Format, functie

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Geeft een variant (tekenreeks) als resultaat die een expressie bevat die is opgemaakt volgens de instructies in een notatie-expressie.

Enkele voorbeelden bekijken

Syntaxis

Format( expressie [, notatie ] [, eerstedagvanweek ] [, eersteweekvanjaar ] )

De syntaxis van de functie Format bevat de volgende argumenten:

Argument

Beschrijving

expressie

Vereist. Een geldige expressie.

notatie

Optioneel. Een geldige benoemde of door de gebruiker gedefinieerde notatie-expressie.

eerstedagvanweek

Optioneel. Een constante die de eerste dag van de week aangeeft.

eersteweekvanjaar

Optioneel. Een constante die de eerste week van het jaar aangeeft.


Instellingen

Het argumentnotatie kan verschillende instellingen gebruiken, afhankelijk van het gegevenstype van het argument expressie. Raadpleeg de artikelen die worden vermeld in de volgende tabel voor meer informatie over geldige notatie-expressies.

Voor expressies die dit gegevenstype gebruiken...

Lees u dit artikel

Elk type

Format, eigenschap

Datum/tijd

Format, eigenschap - gegevenstype Datum/tijd

Numeriek

Format, eigenschap - gegevenstypen Numeriek en Valuta

Tekst en memo

Format, eigenschap - gegevenstypen Tekst en Memo

Ja/nee

Format, eigenschap - gegevenstype Ja/nee


Het argument eerstedagvanweek heeft deze instellingen:

Constante

Waarde

Beschrijving

vbUseSystem

0

NLS API-instelling gebruiken.

VbSunday

1

Zondag (standaard)

vbMonday

2

Maandag

vbTuesday

3

Dinsdag

vbWednesday

4

Woensdag

vbThursday

5

Donderdag

vbFriday

6

Vrijdag

vbSaturday

7

Zaterdag


Het argument eersteweekvanjaar heeft deze instellingen:

Constante

Waarde

Beschrijving

vbUseSystem

0

NLS API-instelling gebruiken.

vbFirstJan1

1

Beginnen met de week waarin 1 januari valt (standaard).

vbFirstFourDays

2

Beginnen met de eerste week die minimaal vier dagen in het jaar heeft.

vbFirstFullWeek

3

Beginnen met de eerste volledige week van het jaar.


Opmerkingen

Voor de opmaak van

Doet u dit

Getallen

Gebruik vooraf gedefinieerde, benoemde numerieke notaties of definieer zelf numerieke notaties.

Datums en tijden

Gebruik vooraf gedefinieerde, benoemde datum-/tijdnotaties of definieer zelf datum-/tijdnotaties.

Datums en tijden als seriële getallen

Gebruik datum- en tijdnotaties of numerieke notaties.

Tekenreeksen

Maak uw eigen tekenreeksnotaties.


Als u probeert om een getal op te maken zonder notatie op te geven, biedt Format functionaliteit die vergelijkbaar is met de functie Str, met het verschil dat internationale notaties worden ondersteund. Positieve getallen die met Format zijn opgemaakt als tekenreeksen, bevatten echter geen voorloopspatie op de positie waar het teken van het getal komt te staan. Getallen die worden geconverteerd met Str behouden de voorloopspatie.

Als u een niet-gelokaliseerde numerieke tekenreeks opmaakt, moet u een door de gebruiker gedefinieerde numerieke notatie gebruiken om het gewenste resultaat te krijgen.

Opmerking: Als de eigenschap Calendar is ingesteld op Gregoriaans en notatie een datumnotatie aangeeft, moet de opgegeven expressie verwijzen naar de Gregoriaanse kalender. Als de eigenschap Calendar van Visual Basic is ingesteld op Hijri, moet de opgegeven expressie verwijzen naar de Hijri-kalender.

