Externe gegevens ophalen met Microsoft Query

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt Microsoft Query gegevens ophalen uit externe bronnen. Met Microsoft Query gegevens ophalen uit uw bedrijfsdatabases en bestanden, hoeft u over te typen van de gegevens die u wilt analyseren in Excel. U kunt ook uw Excel-rapporten en overzichten van de oorspronkelijke brondatabase automatisch vernieuwen wanneer de database wordt bijgewerkt met nieuwe gegevens.

Microsoft Query gebruikt, kunt u verbinding maken met externe gegevensbronnen, gegevens uit deze externe bronnen selecteren die gegevens in uw werkblad importeren en de gegevens naar wens aan het behouden van uw werkbladgegevens gesynchroniseerd met de gegevens in de externe bronnen vernieuwen.

Soorten databases die u kunt openen     U kunt gegevens ophalen uit diverse soorten databases, zoals Microsoft Office Access, Microsoft SQL Server en Microsoft SQL Server OLAP-Services. U kunt ook gegevens ophalen uit Excel-werkmappen en tekstbestanden.

Microsoft Office biedt-stuurprogramma's die u kunt gegevens ophalen uit de volgende gegevensbronnen:

 • Microsoft SQL Server analyseservices (OLAP-provider)

 • Microsoft Office Access

 • dBASE

 • Microsoft FoxPro

 • Microsoft Office Excel

 • Oracle

 • Paradox

 • Tekst bestand databases

U kunt ook ODBC-stuurprogramma's of bron's van andere fabrikanten gegevens ophalen uit gegevensbronnen die hier niet worden vermeld, waaronder andere typen OLAP-databases. Voor informatie over het installeren van een ODBC-stuurprogramma of het stuurprogramma voor gegevensbron die hier niet wordt weergegeven, raadpleegt u de documentatie voor de database of neem contact op met de databaseleverancier van uw.

Gegevens uit een database selecteren     U kunt gegevens ophalen uit een database door een query, dat wil zeggen een vraag die u vragen hebt over de gegevens die zijn opgeslagen in een externe database te maken. Als uw gegevens in een Access-database is opgeslagen, wilt u mogelijk de verkoopcijfers voor een bepaald product per regio weten. U kunt een deel van de gegevens ophalen door het selecteren van alleen de gegevens voor de product- en regio die u wilt analyseren.

Met Microsoft Query, kunt u de kolommen met gegevens die u wilt en alleen die gegevens in Excel te importeren.

Het werkblad in één bewerking bijwerken     Wanneer u externe gegevens in een Excel-werkmap hebt, de oorspronkelijke database wijzigingen worden aangebracht, kunt u vernieuwen de gegevens wilt bijwerken van uw analyse, zonder dat u moet uw overzichtsrapporten en grafieken opnieuw te maken. U kunt bijvoorbeeld een maandelijks verkoopoverzicht maken en het vernieuwen elke maand wanneer het nieuwe verkoopcijfers zijn ontvangen.

Hoe Microsoft Query gebruik van gegevensbronnen     Nadat u een gegevensbron voor een bepaalde database hebt ingesteld, kunt u deze gebruiken wanneer u een query maken om te selecteren en gegevens op te halen uit de database wilt maken, zonder te hoeven overtypen alle verbindingsgegevens van de. Microsoft Query gebruikt de gegevensbron verbinding maken met de externe database en om aan te geven welke gegevens zijn beschikbaar. Nadat u uw query maken en de gegevens terug naar Excel, biedt Microsoft Query de Excel-werkmap met de query en de gegevens informatie van gegevensbronnen, zodat u verbinding met de database maken kunt als u wilt de gegevens te vernieuwen.

Microsoft-Query gebruiken om gegevens te importeren    externe gegevens importeren in Excel met Microsoft Query, volg deze basisstappen, die elk uitgebreider in de volgende secties wordt beschreven.

