Een relatie maken, bewerken of verwijderen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een relatie in Access helpt u gegevens uit twee verschillende tabellen te combi neren. Elke relatie bestaat uit velden in twee tabellen, met gegevens die overeenkomen. U kunt bijvoorbeeld een ProductID-veld hebben in een tabel Producten en in een Order Details-tabel. Elke record in de tabel Order Details heeft een ProductID die overeenkomt met een record in de tabel Products met dezelfde ProductID.

Wanneer u gerelateerde tabellen in een query gebruikt, kan aan de hand van de relatie worden bepaald welke records uit elke tabel moeten worden gecombineerd in de resultatenset. Met een relatie kunt u ook voorkomen dat er gegevens ontbreken, omdat verwijderde gegevens gesynchroniseerd blijven.

Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op Access-Web-apps.

In dit artikel

Overzicht

Een tabelrelatie maken met het venster Relaties

Een tabelrelatie maken door een veld toe te voegen uit het deelvenster Lijst met velden

Een relatie bewerken

Referentiële integriteit afdwingen

Een tabelrelatie verwijderen

Een relatie in een Access 2010-webdatabase maken of wijzigen

Overzicht

In een normale Access-database kunt u een tabelrelatie op een van de volgende manieren maken:

 • Voeg de tabellen die u wilt relateren toe in het venster Relaties en sleep het veld dat u wilt relateren van de ene tabel naar de andere.

 • Sleep een veld naar een tabelgegevensblad vanuit het deelvenster Lijst met velden.

Wanneer u een relatie tussen tabellen maakt, hoeven de gemeenschappelijke velden niet per se dezelfde namen te hebben, hoewel dit in de praktijk meestal wel het geval is. De gemeenschappelijke velden moeten hetzelfde gegevenstype hebben. Als het primaire-sleutelveld een veld van het type AutoNummering is, mag het externe-sleutelveld echter ook een veld van het type Numeriek zijn op voorwaarde dat de eigenschap Veldlengte van beide velden identiek is. U kunt een AutoNummering-veld bijvoorbeeld aan een veld van het type Numeriek koppelen als de eigenschap Veldlengte van beide velden is ingesteld op Lange integer. Wanneer beide gemeenschappelijke velden van het type Numeriek zijn, moet de eigenschap Veldlengte voor beide velden ook dezelfde instelling hebben.

Een tabelrelatie maken met het venster Relaties

 1. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor databases en klik in de groep Relaties op Relaties.

  Belangrijk: Het venster Relaties is niet beschikbaar in een Access-Web-app. Zie de stappen in een relatie makenvoor meer informatie over het maken van een relatie in een Access-Web-app.

 2. Als u nog geen relaties hebt gedefinieerd, wordt het dialoogvenster Tabel weergeven automatisch weergegeven. Als het venster niet wordt weergegeven, klikt u op het tabblad Ontwerpen in de groep Relaties op Tabel weergeven.

  In het dialoogvenster Tabel weergeven worden alle tabellen en query's in de database weergegeven. Als u alleen tabellen wilt weergeven, klikt u op Tabellen. Als u alleen query's wilt weergeven, klikt u op Query's. Als u beide wilt weergeven, klikt u op Beide.

 3. Selecteer een of meer tabellen of query's en klik vervolgens op Toevoegen. Als u klaar bent met het toevoegen van tabellen en query's aan het documenttabblad Relaties, klikt u op Sluiten.

 4. Sleep een veld (meestal de primaire sleutel) van de ene tabel naar het gemeenschappelijke veld (de externe sleutel) van de andere tabel. Als u meerdere velden wilt slepen, klikt u op elk veld terwijl u Ctrl ingedrukt houdt. Vervolgens sleept u de velden.

  Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt weergegeven.
  Het dialoogvenster Relaties bewerken

 5. Controleer of de weergegeven veldnamen de gemeenschappelijke velden voor de relatie zijn. Als een veldnaam onjuist is, klikt u op de veldnaam en selecteert u het juiste veld in de lijst.

  Als u referentiële integriteit wilt afdwingen voor deze relatie, schakelt u het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen in. Zie het gedeelte Referentiële integriteit afdwingen voor meer informatie over referentiële integriteit.

