Geavanceerde opties

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Bewerkopties

Selectie verplaatsen na ENTER     Als u deze optie inschakelt, wordt een aangrenzende cel actief nadat u in de huidige actieve cel op ENTER hebt gedrukt. Geef in het vak Richting op welke aangrenzende cel actief wordt.

Richting     Als u de optie Selectie verplaatsen na ENTER inschakelt, wordt een aangrenzende cel actief nadat u in de huidige actieve cel op ENTER hebt gedrukt. Geef in het vak Richting op welke aangrenzende cel actief wordt.

Automatisch een decimaalteken invoegen     Schakel dit selectievakje in om een getal standaard met decimaaltekens weer te geven.

 • Posities     Geef het aantal decimalen op in het vak Posities om aan te geven waar in Microsoft Office Excel automatisch het decimaalteken moet worden geplaatst in de getallen die u als constanten invoert in een werkblad. Met een positief getal verplaatst u het decimaalteken naar links. Met een negatief getal verplaatst u het decimaalteken naar rechts. Als het vak Posities leeg blijft of wordt ingesteld op 0 (nul), moet u het decimaalteken handmatig invoeren. U kunt deze optie negeren door tijdens het invoeren van een getal een decimaalteken in de cel te typen.

Vulgreep en cellen slepen en neerzetten inschakelen     Schakel dit selectievakje in om cellen en gegevens te verplaatsen en te kopiëren door middel van slepen. Als deze optie is ingeschakeld, kunt u ook de vulgreep slepen om gegevens te kopiëren en aangrenzende cellen te vullen met een reeks gegevens.

 • Overschrijven cellen bevestigen     Als u deze optie inschakelt, wordt een bericht weergegeven als u cellen neerzet op andere cellen die gegevens bevatten.

Bewerkingen rechtstreeks in cellen toestaan     Schakel dit selectievakje in om bewerkingen binnen een cel mogelijk te maken door op de cel te dubbelklikken. De celinhoud hoeft dan niet op de formulebalk te worden bewerkt.

Opmaak en formules van gegevensbereiken doorvoeren     Schakel dit selectievakje in als u nieuwe items die aan het eind van een lijst worden toegevoegd, automatisch wilt laten opmaken in overeenstemming met de rest van de lijst. Formules die in elke rij worden herhaald, worden eveneens gekopieerd. De opmaak en formules worden alleen doorgevoerd als deze in ten minste drie van de laatste vijf rijen vóór de nieuwe rij voorkomen.

Automatische percentage-invoer inschakelen     Schakel dit selectievakje in als u alle getallen kleiner dan 1 die u invoert in cellen die zijn opgemaakt in de notatie Percentage, met 100 wilt vermenigvuldigen. Schakel dit selectievakje uit als u alle getallen die u invoert in cellen die zijn opgemaakt in de notatie Percentage, inclusief getallen gelijk aan of groter dan 1, met 100 wilt vermenigvuldigen.

Automatisch aanvullen voor celwaarden activeren     Tekstinvoer die u in een kolom met gegevens begint te typen, wordt aangevuld. Als de eerste letters die u typt overeenkomen met een bestaande invoer in deze kolom, wordt de resterende tekst automatisch ingevuld.

Zoomen bij rollen met IntelliMouse     Als u beschikt over het Microsoft IntelliMouse-aanwijsapparaat, stelt u hiermee de wielknop in op inzoomen in plaats van op schuiven in het werkblad of grafiekblad.

De gebruiker waarschuwen als er sprake is van een mogelijk langdurige bewerking     Schakel dit selectievakje in als u gewaarschuwd wilt worden wanneer een bewerking invloed heeft op een groot aantal cellen en dus lang kan gaan duren.

 • Als dit aantal cellen (in duizenden) bij de bewerking betrokken is     Hiermee kunt u het maximum aantal cellen opgeven dat door een bewerking mag worden beïnvloed zonder dat u gewaarschuwd hoeft te worden. Als er meer cellen dan dit maximum aantal bij de bewerking zijn betrokken, krijgt u een waarschuwing.

 • Scheidingstekens van systeem gebruiken     Schakel dit selectievakje in als u het standaarddecimaalteken en het standaardscheidingsteken voor duizendtallen wilt gebruiken. Schakel dit selectievakje uit als u alternatieve scheidingstekens wilt gebruiken.

