Een schermlezer gebruiken om een query te maken in Access-bureaubladdatabases

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Access met uw toetsen bord en een scherm lezer om een query te maken. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. Met een query kunt u gemakkelijker gegevens in uw Access-bureaublad database weer geven, toevoegen, verwijderen of wijzigen. Query's zijn ook handig als u snel specifieke gegevens wilt zoeken, gegevens wilt berekenen of samenvatten, of taken voor gegevens beheer wilt automatiseren, zoals het controleren van de meest recente gegevens op periodieke basis.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

In dit onderwerp

Typen query 's

In een goed ontworpen database, bevinden de gegevens die u wilt presenteren in een formulier of rapport zich meestal in meerdere tabellen. Een query haalt de gegevens uit verschillende tabellen op en verzamelt deze voor weergave in een formulier of rapport. Er zijn twee belangrijke typen query's: een selectiequery en actiequery. Het type query dat u maakt, is afhankelijk van de taak die u wilt uitvoeren.

Een selectiequery is een verzoek om gegevensresultaten. Een selectiequery helpt u om precies de gegevens te verkrijgen die u nodig hebt in een Gegevensblad-weergave. Gebruik een selectiequery voor de volgende toepassingen:

 • Gegevens uit alleen bepaalde velden in een tabel controleren

 • Gegevens uit meerdere gerelateerde tabellen tegelijk controleren

 • Gegevens op basis van bepaalde criteria controleren

 • Berekeningen maken

 • Gegevens uit verschillende tabellen combi neren

Als bijvoorbeeld een tabel Product meerdere velden (kolommen) heeft, kunt u een selectiequery maken om een overzichtelijke weergave te krijgen die alleen aandacht heeft voor de benodigde velden (kolommen). U kunt ook criteria toevoegen voor het filteren van het aantal geretourneerde rijen, zodat bijvoorbeeld alleen rijen met producten van meer dan €10,00 worden geretourneerd.

Een actiequery is een verzoek om een actie uit te voeren met de gegevens. Gebruik een actiequery om in de database gegevens toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Elke taak, zoals het toevoegen of verwijderen van gegevens, heeft een specifiek type actiequery.

Een selectiequery maken

Als u een eenvoudige query wilt uitvoeren, gebruikt u de wizard query. Als u criteria wilt toevoegen aan de query, gebruikt u de ontwerp functie voor Query's.

De wizard Query gebruiken

 1. Druk op ALT + C, Q, Z. Het venster nieuwe query wordt geopend, waarin de wizard selectie query is geselecteerd.

  Tips: 

  • Als u de tabel waarvoor u een query wilt maken nog niet hebt opgeslagen, wordt u gevraagd dit te doen voordat de wizard Query wordt geopend.

  • U kunt ook de wizard Query gebruiken om andere typen query's te maken: Kruistabelquery, dubbele recordquery (om records te zoeken met dubbele veldwaarden in één tabel) en niet-gerelateerde recordquery (om records [rijen] te zoeken in de ene tabel waarvoor er in een andere tabel geen gerelateerde records zijn).

 2. Druk op Enter. Het venster Selectiequery wordt geopend, met de focus op de keuzelijst Beschikbare velden.

 3. Als u naar de keuzelijst met invoervak Tabellen/query's wilt gaan, drukt u op Alt+T of Shift+Tab.

 4. Als u een vervolg keuzelijst wilt openen, drukt u op Alt + pijl-omlaag. Gebruik in de vervolg keuzelijst de toets pijl-omhoog en-omlaag om de tabel te selecteren waarop u de query wilt uitvoeren.

 5. Als u naar de lijst met beschik bare velden wilt gaan, drukt u op de tab-toets. Als u het veld wilt selecteren waarop u de query wilt uitvoeren, gebruikt u de toets pijl-omlaag.

 6. Druk op Alt+S om het veld aan uw query toe te voegen. De focus wordt naar de keuzelijst Geselecteerde velden verplaatst.

 7. Druk op de tab-toets totdat u ' groter dan knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Als u alle velden wilt toevoegen, drukt u op ALT + S en drukt u vervolgens op de tab-toets totdat u ' dubbele pijl-rechts ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  Als u meer tabellen wilt toevoegen aan uw query, drukt u op Alt+T. De focus wordt naar het invoerveld Tabellen/query's verplaatst. Herhaal stap 4–7 indien nodig.

