Een webonderdeel Inhoud zoeken configureren in SharePoint

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Inhoud op uw klassieke share point-pagina's weer geven door eenvoudige en geavanceerde query's te configureren in een webOnderdeel inhoud zoeken.

Dit webonderdeel is bedoeld voor klassieke pagina's. Als u geen klassieke pagina's gebruikt, kijkt u naar het webonderdeel gemarkeerde inhoud.

Informatie over het webOnderdeel inhoud zoeken (WEBONDERDEEL inhoud zoeken)

Als bezoekers een pagina weergeven waaraan een webonderdeel Inhoud zoeken is toegevoegd, wordt er automatisch een query uitgevoerd door het webonderdeel. De zoekresultaten worden weergegeven binnen het webonderdeel Inhoud zoeken. In de meeste gevallen weten bezoekers niet eens dat er zoektechnologie wordt gebruikt om de inhoud weer te geven die ze zien. De webpagina werkt verder namelijk als een gewone webpagina.

Door een query te configureren in een webonderdeel Inhoud zoeken, kunt u bepalen welke inhoud bezoekers zien wanneer ze naar een pagina gaan waaraan een webonderdeel Inhoud zoeken is toegevoegd. De query in het webonderdeel Inhoud zoeken is standaard zo geconfigureerd dat de drie meest recent gewijzigde items op de site worden weergegeven. Door de query te configureren, kunt u wijzigen hoeveel items in het webonderdeel Inhoud zoeken worden weergegeven en welke inhoud wordt weergegeven. U kunt de query bijvoorbeeld zo configureren dat het webonderdeel negen lijstitems uit een bepaalde lijst ophaalt of de laatste zes documenten die de bezoeker heeft gemaakt in een documentbibliotheek.

Naar boven

Een webonderdeel Inhoud zoeken toevoegen

 1. Zorg ervoor dat u lid bent van de groep Designers SharePoint op de site waaraan u het webonderdeel Inhoud zoeken wilt toevoegen.

 2. Ga naar de pagina waaraan u het webonderdeel wilt toevoegen.

 3. Klik op Instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. en selecteer Pagina bewerken.

 4. Selecteer Een webonderdeel toevoegen in de zone waaraan u het webonderdeel wilt toevoegen.

 5. Selecteer Inhoud samenvatten in de lijst Categorieën.

 6. Selecteer Inhoud zoeken > Toevoegen in de lijst Onderdelen.

Naar boven

Inhoud weergeven door een eenvoudige query te configureren in een webonderdeel Inhoud zoeken

Als de query die u wilt laten afgeven eenvoudig is, bijvoorbeeld als u de zoek resultaten wilt beperken tot een resultaat bron of een specifieke tag, moet u waarschijnlijk alleen de configuratie opties op het tabblad basis beginselen gebruiken.

Het tabblad BASIS tijdens het configureren van de query in een webonderdeel Inhoud zoeken

 1. Zorg ervoor dat u lid bent van de SharePoint-groep Ontwerpers op de site met het webonderdeel Inhoud zoeken.

 2. Ga naar de pagina met het webonderdeel Inhoud zoeken dat u wilt bewerken.

 3. Klik op Instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. en selecteer Pagina bewerken.

 4. Selecteer in het webonderdeel de menupijl voor het webonderdeel Inhoud zoeken > Webonderdeel bewerken.

 5. Ga in het taakvenster van het webonderdeel naar het onderdeel Eigenschappen en selecteer Query wijzigen bij Zoekcriteria.

  Er wordt een dialoogvenster geopend zoals hierboven is weergegeven. Hier kunt u de query configureren zoals wordt beschreven in de volgende tabel.

Een query selecteren

Selecteer een resultaten bron beheren om op te geven welke inhoud moet worden doorzocht.

Beperken per app

Selecteer een optie in de lijst om de resultaten te beperken tot een bepaalde site, bibliotheek, lijst of URL.

Beperken per label

Hiermee kunt u de resultaten beperken tot inhoud die is gelabeld met een term.