  • Decimaalteken     Als u het standaarddecimaalteken wilt wijzigen, schakelt u het selectievakje Scheidingstekens van systeem gebruiken uit, selecteert u het standaarddecimaalteken in het vak Decimaalteken en typt u het gewenste decimaalteken.

  • Scheidingsteken voor duizendtallen     Als u het standaardscheidingsteken wilt wijzigen, schakelt u het selectievakje Scheidingstekens van systeem gebruiken uit, selecteert u het standaarddecimaalteken in het vak Scheidingsteken voor duizendtallen en typt u het gewenste decimaalteken.

Knippen, kopiëren en plakken

Knoppen voor plakopties weergeven     Schakel dit selectievakje in als u bij plakken automatisch een dialoogvenster met speciale opties wilt laten weergeven, zoals Alleen opmaak en Cellen koppelen.

Knoppen voor invoegopties weergeven     Schakel dit selectievakje in als u bij het invoegen van cellen, rijen of kolommen automatisch een dialoogvenster met speciale opties wilt laten weergeven, zoals Opmaak hetzelfde als boven en Opmaak wissen.

Ingevoegde objecten knippen, kopiëren en sorteren met de oorspronkelijke cellen     Hiermee houdt u grafische objecten, knoppen, tekstvakken, tekenobjecten, afbeeldingen en de hieraan gekoppelde cellen bijeen wanneer u in een werkblad knipt, kopieert, filtert of sorteert.

Weergave

Dit aantal onlangs geopende documenten weergeven     Hiermee een lijst met recent gebruikte werkmappen onder Recente documenten dat wordt weergegeven wanneer u klikt op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , zodat u deze werkmappen snel kunt openen. Voer het nummer van werkmappen die u wilt weergeven in het vak Dit aantal onlangs geopende documenten weergeven . Typ of Selecteer een positief getal tussen 0 en 50.

Liniaaleenheden     Hiermee kunt u de eenheden selecteren die u op de liniaal in de opmaakweergave wilt weergeven.

Alle vensters op de taakbalk weergeven      Hiermee kunt u meerdere werkmappen weergeven op de taakbalk van Windows.

Formulebalk weergeven     Hiermee geeft u de formulebalk weer. De formulebalk bevindt zich boven aan het werkblad.

Scherminfo voor functies weergeven     Geeft korte beschrijvingen weer van de functies die u in de lijst met functies selecteert die wordt weergegeven als Formule automatisch aanvullen is ingeschakeld.

Namen van grafiekelementen weergeven bij aanwijzen     Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de naam van een grafiekelement weergegeven wanneer u de aanwijzer op het element plaatst.

Punt gegevenswaarden bij aanwijzen weergeven     De waarde van een gegevenspunt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer eroverheen.

Voor cellen met opmerkingen, weergeven     Selecteer een van de volgende opties om te bepalen hoe opmerkingen op het werkblad worden weergegeven.

 • Geen opmerkingen of indicatoren     Opmerkingen en opmerkingaanwijzers in cellen met opmerkingen worden verborgen.

 • Alleen indicatoren; opmerkingen bij aanwijzen     Geeft een klein driehoekje weer in de rechterbovenhoek van een cel als er een opmerking aan de cel is gekoppeld. De opmerkingen worden pas weergegeven als u de aanwijzer op een cel met een opmerking plaatst.

 • Opmerkingen en indicatoren     Geeft zowel de opmerking als de opmerkingaanwijzer weer, een klein driehoekje in de rechterbovenhoek van een cel als er een opmerking aan de cel is gekoppeld.

Weergaveopties voor deze werkmap

Weergaveopties voor deze werkmap     Selecteer in deze keuzelijst de werkmap waar de volgende opties voor gelden.

Horizontale schuifbalk weergeven     Hiermee geeft u de horizontale schuifbalk onder aan het blad weer.

Verticale schuifbalk weergeven     Hiermee geeft u de verticale schuifbalk weer aan de rechterkant van het werkblad (als u een taal die van links naar rechts wordt geschreven gebruikt) of aan de linkerkant van het werkblad (als u een taal die van rechts naar links wordt geschreven gebruikt).

Bladtabs weergeven     Hiermee geeft u werkbladtabs weer waarmee u van het ene naar het andere werkblad kunt gaan en werkbladen kunt selecteren. Werkbladtabs bevinden zich onder aan het werkbladvenster.

