Een werkstroomstartformulier maken

U kunt met uw werkstroom informatie verzamelen van de persoon die deze start en later in de werkstroom naar deze informatie verwijzen. Stel dat u een werkstroom ontwerpt waarmee een revisietaak voor een document wordt toegewezen. In sommige werkstromen van dit type kan het handig zijn om de revisietaak altijd automatisch aan dezelfde persoon toe te wijzen en altijd dezelfde formule voor het berekenen van de einddatum te gebruiken. Maar in uw werkstroom wilt u dat de persoon die de werkstroom handmatig start, zowel de revisor als de einddatum opgeeft. U kunt dit instellen door aangepaste velden toe te voegen aan het werkstroomstartformulier en te vereisen dat de werkstroom handmatig wordt gestart.

Het gebruik van startformuliergegevens door werkstroom

U kunt ook de parameters in een startformulier gebruiken om de werkstroom aan te geven dat bepaalde acties of stappen moeten worden opgenomen of uitgesloten of welke keuze moet worden gemaakt bij alternatieve vertakkingen. Daarnaast kunt u de werkstroom zodanig instellen dat informatie van het startformulier wordt gekopieerd naar het huidige lijstitem, waar naar deze informatie kan worden verwezen door een secundaire werkstroom.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe startformulieren werken en vindt u voorbeelden en instructies voor het instellen van startformulieren voor allerlei doeleinden.

In dit artikel

Wat is een startformulier?

Welke typen startformuliervelden zijn beschikbaar?

Wat zijn de standaardwaarden en wanneer gebruik ik deze?

Voorbeeld 1: Informatie opgeven voor de huidige werkstroom

Voorbeeld 2: Opgeven dat de huidige werkstroom een stap of actie moet overslaan of uitvoeren

Voorbeeld 3: Informatie opgeven voor een secundaire werkstroom

Hoe kan ik andere waarden instellen of bijwerken in het huidige lijstitem?

Hoe kan ik een parameter gebruiken als een dynamische werkstroomvariabele?

Wat is een startformulier?

Het startformulier is de pagina die elke keer wordt weergegeven wanneer iemand een werkstroom handmatig start. Het standaardstartformulier is bijzonder eenvoudig van opzet, met alleen de naam van de werkstroom en twee knoppen, Starten en Annuleren.

Eenvoudig startformulier voor standaardwerkstroom

U kunt dit eenvoudige formulier uitbreiden door een of meer formuliervelden toe te voegen. Met deze velden kan de persoon die de werkstroom start, informatie opgeven die nodig is om het werkstroomproces te voltooien.

Het startformulier kan zoveel velden bevatten als u wilt. Het volgende formulier bevat velden voor het opgeven van een revisor en einddatum.

Startformulier waaraan de velden revisor en vervaldatum zijn toegevoegd

In Office SharePoint Designer 2007 wordt het startformulier weergegeven als een ASPX-pagina in de map voor deze werkstroom. De bestandsnaam van het startformulier komt overeen met de naam van de werkstroom.

ASPX-pagina van werkstroom weergegeven in mappenlijst

Een startformulier wordt gekoppeld aan de standaardbasispagina van de site en bevat een webonderdeel Gegevensformulier voor interactie met de werkstroom. De lay-out en het uiterlijk van het startformulier kunnen worden aangepast. U kunt er bijvoorbeeld een andere basispagina aan koppelen of de stijlen wijzigen. Als u echter wilt wijzigen welke velden worden weergegeven op het formulier of de indeling of standaardwaarden van een veld wilt aanpassen, gebruikt u het dialoogvenster Werkstroomstartparameters in de werkstroomontwerper. U kunt dergelijke wijzigingen niet aanbrengen in de formuliervelden door het webonderdeel Gegevensformulier rechtstreeks te bewerken.

Belangrijk: Als u wijzigingen aanbrengt in de indeling en het uiterlijk van het webonderdeel Gegevensformulier (met betrekking tot de weergave, niet de functionaliteit), gaan deze verloren wanneer de werkstroom opnieuw wordt gecompileerd. Aanpassingen in de indeling en het uiterlijk op de rest van de ASPX-pagina blijven behouden.

Als u een formulierveld maakt met het dialoogvenster Werkstroomstartparameters en de indeling van dit veld later wijzigt, wordt mogelijk de volgende waarschuwing weergegeven.

