Een veld voor datumwaarden invoegen, maken of verwijderen

Als u datums en tijden wilt opslaan in een tabel, voegt u een Datum/tijd-veld toe. U kunt datum- en tijdgegevens gebruiken voor verschillende persoonlijke en zakelijke doeleinden, zoals verjaardagen, verzend- en factuurgegevens en werkroosters. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u met Microsoft Office Access 2007 Datum/tijd-velden in nieuwe en bestaande databasetabellen kunt toevoegen en verwijderen.

Opmerking: In dit artikel wordt niet uitgelegd hoe u gegevens moet invoeren in een Datum/tijd-veld. Zie Een datum- of tijdwaarde invoeren voor meer informatie over de verschillende manieren waarop u Datum/tijd-velden kunt gebruiken.

In dit artikel

Datum/tijd-velden

Een Datum/tijd-veld toevoegen in de gegevensbladweergave

Een Datum/tijd-veld toevoegen in de ontwerpweergave

Een Datum/tijd-veld verwijderen

Eigenschappen van Datum/tijd-velden

Datum/tijd-velden

Als u nog nooit hebt gewerkt met Office Access 2007, is het belangrijk te weten dat de gegevens in een database zijn opgeslagen in een of meer tabellen. U kunt deze gegevens weergeven in een gegevensblad (een raster dat lijkt op een Microsoft Office Excel 2007-werkblad), een gegevensinvoerformulier of een rapport, maar de gegevens blijven uiteindelijk opgeslagen in een of meer tabellen. Elke tabel bestaat uit een reeks velden (kolommen) en elk veld is ingesteld op het accepteren van één bepaald gegevenstype. Als u bijvoorbeeld datums en tijden wilt opslaan, stelt u een veld in op het gegevenstype Datum/tijd. Datums en tijden zijn vervolgens de enige waarden die in dat veld worden geaccepteerd.

Specificaties van Datum/tijd-velden

In een Access-database kunt u datum- en tijdwaarden weergeven in diverse notaties, zoals een Europese notatie (28.11.2006 of 28-11-2006), een Zuid-Aziatische notatie (28/11/2006) en de Amerikaanse notatie (11/28/2006).

Ongeacht de notatie van datum- en tijdgegevens in Access en ongeacht de wijze waarop u deze gegevens opgeeft, worden datums en tijden in de Datum/tijd-velden opgeslagen als getallen met een drijvende komma en dubbele precisie. Dit systeem wordt ook wel het seriële datumsysteem genoemd. In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een standaard seriële datum- en tijdwaarde.

Getal met dubbele precisie

Het gehele-getalgedeelte van de waarde, links van het decimaalteken, staat voor de datum. Het breukgedeelte, rechts van het decimaalteken, staat voor de tijd.

Het getal in de afbeelding staat voor 24 december 2003, 2100 uur. De datumcomponent is het aantal hele dagen dat is verlopen sinds de start- of basisdatum 30-12-1899. In dit voorbeeld zijn 37.979 dagen verlopen tussen 30-12-1899 en 24-12-2003. De tijdcomponent is een breukdeel van een dag van 24 uur. Een waarde van 0,875 maal 24 uur betekent dus 21 uren, ofwel 21:00 uur.

Negatieve waarden in de datumcomponent vertegenwoordigen de datums vóór de basisdatum. Een waarde van -1 in de datumcomponent vertegenwoordigt bijvoorbeeld één dag vóór de basisdatum, oftewel 29-12-1899.

Geldige datumwaarden lopen van -657.434 (1 januari van het jaar 100 na Chr.) tot 2.958.465 (31 december 9999). Geldige tijdwaarden lopen van 0,0 tot 0,9999, oftewel 23:59:59.

Door de datum- en tijdwaarden op te slaan als getallen, kunt u een groot aantal berekeningen uitvoeren in datum- en tijdgegevens. U kunt bijvoorbeeld het totale aantal gewerkte uren berekenen (voor een werkrooster) of de ouderdom van een factuur bepalen.