Datums groeperen in het menu AutoFilter     Hiermee wijzigt u de hiërarchische groepering van datums in een niet-hiërarchische lijst van datums in de datumlijst onder aan het AutoFilter-menu in een datumfilter. U kunt bijvoorbeeld op tweecijferige jaren filteren door handmatig tweecijferige jaren te selecteren in een niet-hiërarchische lijst.

Voor objecten weergeven     Selecteer een van de volgende opties om grafische objecten in het werkblad weer te geven of te verbergen.

 • Alles     Hiermee geeft u alle grafische objecten, knoppen, tekstvakken, tekenobjecten en afbeeldingen weer.

 • Niets (objecten verbergen)     Hiermee verbergt u alle grafische objecten, knoppen, tekstvakken, tekenobjecten en afbeeldingen. Verborgen objecten worden niet afgedrukt.

Weergaveopties voor dit werkblad

Weergaveopties voor dit werkblad    Selecteer in deze keuzelijst het werkblad waar de volgende opties voor gelden.

Rij- en kolomkoppen weergeven     Hiermee geeft u rijnummers weer aan de linkerkant (als u een taal die van links naar rechts wordt geschreven gebruikt) of aan de rechterkant van het werkblad (als u een taal die van rechts naar links wordt geschreven gebruikt) en kolomletters boven aan het werkblad.

Formules weergeven in cellen in plaats van de berekende resultaten     Hiermee geeft u de formules in cellen weer in plaats van de waarden die het resultaat van de formules zijn.

Pagina-einde weergeven     Hiermee geeft u pagina-einden weer die automatisch in Excel zijn ingesteld.

Een nul weergeven in cellen met een nulwaarde     Hiermee geeft u een 0 (nul) weer in cellen met een nulwaarde.

Overzichtsknoppen weergeven als een overzicht is toegepast     Hiermee geeft u overzichtsknoppen weer. Overzichtsknoppen worden pas weergegeven als het werkblad een overzicht bevat.

Rasterlijnen weergeven     Hiermee geeft u celrasterlijnen weer. Als u celrasterlijnen wilt afdrukken, moet het selectievakje Afdrukken onder Rasterlijnen in de groep Werkbladopties op het tabblad Pagina-indeling zijn ingeschakeld.

 • Rasterlijnkleur     Hiermee stelt u de kleur van rasterlijnen in. Als u op Automatisch klikt, is de rasterlijnkleur gebaseerd op de tekstkleur die in het Configuratiescherm van Windows is gedefinieerd.

Formules

Berekeningen met meerdere threads toestaan     Deze optie is standaard geselecteerd en maakt snelle berekening mogelijk door gebruik te maken van alle processors op uw computer of van het aantal processors dat u handmatig typt.

Aantal berekeningsthreads     Hiermee kunt u het aantal processors opgeven dat wordt gebruikt voor berekeningen.

 • Alle processors op deze computer gebruiken     Deze optie is standaard geselecteerd en bepaalt dat alle beschikbare processors worden gebruikt voor berekeningen.

 • Handmatig     Hiermee geeft u aan hoeveel processors u wilt gebruiken. Voer in het vak Handmatig een positief getal tussen 1 en 1024 in.

Bij het berekenen van deze werkmap

Bij het berekenen van deze werkmap    Selecteer in deze keuzelijst de werkmap waarop de volgende opties van toepassing zijn.

Koppelingen naar andere documenten bijwerken     Hiermee worden formules berekend en bijgewerkt die verwijzingen naar andere toepassingen bevatten.

Precisie instellen als weergegeven     Hiermee worden opgeslagen waarden in cellen permanent gewijzigd van volledig nauwkeurig (15 cijfers) in de notatie die wordt weergegeven, inclusief decimalen.

1904-datumsysteem gebruiken     Hiermee wijzigt u de begindatum aan de hand waarvan alle datums worden berekend van 1 januari 1900 in 2 januari 1904.

Externe koppelingswaarden opslaan     Hiermee slaat u kopieën op van waarden in een extern document dat aan een Excel-werkblad is gekoppeld. Als een werkblad met koppelingen naar grote bereiken in een extern document ongebruikelijk veel schijfruimte vereist of veel tijd nodig heeft om te worden geopend, kunt u schijfruimte en de benodigde tijd verminderen door het selectievakje Externe koppelingswaarden opslaan uit te schakelen.

