Gegevens handmatig invoeren in werkbladcellen

Gegevens handmatig invoeren in werkbladcellen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U hebt verschillende opties wanneer u gegevens in Excel handmatig invoeren. U kunt gegevens in één cel, klikt u in meerdere cellen tegelijk, of klik op meer dan één werkblad tegelijk invoeren. De gegevens die u invoert, kan zijn getallen, tekst, datums of tijden. U kunt de gegevens in een aantal manieren opmaken. En er zijn verschillende instellingen die u aanpassen kunt om invoer van gegevens vereenvoudigen voor u.

In dit onderwerp niet wordt uitgelegd hoe u gegevens invoeren in het werkblad met een gegevensformulier. Zie voor meer informatie over het werken met gegevensformulieren toevoegen, bewerken, zoeken en verwijderen van rijen met behulp van een gegevensformulier.

Belangrijk: Als u geen gegevens kunt invoeren of bewerken in een werkblad, is dit wellicht beveiligd door uzelf of door iemand anders om te voorkomen dat gegevens per ongeluk worden gewijzigd. In een beveiligd werkblad kunt u de cellen selecteren om de gegevens weer te geven, maar u kunt geen informatie in de vergrendelde cellen typen. In de meeste gevallen, kunt u de beveiliging van een werkblad niet verwijderen, tenzij u hiervoor bent gemachtigd door de persoon die het werkblad heeft gemaakt. Als u de beveiliging van een werkblad wilt opheffen, klikt u op Beveiliging blad opheffen in de groep Wijzigingen op het tabblad Controleren. Als er een wachtwoord is ingesteld tijdens het toepassen van de werkbladbeveiliging, moet u eerst het wachtwoord opgeven, voordat u de beveiliging van het werkblad kunt opheffen.

 1. Klik in een cel op een werkblad.

 2. Typ de getallen of tekst die u wilt invoeren en druk vervolgens op ENTER of TAB.

  Als u wilt gegevens op een nieuwe regel in een cel invoert, moet u een regeleinde invoeren door op ALT + ENTER te drukken.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

  In Excel 2007 alleen: klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Klik op Geavanceerd en schakel het selectievakje Automatisch een decimaalteken invoegen onder Opties voor bewerken in.

 3. Typ in het vak Posities een positief getal voor het aantal tekens achter het decimaalteken of een negatief getal voor het aantal tekens vóór het decimaalteken.

  Als u bijvoorbeeld 3 invoert in het vak Posities en vervolgens 2834 typt in een cel, wordt de waarde weergegeven als 2,834. Als u -3 invoert in het vak Posities en vervolgens 283 typt, is de waarde 283000.

 4. Klik op een cel in het werkblad en typ het getal dat u wilt gebruiken.

  Gegevens die u in cellen hebt getypt voordat u de optie Vast aantal decimalen hebt ingeschakeld, veranderen niet.

  Als u de optie Vast aantal decimalen even wilt uitzetten, typt u een decimaalteken wanneer u het getal invoert.

 1. Klik op een cel in het werkblad.

 2. Typ als volgt een datum of een tijd:

  • Als u een datum wilt invoeren, gebruikt u een slash of een afbreekstreepje om de delen van de datum te scheiden. Typ bijvoorbeeld 9/5/2002 of 5-sep-2002.

  • Voer een tijd die is gebaseerd op de 12-uursnotatie, voert u de tijd gevolgd door een spatie en typt u een of p na de keer; bijvoorbeeld: 9:00 p. Anders wordt de tijd als AM ingevoerd.

   Als u de huidige datum en tijd wilt invoeren, drukt u op Ctrl+Shift+; (puntkomma).

 • Als u een datum of tijd die actueel blijft als u een werkblad opent, kunt u de functies vandaag en nu .

 • Wanneer u een datum of een tijd invoert in een cel, wordt deze weergegeven in de standaard datum- of tijdnotatie van uw computer of in de notatie die op de cel is toegepast voordat u de datum of tijd invoert. De datum- of tijdnotatie is gebaseerd op de instellingen voor datum en tijd in het dialoogvenster Landinstellingen. (Configuratiescherm, Landinstellingen). Als deze instellingen op uw computer worden gewijzigd, worden de datums en tijden in werkmappen die niet zijn opgemaakt met de opdracht Cellen opmaken weergegeven volgens deze instellingen.