Notaties voor Datum/tijd-velden

U kunt twee algemene typen notaties voor een Datum/tijd-veld gebruiken: een notatie voor invoer en een notatie voor weergave. U gebruikt een invoermasker (een set feitelijke en tijdelijke aanduidingen voor tekens waardoor de gebruiker gedwongen wordt de gegevens in te voeren in een specifieke indeling) wanneer u een notatie voor invoer moet opgeven. U gebruikt een notatie voor weergave om te bepalen wat de gebruiker ziet in de gegevensbladen, formulieren en rapporten. In Access kunt u gebruikmaken van twee typen notaties voor weergave: een set vooraf gedefinieerde notaties die u kunt kiezen in een lijst en u kunt een aangepaste notatie maken

Zie het artikel Gegevens in tabellen, formulieren en rapporten opmaken voor meer informatie over vooraf gedefinieerde en aangepaste notaties.

Zie Een invoermasker maken om waarden in een specifieke indeling in te voeren in een veld of een besturingselement voor meer informatie over invoermaskers.

Methoden voor het maken van Datum/tijd-velden

U kunt in Office Access 2007 op verschillende manieren een Datum/tijd-veld aan een nieuwe of bestaande tabel toevoegen:

 • Gegevensbladweergave    U kunt in de gegevensbladweergave een Datum/tijd-veld toevoegen aan een nieuwe of bestaande tabel door een nieuw veld toe te voegen en vervolgens handmatig een datum op te geven. U kunt dit ook doen door een datum te kopiëren en te plakken. U kunt bovendien het gegevenstype in een vervolgkeuzelijst selecteren en eigenschappen instellen, zoals Is vereist (waardoor gebruikers worden gedwongen een datum in het veld op te geven) en Uniek (waardoor gebruikers worden gedwongen een unieke waarde in het veld op te geven).

 • Ontwerpweergave    U gebruikt de ontwerpweergave om een Datum/tijd-veld toe te voegen en eigenschappen voor het veld in te stellen die u niet in de gegevensbladweergave kunt instellen, onder andere invoermaskers en standaardwaarden.

Naar boven

Een Datum/tijd-veld toevoegen in de gegevensbladweergave

In dit gedeelte wordt stap voor stap uitgelegd hoe u in de gegevensbladweergave een Datum/tijd-veld toevoegt aan een bestaande of nieuwe tabel. Voor nieuwe gebruikers van Access: een gegevensblad is een raster dat lijkt op een Office Excel 2007-werkblad.

Een Datum/tijd-veld toevoegen aan een bestaande tabel

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen

 3. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel die u wilt wijzigen

  De tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave

 4. Schuif zo nodig horizontaal naar het eerste lege veld. In Access wordt standaard de tekst Nieuw veld toevoegen weergegeven in de veldnamenrij van alle nieuwe velden en wel als volgt:

  Een nieuw veld in een gegevensblad

 5. Dubbelklik op de veldnamenrij en typ een naam voor het nieuwe veld.

 6. Selecteer de eerste lege rij onder de veldnamenrij en typ een datum.

  -of-

  Plak een datum in de eerste rij.

  -of-

  Ga naar het tabblad Gegevensblad en selecteer in de groep Gegevenstype en -notatie in de lijst Gegevenstype de optie Datum/tijd.

 7. Sla uw wijzigingen op.

Een Datum/tijd-veld toevoegen aan een nieuwe tabel

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Maken, in de groep Tabellen, op Tabel.

  De nieuwe tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave.

  Een nieuwe, lege tabel in een nieuwe database

 4. Klik op Opslaan Knopafbeelding en voer in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor de nieuwe tabel in.

 5. Dubbelklik op de veldnamenrij van het eerste tabelveld (het veld met de naam Nieuw veld toevoegen) en typ een naam voor het veld.

 6. Selecteer de eerste lege rij onder de kop en typ een datum. In Access wordt automatisch het gegevenstype Datum/tijd ingesteld wanneer u een datum opgeeft.

  -of-

  Plak een datum in de eerste rij.

  -of-

  Ga naar het tabblad Gegevensblad en selecteer in de groep Gegevenstype en -notatie in de lijst Gegevenstype de optie Datum/tijd.

Naar boven

Een Datum/tijd-veld toevoegen in de ontwerpweergave

U gebruikt de ontwerpweergave als u een Datum/tijd-veld wilt toevoegen aan een nieuwe of bestaande tabel en vervolgens veldeigenschappen wilt instellen of wijzigen die u niet kunt instellen of wijzigen in de gegevensbladweergave. U kunt bijvoorbeeld in de ontwerpweergave een invoermasker of validatieregel opgeven. Zie de sectie Eigenschappen van Datum/tijd-velden voor meer informatie over invoermaskers en andere eigenschappen.