Waarschuwing over het wijzigen van een indelingstype voor een bestaand veld

Als u wijzigingen aanbrengt in de velden op het startformulier en de werkstroom vervolgens opnieuw compileert, worden actieve exemplaren van de werkstroom nog steeds uitgevoerd, maar kan alleen worden verwezen naar de gegevens en gegevensindelingen die beschikbaar zijn in het nieuwe formulier. Als u een veld verwijdert of aanpast (bijvoorbeeld door de naam of indeling te wijzigen), waarna een actief exemplaar van de werkstroom naar gegevens verwijst die een onverwachte indeling hebben of die helemaal niet beschikbaar zijn, treedt er een werkstroomfout op. Het is daarom belangrijk geen wijzigingen aan te brengen waarmee formuliervelden waarnaar mogelijk wordt verwezen door actieve werkstroomexemplaren, worden verwijderd, worden hernoemd of anderszins worden gewijzigd.

Soms wordt een werkstroom ingesteld om informatie uit een startformulierveld te kopiëren naar een veld in een lijstitem. Iemand die een primaire werkstroom start, kan bijvoorbeeld op het startformulier een einddatum opgeven voor een revisietaak voor een document, waarna deze datum door de primaire werkstroom kan worden gekopieerd naar een einddatumveld in het huidige item. Hier kan vervolgens naar deze datum worden verwezen door een secundaire werkstroom waarmee herinneringen voor einddatums worden verzonden. In dit geval is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt ingevoerd in het startformulier en gekopieerd naar het lijstitemveld, niet wordt gewijzigd terwijl de secundaire werkstroom hier nog naar moet kunnen verwijzen. Dit is met name belangrijk om te onthouden als de secundaire werkstroom een bepaalde periode wordt onderbroken of moet wachten.

Naar boven

Welke typen startformuliervelden zijn beschikbaar?

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van elk type startformulierveld.

Startformulier met één veld van elk type

1. Eén regel tekst

2. Meerdere regels tekst

3. Getal

4. Ja/Nee (selectievakje)

5. Keuze (keuzemenu) in de vorm van keuzerondjes

6. Datum en tijd

7. Keuze (keuzemenu) in de vorm van een vervolgkeuzelijst

Selecteer het juiste veldtype voor elke parameter die u maakt:

 • Eén regel tekst    Gebruik dit veldtype voor een kort antwoord in vrije tekst.

 • Meerdere regels tekst    Gebruik dit veldtype voor een antwoord in vrije tekst van willekeurige lengte.

 • Getal    Dit veldtype is alleen bedoeld voor numerieke waarden. Gebruik geen komma's in de standaardwaarde.

 • Datum en tijd    Voor dit veldtype kunt u kiezen uit drie standaardwaarden (een leeg veld, de datum en tijd waarop het item is gemaakt of een specifieke datum en tijd die u opgeeft) en twee notaties (alleen datum, of datum en tijd).

 • Keuze (keuzemenu)    Dit veldtype kan op het formulier worden weergegeven als een vervolgkeuzemenu of als een reeks keuzerondjes. In beide gevallen kan slechts één van de weergegeven items tegelijk worden geselecteerd.

 • Ja/Nee (selectievakje)    Als u geen standaardwaarde opgeeft voor velden van dit type, wordt de standaardwaarde Ja toegewezen.

Voor alle veldtypen geldt dat als een standaardwaarde wordt opgegeven, deze wordt weergegeven op het formulier.

Hier volgen enkele punten waarmee u rekening kunt houden wanneer u met startformuliervelden werkt:

