Gebruikerssites in OneDrive voor Bedrijven vooraf inrichten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Standaard is de eerste keer is dat een gebruiker naar hun newsfeed, site of een koppeling SkyDrive navigeert een site OneDrive voor Bedrijven automatisch ingericht voor hen. In sommige gevallen, zoals de volgende opties, wilt u misschien OneDrive voor Bedrijven sites moeten klaar vooraf, of vooraf deze is ingericht:

 • Uw organisatie heeft een aangepaste proces voor het toevoegen van nieuwe werknemers en gewenste OneDrive voor Bedrijven om sites te maken wanneer u nieuwe werknemers toevoegt.

 • Uw organisatie van plan om te migreren vanuit on-premises naar Office 365.

 • Uw organisatie wil migreren vanaf een andere service voor onlineopslag of bibliotheek.

In dit artikel wordt beschreven hoe vooraf OneDrive voor Bedrijven sites inrichten met behulp van Windows PowerShell. U kunt ook vooraf inrichten van OneDrive voor Bedrijven sites met behulp van de REST API of CSOM. Zie voor meer informatie, zodat u deze wilt via programmacode inrichten persoonlijke Sites (OneDrive voor bedrijven) in Office 365 en de sectie 'met de methode ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk kunt inrichten persoonlijke sites en OneDrive voor Zakelijke voor meerdere gebruikers (Host van Mijn Site op SharePoint Online alleen beheerders) ' in Wat is nieuw voor ontwikkelaars in sociale en functies voor samenwerking in SharePoint 2013.

Voordat u begint

Voordat u deze taak uitvoert, moet u als volgt te werk:

Vooraf inrichten van sites voor gebruikers in OneDrive voor bedrijven

In deze procedure voor het inrichten van vooraf OneDrive voor bedrijven-sites voor uw Office 365-gebruikers, wordt u worden als volgt:

 1. Maken van de PowerShell-script om vooraf inrichten van OneDrive voor bedrijven-sites van de opgegeven code

 2. Een invoer-bestand met uw gebruikers waarvoor u voor het inrichten van vooraf een OneDrive voor bedrijven-site wilt maken

 3. De PowerShell-script uitvoeren

 1. Kopieer de volgende code, plak deze in een teksteditor zoals Kladblok en sla deze naam van het bestand CreateOneDriveSites.ps1   :

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  Import-Module Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell -ErrorAction SilentlyContinue -DisableNameChecking | Out-Null
  
  $module = Get-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.Powershell
  if ($null -eq $module)
  {
    Write-Host $("The Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell Module could not be loaded.") -ForegroundColor Red
    Write-Host $("The module can be downloaded from: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35588") -ForegroundColor Red
    return
  }
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed"
  

  Opmerking: U ziet dat opmerkingen worden opgenomen in de code aanvullende informatie te verstrekken.

 2. In een teksteditor zoals Kladblok, moet u een bestand met de Office 365-gebruikersaccounts waarvoor u OneDrive voor bedrijven-sites inrichten wilt maken. Elke gebruikersaccount moet zich op een aparte regel.

  Gebruiker invoer-bestand

  Sla het bestand op met de naam UserInput.txt.

  Opmerking: Elke invoer-bestand is beperkt tot 200 gebruikers. Als u OneDrive voor bedrijven-sites voor meer dan 200 gebruikers inrichten wilt, maakt u meerdere invoer bestanden (bijvoorbeeld UserInput1.txt, UserInput2.txt, enzovoort).

 3. De SharePoint Online Management Shellopent.

 4. Wijzig in de SharePoint Online Management Shell in de map waar u het CreateOneDriveSites.ps1    PowerShell-script hebt opgeslagen.

 5. Bij de opdrachtprompt, gebruikt u de volgende opdracht:

  .\CreateOneDriveSites.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Bijvoorbeeld:

  .\CreateOneDriveSites.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Het script uitvoeren, wordt u gevraagd voor de Office 365-referenties, wat u kunt invoeren.

  Wanneer het script is voltooid, ziet u de status met het deelvenster Windows PowerShell als voltooid.

 6. Als u aanvullende bestanden van de invoer van de gebruiker hebt, wordt het script opnieuw uitvoeren en wijzigt u de parameter - InputfilePath naar het andere bestand.

Zie ook

Wat is OneDrive voor bedrijven?

Hybride OneDrive voor bedrijven plannen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×