Selecteer een van de volgende opties:

Niet beperken op een label

De zoekresultaten worden niet beperkt door een term.

Beperken per navigatieterm van huidige pagina

De zoekresultaten worden beperkt tot inhoud die is gelabeld met de navigatieterm van de huidige pagina. De navigatieterm wordt weergegeven als het laatste deel van de beschrijvende URL. Deze optie is alleen zinvol voor sites waarop beheerde navigatie wordt gebruikt.

Beperken op huidige en onderliggende navigatietermen

De zoekresultaten worden beperkt tot inhoud die is gelabeld met de navigatieterm van de huidige pagina (weergegeven als het laatste deel van de beschrijvende URL) en tot inhoud die is gelabeld met subtermen van de huidige navigatieterm. Deze optie is alleen zinvol voor sites waarop beheerde navigatie wordt gebruikt.

Opmerking:  In een scenario voor publicatie op verschillende sites werkt deze optie alleen als de resultatenbron die u hebt geselecteerd bij Een query selecteren overeenkomt met de catalogusresultatenbron die is gemaakt op het moment dat u de publicerende site hebt verbonden met een catalogus.

Beperking voor dit label

De zoekresultaten worden beperkt tot inhoud die is gelabeld met het label dat u in het vak typt.

Naar boven

Inhoud weergeven door een geavanceerde query te configureren in een webonderdeel Inhoud zoeken

Als de query waaraan u de WEBONDERDEEL inhoud zoeken wilt geven, Geavanceerd is, bijvoorbeeld als u de syntaxis van de query language (KQL)wilt gebruiken, moet u de configuratie opties gebruiken die beschikbaar zijn in de Geavanceerde modus op het tabblad basis beginselen.

Wanneer u de query configureert in de Geavanceerde modus, kunt u ook query variabelen gebruiken. Query variabelen zijn tijdelijke aanduidingen die worden vervangen door waarden wanneer een query wordt uitgevoerd. Voor beelden van query variabelen zijn {User.Name}, een tijdelijke aanduiding voor de naam van de gebruiker die de pagina bekijkt of {URLToken. 1}, een tijdelijke aanduiding voor de eerste waarde in de URL, die is geteld van rechts naar linksboven.

 1. Zorg ervoor dat u lid bent van de SharePoint-groep Ontwerpers op de site met het webonderdeel Inhoud zoeken.

 2. Ga naar de pagina met het webonderdeel Inhoud zoeken dat u wilt bewerken.

 3. Klik op Instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. en selecteer Pagina bewerken.

 4. Ga in het taakvenster van het webonderdeel naar het onderdeel Eigenschappen en selecteer Query wijzigen bij Zoekcriteria.

 5. Selecteer Overschakelen naar geavanceerde modus in het dialoogvenster dat wordt geopend.

 6. Configureer de query zoals wordt beschreven in de volgende tabellen:

Tabblad BASIS

Een query selecteren

Selecteer een resultatenbron om op te geven op welke inhoud de zoekopdracht moet worden uitgevoerd.

Trefwoordfilter

U kunt trefwoord filters gebruiken om query variabelen toe te voegen aan uw query. Zie query variabelen in share Point Server 2013voor een lijst met beschik bare query variabelen.

U kunt vooraf gedefinieerde queryvariabelen selecteren in de vervolgkeuzelijst en deze toevoegen aan de query toe door Trefwoordfilter toevoegen te selecteren.

Eigenschappenfilter

U kunt eigenschappenfilters gebruiken om te zoeken in de inhoud van beheerde eigenschappen die als doorzoekbaar zijn ingesteld in het zoekschema.

U kunt beheerde eigenschappen selecteren in de vervolgkeuzelijst Eigenschappenfilter. Selecteer Eigenschappenfilter toevoegen om het filter aan de query toe te voegen.