 • Wanneer u de standaardnotatie voor datum en tijd wilt toepassen, klikt u op de cel met de datum of de tijd en drukt u op Ctrl +Shift+# of Ctrl+Shift+@.

 1. Selecteer de cellen waarin u dezelfde gegevens wilt invoeren. De cellen hoeven niet aan elkaar te grenzen.

 2. Typ de gegevens in de actieve cel en druk vervolgens op Ctrl+Enter.

  U kunt ook dezelfde gegevens invoeren in meerdere cellen met behulp van de vulgreep Vulgreep naar gegevens in werkbladcellen automatisch doorvoeren.

  Zie het artikel gegevens in werkbladcellen automatisch doorvoerenvoor meer informatie.

Door actief maken van meerdere werkbladen tegelijk, kunt u nieuwe gegevens wilt invoeren of wijzigen van bestaande gegevens op een van de werkbladen, en de wijzigingen zijn toegepast op dezelfde cellen op de geselecteerde werkbladen.

 1. Klik op de tab voor het eerste werkblad met de gegevens die u wilt bewerken. Houd vervolgens Ctrl ingedrukt en klik op de tabs van de overige bladen waarin u de gegevens wilt synchroniseren.

  Tabschuifknoppen

  Opmerking: Als de gewenste tab van het werkblad niet zichtbaar is, klikt u op de schuifknoppen voor tabbladen tot de tab wordt weergegeven. Klik daarna op de gewenste tab. Als de gewenste werkbladtabs nog steeds niet worden weergegeven, moet u wellicht het documentvenster maximaliseren.

 2. Selecteer de cel of het bereik waarin u wilt bewerken van bestaande of nieuwe gegevens wilt invoeren in het actieve werkblad.

 3. Typ in de actieve cel de nieuwe gegevens of bewerk de bestaande gegevens en druk vervolgens op Enter of Tab om de volgende cel te selecteren.

  De wijzigingen worden toegepast op alle werkbladen die u hebt geselecteerd.

 4. Herhaal de vorige stap totdat u alle gegevens hebt ingevoerd of bewerkt.

 • Als u een selectie van meerdere werkbladen wilt annuleren, klikt u op een niet-geselecteerd werkblad. Als er geen niet-geselecteerd werkblad zichtbaar is, kunt u met de rechtermuisknop op de tab van een geselecteerd werkblad klikken en u op Groepering bladen opheffen klikken.

 • Wanneer u gegevens invoert of bewerkt, zijn de wijzigingen van invloed op alle geselecteerde werkbladen en kunt u ongewenst gegevens vervangen die u niet wil wijzigen. Als u dit wilt vermijden, kunt u alle werkbladen tegelijk weergeven om potentiële gegevensconflicten te identificeren.

  1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Venster op Nieuw venster.

  2. Ga naar het nieuwe venster en klik vervolgens op een werkblad dat u wilt weergeven.

  3. Herhaal stap 1 en 2 voor elk werkblad dat u wilt weergeven.

  4. Klik op het tabblad Beeld in de groep Venster op Alle vensters en klik vervolgens op de gewenste optie.

  5. Als u alleen de werkbladen van de actieve werkmap wilt weergeven, schakelt u in het dialoogvenster Alle vensters het selectievake Vensters van actieve werkmap in.

Er zijn verschillende instellingen in Excel die u kunt wijzigen om het handmatig invoeren van gegevens gemakkelijker te maken. Enkele wijzigingen zijn van invloed op alle werkmappen, enkele alleen op het volledige werkblad en sommige alleen op de opgegeven cellen.

De richting van de Enter-toets wijzigen

Als u Tab ingedrukt houdt om gegevens in verschillende cellen in een rij tegelijk in te voeren en vervolgens op Enter drukt op het einde van de rij, wordt standaard het begin van de volgende rij geselecteerd.

Als u op Enter drukt wordt een cel lager geselecteerd en als u op Tab drukt wordt de cel rechts van de oorspronkelijke cel geselecteerd. U kunt niet de richting van de Tab-toets wijzigen, maar u kunt wel de richting van de Enter-toets wijzigen. Het wijzigen van deze instelling is van toepassing op het volledige werkblad, op alle andere geopende werkbladen en op alle nieuwe werkmappen.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

  In Excel 2007 alleen: klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Schakel in de categorie Geavanceerd onder Opties voor bewerken het selectievakje Selectie verplaatsen nadat Enter is ingedrukt in en klik vervolgens op de gewenste richting in het vak Richting.