Als de kalender Gregoriaans is, blijft de betekenis van symbolen uit de expressie voor notatie ongewijzigd. Als de kalender Hijri is, hebben alle symbolen voor de datumnotatie (bijvoorbeeld dddd, mmmm, jjjj) dezelfde betekenis, maar zijn ze van toepassing op de Hijri-kalender. Notatiesymbolen blijven in het Engels. Symbolen die ertoe leiden dat tekst wordt weergegeven (bijvoorbeeld AM en PM), geven de tekenreeks (Engels of Arabisch) weer die is gekoppeld aan dat symbool. Het bereik van bepaalde symbolen verandert wanneer de Hijri-kalender is ingesteld.

Symbool

Bereik

d

1-30

dd

1-30

ww

1-51

mmm

Volledige maandnamen worden weergegeven (Hijri-maanden hebben geen afkortingen).

j

1-355

jjjj

100-9666

Voorbeelden

De functie Format gebruiken in een expressie    U kunt Format overal gebruiken waar expressies zijn toegestaan. Zo kunt u de functie gebruiken in een query als onderdeel van een veldalias, of in de eigenschap Control Source van een tekstvak in een formulier of rapport. De volgende voorbeelden laten een expressie zien die u kunt gebruiken in de eigenschap Filter van een rapport om de uitvoer te beperken tot records van de vorige week.

Format([Datum],"ww")=Format(Now(),"ww")-1

In dit voorbeeld bevat de recordbron van het rapport een veld met de naam datum, met daarin de datum waarop elke record is gewijzigd, en die wordt gebruikt in het rapport. Wanneer u het rapport uitvoert, worden de resultaten gefilterd om alleen de records weer te geven waar de week voor de waarde in het veld Datum (Format([Datum],"ww")) gelijk is aan de vorige week (Format(Now(),"ww")-1).

De functie Format in VBA-code    

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld ziet u verschillende toepassingen van de functie Format voor het opmaken van waarden met zowel benoemde notaties als door de gebruiker gedefinieerde notaties. De uiteindelijke weergave van het datumscheidingsteken (/), het tijdscheidingsteken (:) en de letterlijke waarden AM/PM wordt bepaald door de landinstellingen van de computer waarop de code wordt uitgevoerd. Wanneer tijden en datums worden weergegeven in de ontwikkelomgeving, worden de korte tijdnotatie en de korte datumnotatie van de landinstelling van de code gebruikt. Wanneer de datum en tijd worden weergegeven door de code uit te voeren, worden de korte tijdnotatie en de korte datumnotatie van de landinstelling van de computer gebruikt, die kan verschillen van de landinstelling van de code. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van de landinstelling Engels (Verenigde Staten).

MyTime en MyDate worden in de ontwikkelomgeving weergegeven met behulp van de huidige instelling voor de korte tijdnotatie en de korte datumnotatie.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


Format gebruiken met tekenreeksen met de lengte nul

In Microsoft Access versie 2.0 was het mogelijk om met Format een bepaalde waarde te retourneren voor tekenreeks met lengte 0 en andere waarde voor een waarde. Zo was het bijvoorbeeld mogelijk om een notatie-expressie zoals hieronder te gebruiken met de functie Format om de juiste tekenreekswaarde te retourneren uit code:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

Vanaf Microsoft Access 97 en hoger moet u afzonderlijk testen op Null en vervolgens op basis van het resultaat de gewenste waarde retourneren. U kunt bijvoorbeeld de functie IIf gebruiken in een expressie met de functie Format zoals de volgende:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

Deze wijziging geldt alleen als u de functie Format gebruikt voor het opmaken van een tekenreeks afhankelijk van het feit of de tekenreeks de lengte nul heeft of een Null-waarde bevat. Andere notatie-expressies die u gebruikt in combinatie met de functie Format blijven werken zoals in eerdere versies.

Als u een database van Microsoft Access versie 2.0 en eerder converteert naar Microsoft Access 2002 of hoger, moet u code aanpassen om apart te testen op Null-waarden.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×