 6. Klik op Maken.

  Er wordt een relatielijn tussen de twee tabellen getekend. Als u het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen hebt ingeschakeld, wordt de lijn aan beide einden dikker weergegeven. Daarnaast wordt (ook alleen als u het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen hebt ingeschakeld) het nummer 1 weergegeven boven het dikke gedeelte aan de ene kant van de relatielijn en het oneindigheidsteken (8) boven het dikke gedeelte aan de andere kant van de lijn, zoals te zien is in de volgende afbeelding.

  Sleep een veld uit een tabel naar het overeenkomende veld in een andere tabel

  Notities: 

  • Een een-op-een-relatie maken    Beide gemeenschappelijke velden (meestal het primaire-sleutelveld en het refererende-sleutelveld) moeten een unieke index hebben. Dit betekent dat de eigenschap Geïndexeerd voor deze velden moet zijn ingesteld op Ja (geen duplicaten). Als beide velden een unieke index hebben, wordt er een een-op-een-relatie gemaakt.

  • Een een-op-veel-relatie maken    Het veld aan de een-kant (meestal de primaire sleutel) van de relatie moet een unieke index hebben. Dit betekent dat de eigenschap Geïndexeerd van dit veld moet zijn ingesteld op Ja (geen duplicaten). Het veld aan de veel-kant mag geen unieke index hebben. Het veld mag wel een index hebben, maar duplicaten moeten zijn toegestaan. Dit betekent dat de eigenschap Geïndexeerd van dit veld moet zijn ingesteld op Nee of op Ja (duplicaten OK). Als één veld een unieke index heeft en het andere veld niet, wordt er een een-op-veel-relatie gemaakt.

Naar boven

Een tabelrelatie maken door een veld toe te voegen uit het deelvenster Lijst met velden

Aan een bestaande tabel die in de gegevensbladweergave is geopend kunt u een veld toevoegen door het veld te slepen vanuit het deelvenster Lijst met velden. Het deelvenster Lijst met velden bevat velden die beschikbaar zijn in gerelateerde tabellen en ook velden die beschikbaar zijn in andere tabellen in de database.

Wanneer u een veld uit een 'andere' (niet-gerelateerde) tabel sleept en vervolgens de wizard Opzoeken uitvoert, wordt er automatisch een nieuwe een-op-veel-relatie gemaakt tussen de tabel in het deelvenster Lijst met velden en de tabel waar u het veld naartoe hebt gesleept. Bij deze relatie wordt referentiële integriteit niet standaard afgedwongen. Als u referentiële integriteit wilt afdwingen, moet u de relatie bewerken. Zie het gedeelte Een relatie bewerken voor meer informatie.

Een tabel in de gegevensbladweergave openen

 • Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel.

Het deelvenster Lijst met velden openen

 • Druk op Alt+F8. Het deelvenster Lijst met velden wordt weergegeven.

  Het deelvenster Lijst met velden

In het deelvenster Lijst met velden worden alle andere tabellen in de database weergegeven, ingedeeld in categorieën. Als u met een tabel werkt in de gegevensbladweergave, worden de velden in het deelvenster Lijst met velden weergegeven in een van beide volgende categorieën: In gerelateerde tabellen beschikbare velden en In andere tabellen beschikbare velden. In de eerste categorie staan alle tabellen die een relatie hebben met de tabel die u momenteel hebt geopend. In de tweede categorie staan alle tabellen waarmee de tabel waaraan u werkt geen relatie heeft.

Als u in het deelvenster Lijst met velden op het plusteken (+) naast een tabelnaam klikt, wordt een lijst weergegeven met alle velden die beschikbaar zijn in deze tabel. Als u een veld aan de tabel wilt toevoegen, sleept u het gewenste veld vanuit het deelvenster Lijst met velden naar de tabel in de gegevensbladweergave.

Een veld toevoegen en een relatie maken vanuit het deelvenster Lijst met velden

 1. Druk op Alt+F8 terwijl de tabel is geopend in de gegevensbladweergave. Het deelvenster Lijst met velden wordt weergegeven.

 2. Klik onder In andere tabellen beschikbare velden op het plusteken (+) naast een tabelnaam om de lijst met velden in die tabel weer te geven.