Standaard

Feedback met geluid     Als u dit selectievakje inschakelt, worden de beschikbare geluiden afgespeeld die gekoppeld zijn aan gebeurtenissen van Microsoft Office-programma's, zoals het openen, opslaan en afdrukken van bestanden en het weergeven van foutberichten. De geluiden die aan verschillende gebeurtenissen zijn toegewezen, kunnen worden gewijzigd in het Configuratiescherm van Windows. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm. Klik in Windows Vista op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Geluid. Klik op de tab Geluiden. U kunt het geluid wijzigen dat is gekoppeld aan een gebeurtenis door op de programmagebeurtenis in de lijst te klikken en het geluid te selecteren dat u wilt toepassen. Klik in Windows XP op Spraak, geluid en geluidsapparaten. Klik op Het geluidsschema wijzigen en klik vervolgens op de tab Geluiden. Als u het selectievakje Feedback met geluid in- of uitschakelt in het ene Office-programma, wordt het ook in- of uitgeschakeld voor alle andere Office-programma's. Als u het geluid dat aan een gebeurtenis is gekoppeld, wilt wijzigen, opent u de map Geluiden in het Configuratiescherm van Windows. De computer moet een geluidskaart hebben om de meeste geluiden te kunnen afspelen.

Feedback met animatie     Als u deze optie inschakelt, worden werkbladverplaatsingen en wijzigingen weergegeven wanneer u cellen, rijen of kolommen invoegt of verwijdert. Animatie kan op sommige systemen de videoprestaties vertragen.

Andere toepassingen negeren die Dynamic Data Exchange (DDE) gebruiken     Hiermee voorkomt u dat er gegevens worden uitgewisseld met andere toepassingen die gebruikmaken van Dynamic Data Exchange (DDE).

Bijwerken automatische koppelingen bevestigen     Als u deze optie inschakelt, wordt om bevestiging gevraagd voordat gekoppelde items worden bijgewerkt.

Fouten in gebruikersinterface van invoegtoepassing weergeven     Hiermee worden fouten weergegeven in de gebruikersinterface van invoegtoepassingen die u installeert en gebruikt.

Inhoud aanpassen aan A4-papiergrootte     Voor sommige landen of regio's is het standaardpapierformaat Letter; voor andere is A4 het standaardformaat. Schakel dit selectievakje in als u wilt dat Excel documenten met het standaardpapierformaat van een ander land (bijvoorbeeld Letter) automatisch aanpast, zodat ze juist op het standaardpapierformaat voor uw land worden afgedrukt (bijvoorbeeld A4). Deze optie is alleen van invloed op de afdruk en heeft geen gevolgen voor de opmaak van uw document.

Alle bestanden bij opstarten openen in     Bij opstarten worden bestanden uit de map die u in dit tekstvak opgeeft, automatisch geopend. Typ in het tekstvak het volledige pad naar de map om de locatie van de bestanden aan te geven.

Webopties      Hier stelt u in hoe de Excel-gegevens er uitzien en reageren wanneer ze in een webbrowser worden weergegeven.

Serviceopties     Hier kunt u klantfeedback en documentbeheeropties opgeven.

Compatibiliteit met Lotus

Microsoft Office Excel-menutoets     Hiermee stelt u de sleutel in die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot de opdrachten in het lint. Het lint maakt deel uit van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

Alternatieve stuurtoetsen     Hiermee activeert u een alternatieve verzameling toetsen voor werkbladnavigatie, formule-invoer, labelinvoer en andere acties.

Lotus-compatibiliteitsinstellingen voor:

Lotus-compatibiliteitsinstellingen voor:     Selecteer in deze keuzelijst het werkblad waarop de volgende opties van toepassing zijn.

Alternatieve formule-evaluatie     Als u dit selectievakje inschakelt, worden Lotus 1-2-3-bestanden geopend en berekend zonder dat er informatie verloren gaat of wordt gewijzigd. Tekstreeksen worden als 0 (nul) berekend, Boole-expressies als 0 of 1, en databasecriteria overeenkomstig de regels die in Lotus 1-2-3 worden gebruikt.

Alternatieve formule-invoer     Als u dit selectievakje inschakelt, worden formules die in de syntaxis van Lotus 1-2-3 versie 2.2 zijn ingevoerd, geconverteerd naar de Excel-syntaxis, en gedragen namen die in Excel zijn gedefinieerd zich als namen die in Lotus 1-2-3 zijn gedefinieerd.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×