De breedte van een kolom wijzigen

Een cel kan soms #weergegeven. Dit kan gebeuren wanneer de cel een nummer bevat of een datum en de breedte van de kolom alle tekens die moeten worden de indeling kunnen niet worden weergegeven. Stel dat een cel met de datumnotatie "mm-dd-yyyy" 31-12-2015 bevat. De kolom is echter alleen breed genoeg is zes tekens weer te geven. De cel wordt #weergegeven. Als u wilt zien van de volledige inhoud van de cel met de huidige bestandsindeling, moet u de breedte van de kolom vergroten.

 1. Klik op de cel waarvoor u de kolombreedte wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Cellen op Opmaak.

  Groep Cellen op het tabblad Start

 3. Voer onder Celformaat een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Kolombreedte AutoAanpassen om alle tekst in de cel aan de grootte van de cel aan te passen.

  • Als u de kolom wilt verbreden, klikt u op Kolombreedte en typt u de gewenste breedte in het vak Kolombreedte.

Opmerking: Als alternatief op het vergrootten van de kolombreedte kunt u ook de opmaak wijzigen van de kolom of zelfs van een afzonderlijke cel. U kunt bijvoorbeeld de datumnotatie aanpassen zodat een alleen de maand en de dag wordt weergegeven (opmaak "mm/dd"), zoals in 12/31 of u kunt een getal in de Wetenschappelijke (exponentiële) notatie weergeven, zoals 4E+08.

Tekst laten teruglopen in een cel

U kunt meerdere regels met tekst in een cel weergeven door de tekst te laten teruglopen. Tekstterugloop in een cel is niet van invloed op andere cellen.

 1. Klik op de cel waarvan u de tekst wilt laten teruglopen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Uitlijning op Terugloop.

  Groep Uitlijning op het tabblad Start

Opmerking: Als de tekst een lange woord is, geen terugloop (het woord won't worden gesplitst); u kunt in plaats daarvan de kolom breder maken of de tekengrootte om te zien van alle tekst verkleinen. Als u alle tekst is niet zichtbaar nadat u de tekst laten teruglopen, moet u mogelijk pas de hoogte van de rij. Klik op het tabblad Start in de groep cellen op Opmaaken klik vervolgens onder Celgrootte op AutoAanpassen rij.

Zie voor meer informatie over tekst laten teruglopen, het artikel tekst in een cel laten teruglopen.

De opmaak van een getal wijzigen

In Excel wordt onderscheid gemaakt tussen de opmaak van een cel en de gegevens die in de cel zijn opgeslagen. Dit verschil in weergave kan belangrijke gevolgen hebben wanneer de gegevens numeriek zijn. Wanneer bijvoorbeeld het getal dat u invoert is afgerond, wordt gewoonlijk alleen het weergegeven getal afgerond. Bij berekeningen wordt het echte getal gebruikt dat is opgeslagen in de cel, niet het opgemaakte nummer dat wordt weergegeven. Als er er in een of meer cellen afgeronde waarden staan, kunnen de berekeningen onnauwkeurig lijken.

Nadat u getallen hebt getypt in een cel, kunt u de opmaak wijzigen waarin deze worden weergegeven.

 1. Klik op de cel met de getallen die u wilt opmaken.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Getal op de pijl naast het vak Getalnotatie en klik vervolgens de gewenste notatie.

  Vak Getalnotatie op het tabblad Start

  Als u een getalnotatie wilt selecteren uit een lijst met beschikbare notaties, klikt u op Meer getalnotaties en klikt u vervolgens op de notatie die u wilt gebruiken in de lijst Categorie.

Een getal opmaken als tekst

Getallen waarop geen berekeningen moeten worden uitgevoerd in Excel, zoals telefoongetallen, kunt u opmaken als tekst door de tekstopmaak toe te kennen aan de lege cellen voordat u de getallen typt.

 1. Selecteer een lege cel.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Getal op de pijl naast het vak Getalnotatie en klik vervolgens op Tekst.

  Vak Getalnotatie op het tabblad Start

 3. Typ de gewenste getallen in de opgemaakte cel.

  Getallen die u hebt ingevoerd voordat u de tekst hebt opgemaakt, moet opnieuw worden ingevoerd in de opgemaakte cellen. Als u de getallen snel als tekst wilt invoeren, selecteert u elke gewenste cel, drukt u op F2 en vervolgens op Enter.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×