 • Gegevensvalidatie    De meeste veldtypen die momenteel beschikbaar zijn voor gebruik op het startformulier, bieden weinig of geen gegevensvalidatie. U kunt bijvoorbeeld niet voor het veld Datum en tijd instellen dat er moet worden gecontroleerd of de ingevoerde datum later is dan de datum van vandaag. (U kunt natuurlijk een werkstroomstap toevoegen om te testen of een ingevoerde datum binnen een opgegeven bereik ligt en, als dit niet het geval is, een e-mailbericht hierover verzenden naar de persoon die de werkstroom heeft gestart, zodat de werkstroom kan worden gestopt.) Het laagste gegevensvalidatieniveau wordt geboden door de velden Eén regel tekst, Meerdere regels tekst en Getal, die alle invoer accepteren, zolang het maximum aantal tekens niet wordt overschreden. (Hoewel Getal alleen numerieke waarden accepteert als standaardwaarden, worden numerieke waarden en tekst geaccepteerd van de persoon die de werkstroom start en het startformulier invult.) De sterkste gegevensverificatie wordt geboden door het veld Keuze (keuzemenu), waarvoor de persoon die de werkstroom start, een van de vooraf ingestelde opties moet kiezen die zijn opgegeven op het formulier.

 • Veldbeschrijvingen en instructies    De afzonderlijke velden op een startformulier bevatten geen ruimte voor een beschrijving van het veld of voor instructies voor het invoeren van gegevens. U kunt echter beschrijvingen en instructies toevoegen voor het hele startformulier –waaronder instructies over welke velden een waarde moeten bevatten en welke velden leeg mogen blijven – door de ASPX-pagina te bewerken. Zorg ervoor dat u de beschrijvingen en instructies toevoegt buiten het webonderdeel Gegevensformulier, zodat deze niet verloren gaan wanneer de werkstroom opnieuw wordt gecompileerd.

 • Beschikbare velden    Aangezien een startformulier niet is gekoppeld aan een item in de lijst, in tegenstelling tot een aangepast taakformulier, dat is gekoppeld aan een item in een takenlijst, bevat het startformulier niet zo veel typen formuliervelden als het aangepaste taakformulier.

Naar boven

Wat zijn de standaardwaarden en wanneer gebruik ik deze?

Wanneer u het startformulier ontwerpt, kiest u of u al dan niet een standaardwaarde wilt opgeven voor elk van de parameters die u definieert. Als u een standaardwaarde opgeeft voor een parameter en de persoon die de werkstroom start, de standaardwaarde niet vervangt door een andere waarde, gebruikt de werkstroom de standaardwaarde.

Daarom is het handig om een standaardwaarde op te geven als voor de werkstroom een niet-lege waarde is vereist in een parameter om correct te kunnen worden uitgevoerd. In het voorbeeld van de werkstroom Documentrevisie kunt u bijvoorbeeld een standaardrevisor en een standaardprioriteitsniveau opgeven op het startformulier.

Als de werkstroom een niet-lege waarde moet hebben in een veld waarvoor er geen veilige of geschikte standaardwaarde beschikbaar is, is het handig om in de eerste stap van de werkstroom te testen of het vereiste veld leeg is. Als dit het geval is, kan de werkstroom worden stopgezet, maar pas nadat een e-mail is verzonden naar de persoon die deze heeft gestart, om uit te leggen dat deze een nieuw exemplaar van de werkstroom moet starten voor hetzelfde item en dit keer een waarde moet opgeven in het vereiste veld.

Het enige parametertype dat altijd een standaardwaarde heeft, is de parameter Ja/Nee (selectievakje), die altijd standaard is ingesteld op Ja of Nee.

Belangrijk: Als u de werkstroom zodanig instelt dat deze automatisch wordt gestart en u geen standaardwaarde opgeeft voor een of meer parameters, ziet u het volgende bericht, waarin wordt aangegeven dat de werkstroom mogelijk niet juist wordt uitgevoerd als sommige parameters lege waarden hebben.

Waarschuwing over het toevoegen van standaardwaarden voor automatisch starten

Naar boven

Voorbeeld 1: Informatie opgeven voor de huidige werkstroom

Als u uw werkstroom gebruikt om een taak toe te wijzen (zoals de documentrevisietaak in ons voorbeeld) en u wilt dat de persoon die de werkstroom start, kan kiezen aan welke personen de taak moet worden toegewezen, kunt u dit instellen door een parameter toe te voegen aan het startformulier.

Een veld Revisor toevoegen aan het startformulier

De parameter Revisor toevoegen:

 1. Zorg er in de werkstroomontwerper voor dat de werkstroom alleen handmatig kan worden gestart, niet automatisch, en klik op Start.