 3. Sleep het gewenste veld vanuit het deelvenster Lijst met velden naar de tabel die is geopend in de gegevensbladweergave.

 4. Wanneer de invoeglijn verschijnt, zet u het veld op die positie neer.

  De wizard Opzoeken wordt gestart.

 5. Volg de aanwijzingen om de wizard Opzoeken te voltooien.

  Het veld wordt weergegeven in de gegevensbladweergave.

Wanneer u een veld uit een 'andere' (niet-gerelateerde) tabel sleept en vervolgens de wizard Opzoeken uitvoert, wordt er automatisch een nieuwe een-op-veel-relatie gemaakt tussen de tabel in het deelvenster Lijst met velden en de tabel waar u het veld naartoe hebt gesleept. Bij deze relatie wordt referentiële integriteit niet standaard afgedwongen. Als u referentiële integriteit wilt afdwingen, moet u de relatie bewerken. Zie het gedeelte Een relatie bewerken voor meer informatie.

Naar boven

Een relatie bewerken

U kunt een relatie wijzigen door deze te selecteren in het venster Relaties en de relatie vervolgens te bewerken.

 1. Plaats de cursor zodanig dat deze naar de relatielijn wijst en klik vervolgens op de lijn om deze te selecteren.

  De relatielijn wordt dikker weergegeven wanneer deze wordt geselecteerd.

 2. Dubbelklik op de geselecteerde relatielijn.

  –of–

  Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Hulpmiddelen op Relaties bewerken.

Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt geopend.

Het dialoogvenster Relaties bewerken openen

 1. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor databases en klik in de groep Relaties op Relaties.

  Het venster Relaties wordt geopend.

  Als u nog geen relaties hebt gedefinieerd en dit de eerste keer is dat u het venster Relaties opent, wordt het dialoogvenster Tabel weergeven geopend. Klik op Sluiten als het dialoogvenster wordt weergegeven.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Relaties op Alle relaties.

  Alle tabellen met relaties worden weergegeven en de relatielijnen zijn zichtbaar. Verborgen tabellen (tabellen waarvoor het selectievakje Verborgen is ingeschakeld in het dialoogvenster Eigenschappen van de tabel) en de bijbehorende relaties worden niet weergegeven, tenzij Verborgen objecten weergeven is ingeschakeld in het dialoogvenster Navigatieopties.

 3. Klik op de relatielijn van de relatie die u wilt wijzigen. De relatielijn wordt dikker weergegeven zodra u deze selecteert.

 4. Dubbelklik op de relatielijn.

  -of-

  Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Hulpmiddelen op Relaties bewerken.

  Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt geopend.

  Het dialoogvenster Relaties bewerken

 5. Breng de wijzigingen aan en klik op OK.

  In het dialoogvenster Relaties bewerken kunt u een tabelrelatie wijzigen. U kunt met name de tabellen, query's of velden aan beide kanten van de relatie wijzigen. Daarnaast kunt u het jointype instellen of referentiële integriteit afdwingen en een stapsgewijze bewerking kiezen. Zie het gedeelte Het jointype instellen voor meer informatie over het jointype en hoe u het moet instellen. Zie het gedeelte Referentiële integriteit afdwingen voor meer informatie over de wijze waarop u referentiële integriteit kunt afdwingen en een stapsgewijze bewerking kunt kiezen.

Het jointype instellen

Wanneer u een tabelrelatie definieert, worden de feiten over de relatie automatisch doorgegeven aan uw queryontwerpen. Als u bijvoorbeeld een relatie tussen twee tabellen definieert en vervolgens een query maakt waarin deze twee tabellen worden gebruikt, worden de velden die standaard overeenkomen automatisch geselecteerd op basis van de velden die zijn gespecificeerd in de relatie. Het is wel mogelijk deze initiële standaardwaarden te wijzigen in uw query, maar de door de relatie geleverde waarden zijn in de meeste gevallen correct. In bijna alle databases (de heel eenvoudige niet meegerekend) zult u regelmatig gegevens uit meerdere tabellen moeten vergelijken en bijeenbrengen. Het instellen van standaardwaarden bij het maken van relaties kan om die reden een tijdbesparende en efficiënte uitwerking hebben.