Wat is een gegevensbron?     Een gegevensbron is een opgeslagen set informatie waarmee Excel en Microsoft Query verbinding maakt met een externe database. Wanneer u Microsoft Query gebruikt voor het instellen van een gegevensbron, moet u Geef een naam op voor de gegevensbron en geef vervolgens de naam en de locatie van de database of de server, het type database en uw aanmeldings- en wachtwoord. De gegevens bevat ook de naam van een ODBC-stuurprogramma of een stuurprogramma voor gegevensbron, dat wil zeggen een programma dat verbindingen naar een bepaalde soort database maakt.

Voor het instellen van een gegevensbron met behulp van Microsoft Query:

 1. Op het tabblad gegevens in de groep Externe gegevens ophalenUit andere bronnenop en klik vervolgens op Van de Microsoft-Query.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Een gegevensbron voor een database, een tekstbestand of een Excel-werkmap, klik op het tabblad Databases .

  • Een OLAP-kubus als gegevensbron wilt opgeven, klikt u op het tabblad OLAP-kubussen . Dit tabblad is alleen beschikbaar als u Microsoft Query vanuit Excel uitvoert.

 3. Dubbelklik op < nieuwe gegevensbron >.

  -of-

  Klik op < nieuwe gegevensbron >en klik vervolgens op OK.

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken wordt weergegeven.

 4. Typ een naam voor de gegevensbron in stap 1.

 5. Klik in stap 2 op een stuurprogramma voor het type van de database die u als gegevensbron gebruikt.

  Notities: 

  • Als de externe database die u wilt openen, wordt niet ondersteund door de ODBC-stuurprogramma's die worden geïnstalleerd met Microsoft Query zijn, moet u een Microsoft Office-compatibel ODBC- stuurprogramma van een derde leverancier, zoals de fabrikant van de database. Neem contact op met de leverancier van de database voor de installatie-instructies.

  • OLAP-databases hoeven niet ODBC-stuurprogramma's. Tijdens de installatie van Microsoft Query, worden stuurprogramma's zijn geïnstalleerd voor databases die zijn gemaakt met behulp van Microsoft SQL Server Analysis Services. Als u wilt verbinden met andere OLAP-databases, moet u een gegevensbron stuurprogramma en clientsoftware installeren.

 6. Klik op verbinding makenen geef vervolgens de gegevens die nodig is om te verbinden met uw gegevensbron. De informatie die u opgeeft is voor databases, Excel-werkmappen en tekstbestanden afhankelijk van het type gegevensbron die u hebt geselecteerd. U mogelijk gevraagd om een aanmeldingsnaam, een wachtwoord, de versie van de database die u gebruikt, de locatie van de database of andere informatie over het type database.

  Belangrijk: 

  • Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter.

  • Het is zeer belangrijk dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, ver weg van de gegevens die erdoor worden beschermd.

 7. Nadat u de vereiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op OK of op Voltooien om terug te keren naar het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken .

 8. Als uw database tabellen bevat en u wilt dat een bepaalde tabel automatisch wilt weergeven in de Wizard Query, klik in het vak voor stap 4 en klik vervolgens op de gewenste tabel.

 9. Als u niet dat uw gebruikersnaam en wachtwoord typt wilt wanneer u de gegevensbron gebruikt, selecteert u het selectievakje Mijn gebruikers-ID en wachtwoord in de definitie van de gegevensbron opslaan in. Het wachtwoord is niet versleuteld. Als het selectievakje niet beschikbaar is, raadpleegt u de beheerder van de database om te bepalen of deze optie kan worden gemaakt beschikbaar.

  Opmerking over de beveiliging: Voorkom dat aanmeldingsgegevens worden opgeslagen wanneer er verbinding wordt gemaakt met gegevensbronnen. Het is mogelijk dat deze gegevens worden opgeslagen als tekst zonder opmaak, waartoe een kwaadwillende gebruiker zich toegang kan verschaffen waardoor de beveiliging van de gegevensbron in gevaar komt.

Nadat u deze stappen hebt voltooid, wordt de naam van uw gegevensbron wordt weergegeven in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren .

De Wizard Query voor de meeste query's gebruiken     De Wizard Query kunt u gemakkelijk om te selecteren en gegevens ophalen uit verschillende tabellen en velden in uw database. Met de Wizard Query, kunt u de tabellen en velden die u wilt opnemen. Een inner join (een querybewerking waarmee wordt opgegeven dat er rijen uit twee tabellen worden gecombineerd op basis van identieke veldwaarden) wordt automatisch gemaakt wanneer de wizard een primaire-sleutelveld in één tabel en een veld met dezelfde naam in een tweede tabel herkent.

U kunt de wizard ook gebruiken om te sorteren van de resultatenset en voer eenvoudige filteren. In de laatste stap van de wizard kunt u de gegevens terug naar Excel, of de query in Microsoft Query verder wilt verfijnen. Nadat u de query hebt gemaakt, kunt u deze uitvoeren in Excel of in Microsoft Query.

Start de Wizard Query, kunt u de volgende stappen uitvoeren.

 1. Op het tabblad gegevens in de groep Externe gegevens ophalenUit andere bronnenop en klik vervolgens op Van de Microsoft-Query.

 2. Zorg dat het selectievakje Gebruik de Wizard Query query's maken/bewerken is geselecteerd in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren .

 3. Dubbelklik op de gegevensbron die u wilt gebruiken.

  -of-

  Klik op de gegevensbron die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

Werk rechtstreeks in Microsoft Query voor andere typen query 's     Als u een meer complexe query wilt dan u met de Wizard Query kunt maken, kunt u rechtstreeks in Microsoft Query werken. U kunt Microsoft Query gebruiken om te bekijken en wijzigen van query's dat u beginnen met het maken in de Wizard Query, of u nieuwe query's maken kunt zonder de wizard. Werk rechtstreeks in Microsoft Query als u wilt maken van query's die u kunnen als volgt:

 • Selecteer de specifieke gegevens van een veld     In een grote database wilt u mogelijk enkele van de gegevens in een veld kiezen en gegevens weglaten die u niet nodig hebt. Als u gegevens van twee of meer van de producten in een veld waarin de gegevens voor veel producten nodig hebt, kunt u bijvoorbeeld criteria gebruiken alleen gegevens voor de twee producten die u wilt selecteren.

 • Gegevens ophalen op basis van verschillende criteria telkens wanneer die u de query uitvoert     Als u wilt maken van dezelfde Excel-rapport of overzicht voor verschillende gebieden in dezelfde externe gegevens, zoals een afzonderlijk verkooprapport voor elke regio, kunt u een parameterquerymaken. Wanneer u een parameterquery uitvoert, wordt u gevraagd om een waarde die moet gebruiken als criterium wanneer de query records selecteert. Bijvoorbeeld een parameterquery mogelijk gevraagd u aan een bepaalde regio opgeven en u deze query als u wilt maken van elk van uw regionale Verkooprapporten opnieuw kan gebruiken.

 • Deelnemen aan de gegevens op verschillende manieren     De inner joins die Hiermee maakt u de Wizard Query zijn de meest voorkomende type join gebruikt bij het maken van query's. Soms echter wilt u gebruiken een ander type join. Bijvoorbeeld, hebt u een tabel met informatie over productverkopen en een tabel met gegevens van klanten, een inner join (het type dat is gemaakt met de Wizard Query) wordt voorkomen dat het ophalen van klantrecords voor klanten die een aankoop niet hebt gedaan. Met Microsoft Query kunt u deze tabellen koppelen, zodat alle klantenrecords worden opgehaald, samen met verkoopgegevens voor klanten die aankopen hebben gedaan.

Als u Microsoft Query wilt, kunt u de volgende stappen uitvoeren.

 1. Op het tabblad gegevens in de groep Externe gegevens ophalenUit andere bronnenop en klik vervolgens op Van de Microsoft-Query.

 2. Zorg dat het selectievakje Gebruik de Wizard Query query's maken/bewerken uitgeschakeld is in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren .

 3. Dubbelklik op de gegevensbron die u wilt gebruiken.

  -of-

  Klik op de gegevensbron die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

Hergebruiken en query's delen     In de Wizard Query en Microsoft Query, kunt u uw query's opslaan als een dqy-bestand dat u kunt wijzigen, opnieuw gebruiken en delen. Excel kan dit bestand, zodat u en anderen kunnen extra externe gegevensbereiken maken met dezelfde query.

Een opgeslagen query openen in Excel:

 1. Op het tabblad gegevens in de groep Externe gegevens ophalenUit andere bronnenop en klik vervolgens op Van de Microsoft-Query. Het dialoogvenster Gegevensbron selecteren wordt weergegeven.

 2. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op het tabblad query's .

 3. Dubbelklik op de opgeslagen query die u wilt openen. De query wordt weergegeven in Microsoft Query.

Als u wilt openen van een opgeslagen query en Microsoft Query nog is geopend, klikt u op het menu Microsoft Query- bestand en klik vervolgens op openen.

Als u dubbelklikt op een dqy-bestand, Excel wordt geopend, wordt de query wordt uitgevoerd, en klikt u vervolgens de resultaten worden ingevoegd in een nieuw werkblad.

Als u delen van een Excel-samenvatting of het rapport dat is gebaseerd op externe gegevens wilt, kunt u andere gebruikers van een werkmap met een extern gegevensbereik geven of u kunt een sjabloonmaken. Een sjabloon kunt u de samenvatting of het rapport opslaan zonder op te slaan van de externe gegevens, zodat het bestand kleiner is. De externe gegevensbron zijn opgehaald wanneer een gebruiker de sjabloon wordt geopend.

Nadat u een query in de Wizard Query of een Microsoft-Query hebt gemaakt, kunt u de gegevens terug naar een Excel-werkblad. De gegevens wordt vervolgens een externe gegevensreeks of een draaitabelrapport die u kunt opmaken en vernieuwen.

Opmaak opgehaald gegevens     Klik in Excel kunt u de hulpprogramma's, zoals grafieken of automatische subtotalen, om aan te bieden en om samen te vatten gegevens zijn opgehaald door Microsoft Query. U kunt de gegevens opmaken en de opmaak blijft behouden wanneer u de externe gegevens vernieuwt. U kunt uw eigen kolomlabels gebruiken in plaats van de veldnamen en rijnummers automatisch toevoegen.

Excel kan automatisch opmaken voor nieuwe gegevens die u aan het einde typt van een bereik zodat deze overeenkomt met de voorgaande rijen. Excel kunt ook automatisch formules die in de voorgaande rijen zijn herhaald en wordt deze uitgebreid om aanvullende rijen te kopiëren.

Opmerking: Om te kunnen worden toegepast op de nieuwe rijen in het bereik, de opmaak en formules moeten worden weergegeven in ten minste drie van de vijf rijen vóór.

U kunt u op deze optie (of uitschakelen opnieuw) op elk gewenst moment:

 1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

  In Excel 2007: klik op de Microsoft Office-knop , klikt u op Excel-optiesen klik vervolgens op de categorie Geavanceerd .

 2. Selecteer in de sectie Opties voor bewerken het selectievakje gegevensbereiken opmaak en formules . Schakel dit selectievakje in als u wilt uitschakelen automatische opmaak van gegevensreeksen opnieuw.

Externe gegevens vernieuwen     Wanneer u externe gegevens vernieuwen, kunt u de query voor het ophalen van een nieuwe of gewijzigde gegevens die overeenkomt met uw specificaties uitvoeren. U kunt een query vernieuwen in zowel Microsoft Query en Excel. Excel biedt verschillende opties voor het vernieuwen van query's, inclusief de gegevens vernieuwen wanneer u de werkmap openen en deze automatisch vernieuwen op bepaalde momenten. U kunt blijven werken in Excel, terwijl gegevens worden vernieuwd, en u ook de status controleren kunt terwijl de gegevens worden vernieuwd. Zie verbonden (geïmporteerde) gegevens vernieuwenvoor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×