  Werkstroomontwerper met instellingen voor de nieuwe werkstroom

 2. Klik in het dialoogvenster Werkstroomstartparameters op Toevoegen.

 3. Geef in het dialoogvenster Veld toevoegen het nieuwe veld de naam Revisor en klik in de keuzelijst Type informatie op Keuze (keuzemenu).

  Dialoogvenster Veld toevoegen met selecties

 4. Klik op Volgende en typ in het vak Keuzes (geef elke keuze op een nieuwe regel op) de e-mailadressen van de revisoren die u wilt opgeven als opties voor deze parameter.

  Opmerking: Bij het verzenden van een e-mail kan een werkstroom de domeinnaam/gebruikersnaam of het volledige e-mailadres van een persoon gebruiken. NORTHWINDTRADERS\Julia en Julia@Northwindtraders.com kunnen bijvoorbeeld beide worden gebruikt op de regel Aan of CC van een e-mailbericht van een werkstroom.

 5. Geef in het vak Standaardwaarde de revisor op die de werkstroom moet gebruiken als de persoon die het startformulier invult, geen wijzigingen aanbrengt in deze parameter.

  Belangrijk: De werkstroom mislukt als u geen standaardwaarde opgeeft voor een veld dat informatie moet bevatten voor de werkstroom en als de persoon die de werkstroom start, ook geen waarde opgeeft voor dit veld.

 6. Klik in de lijst Weergeven als op Vervolgkeuzelijst of Keuzerondjes. (In dit voorbeeld is Keuzerondjes geselecteerd.)

  Dialoogvenster Veld toevoegen met selecties

 7. Klik op Voltooien en klik in het dialoogvenster Werkstroomstartparameters op OK.

Het gebruik van een startformulierparameter in een werkstroomactie configureren

Ga als volgt te werk om de werkstroom zodanig in te stellen dat de documentrevisietaak wordt toegewezen aan de opgegeven personen in het startformulier:

 1. Klik in de werkstroomontwerper op de pagina met de stap waar u naar de taak wilt zoeken, op Acties en klik op de gewenste actie.

  Klik in dit voorbeeld op Een taakitem toewijzen.

 2. Klik in de actie op Een taakitem en klik in de Wizard Aangepaste taak op Volgende. Geef de taak vervolgens de naam Document reviseren.

 3. Typ in het vak Beschrijving de instructies voor de taak en klik op Voltooien.

 4. Klik in de actie op deze gebruikers.

 5. Klik in het dialoogvenster Gebruikers selecteren in de lijst Of kies uit bestaande gebruikers en groepen op Zoekactie voor werkstroom en klik op Toevoegen.

 6. Kies in het dialoogvenster Zoekactie voor werkstroom definiëren de volgende opties:

  • Bron: Werkstroomgegevens

  • Veld: Start: Revisor

 7. Klik op OK en klik nogmaals op OK om het dialoogvenster Gebruikers selecteren te sluiten.

De actie ziet er nu als volgt uit.

Actie waarbij beide parameters zijn opgegeven

Via het veld Revisor op het startformulier kan de persoon die de werkstroom start, nu voor de werkstroom aangeven aan wie de taak moet worden toegewezen.

In de volgende sectie leert u hoe u met het startformulier voor de werkstroom kunt aangeven of een bepaalde actie of reeks acties al dan niet moet worden uitgevoerd.

Naar boven

Voorbeeld 2: Opgeven dat de huidige werkstroom een stap of actie moet overslaan of uitvoeren

Soms wilt u dat een stap in de werkstroom wel of juist niet wordt uitgevoerd op een bepaald lijstitem op basis van specifieke informatie over dit item. U hebt bijvoorbeeld een werkstroom Nieuw document die u uitvoert voor elk nieuw document in de bibliotheek Gedeelde documenten, maar u wilt de taak Documentrevisie, die deel uitmaakt van de werkstroom, mogelijk alleen uitvoeren op geselecteerde documenten en niet op andere.

Het veld Verzenden voor revisie toevoegen aan het startformulier

De parameter Verzenden voor revisie toevoegen:

 1. Zorg er in de werkstroomontwerper voor dat de werkstroom alleen handmatig kan worden gestart, niet automatisch, en klik op Start.

  Werkstroomontwerper met instellingen voor de nieuwe werkstroom

 2. Klik in het dialoogvenster Werkstroomstartparameters op Toevoegen.

 3. Geef in het dialoogvenster Veld toevoegen het nieuwe veld de naam Verzenden voor revisie en klik in de lijst Type informatie op Ja/nee (selectievakje).

