

 4. Selecteer in het deelvenster Lijst met velden het veld Id en het veld dat de weergegeven waarden bevat, en klik vervolgens op Volgende.

 5. Geef een sorteervolgorde op en klik vervolgens op Volgende.

 6. Klik op Voltooien en sla uw ontwerpwijzigingen op.

Naar boven

Koppelen aan een SharePoint-lijst

Wanneer u een koppeling met een SharePoint-lijst tot stand brengt, wordt in Access een nieuwe tabel (ook wel een gekoppelde tabel genoemd) gemaakt, die de structuur en inhoud van de bronlijst weerspiegelt. Anders dan bij het importeren wordt alleen een koppeling met de lijst gemaakt, niet met specifieke weergaven van de lijst.

Koppelen biedt om de volgende twee redenen meer mogelijkheden dan importeren:

 • Gegevens toevoegen en bijwerken    U kunt gegevens wijzigen door naar de SharePoint-site te gaan of door te werken in de gegevensblad- of formulierweergave in Access. De wijzigingen die u op één plaats aanbrengt, worden op de andere plaats weerspiegeld. Maar als u structurele wijzigingen wilt aanbrengen, zoals het verwijderen of wijzigen van een kolom, moet u de lijst op de SharePoint-site openen. U kunt de velden in een gekoppelde tabel niet toevoegen, verwijderen of wijzigen terwijl u werkt in Access.

 • Opzoektabellen    Wanneer u een koppeling naar een SharePoint-lijst tot stand brengt, worden in Access automatisch gekoppelde tabellen gemaakt voor alle opzoeklijsten (tenzij deze opzoeklijsten al gekoppeld zijn met de database). Als de opzoeklijsten kolommen bevatten die een opzoekbewerking uitvoeren in andere lijsten, worden ook deze lijsten opgenomen in de koppelingsbewerking, zodat de opzoeklijst van elke gekoppelde tabel een overeenkomstige gekoppelde tabel heeft in de database. In Access worden ook relaties gemaakt tussen deze gekoppelde tabellen.

Veelvoorkomende scenario's voor koppelingen naar een SharePoint-lijst

Gewoonlijk zult u vanuit een Access-database om de volgende redenen een koppeling naar een SharePoint-lijst tot stand brengen:

 • Uw afdeling of werkgroep gebruikt Access voor uitgebreide rapporten en query's, en gebruikt Windows SharePoint Services voor de samenwerking en communicatie tussen teamleden. Afzonderlijke teams maken lijsten om diverse zaken bij te houden (bijvoorbeeld contactpersonen en problemen), maar vaak worden de gegevens uit deze lijsten samen in een database opgeslagen en moeten ze centraal in een database worden bewaard om rapporten te kunnen genereren. Koppelen is de beste keuze omdat gebruikers van zowel de SharePoint-site als de database op deze manier gegevens kunnen toevoegen en bijwerken, en altijd de meest recente gegevens kunnen bekijken en gebruiken.

 • U bent een Access-gebruiker die onlangs is gaan werken met Windows SharePoint Services. U hebt verschillende van uw databases gemigreerd naar de SharePoint-site van uw team en de meeste tabellen in deze databases zijn gekoppelde tabellen. Vanaf nu maakt u SharePoint-lijsten in plaats van lokale tabellen en maakt u in uw databases koppelingen naar deze lijsten.

 • U wilt uw lijsten op SharePoint-sites blijven opslaan, maar u wilt ook met de nieuwste gegevens in Access werken om query's uit te voeren en rapporten af te drukken.

Koppelingen naar een SharePoint-lijst voorbereiden

 1. Zoek de SharePoint-site die de lijsten bevat waarnaar u koppelingen wilt maken, en noteer het adres van de site.

  Een geldig adres voor een site begint met http:// of https:// gevolgd door de naam van de server, en eindigt met het pad naar de specifieke site op de server.

 2. Bepaal met welke lijsten u een koppeling tot stand wilt brengen. U kunt in één koppelbewerking een koppeling met meerdere lijsten tot stand brengen, maar u kunt niet een koppeling met een specifieke weergave van een lijst maken.

  Opmerking: Ook is het niet mogelijk een koppeling tot stand te brengen met enquêtes of discussies.

 3. Bekijk de kolommen in de bronlijst. In de volgende tabel ziet u enkele punten die u in gedachten moet houden bij het koppelen van de verschillende elementen:

  Element

  Overwegingen

  Kolommen

  In Access worden tabellen met meer dan 256 velden niet ondersteund en om die reden bevat de gekoppelde tabel alleen de eerste 256 kolommen.

  Mappen

  Elke map in de SharePoint-lijst wordt als record in de Access-tabel weergegeven. Items in een map worden ook als records weergegeven, direct onder de record die correspondeert met die map.