Opmerking: Aangepaste beheerde eigenschappen worden niet weer gegeven in de lijst met eigenschappen filters. Als u een aangepaste beheerde eigenschap aan uw query wilt toevoegen, voert u in het tekstvak query de naam in van uw aangepaste beheerde eigenschap, gevolgd door de query voorwaarde, bijvoorbeeld MyCustomColorProperty: groen

Querytekst

Typ de query met behulp van KQL (Keyword Query Language)of gebruik de lijsten voor trefwoord filters en filter eigenschappen om de query te maken.

De trefwoordquery kan bestaan uit trefwoorden in vrije tekst, eigenschappenfilters of operatoren. Zet accolades rond queryvariabelen. Queryvariabelen worden vervangen door een werkelijke waarde op het moment dat de query wordt uitgevoerd.

Trefwoordquery's hebben een maximumlengte van 2048 tekens.

HET TABBLAD VERFIJNINGEN

Gebruik dit tabblad als u de zoekresultaten wilt beperken tot items met een of meer verfijningen. In het gedeelte Kies uw verfijningen ziet u de beheerde eigenschappen die als verfijningen zijn ingeschakeld in het zoekschema. Selecteer een verfijning in de lijst en selecteer vervolgens Toevoegen om de verfijning aan de query toe te voegen.

Als u de zoekresultaten gegroepeerd wilt weergeven voor een of meer beheerde eigenschappen, selecteert u Meer weergeven. Dit is handig om verschillende varianten voor een bepaald item weer te geven en deze onder één resultaat te groeperen.

HET TABBLAD SORTEREN

Op dit tabblad kunt u opgeven hoe u de zoek resultaten wilt sorteren. De beheerde eigenschappen die zijn ingesteld als sorteerbaar in het zoek schema, worden weer gegeven in de vervolg keuzelijst sorteren op. Selecteer in deze lijst een beheerde eigenschap en selecteer vervolgens afLopend of opLopend. Als u meer sorteer niveaus wilt toevoegen, selecteert u sorteer niveau toevoegen.

Als u Positie hebt geselecteerd in de lijst Sorteren op, kunt u in de lijst Classificatiemodel het classificatiemodel selecteren dat u wilt gebruiken om te sorteren. U kunt ook meer regels en voorwaarden toevoegen door Regel voor dynamische ordening toevoegen te selecteren.

HET TABBLAD INSTELLINGEN

Queryregels

Selecteer deze optie als u queryregels wilt gebruiken.

URL herschrijven

Selecteer deze optie als het herschrijven van de URL naar de pagina met itemdetails relatief moet zijn voor elk catalogusitem, zoals gedefinieerd op het moment dat u uw publicerende site met een catalogus hebt verbonden. Als u URL's niet opnieuw schrijven selecteert, verwijzen de URL's voor catalogusitems rechtstreeks naar het bibliotheekitem van de verbonden catalogus.

Laadgedrag

Selecteer deze optie als u de zoekresultaten die door het webonderdeel Inhoud zoeken worden geretourneerd, wilt weergeven op de webpagina. Als u de standaardoptie gebruikt, Synchrone optie: query uitgeven vanaf de server, worden query's uitgevoerd vanaf de server en worden de zoekresultaten opgenomen in de pagina die door SharePoint wordt geretourneerd. Als u Asynchrone optie: query uitgeven vanuit de browser selecteert, worden de query's uitgevoerd vanuit de browser van de gebruiker nadat de complete pagina is ontvangen. U kunt deze optie gebruiken voor inhoud zoals Aanbevelingen of Populaire items.

Prioriteit

Selecteer welke prioriteit de door dit webonderdeel weergegeven inhoud heeft ten opzichte van andere webonderdelen voor zoeken. Als SharePoint zwaar belast is, worden de query's op basis van hun prioriteit uitgevoerd.

In cache opslaan

Selecteer een Active Directory-beveiligingsgroep als u wilt dat de zoekresultaten worden opgeslagen in de cache voor gebruikers in de groep. Door zoekresultaten voor een beveiligingsgroep in de cache op te slaan, kunt u de laadtijd van pagina’s beperken.