 4. Klik op Volgende en geef een standaardwaarde op (als u geen waarde opgeeft, wordt het veld standaard ingesteld op Ja).

  Dialoogvenster Veld toevoegen met selecties

 5. Klik op Voltooien en klik in het dialoogvenster Werkstroomstartparameters op OK.

Een voorwaarde toevoegen aan de werkstroom

De werkstroom instellen voor gebruik van de waarde Verzenden voor revisie om te bepalen of de huidige werkstroomstap (in het voorbeeld de stap waarin de taak Document reviseren wordt toegewezen) moet worden uitgevoerd:

 1. Klik in de werkstroomontwerper op de pagina van de werkstroom met de stap die u wilt koppelen aan het selectievakje, op Voorwaarden en klik op Elke gegevensbron vergelijken.

 2. Klik in de voorwaarde op de eerste waarde en klik op Gegevensbinding weergeven Knopafbeelding .

 3. Kies in het dialoogvenster Zoekactie voor werkstroom definiëren de volgende opties:

  • Bron: Werkstroomgegevens

  • Veld: Start: Verzenden voor revisie

 4. Klik op OK.

 5. Klik in de voorwaarde op de tweede waarde en klik in de lijst op Ja.

De voorwaarde moet er nu zo uitzien als in de volgende afbeelding.

Werkstroomstap met voorwaarde met alle opgegeven parameters

Met het selectievakje op het startformulier kan de persoon die de werkstroom start, nu voor de werkstroom opgeven of de acties in de huidige stap al dan niet moeten worden uitgevoerd.

In de volgende sectie leert u hoe u informatie uit het startformulier kunt kopiëren naar het huidige lijstitem, zodat een secundaire werkstroom naar de informatie kan verwijzen.

Naar boven

Voorbeeld 3: Informatie opgeven voor een secundaire werkstroom

Als u een secundaire werkstroom gebruikt die wordt uitgevoerd op de takenlijst om einddatums in te stellen voor taken die door een primaire werkstroom zijn gemaakt in een andere lijst (in het voorbeeld de bibliotheek Gedeelde documenten), kunt u op het startformulier van de primaire werkstroom een einddatum voor de taak opgeven. Zie het artikel Een secundaire werkstroom maken voor meer informatie over secundaire werkstromen.

Stroom van vervaldatumgegevens in de primaire en secundaire werkstroom

1. De persoon die de primaire werkstroom start, geeft de einddatum op.

2. Het startformulier levert de einddatum aan de primaire werkstroom.

3. Via de primaire werkstroom wordt de einddatum gekopieerd naar het veld Einddatum van het huidige lijstitem.

4. De secundaire werkstroom haalt de einddatum op door het lijstitem op te vragen.

5. De secundaire werkstroom kopieert de einddatum naar het taakitem.

Notities: 

 • Als u wilt dat de secundaire werkstroom verwijst naar het oorspronkelijke lijstitem waarop de primaire werkstroom wordt uitgevoerd, moet de lijstitem-id van het oorspronkelijke item bekend zijn bij de secundaire werkstroom. Alleen bij taakitems die zijn gemaakt door een van de taakacties van de werkstroom, is deze lijstitem-id, die is opgeslagen in de kolom Werkstroomitem-id in de takenlijst, automatisch bekend. Als de secundaire werkstroom wordt uitgevoerd voor een lijst die geen takenlijst is, maar die wel moet verwijzen naar het oorspronkelijke item, moet de primaire werkstroom de lijstitem-id van het item waarvoor deze wordt uitgevoerd, opslaan in het item dat hiermee wordt gemaakt en waarop de secundaire werkstroom wordt uitgevoerd. U kunt dit instellen door een opzoekkolom toe te voegen aan de lijst waarin de secundaire werkstroom wordt uitgevoerd en waarin deze opzoekkolom verwijst naar de id-kolom van de lijst of bibliotheek waarop de primaire werkstroom wordt uitgevoerd. Wanneer u vervolgens de primaire werkstroom configureert om een item te maken in de lijst waarin de secundaire werkstroom wordt uitgevoerd, wijst u de lijstitem-id van het huidige item van de primaire werkstroom toe aan het opzoekveld in de andere lijst.