Een Datum/tijd-veld toevoegen aan een bestaande tabel

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding .

 4. Selecteer de eerste lege rij in de kolom Veldnaam en typ vervolgens een naam voor het veld.

 5. Selecteer de aangrenzende cel in de kolom Gegevenstype en selecteer vervolgens Datum/tijd in de lijst.

 6. Sla uw wijzigingen op.

Een Datum/tijd-veld toevoegen aan een nieuwe tabel

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Maken, in de groep Tabellen, op Tabel.

 4. Klik op Opslaan Knopafbeelding en voer in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor de nieuwe tabel in.

 5. Klik met de rechtermuisknop op het documenttabblad van de nieuwe tabel en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 6. Selecteer de eerste lege rij in de kolom Veldnaam en typ vervolgens een naam voor het veld.

 7. Selecteer de aangrenzende cel in de kolom Gegevenstype en selecteer vervolgens Datum/tijd in de lijst.

 8. Sla uw wijzigingen op. Als u eigenschappen voor het veld wilt instellen, laat u de tabel open in de ontwerpweergave en gaat u verder met de volgende stappen.

Veldeigenschappen instellen of wijzigen

 1. Ga naar het tabblad Algemeen in het onderste gedeelte van de ontwerpfunctie voor tabellen en zoek onder Veldeigenschappen de eigenschap die u wilt wijzigen.

 2. Selecteer het veld naast de naam van de eigenschap. Afhankelijk van de eigenschap voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Gegevens opgeven (zoals standaardtekst of een invoermasker).

  • De opbouwfunctie voor expressies of de wizard Invoermasker starten.

  • Het dialoogvenster Infolabels weergeven door te klikken op Builder button naast het eigenschappenvak.

  • Een optie selecteren in een lijst.

   Selecteer de eigenschap en druk vervolgens op F1 voor informatie over de toepassing van veldeigenschappen.

Naar boven

Een Datum/tijd-veld verwijderen

U kunt in de gegevensblad- of ontwerpweergave een Datum/tijd-veld verwijderen uit een tabel. Als u een Datum/tijd-veld met gegevens verwijdert, raakt u deze gegevens echter definitief kwijt. U kunt de verwijdering namelijk niet meer ongedaan maken. Het is daarom raadzaam een back-up te maken van uw database voordat u tabelvelden of andere databaseonderdelen verwijdert.

Een Datum/tijd-veld verwijderen in de gegevensbladweergave

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel die u wilt wijzigen.

  De tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave.

 4. Zoek het Datum/tijd-veld op, klik met de rechtermuisknop op de veldnamenrij en klik op Kolom verwijderen.

 5. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Een Datum/tijd-veld verwijderen in de ontwerpweergave

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding .

  De tabel wordt geopend in de ontwerpweergave.

 4. Klik op de rijkiezer (het lege vierkantje) naast het Datum/tijd-veld en druk vervolgens op DELETE.

  -of-

  Klik met de rechtermuisknop op de rijkiezer en klik op Rijen verwijderen.

 5. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Naar boven

Eigenschappen van Datum/tijd-velden

Wanneer u de ontwerpweergave gebruikt om een Datum/tijd-veld aan een tabel toe te voegen, kunt u een aantal eigenschappen van het veld instellen en wijzigen. Deze tabel bevat een overzicht van de eigenschappen van het Datum/tijd-veld alsmede een beschrijving van elke eigenschap, inclusief de gevolgen van het instellen of wijzigen van een eigenschap.

Eigenschap

Gebruik

Notatie

Hiermee voert u aangepaste opmaaktekens in om een notatie te definiëren. Notaties die hier zijn gedefinieerd, worden weergegeven in gegevensbladen, formulieren en rapporten. Zie het artikel Gegevens in tabellen, formulieren en rapporten opmaken voor meer informatie over aangepaste notaties.

Invoermasker

U typt een tekenreeks voor een invoermasker of klikt op Builder button om de wizard Invoermasker te starten.