  Opzoekkolommen

  Indien voor een bronkolom waarden moeten worden opgezocht in een andere lijst en de gerelateerde lijst zich niet reeds in de database bevindt, worden er in Access automatisch gekoppelde tabellen voor de gerelateerde lijsten gemaakt.

  Opmerking: Een bronkolom van het type Persoon of Groep is een speciaal type opzoekkolom, waarvoor waarden worden opgezocht in de lijst met gebruikersgegevens. Bij koppelen naar een lijst die een kolom Persoon of Groep bevat, wordt er in Access automatisch een gekoppelde tabel voor de lijst met gebruikersgegevens gemaakt.

  Berekende kolommen

  De resultaten in een berekende kolom worden weergegeven in het corresponderende veld, maar de formule kan niet worden weergegeven of gewijzigd in Access.

  Bijlagen

  De bijlagekolom van de lijst wordt weergegeven als een veld met de naam Bijlagen.

  Alleen-lezen kolommen

  De alleen-lezen kolommen in een SharePoint-lijst behouden in Access het kenmerk alleen-lezen. Daarnaast kunt u mogelijk in Access geen kolommen toevoegen, verwijderen of wijzigen.

  Kolommen met meerdere waarden

  Een kolom van het type Keuze of Opzoeken kan meerdere waarden bevatten. Voor dergelijke kolommen worden tijdens het koppelen velden gemaakt die meerdere waarden ondersteunen. Indien de bronkolom van het type Opzoeken is, worden er opzoekkolommen met meerdere waarden gemaakt in de gekoppelde tabel.

 4. Bepaal in welke database u de gekoppelde tabellen wilt maken. Zorg ervoor dat u de benodigde machtigingen hebt om gegevens aan de database toe te voegen. Als u de gegevens niet in een bestaande database wilt opslaan, maakt u een nieuwe, lege database.

 5. Bekijk de tabellen in de database. Wanneer u een SharePoint-lijst koppelt, wordt een tabel met dezelfde naam als de bronlijst gemaakt. Als die naam al in gebruik is, wordt in Access 1 aan het eind van de nieuwe tabelnaam toegevoegd, bijvoorbeeld Contactpersonen1. (Als Contactpersonen1 ook al wordt gebruikt, wordt in Access Contactpersonen2 gemaakt, enzovoort.) Dezelfde regels gelden voor gerelateerde lijsten.

  Opmerking: Bedenk bij de rest van de procedure dat Access bij het koppelen nooit een tabel in de database overschrijft. Ook kunt u de inhoud van een SharePoint-lijst niet aan een bestaande tabel toevoegen.

Koppelen aan de gegevens

 1. Open de doeldatabase.

 2. De locatie van de wizard voor het importeren of koppelen van tekst verschilt enigszins, afhankelijk van uw versie van Access. Kies de stappen die overeenkomen met uw Access-versie:

  • Als u de nieuwste versie van Access in Office 365 gebruikt, gaat u op het tabblad Externe gegevens naar de groep Importeren en koppelen en klikt u achtereenvolgens op Nieuwe gegevensbron, Van Online Services > SharePoint-lijst.

  • Als u Access 2016, Access 2013 of Access 2010 gebruikt, gaat u op het tabblad Externe gegevens naar de groep Importeren en koppelen, klikt u op de knop Meer om een lijst met opties weer te geven en klikt u vervolgens op SharePoint-lijst.

 3. Het dialoogvenster Externe gegevens ophalen - SharePoint-site wordt geopend.

  Selecteer of u wilt importeren uit of koppelen aan een SharePoint-site in het dialoogvenster Externe gegevens ophalen - SharePoint-site.

 4. Geef in de wizard het adres van de bronsite op.

 5. Selecteer Koppelen aan de gegevensbron door een gekoppelde tabel te maken en klik vervolgens op Volgende.

  Hierop worden de lijsten weergegeven die beschikbaar zijn om te worden gekoppeld.

 6. Selecteer de lijsten waarmee u een koppeling tot stand wilt brengen, en klik vervolgens op OK.

  Opmerking: Als sommige lijsten al aan de huidige database zijn gekoppeld, worden de selectievakjes van die lijsten ingeschakeld. Als u koppelingen wilt verwijderen, schakelt u de selectievakjes uit van de koppelingen die u wilt verwijderen.