In een query voor meerdere tabellen wordt informatie uit meerdere tabellen gecombineerd door in gemeenschappelijke velden naar overeenkomstige waarden te zoeken. De bewerking waarmee het zoeken en combineren wordt uitgevoerd, wordt een join genoemd. Stel dat u orders van klanten wilt weergeven. U maakt een query die de tabel Klanten aan de tabel Orders koppelt op basis van het veld Klantnummer. Het queryresultaat bevat alleen de klantgegevens en ordergegevens van de rijen waarvoor een overeenkomende waarde is gevonden.

Het jointype is een van de waarden die u voor elke relatie kunt opgeven. Aan de hand van het jointype kan worden bepaald welke records moeten worden opgenomen in het queryresultaat. Denk bijvoorbeeld aan een query waarmee de tabel Klanten aan de tabel Orders wordt gekoppeld op basis van de gemeenschappelijke velden die het Klantnummer vertegenwoordigen. Met behulp van het standaardjointype (een inner join genoemd) retourneert de query alleen de rijen Klanten en de rijen Order waarvoor de gemeenschappelijke velden (ook wel de gekoppelde velden genoemd) identiek zijn.

Stel nu dat het queryresultaat alle klanten moet retourneren, ook de klanten die nog geen orders hebben geplaatst. Hiervoor moet u het jointype veranderen van een inner join in wat een left outer join wordt genoemd. Een left outer join retourneert alle rijen uit de tabel aan de linkerkant van de relatie en alleen die rijen uit de rechtertabel die een overeenkomende waarde bevatten. Een right outer join retourneert alle rijen uit de rechtertabel en alleen die rijen uit de linkertabel die een overeenkomende waarde bevatten. 

Opmerking: In dit geval verwijzen 'left' en 'right' naar de positie van de tabellen in het dialoogvenster Relaties bewerken, niet in het venster Relaties.

Bedenk eerst welk het resultaat u meestal verwacht van een query waarmee de tabellen in deze relatie aan elkaar worden gekoppeld. Stel vervolgens dienovereenkomstig het jointype in.

Het jointype instellen

 1. Klik in het dialoogvenster Relaties bewerken op Jointype.

  Het dialoogvenster Joineigenschappen wordt geopend.

 2. Klik op uw keuze en klik op OK.

In de volgende tabel (waarin de tabellen Klanten en Orders worden gebruikt) ziet u de drie keuzemogelijkheden in het dialoogvenster Joineigenschappen, het type join dat wordt gebruikt en of voor beide tabellen alle rijen of alleen de overeenkomende rijen worden geretourneerd.

Keuze

Type join

Linkertabel

Rechtertabel

1. Alleen rijen waarvoor de gekoppelde velden uit beide tabellen identiek zijn opnemen.

Inner join

Overeenkomende rijen

Overeenkomende rijen

2. Alle records uit Klanten en alleen records uit Orders waarvoor de gekoppelde velden identiek zijn opnemen.

Left outer join

Alle rijen

Overeenkomende rijen

3. Alle records uit Orders en alleen records uit Klanten waarvoor de gekoppelde velden identiek zijn opnemen.

Right outer join

Overeenkomende rijen

Alle rijen

Als u optie 2 of 3 kiest, verschijnt er een pijl op de relatielijn. Deze pijl wijst naar de kant van de relatie die alleen overeenkomende rijen weergeeft.

Wijzigingen aanbrengen in het dialoogvenster Joineigenschappen

 1. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor databases en klik in de groep Relaties op Relaties.

  Opmerking: Als u nog geen relaties hebt gedefinieerd en dit de eerste keer is dat u het venster Relaties opent, wordt het dialoogvenster Tabel weergeven geopend. Klik op Sluiten als het dialoogvenster wordt weergegeven.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Relaties,op Alle relaties.

  Alle tabellen met relaties worden weergegeven en de relatielijnen zijn zichtbaar. Verborgen tabellen (tabellen waarvoor het selectievakje Verborgen is ingeschakeld in het dialoogvenster Eigenschappen van de tabel) en de bijbehorende relaties worden niet weergegeven, tenzij Verborgen objecten weergeven is ingeschakeld in het dialoogvenster Navigatieopties.