 • Als u de kolom Einddatum nog niet hebt toegevoegd aan de bibliotheek Gedeelde documenten, moet u dit doen voordat u de procedures in deze sectie uitvoert. Als u in deze kolom datum- en tijdinformatie wilt opnemen, moet u dit aangeven in de sectie Aanvullende kolominstellingen van de pagina Kolommen toevoegen.

  Als u niet wilt dat het veld Einddatum wordt weergegeven op formulieren zoals EditForm.aspx, waarop personen de waarde van het veld kunnen wijzigen, kunt u dit veld verbergen op de formulieren. Controleer hiervoor eerst of het beheer van inhoudstypen is toegestaan in de lijst of bibliotheek (klik op de pagina Lijstinstellingen op Geavanceerde instellingen). Verberg het veld Einddatum vervolgens afzonderlijk voor elk inhoudstype (klik op de pagina Lijstinstellingen op een inhoudstype, klik op de kolom Einddatum en selecteer Verborgen (wordt niet in formulieren weergegeven)). U kunt een kolom alleen per inhoudstype verbergen, niet voor een hele lijst of bibliotheek tegelijk.

Een veld Einddatum toevoegen aan het startformulier

De parameter Einddatum toevoegen:

 1. Klik in het dialoogvenster Werkstroomstartparameters op Toevoegen.

 2. Geef in het dialoogvenster Veld toevoegen het nieuwe veld de naam Einddatum en klik in de keuzelijst Type informatie op Datum en tijd.

 3. Klik op Volgende en zorg ervoor dat het keuzerondje Lege standaardwaarde is ingeschakeld en dat Alleen datum is geselecteerd in het vak Getalnotatie.

  Dialoogvenster Veld toevoegen met selecties

 4. Klik op Voltooien en klik in het dialoogvenster Werkstroomstartparameters op OK.

Het veld wordt aan het startformulier toegevoegd.

Startformulier waaraan de velden revisor en vervaldatum zijn toegevoegd

De einddatum van het huidige item instellen met de primaire werkstroom

Ga als volgt te werk om de werkstroom zodanig in te stellen dat de einddatumwaarde wordt gekopieerd van het startformulier naar het veld Einddatum van het huidige lijstitem:

 1. Klik in de werkstroomontwerper op Acties en klik op Veld instellen in huidig item.

  Als deze actie niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op Meer acties om de volledige lijst weer te geven.

 2. Klik in de actie op veld en klik vervolgens in de lijst op Vervaldatum.

 3. Klik in de actie op waarde en klik vervolgens op Gegevensbinding weergeven Knopafbeelding

 4. Kies in het dialoogvenster Zoekactie voor werkstroom definiëren de volgende opties:

  • Bron: Werkstroomgegevens

  • Veld: Start: einddatum

 5. Klik op OK.

Wanneer de persoon die de werkstroom start nu een einddatum (of de einddatum en -tijd) opgeeft op het startformulier, wordt deze waarde gekopieerd naar de kolom Einddatum van het lijstitem.

Opmerking: De primaire werkstroom moet deze actie uitvoeren voordat deze de taak toewijst, omdat de primaire werkstroom direct na het toewijzen van de taak wordt onderbroken en de secundaire werkstroom de einddatuminformatie opvraagt terwijl de primaire werkstroom nog is onderbroken.

De einddatum naar het taakitem kopiëren met de secundaire werkstroom

Ga als volgt te werk om de secundaire werkstroom zodanig in te stellen dat de einddatumwaarde wordt gekopieerd van het lijstitem Gedeelde documenten naar het lijstitem Taken:

 1. Open de secundaire werkstroom in de werkstroomontwerper en klik op de pagina van de stap waarin u de einddatumwaarde voor de taak wilt instellen, op Acties en klik op Veld instellen in huidig item.

 2. Klik in de actie op veld en klik in de lijst op Einddatum.

 3. Klik in de actie op waarde en klik vervolgens op Gegevensbinding weergeven Knopafbeelding

 4. Kies in het dialoogvenster Zoekactie voor werkstroom definiëren de volgende opties:

  • Bron: Gedeelde documenten

  • Veld: Einddatum

  • Veld: Gedeelde documenten: id

  • Waarde: klik op Gegevensbinding weergeven Knopafbeelding .