 8. Wanneer u klaar bent met het invoeren van alle tabellen en velden, drukt u op Alt+N om naar de volgende wizardpagina te gaan.

  Tip: Afhankelijk van de informatie die u hebt ingevoerd, zullen de volgende wizardpagina's er anders uitzien. U wordt bijvoorbeeld mogelijk gevraagd een gedetailleerde of samengevatte versie van de query te selecteren. Maak uw keuze en druk op Alt+N als u naar de volgende wizardpagina wilt gaan.

 9. Wanneer u naar een nieuwe wizardpagina gaat en u hoort 'Welke naam wilt u de query geven?', drukt u op Shift+Tab. De focus wordt naar het invoerveld Titel verplaatst. Typ een naam.

 10. Bekijk en wijzig uw query en sla deze op.

  • Als u de query wilt opslaan en openen om de gegevens weer te geven, drukt u op ALT + O en drukt u vervolgens op ENTER. Als u de query wilt sluiten, drukt u op F6.

  • Druk op ALT + F om de query op te slaan en de wizard af te sluiten zonder de query resultaten weer te geven. Wanneer de wizard wordt gesloten, wordt de query weer gegeven op een nieuw tabblad, met de focus in de eerste cel.

  • Als u het ontwerp van de query wilt wijzigen, drukt u op ALT + M en drukt u vervolgens op ENTER. De query wordt geopend in de ontwerp weergave.

De ontwerpfunctie voor query's gebruiken

 1. Druk op ALT + C, Q, D. Het dialoog venster tabel weer geven wordt geopend met het tabblad tabellen geselecteerd en u hoort ' dialoog venster tabel weer geven '.

 2. Selecteer in het dialoog venster tabel weer geven een tabel en voeg deze toe aan de query, gebruik de toets pijl-omlaag en druk vervolgens op Alt + a wanneer u de naam van de gewenste tabel hoort. De tabel wordt in de werk ruimte geplakt boven het ontwerp raster.

 3. Druk op ALT + C om het dialoog venster tabel weer geven te sluiten.

 4. De focus bevindt zich in het ontwerp raster, in het vak veld rij bewerken. U hoort: ' toegang, rij 1, kolom 1 '. Met JAWS hoort u: ' ontwerpen, Auto nummering, type en tekst '. Druk op Alt + pijl-omlaag om een veld toe te voegen aan het ontwerp raster. Er wordt een vervolg keuzelijst met beschik bare velden geopend.

 5. Als u naar de vervolg keuzelijst met JAWS wilt gaan, drukt u op Ctrl + pijl-omhoog. In Verteller wordt de focus automatisch verplaatst naar de vervolg keuzelijst.

 6. Als u een veld wilt selecteren in de vervolg keuzelijst, gebruikt u de toets pijl-omlaag en drukt u op ENTER wanneer u de naam van het gewenste veld hoort. Het veld dat u hebt geselecteerd, wordt weer gegeven in de kolom. De focus wordt automatisch verplaatst naar de volgende kolom.

 7. Herhaal stap 4 - 6 als u nog een veld aan uw query wilt toevoegen.

 8. Voeg als volgt een criterium aan een veld toe:

  1. Druk in de kolom van het veld waaraan u een criterium wilt toevoegen, op de toets pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' rij 11, kolom 1 '. Met JAWS hoort u: ' criteria '.

  2. Voer een criterium in. Voor een veld prijs in een tabel Producten typt u bijvoorbeeld > = 10 (groter dan Symbol, is gelijk aan Symbol en het getal 10) om een lijst weer te geven met producten met een prijs die groter is dan of gelijk is aan $10,00.

 9. Als u de query resultaten wilt weer geven, drukt u op ALT, J, Q, G.

 10. Druk op CTRL + S om de query op te slaan. Voer in het dialoog venster Opslaan als een naam in voor de query en druk op ENTER.