 3. Klik op de relatielijn van de relatie die u wilt wijzigen. De relatielijn wordt dikker weergegeven zodra u deze selecteert.

 4. Dubbelklik op de relatielijn. Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt geopend.

 5. Klik op Jointype.

 6. Klik in het dialoogvenster Joineigenschappen op een optie en klik op OK.
  Het dialoogvenster Joineigenschappen

 7. Breng eventuele aanvullende wijzigingen aan in de relatie en klik op OK.

Naar boven

Referentiële integriteit afdwingen

Referentiële integriteit is bedoeld om te voorkomen dat records verwijzen naar records die niet meer bestaan. U dwingt referentiële integriteit af door deze optie in te schakelen voor een tabelrelatie. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden alle bewerkingen geweigerd die in strijd zijn met de referentiële integriteit van die tabelrelatie. Dit betekent dat zowel wijzigingen waarmee het doel van een verwijzing wordt gewijzigd als verwijderingen waarmee het doel van een verwijzing wordt verwijderd, niet worden geaccepteerd. Zie het gedeelte De opties voor trapsgewijze bewerkingen instellen als u referentiële wijzigingen en verwijderingen wilt doorvoeren, zodat alle rijen overeenkomstig worden gewijzigd.

Referentiële integriteit in- of uitschakelen

 1. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Relaties op Relaties.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Relaties,op Alle relaties.

  Alle tabellen met relaties worden weergegeven en de relatielijnen zijn zichtbaar. Verborgen tabellen (tabellen waarvoor het selectievakje Verborgen is ingeschakeld in het dialoogvenster Eigenschappen van de tabel) en de bijbehorende relaties worden niet weergegeven, tenzij Verborgen objecten weergeven is ingeschakeld in het dialoogvenster Navigatieopties.

 3. Klik op de relatielijn van de relatie die u wilt wijzigen. De relatielijn wordt dikker weergegeven zodra u deze selecteert.

 4. Dubbelklik op de relatielijn. Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt geopend.

 5. Schakel Referentiële integriteit afdwingen in of uit.

 6. Breng eventuele aanvullende wijzigingen aan in de relatie en klik op OK.

Als u referentiële integriteit afdwingt, gelden de volgende regels:

 • Een waarde kan alleen in het externe-sleutelveld van een gerelateerde tabel worden geplaatst als deze waarde al aanwezig is in het primaire-sleutelveld van de primaire tabel. Anders worden er niet-gekoppelde records gemaakt.

 • Een record kan niet uit een primaire tabel worden verwijderd als er overeenkomstige records bestaan in een gerelateerde tabel. U kunt bijvoorbeeld geen record van een werknemer uit de tabel Werknemers verwijderen als er orders aan deze werknemer zijn toegewezen in de tabel Orders. U kunt echter wel een primaire record en alle gerelateerde records in één bewerking verwijderen door het selectievakje Gerelateerde records trapsgewijs verwijderen in te schakelen.

 • Een primaire-sleutelwaarde in de primaire tabel kan niet worden gewijzigd als hierdoor niet-gekoppelde records zouden ontstaan. U kunt bijvoorbeeld geen ordernummer in de tabel Orders wijzigen als er regelitems aan die order zijn toegewezen in de tabel Orderinformatie. U kunt echter wel een primaire record en alle gerelateerde records in één bewerking bijwerken door het selectievakje Gerelateerde velden trapsgewijs bijwerken in te schakelen.

  Notities: Als u problemen ondervindt bij het inschakelen van referentiële integriteit, moet u ermee rekening houden dat referentiële integriteit pas kan worden afgedwongen nadat u aan de volgende voorwaarden hebt voldaan:

  • Het gemeenschappelijke veld van de primaire tabel moet een primaire sleutel zijn of een unieke index bevatten.

  • De gemeenschappelijke velden moeten hetzelfde gegevenstype bevatten. De enige uitzondering hierop is dat een AutoNummering-veld kan zijn gerelateerd aan een Nummer-veld waarvan de eigenschap Veldgrootte is ingesteld op Lange integer.