  In Access wordt geprobeerd gekoppelde tabellen te maken, zowel voor de lijsten die u tijdens deze bewerking hebt geselecteerd, als voor alle gerelateerde lijsten. Bovendien probeert Access de gekoppelde tabellen te vernieuwen in overeenstemming met de lijsten die zijn geselecteerd in de wizard. Verder worden er in Access relaties tussen de tabellen gemaakt. Anders dan bij een importbewerking blijven de instellingen van de opzoekeigenschappen tussen een opzoekveld en de gerelateerde tabel behouden. U hoeft de eigenschappen van het opzoekveld niet handmatig in de tabelontwerpweergave instellen.

 7. Bekijk de zojuist gekoppelde tabellen in de gegevensbladweergave. Controleer of alle velden en records correct worden weergegeven.

  In Access wordt automatisch het juiste gegevenstype geselecteerd voor elk veld dat correspondeert met een bronkolom. Het is belangrijk u ervan bewust te zijn dat telkens wanneer u een gekoppelde tabel of de bronlijst opent u de nieuwste gegevens te zien krijgt. Structurele wijzigingen die zijn gemaakt in een lijst, worden echter niet automatisch weerspiegeld in een gekoppelde tabel. Als u de gekoppelde tabel wilt bijwerken, zodat de meest recente lijststructuur wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop in het navigatiedeelvenster op de tabel, wijst u Meer opties aan en klikt u vervolgens op Lijst vernieuwen.

Naar boven

Let op: deze sectie is alleen van toepassing op Access 2007.

Overzicht

Wanneer u een database van Access naar een SharePoint-site verplaatst, maakt u lijsten op de SharePoint-site die gekoppeld zijn aan tabellen in uw database. De wizard Migreren naar SharePoint-site helpt u met het tegelijk verplaatsen van de gegevens uit al uw tabellen en het onderhouden van de onderlinge relaties.

Nadat de SharePoint-lijsten zijn gemaakt, kunnen personen werken met de lijsten op de SharePoint-site of in de gekoppelde tabellen in Access en tegelijk de functies van een SharePoint-site gebruiken om de gegevens te beheren en op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Koppelingen naar de SharePoint-lijsten worden opgeslagen in uw Access-database en ook de formulieren, query’s en rapporten blijven in Access. U kunt de gegevens invoeren met een tabel of formulier in Access of door de lijst op de SharePoint-site te bewerken.

Hoe gegevens worden verplaatst

Indien mogelijk worden de gegevens door de wizard Migreren naar SharePoint-site verplaatst naar lijsten die zijn gebaseerd op lijstsjablonen op de SharePoint-site, zoals een lijst Contactpersonen. Als een tabel niet kan worden gekoppeld aan een lijstsjabloon, wordt de tabel een aangepaste lijst in de gegevensbladweergave op de SharePoint-site.

De duur van deze bewerking is afhankelijk van de grootte van de database, het aantal objecten en de systeemprestaties. Als u tijdens het proces van gedachten verandert, kunt u op Stoppen klikken om te annuleren.

De wizard maakt een back-up van de database op uw computer. In Access worden koppelingen naar de lijsten van de tabellen gemaakt, zodat u de gegevens gemakkelijk kunt vinden op de SharePoint-site wanneer u in Access werkt. Indien mogelijk worden de relaties tussen de tabellen weergegeven als koppelingen tussen de SharePoint-lijsten.

Als er problemen optreden, worden deze door de wizard Migreren naar SharePoint-site in de Access-database opgeslagen als een logboektabel, die u kunt gebruiken om de problemen op te lossen.

De wizard Migreren naar SharePoint-Site gebruiken

 1. Klik op het tabblad Externe gegevens in de groep SharePoint-lijsten op Migreren naar SharePoint.

 2. Voer de stappen in de wizard Tabellen exporteren naar SharePoint uit en geef daarbij ook de locatie van uw SharePoint-site op.

  Als u het proces wilt annuleren, klikt u op Stoppen.

 3. Schakel op de laatste pagina van de wizard het selectievakje Details weergeven in om meer details weer te geven van de migratie.

  Deze pagina van de wizard wordt beschreven welke tabellen zijn gekoppeld aan lijsten en vindt u informatie over een back-locatie en de URL voor de database. Ook vindt u een waarschuwing als enkele problemen migratie zijn opgetreden en bevat de locatie van een logboektabel waar u meer informatie over de problemen kunt zien.

 4. Klik op Voltooien wanneer de wizard is voltooid.

  Als de wizard een waarschuwing weergeeft, controleert u de logboektabel en voert u de nodige acties uit om er zeker van te zijn dat de gegevens goed zijn gemigreerd. Bepaalde velden zijn bijvoorbeeld niet verplaatst of naar een ander gegevenstype geconverteerd dat compatibel is met een SharePoint-lijst.