Opmerking: U kunt de ontwerpfunctie voor query's gebruiken om gegevens uit meerdere gerelateerde tabellen tegelijk te bekijken. Als u bijvoorbeeld een database met een tabel Klanten en een tabel Orders hebt en elke tabel heeft een veld Klantcode, dat de basis vormt van een een-op-veel-relatie tussen beide tabellen, kunt u een query maken die als resultaat orders geeft voor klanten in een bepaalde plaats. Als u een query wilt maken waarmee gegevens uit meerdere tabellen tegelijk worden beoordeeld, gebruikt u de hier vermelde procedure, maar herhaalt u stap 2 tot en met 8 om extra tabellen, velden en criteria aan de query toe te voegen.

Een parameterquery maken

Wanneer u regelmatig variaties op een bepaalde query uitvoert, kunt u overwegen om een parameterquery te gebruiken. Bij het uitvoeren van een parameterquery wordt u gevraagd om veldwaarden in te voeren, die vervolgens worden gebruikt om criteria voor uw query te maken.

 1. Selecteer in het deelvenster Navigatie de query waarop u de parameterquery wilt baseren.

 2. Druk op SHIFT + F10. Het snelmenu wordt geopend en u hoort ' open, O '.

 3. Druk op D. De query wordt geopend in de ontwerpweergave, met de focus in de eerste rij van het eerste veld in het queryontwerpraster.

 4. Als u naar het veld wilt gaan dat u wilt wijzigen, drukt u op de toets pijl-rechts totdat u de naam hoort van het gewenste veld.

 5. Als u naar de rij criteria wilt gaan, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' rij 11, kolom 1 '. Met JAWS hoort u: ' criteria '.

 6. Verwijder alle bestaande gegevens in de cel en voer een parameter teken reeks in. Als u bijvoorbeeld een parameter query wilt maken voor een query om klanten in New York te zoeken, verwijdert u ' New York ' en voert u voor welke plaats?. U kunt een punt (.) of een uitroep teken (!) niet gebruiken als tekst in een parameter prompt.

  De teken reeks voor welke plaats? is uw parameter prompt. De vier kantjes geven aan dat de query moet vragen om invoer en de tekst (in dit geval voor welke plaats?) de vraag is waarop de parameter prompt wordt weer gegeven.

 7. Als u de query wilt uitvoeren, drukt u op ALT, J, Q, G. Het venster parameter waarde invoeren wordt geopend, met de focus in het veld bewerken. Voer een waarde in, bijvoorbeeld ' New York '.

 8. Druk op de tab-toets totdat u de knop OK hebt bereikt en druk vervolgens op ENTER. In dit voor beeld worden orders voor klanten in New York weer gegeven.

Gegevenstypen opgeven voor parameters

U kunt tevens specificeren welk type gegevens door een parameter moeten worden geaccepteerd. U kunt voor elke parameter het gegevenstype instellen. Het instellen van het gegevenstype is echter vooral van belang bij numerieke gegevens, valutagegevens en datum- en/of tijdgegevens. Wanneer u het gegevenstype specificeert dat door de parameter moet worden geaccepteerd, krijgen gebruikers een nuttiger foutbericht te zien wanneer zij gegevens van het verkeerde type invoeren, zoals tekst in een veld dat is bestemd voor valutagegevens.

Opmerking: Als de parameter zo is ingesteld dat deze tekst moet accepteren, wordt elke invoer geïnterpreteerd als tekst en wordt er geen foutbericht weergegeven.

 1. Open de parameter query. Als u wilt overschakelen naar de ontwerp weergave, drukt u op ALT + H, W, D. Het ontwerp raster wordt geopend.

 2. Druk op ALT, J, Q, S, P. Het dialoog venster query parameters wordt geopend, met de focus in de kolom para meter.

 3. Typ de prompt voor elke para meter waarvoor u het gegevens type wilt opgeven. Zorg ervoor dat elke para meter overeenkomt met de vraag die u gebruikt in de rij criteria van het queryontwerpraster. Als u bijvoorbeeld voor welke plaats?hebt ingevoerd, voert u dezelfde vraag in het dialoog venster query parameters in.