  • Beide tabellen moeten tot dezelfde Access-database behoren. Referentiële integriteit kan niet worden afgedwongen op gekoppelde tabellen. Als de brontabellen echter de bestandsindeling van Access hebben, kunt u de database openen waarin de tabellen zijn opgeslagen en referentiële integriteit in die database inschakelen.

De opties voor trapsgewijze bewerkingen instellen

Er kan zich een situatie voordoen waarin u een gegronde reden hebt om de waarde aan de 'een'-kant van een relatie te wijzigen. In een dergelijke situatie moet u alle betrokken rijen automatisch laten bijwerken als onderdeel van één bewerking. Op die manier wordt de update volledig uitgevoerd zodat uw database niet inconsistent wordt (dat wil zeggen, sommige rijen wel bijgewerkt en andere niet). In Access kan dit probleem worden voorkomen met behulp van de optie Gerelateerde velden trapsgewijs bijwerken. Stel dat u referentiële integriteit hebt afgedwongen en de optie Gerelateerde velden trapsgewijs bijwerken hebt ingeschakeld. Als u vervolgens een primaire sleutel bijwerkt, worden alle velden die naar de primaire sleutel verwijzen ook automatisch bijgewerkt. 

In sommige gevallen kan het nodig zijn een rij en alle gerelateerde records te verwijderen, bijvoorbeeld een record Transporteur en alle gerelateerde orders voor die transporteur. Daarom biedt Access ondersteuning voor de optie Gerelateerde records trapsgewijs verwijderen. Stel dat u referentiële integriteit hebt afgedwongen en het selectievakje  Gerelateerde records trapsgewijs verwijderen hebt ingeschakeld. Als u vervolgens de record verwijdert die de primaire sleutel bevat, worden alle records die naar de primaire sleutel verwijzen ook automatisch verwijderd.

Trapsgewijs bijwerken en/of trapsgewijs verwijderen in- of uitschakelen

 1. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Relaties op Relaties.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Relaties,op Alle relaties.

  Alle tabellen met relaties worden weergegeven en de relatielijnen zijn zichtbaar. Verborgen tabellen (tabellen waarvoor het selectievakje Verborgen is ingeschakeld in het dialoogvenster Eigenschappen van de tabel) en de bijbehorende relaties worden niet weergegeven, tenzij Verborgen objecten weergeven is ingeschakeld in het dialoogvenster Navigatieopties.

 3. Klik op de relatielijn van de relatie die u wilt wijzigen. De relatielijn wordt dikker weergegeven zodra u deze selecteert.

 4. Dubbelklik op de relatielijn.

  Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt geopend.

 5. Schakel het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen in.

 6. Schakel een van de selectievakjes Gerelateerde velden trapsgewijs bijwerken of Gerelateerde records trapsgewijs verwijderen in of schakel beide selectievakjes in.

 7. Breng eventuele aanvullende wijzigingen aan in de relatie en klik vervolgens op OK.

Opmerking: Als de primaire sleutel een AutoNummering-veld is, gebeurt er niets als u het selectievakje Gerelateerde velden trapsgewijs bijwerken inschakelt omdat de waarde in een AutoNummering-veld niet kan worden gewijzigd.

Naar boven

Een tabelrelatie verwijderen

Belangrijk: Als u een relatie verwijdert, wordt ook de ondersteuning voor referentiële integriteit voor die relatie verwijderd (indien deze is ingeschakeld). Dit heeft tot gevolg dat het maken van niet-gekoppelde records aan de 'veel'-kant van de relatie niet langer meer automatisch wordt voorkomen.

Als u een tabelrelatie wilt verwijderen, moet u de relatielijn verwijderen in het venster Relaties. Plaats de cursor zodanig dat deze naar de relatielijn wijst en klik vervolgens op de lijn. De relatielijn wordt dikker weergegeven wanneer deze is geselecteerd. Druk op DELETE terwijl de relatielijn is geselecteerd.

 1. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Relaties op Relaties.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Relaties,op Alle relaties.