Opmerking: Selecteer alleen een beveiligings groep waarin de zoek resultaten identiek zijn voor alle gebruikers in de groep. Zie pagina's sneller laden met caching in het webonderdeel inhoud zoekenvoor meer informatie.

HET TABBLAD TEST

Op dit tabblad kunt u bekijken welke querydetails zijn verzonden door het webonderdeel Inhoud zoeken.

Querytekst

Hier ziet u de query die door het webonderdeel Inhoud zoeken wordt uitgevoerd.

Selecteer Meer weergeven om aanvullende informatie te bekijken.

Querysjabloon

Hier ziet u de inhoud van de querysjabloon die op de query wordt toegepast.

Verfijnd op

Hier ziet u de verfijningen die op de query worden toegepast, zoals gedefinieerd op het tabblad VERFIJNINGEN.

Gegroepeerd op

Hier ziet u de zoekresultaten die worden gegroepeerd op beheerde eigenschap, zoals gedefinieerd op het tabblad VERFIJNINGEN.

Toegepaste queryregels

Hier ziet u welke queryregels op de query worden toegepast.

Querysjabloonvariabelen

Hier ziet u de queryvariabelen die worden toegepast op de query en de waarden van deze variabelen zoals deze van toepassing zijn op de huidige pagina. Selecteer Testquery om de resultaten vooraf te bekijken.

U kunt testen hoe de query werkt voor verschillende termen voor gebruikerssegmenten door Gebruikerssegmentterm toevoegen te selecteren. Selecteer Testquery om de resultaten vooraf te bekijken.

Querytekst

Hier ziet u de query die door het webonderdeel Inhoud zoeken wordt uitgevoerd.

Naar boven

Bepalen hoe inhoud wordt weergegeven in een webonderdeel Inhoud zoeken

Als u wilt bepalen hoe inhoud wordt weer gegeven in een WEBONDERDEEL inhoud zoeken, moet u de weergave Sjablonenaanpassen. Voor meer informatie over het maken van een aangepaste weergave sjabloon, raadpleegt u de weergave Sjablonen van share point 2013-ontwerp beheer

Naar boven

Tips voor het configureren van het webOnderdeel inhoud zoeken om de laad tijd van pagina's te beperken

De WEBONDERDEEL inhoud zoeken biedt veel flexibiliteit voor het configureren van de query. Maar als u het webOnderdeel configureert voor gebruik van een zeer complexe query, moet SharePoint sneller werken om de query op te lossen, wat opnieuw kan leiden tot een betere laad tijd. In het jargon voor zoek acties is dit dezelfde als verbeterde query latentie.

Aan de hand van de volgende tips kunt u de complexiteit van query's en het laden van pagina's beperken:

 • Vermijd het gebruik van meerdere of opera toren. OF opera toren verg Roten de query complexiteit dan en opera toren. Als uw query bevat of opera toren, kunt u proberen de query te wijzigen in in plaats van het gebruik van de opera toren.

 • Vermijd het gebruik van de operator Joker teken (*). Probeer in plaats daarvan de query te configureren voor het gebruik van exacte overeenkomsten.

 • Vermijd het gebruik van trefwoord zinnen. Probeer in plaats daarvan één tref woord te gebruiken.

 • Vermijd het gebruik van query variabelen die gebruikers eigenschappen of eigenschappen voor de termenset bevatten. Zie query variabelen in share Point Server 2013 voor informatie en voor beelden van deze eigenschappen.

 • Vermijd het toevoegen van aangepaste Sorteer volgorden, zoals sorteer niveaus en regels voor dynamische ordening. Probeer in plaats daarvan de standaard opties voor sorteren te gebruiken uit de vervolg keuzelijst sorteren op en classificatie model op het tabblad sorteren.

 • Als u geen query regelsgebruikt, selecteert u geen query regels gebruiken op het tabblad instellingen.

 • Als u de WEBONDERDEEL inhoud zoeken niet gebruikt om inhoud van een product catalogusweer te geven, selecteert u url's niet herschrijven op het tabblad instellingen.

Zie ook

Instellingen wijzigen voor het webonderdeel Zoekresultaten

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×