   Een tweede dialoogvenster Zoekactie voor werkstroom definiëren wordt geopend. Kies de volgende opties:

  • Bron: Huidig item

  • Veld: Item-id van werkstroom

 5. Klik op OK.

  Het eerste dialoogvenster Zoekactie voor werkstroom definiëren ziet er nu als volgt uit.

  Dialoogvenster Zoekactie voor werkstroom definiëren waarbij alle selecties zijn gemaakt

  Deze zoekactie geeft aan: 'Ga naar de kolom Einddatum in de bibliotheek Gedeelde documenten, ga naar de rij in deze bibliotheek waarvan de id overeenkomt met de Item-id van de werkstroom die is opgeslagen in het huidige item in de takenlijst en haal de einddatumwaarde in deze rij op.'

 6. Klik op OK.

De actie ziet er nu hetzelfde uit als de actie die hier wordt weergegeven.

Actie waarbij beide parameters zijn opgegeven

Wanneer de persoon die de primaire werkstroom start, nu het startformulier gebruikt om een einddatumwaarde in te stellen in het huidige item in de bibliotheek Gedeelde documenten, kan de secundaire werkstroom die wordt uitgevoerd voor de lijst Taken deze einddatum ophalen en deze gebruiken voor het verzenden van herinneringen voor de einddatum en het uitvoeren van andere acties.

Dezelfde basisprocedures die in deze sectie worden beschreven, kunt u ook gebruiken om andere waarden in te stellen of bij te werken in het huidige item en het taakitem.

Naar boven

Hoe kan ik andere waarden instellen of bijwerken in het huidige lijstitem?

Als u andere waarden wilt instellen of bijwerken in het huidige lijstitem met de informatie uit het werkstroomstartformulier, kunt u dezelfde algemene procedure gebruiken die is beschreven in de sectie Voorbeeld 3: Informatie opgeven voor een secundaire werkstroom van dit artikel:

 1. Voeg een parameter voor de gewenste informatie toe aan het startformulier.

 2. Stel de werkstroom zo in dat de opgegeven waarde wordt gekopieerd van het startformulier naar het juiste veld van het huidige lijstitem.

U kunt voorwaarden opnemen om voor de werkstroom aan te geven dat een waarde onder bepaalde omstandigheden wel of juist niet moet worden gekopieerd of om een waarde in het startformulier te controleren en vervolgens een wijziging aan te brengen in een huidig itemveld, anders dan het hierheen kopiëren van de waarde op het startformulier.

Met de werkstroom kan bijvoorbeeld de waarde worden gecontroleerd die is ingevoerd in het veld Geschat budget op het startformulier, waarna het veld Geschat budget in het huidige item kan worden ingesteld op Hoog of Laag, afhankelijk van het niveau van de geschatte uitgaven.

Proces met else-if-vertakking waarmee projectbudgetwaarde wordt bepaald

In de volgende sectie leest u meer over hoe de werkstroom de waarden die oorspronkelijk zijn opgegeven in het startformulier, opnieuw kan instellen door de startformulierparameters te gebruiken als lokale werkstroomvariabelen.

Naar boven

Hoe kan ik een parameter gebruiken als een dynamische werkstroomvariabele?

De waarden die zijn opgegeven voor een startparameterformulier door de persoon die de werkstroom start, kunnen worden vervangen door andere waarden terwijl de werkstroom wordt uitgevoerd en kunnen zo als lokale variabelen in de werkstroom worden gebruikt.

Als er een parameter is waarvan de waarde kan veranderen per stap van de werkstroom (vanwege berekeningen die door de werkstroom worden uitgevoerd of vanwege invoer van een van de personen die deelneemt aan de werkstroom) kan de werkstroom waar nodig de actie Werkstroomvariabele instellen gebruiken om deze waarde opnieuw in te stellen.

In de volgende afbeelding bijvoorbeeld, ziet u een actie in een werkstroomstap die zodanig is ingesteld dat een startformulierwaarde dynamisch wordt gewijzigd.

Werkstroomstap ingesteld om de actie Werkstroomwaarde te gebruiken om het startformulier Einddatum te wijzigen

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×