 4. Druk op de Tab-toets om naar de kolom Gegevenstype te gaan.

 5. Als u een vervolg keuzelijst wilt openen, drukt u op Alt + pijl-omlaag.

 6. Als u het gegevens type voor een para meter wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort.

 7. Druk op Enter om het dialoogvenster op te slaan en te sluiten.

Zie para meters gebruiken om te vragen om invoer wanneer u een query uitvoert voormeer informatie over het gebruik van para meters.

Een kruistabelquery maken

Als u overzichtsgegevens wilt herstructureren om ze gemakkelijker te lezen en te begrijpen, gebruikt u een kruistabelquery. Een kruistabelquery berekent een som, gemiddelde of andere statistische functie en groepeert vervolgens de resultaten op twee sets van waarden: een aan de zijkant van het gegevensblad en de andere aan de bovenkant. U kunt de wizard Query gebruiken om snel een kruistabelquery te maken.

In de wizard Kruistabelquery moet u één tabel of query kiezen als de recordbron voor uw kruistabelquery. Als niet alle gegevens die u in uw kruistabelquery wilt opnemen in één tabel staan, moet u eerst een selectiequery maken om de gewenste gegevens op te halen.

 1. Druk op ALT + C, Q, Z. Het dialoog venster nieuwe query wordt geopend, waarin de wizard selectie query is geselecteerd.

  Tip: Als u de tabel waarvoor u een query wilt maken nog niet hebt opgeslagen, wordt u gevraagd dit te doen voordat de wizard Query wordt geopend.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag. U hoort ' wizard Kruistabel query '.

 3. Druk op ENTER of ALT + N. De wizard Kruistabel query wordt geopend, waarbij het keuze rondje tabellen is geselecteerd en de focus in het keuze lijst tabellen.

 4. Selecteer de objecten die u wilt gebruiken om een kruistabelquery te maken:

  • Als u een tabel wilt selecteren, gebruikt u de toets pijl-omlaag.

  • Als u een query wilt selecteren, drukt u op Alt + Q. Wanneer u ' keuze rondje vragen ingeschakeld ' hoort, drukt u op SHIFT + TAB om naar de keuze lijst te gaan en drukt u vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste query hoort.

  • Als u beide tabellen en query's wilt selecteren, drukt u op ALT + O. Wanneer u ' beide keuze rondje ingeschakeld ' hoort, drukt u op SHIFT + TAB om naar de keuze lijst te gaan. Als u de gewenste tabellen en query's wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste velden hoort.

 5. Druk op Enter of Alt+N om naar de volgende pagina te gaan.

 6. De volgende pagina wordt geopend met de focus in de vervolg keuzelijst beSchik bare velden. Als u het veld wilt selecteren met de waarden die u als rijkoppen wilt gebruiken, drukt u op de toets pijl-omlaag.

 7. Druk op de Tab-toets en daarna op Enter om het geselecteerde veld toe te voegen. Herhaal dit voor elk veld dat u wilt toevoegen.

  Tips: 

  • U kunt Maxi maal drie velden selecteren voor gebruik als rijkoppen, maar de minder rijkoppen die u gebruikt, zijn eenvoudiger te lezen.

  • Als u meer dan één veld kiest als basis voor uw rijkoppen, bepaalt de volgorde waarin u de velden selecteert, de standaardvolgorde waarin uw resultaten worden gesorteerd.

 8. Druk op Enter of Alt+N om naar de volgende wizardpagina te gaan.

 9. Als u op de volgende pagina het veld wilt selecteren dat de waarden bevat die u wilt gebruiken als kolom koppen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u het gewenste veld hoort.

  Tip: Over het algemeen kunt u het beste een veld kiezen dat slechts weinig waarden bevat om de resultaten leesbaar te houden. Zo heeft het gebruik van een veld met slechts enkele mogelijke waarden (bijvoorbeeld geslacht) de voorkeur boven een veld dat veel verschillende waarden bevat (zoals leeftijd).

 10. Als het veld dat u hebt gekozen voor de kolomkoppen van het gegevenstype Datum/tijd is, wordt in de wizard een stap toegevoegd waarin u de datums kunt groeperen in intervallen. Daarbij kunt u jaar, kwartaal, maand, datum, of datum/tijd opgeven. Als u voor de kolomkoppen geen datum/tijd-veld kiest, wordt deze pagina in de wizard overgeslagen.