Zie de artikelen Een invoermasker maken om waarden in een specifieke indeling in te voeren in een veld of een besturingselement en Gegevens in tabellen, formulieren en rapporten opmaken voor meer informatie over het maken van invoermaskers en het gebruik ervan.

Bijschrift

Hiermee kunt u de naam van uw Datum/tijd-veld opgeven. Als u geen bijschrift opgeeft, wordt de standaardveldnaam gebruikt.

Standaardwaarde

Hiermee geeft u de waarde op die automatisch in een veld wordt weergegeven wanneer u een nieuwe record maakt. U kunt bijvoorbeeld een functie opgeven, zoals Date(), als de datum van vandaag automatisch moet worden weergegeven.

Validatieregel

Hiermee kunt u vereisten opgeven voor gegevens die worden opgegeven in een gehele record, een afzonderlijk veld of een besturingselement in een formulier of rapport. Als de gegevens die een gebruiker in een veld opgeeft, niet aan de regels voldoen, kunt u met de eigenschap Validatietekst een bijbehorend foutbericht opgeven. De maximale lengte is 2.048 tekens.

Zie het artikel Validatieregels maken voor het valideren van gegevens in velden voor meer informatie over het maken van validatieregels.

Validatietekst

Hiermee geeft u de tekst op voor het foutbericht dat wordt weergegeven zodra een gebruiker een validatieregel overtreedt. De maximale lengte is 255 tekens.

Zie het artikel Validatieregels maken voor het valideren van gegevens in velden voor meer informatie over het maken van validatieregels.

Vereist

Als deze eigenschap is ingesteld op Ja, moet u een waarde typen in het veld of in eventuele besturingselementen die afhankelijk zijn van het veld. Null-waarden zijn niet toegestaan.

Geïndexeerd

U gebruikt een index om query's en sorteer- en groepeerbewerkingen sneller te kunnen uitvoeren in grote hoeveelheden gegevens. Met een index kunt u tevens voorkomen dat gebruikers dubbele waarden invoeren. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Nee     Hiermee wordt het indexeren uitgeschakeld (standaard).

 • Ja (duplicaten OK)     Hiermee wordt het veld geïndexeerd en worden dubbele waarden toegelaten. Bijvoorbeeld voor identieke voor- en achternamen.

 • Ja (geen duplicaten)     Hiermee wordt het veld geïndexeerd en worden dubbele waarden niet toegelaten.

IME-modus

Hiermee geeft u een Input Method Editor op. Dit is een hulpprogramma voor het gebruik van Engelse versies van Access voor bestanden die zijn gemaakt in het Japans of Koreaans. De standaardwaarde is Geen besturing. Druk op F1 voor meer informatie over de toepassing van deze eigenschap.

IME-zinmodus

Hiermee geeft u het type gegevens op dat u kunt opgeven met een Input Method Editor. Druk op F1 voor meer informatie over de toepassing van deze eigenschap.

Infolabels

Hiermee geeft u een of meer infolabels op voor het veld en tevens alle besturingselementen die van het veld afhankelijk zijn. Infolabels zijn componenten waarmee de verschillende soorten gegevens in een veld kunnen worden herkend en waarmee u acties kunt uitvoeren op basis van het betreffende type. U kunt bijvoorbeeld een Datum/tijd-veld selecteren en vervolgens via een infolabel uw persoonlijke agenda openen.

Klik op Builder button naast het eigenschappenvak om een lijst met beschikbare infolabels te bekijken.

Tekstuitlijning

Hiermee geeft u de uitlijning op voor gegevens in een Datum/tijd-veld. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Algemeen     Tekst wordt links uitgelijnd, getallen en datums rechts.

 • Links     Alle tekst, datums en getallen worden links uitgelijnd.

 • Rechts     Alle tekst, datums en getallen worden rechts uitgelijnd.

 • Centreren     Alle tekst, datums en getallen worden gecentreerd.

 • Verdelen     Alle tekst, datums en getallen worden gelijkmatig uitgevuld langs beide zijden van het veld of tekstvak.

Datumkiezer weergeven

Hiermee wordt een kalenderbesturingselement weergegeven of verborgen dat verschijnt wanneer de gebruiker op Datum/tijd-velden klikt. De standaardinstelling is Voor datums. Selecteer Nooit om het besturingselement te verbergen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×