  Alle tabellen met relaties worden weergegeven en de relatielijnen zijn zichtbaar. Verborgen tabellen (tabellen waarvoor het selectievakje Verborgen is ingeschakeld in het dialoogvenster Eigenschappen van de tabel) en de bijbehorende relaties worden niet weergegeven, tenzij Verborgen objecten weergeven is ingeschakeld in het dialoogvenster Navigatieopties.

 3. Klik op de relatielijn van de relatie die u wilt verwijderen. De relatielijn wordt dikker weergegeven wanneer deze wordt geselecteerd.

 4. Druk op Del.

 5. Het kan zijn dat het bericht Weet u zeker dat u de geselecteerde relatie permanent uit de database wilt verwijderen? wordt weergegeven. Klik op Ja als dit bevestigingsbericht verschijnt.

Opmerking: Indien een van de tabellen in de tabelrelatie in gebruik is (bijvoorbeeld door een ander persoon of een ander proces) of zich in een geopend databaseobject bevindt (bijvoorbeeld een formulier) kunt u de relatie niet verwijderen. U moet de eventueel geopende objecten die van deze tabellen gebruikmaken eerst sluiten voordat u de relatie probeert te verwijderen.  

Naar boven

Een relatie in een Access 2010-webdatabase maken of wijzigen

Als u een relatie wilt maken in een Access 2010-webdatabase, gebruikt u de wizard Opzoeken. Het venster Relaties is niet beschikbaar in een webdatabase. U gebruikt een veld in de ene tabel als de bron voor de waarden in het gerelateerde veld in een andere tabel. Zie de stappen in een relatie makenvoor meer informatie over het maken van een relatie in een Access-Web-app.

Opmerking: Het veld dat u gebruikt als bron voor de waarden, moet al bestaan voordat u de wizard Opzoeken kunt gebruiken.

Een relatie maken in een Access 2010-webdatabase met de wizard Opzoeken

 1. Open de tabel waarvoor u de waarden wilt opzoeken in een andere tabel.

 2. Klik rechts van het laatste veld op Klik om toe te voegen en klik op Opzoeken en relatie.

  Opmerking: U moet mogelijk horizontaal schuiven om Klik om toe te voegen te kunnen zien.

 3. Selecteer in het eerste scherm van de wizard de optie De waarden voor het opzoekveld moeten worden opgezocht in een andere tabel en klik op Volgende.

 4. Selecteer de tabel met de bronwaarden en klik op Volgende.

 5. Dubbelklik in het vak Beschikbare velden op het veld met de bronwaarden en klik op Volgende.

 6. Geef desgewenst een sorteervolgorde op en klik op Volgende.

 7. Maak desgewenst het opzoekveld breder. Dit is handig als de waarden lang zijn. Klik op Volgende.

 8. Geef een naam op voor het nieuwe veld. Als u ervoor wilt zorgen dat de waarden in de twee tabellen altijd overeenkomen, schakelt u het selectievakje Gegevensintegriteit inschakelen in en klikt u op een van de volgende opties:

  • Trapsgewijs verwijderen – deze optie houdt in dat bij het verwijderen van een record uit de ene tabel, de corresponderende record in de andere tabel ook wordt verwijderd.

  • Verwijderen beperken – deze optie houdt in dat een record niet uit een tabel kan worden verwijderd als er een corresponderende record in een andere tabel bestaat.

   Opmerking:  Schakel Meerdere waarden toestaan niet in als u de wizard Opzoeken gebruikt om een relatie te maken.

Een relatie in een Access 2010-webdatabase wijzigen

 1. Open de tabel waarvoor u de waarden wilt opzoeken in een andere tabel.

 2. Selecteer het veld waarvoor u de waarden wilt opzoeken uit een andere tabel.

 3. Klik op het tabblad Velden in de groep Eigenschappen op Zoekactie aanpassen.

 4. Volg de stappen in de wizard om de gewenste wijzigingen aan te brengen. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

  • Het veld dat fungeert als bron voor de waarden

  • De sorteervolgorde van de waarden

  • De breedte van het veld en of de sleutelkolom wordt verborgen

  • De label voor het opzoekveld

  • Of gegevensintegriteit is ingeschakeld

  • Als gegevensintegriteit is ingeschakeld, of trapsgewijs wordt verwijderd of dat verwijderen wordt beperkt

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×