 11. Druk op Enter of Alt+N om naar de volgende pagina te gaan. Wanneer de pagina wordt geopend, is het eerste veld in de keuzelijst Velden geselecteerd en bevindt de focus zich in de keuzelijst Functies.

 12. Als u naar de vervolg keuzelijst velden wilt gaan, drukt u op SHIFT + TAB om een ander veld te selecteren. U hoort: ' velden, geselecteerd '. Met JAWS hoort u: ' velden, dubbele punt, keuze lijst ' en de naam van het eerste veld.

 13. Als u een veld wilt selecteren, gebruikt u de toets pijl-omlaag.

 14. Als u naar de lijst met functies wilt gaan, drukt u op de tab-toets. U hoort: ' functies, geselecteerd '. Met JAWS hoort u: ' functies, dubbele punt, keuze lijst ' en de naam van de eerste functie.

 15. Gebruik de toets pijl-omlaag om een functie te selecteren die u wilt gebruiken om samenvattings waarden te berekenen. Het gegevens type van het geselecteerde veld bepaalt welke functies beschikbaar zijn.

 16. Nadat u uw selectie hebt gemaakt, gaat u met de Tab-toets naar het selectievakje Een totaal berekenen voor elke rij om dit in of uit te schakelen.

  Als u rijtotalen opneemt, krijgt de kruistabelquery een extra rijkop die gebruik maakt van hetzelfde veld en dezelfde functie als de veldwaarde. Er wordt een extra kolom ingevoegd met een totaal van de resterende kolommen. Als u met uw kruistabelquery bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd berekent op locatie en geslacht (met kolomkoppen voor geslacht), wordt in de extra kolom de gemiddelde leeftijd op locatie berekend voor alle geslachten.

  Tip: U kunt de functie die wordt gebruikt om rijtotalen te maken, wijzigen door de kruistabel query te bewerken in de ontwerp weergave.

 17. Druk op Enter of Alt+N om naar de volgende wizardpagina te gaan.

 18. Typ op de volgende pagina de naam van de query, druk op SHIFT + TAB en voer een naam in. De standaard naam bevat een onderstrepings teken, gevolgd door het achtervoegsel ' kruis tabel '.

 19. Bekijk en wijzig de query en sla deze op.

  • Druk op Enter om de kruistabelquery weer te geven.

  • Druk op Alt+M, Enter om het queryontwerp te wijzigen.

  • Druk op Alt+F om de query op te slaan en de wizard te sluiten.

Een verwijderquery maken

Als u hele records (rijen) tegelijk wilt verwijderen uit een tabel of uit twee gerelateerde tabellen, gebruikt u een verwijderquery. Een verwijderquery is handig omdat u hiermee criteria kunt opgeven om de gegevens snel te vinden en te verwijderen. U bespaart er ook tijd mee omdat u een opgeslagen query later opnieuw kunt gebruiken.

Notities: 

 • Voordat u gegevens verwijdert of een verwijderquery uitvoert, moet u ervoor zorgen dat u een back-up van uw Access-bureaubladdatabase hebt. Een verwijderquery biedt u de mogelijkheid om de rijen te controleren die worden verwijderd voordat u de verwijdering uitvoert.

 • Als u slechts enkele records wilt verwijderen, hebt u geen query nodig. U opent de tabel dan in de gegevensbladweergave, selecteert de velden (kolommen) of records (rijen) die u wilt verwijderen en drukt vervolgens op Delete. U wordt gevraagd de permanente verwijdering te bevestigen.

Een verwijderquery maken

 1. Druk op ALT + C, Q, D. Het dialoog venster tabel weer geven wordt geopend.

 2. Als u een tabel wilt selecteren, gebruikt u de toets pijl-omlaag. Druk op ALT + A wanneer u de naam van de gewenste tabel hoort. Herhaal deze stap voor elke tabel waaruit u records wilt verwijderen.

 3. Druk op ALT + C om het dialoog venster tabel weer geven te sluiten. De tabel wordt weer gegeven als een venster linksboven in het queryontwerpraster, waarbij alle velden worden weer gegeven.