Opmerking: Als u uw lijsten op de SharePoint-site wilt weergeven, klikt u op Lijsten op de werkbalk Snel starten of klikt u op Alle site-inhoud weergeven. Het kan zijn dat u de pagina moet vernieuwen in uw webbrowser. Als u uw lijsten wilt weergeven op de balk Snel starten op de SharePoint-site of als u andere instellingen wilt wijzigen, bijvoorbeeld versies inschakelen die u wilt bijhouden, kunt u de lijstinstellingen op de SharePoint-site wijzigen. Zie de Help op de SharePoint-site voor meer informatie.

Beperkingen van een migratie

Wanneer de wizard Migreren naar SharePoint-site is voltooid, wordt er een bericht weergegeven als Access problemen heeft ondervonden met de gegevens. Er wordt een logboektabel genaamd Verplaatsen naar SharePoint-siteproblemen gemaakt en toegevoegd aan de database. De tabel Verplaatsen naar SharePoint-siteproblemen wordt opgeslagen in de database, maar niet gepubliceerd als een lijst op de SharePoint-site.

De volgende tabel bevat de beperkingen in hoe gegevens worden gemigreerd wanneer Access en SharePoint niet de identieke functie delen of, in sommige gevallen, een gegevenstype niet delen. Bijvoorbeeld: als uw Access-tabel referentiële integriteit ondersteunt, deze niet afgedwongen in de lijst aan de SharePoint-site. De informatie in de volgende tabel kunt u bepalen of u wilt migreren van uw gegevens en kan het handig zijn als u eventuele problemen gemeld in de tabel verplaatsen naar SharePoint-siteproblemen wilt bekijken.

Type gegevens of probleem

Probleem

Resultaat

Gegevenstype OLE-object

SharePoint-sites ondersteunen het gegevenstype OLE-object niet.

Het veld wordt niet verplaatst.

Gegevenstype Binair

SharePoint-sites ondersteunen het gegevenstype Binair niet.

Het veld wordt niet verplaatst.

Datum

SharePoint-sites ondersteunen geen datum van vóór 1900.

Gegevens met datum van vóór 1900 worden niet verplaatst.

Tekens voor nieuwe regels in tekstvelden

SharePoint-sites ondersteunen geen tekens voor nieuwe regels in velden van het type Eén tekstregel.

Het veld wordt geconverteerd naar een veld van het type Meerdere regels tekst of Memo.

Gegevenstype Decimaal

SharePoint-sites ondersteunen het gegevenstype Decimaal niet.

In plaats daarvan wordt het veld Getal of Geheel getal met dubbele precisie gebruikt.

Gegevenstype Replicatie-id

SharePoint-sites ondersteunen het gegevenstype Replicatie-id niet.

In plaats daarvan wordt het gegevenstype Eén tekstregel gebruikt, afhankelijk van het gegevenstype.

Referentiële integriteit

SharePoint-sites ondersteunen referentiële integriteit niet.

Referentiële integriteit wordt niet afgedwongen in de nieuwe lijst.

Standaardwaarden die niet worden ondersteund in een SharePoint-lijst

SharePoint-sites accepteren standaardwaarden die statisch zijn, zoals tekst of een getal, en standaarddatums. Standaardwaarden uit Access die dynamisch zijn, worden niet gemigreerd.

Bepaalde eigenschappen van standaardwaarden worden niet verplaatst.

Gegevensvalidatie voor een veld of tabel

Gegevensvalidatieregels worden niet verplaatst naar SharePoint-sites.

Gegevensvalidatie voor een veld of tabel wordt niet verplaatst of afgedwongen.

Unieke-indexvelden

SharePoint-sites gebruiken een unieke-indexveld voor de id-kolom in een lijst.

Andere unieke-indexvelden of sets velden worden niet verplaatst.

Relaties met trapsgewijze verwijderingen of updates

SharePoint-sites ondersteunen trapsgewijze verwijderingen op gerelateerde records niet.

Gerelateerde record worden niet trapsgewijs verwijderd en gerelateerde velden worden niet trapsgewijs bijgewerkt.

Relaties die referentiële integriteit afdwingen

SharePoint-sites ondersteunen referentiële integriteit niet.

Referentiële integriteit niet wordt afgedwongen in de relaties tussen gegevens in de lijsten.

Velden die automatisch nummeren (behalve het id-veld)

SharePoint-sites ondersteunen alleen automatische nummering in het veld dat wordt gebruikt voor de id-kolom in een lijst.

Automatische nummering wordt niet toegepast in andere kolommen dan de id-kolom.

Relaties waarin zoekacties niet kunnen worden gemaakt

Sommige relaties worden niet ondersteund in SharePoint-sites, bijvoorbeeld wanneer de primaire sleutel niet is gerelateerd aan de id-kolom of geen geheel getal is.

De relatie wordt niet verplaatst.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×