 4. Druk op ALT, J + Q, X. Het ontwerp raster wordt geopend, met de focus in het eerste veld. In het ontwerp raster zijn de rijen sorteren en weer geven niet meer beschikbaar, maar de rij verwijderen is nu beschikbaar.

 5. Wanneer u ' Auto nummering, rij 1, type en tekst ' hoort, drukt u op Alt + pijl-omlaag om de vervolg keuzelijst te openen.

 6. Verwijder als volgt alle lege rijen in een tabel of veld:

  1. Gebruik de toets pijl-omlaag om een veld in de tabel te selecteren en druk op ENTER wanneer u het gewenste veld hoort. De focus wordt verplaatst naar de volgende kolom.

  2. Als u naar de vorige kolom wilt gaan, drukt u op de toets pijl-rechts.

  3. Als u naar de rij verwijderen wilt gaan, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' dubbele punt verwijderen ' hoort en drukt u vervolgens op Alt + pijl-omlaag om een vervolg keuzelijst te openen.

  4. Als u ' waar, ' wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omhoog en drukt u op ENTER. De focus wordt verplaatst naar de volgende kolom.

  5. Als u naar de vorige kolom wilt gaan, drukt u op de toets pijl-rechts.

  6. Als u naar de rij criteria wilt gaan, drukt u op de toets pijl-omlaag.

  7. Wanneer u ' criteria ' of ' rij 11, kolom 1 ' hoort, voert u IsNull in (waar).

 7. Gebruik als volgt een specifiek criterium in een verwijderquery:

  1. Als u het veld wilt selecteren met de criteria die u wilt verwijderen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u het gewenste veld hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  2. Als u naar de rij verwijderen wilt gaan, drukt u op de toets pijl-omlaag. Druk op Alt + pijl-omlaag en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag om ' where ' te selecteren en op ENTER te drukken. De focus wordt verplaatst naar de volgende kolom.

  3. Als u naar de vorige kolom wilt gaan, drukt u op de toets pijl-rechts.

  4. Als u naar de rij criteria wilt gaan, drukt u op de toets pijl-omlaag.

  5. Voer uw criteria in. Zie een Verwijder query maken en uitvoerenvoor een voor beeld van een lijst met criteria in query's.

  6. Als u naar de rij weer geven wilt gaan, drukt u op de toets pijl-omhoog.

  7. Schakel het selectie vakje weer geven uit voor elk criterium.

 8. Als u wilt controleren of de query de records die u wilt verwijderen als resultaat geeft, drukt u op ALT + H, W, H.

 9. Voer de query als volgt uit:

  1. Als u wilt overschakelen naar de ontwerp weergave, drukt u op CTRL + H, W, D.

  2. Druk in de ontwerp weergave op ALT, J, Q, G. Er wordt een bevestigings venster geopend waarin u wordt gevraagd het verwijderen van het X-aantal rijen te bevestigen.

  3. Druk op Enter als u de rijen wilt verwijderen.

 10. Druk op CTRL + S om de query op te slaan. Typ een naam in het dialoog venster Opslaan als en druk op ENTER.

Een back-up van uw database maken

 1. Druk op ALT + F, A. Het deel venster Opslaan als wordt geopend, met de optie Data Base opslaan als geselecteerd.

 2. Als u een reserve kopie wilt maken van de data base, drukt u op B, ENTER. Het dialoog venster Opslaan als wordt geopend, waarin het vak Bestands naam bewerken is geselecteerd. Typ desgewenst een nieuwe naam voor de data base en druk op ENTER.

Als u een bestand met het kenmerk alleen-lezen gebruikt of een Data Base die is gemaakt in een eerdere versie van Access, wordt mogelijk een bericht weer gegeven dat het niet mogelijk is om een back-up van de data base te maken.

Als u wilt terugkeren naar een back-up, sluit u het oorspronkelijke bestand en wijzigt u de naam, zodat de back-up de naam van de oorspronkelijke versie kan gebruiken. Wijs de naam van de oorspronkelijke versie toe aan de back-up en open de back-upkopie met de nieuwe naam in Access.

Zie ook

Een scherm lezer gebruiken om Access te starten

Een schermlezer gebruiken om een query te maken in Access-bureaubladdatabases

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×