Een regel toevoegen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u een formuliersjabloon ontwerpen, kunt u regels automatisch een dialoogvenster weergegeven, stel de waarde van een veld, query of verzenden naar een gegevensverbinding, schakelen tussen weergaven, of openen of sluiten een formulier in antwoord op bepaalde gebeurtenissen en voorwaarden. De gebeurtenissen die zijn een wijziging aan een bepaald veld of groep in de gegevensbron, het klikken op een knop, het invoegen van een herhalende sectie of rij in een herhalende tabel, of het openen of indienen van een formulier. De voorwaarden berekeningen, XPath-expressies, gebruikersrollen kunnen opnemen, en of de waarde van een veld is leeg, binnen een opgegeven bereik valt, gelijk is aan de waarde van een ander veld, of begint met of bepaalde tekens bevat.

Voor elke regel kunt u meerdere acties instellen. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen om een dialoogvensterbericht weer te geven en de gebruiker te laten weten dat een nieuwe formulierweergave wordt weergegeven, de formulierweergave te wijzigen en vervolgens een gegevensverbinding te gebruiken wanneer een gebruiker een besturingselement invult dat is gebonden aan een veld.

In dit artikel

Overzicht

Informatie over compatibiliteit

Een regel die wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker het formulier opent toevoegen

Een regel toevoegen aan een besturingselement

Een regel toevoegen aan een veld of een groep

Een regel toevoegen wanneer de gebruiker een formulier verzendt

Overzicht

Als u bedrijfslogica moet toepassen op uw formuliersjabloon, kunt u gebruikmaken van regels. Met een regel kunt u het volgende doen:

 • Een dialoogvensterbericht weergeven    U kunt een regel toevoegen waarmee een dialoogvenster wordt weergegeven indien aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan. U kunt bijvoorbeeld een bericht weergeven in een onkostendeclaratie indien de gebruiker een waarde invoert die hoger ligt dan een bepaald bedrag.

 • Een expressie in een dialoogvenster weergeven    U kunt een regel toevoegen om de resultaten weer te geven van een XPath-expressie waarmee de waarden van verschillende velden op het formulier worden berekend. U kunt deze actie bijvoorbeeld toepassen tussen verschillende regels waarmee een ingewikkelde berekening wordt uitgevoerd. U kunt met deze actie controleren of de berekening juist is door elke wijziging te controleren die optreedt in de waarden tijdens de berekening.

 • Omschakelen naar een andere weergave    U kunt een regel toevoegen om door verschillende weergaven te bladeren of om de weergave te wijzigen van een formulier op basis van de gebruikersrol die is toegekend aan de gebruiker die het formulier heeft geopend. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen aan een knop waarmee gebruikers door op de knop te klikken naar de vorige of de volgende weergave kunnen gaan.

 • De waarde van een veld instellen    U kunt een regel toevoegen waarmee de waarde van een veld wordt berekend. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen aan een veld waarin de einddatum van het project wordt weergegeven op basis van een ander veld plus een opgegeven aantal dagen.

 • Query met behulp van een gegevensverbinding    U kunt een regel om een query via een gegevensverbinding te verzenden als een voorwaarde op het formulier toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een regel om een query via een gegevensverbinding te verzenden wanneer een gebruiker zijn of haar werknemer getal in een formulier voor onkostendeclaratie invoert toevoegen.

 • Indienen met behulp van een gegevensverbinding    U kunt een regel toevoegen waarmee alle gegevens in een formulier via een gegevensverbinding worden ingediend bij een externe gegevensbron. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen aan een formuliersjabloon voor een vergunningsaanvraag waarmee de gegevens in een formulier worden ingediend bij een webservice en een database zodra de gebruiker op een knop Indienen op het formulier klikt.

 • Een nieuw formulier openen om in te vullen    U kunt een regel toevoegen waarmee een nieuw exemplaar wordt geopend van een formulier op basis van deze of een andere formuliersjabloon. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen aan een formuliersjabloon voor een vergunningsaanvraag waarmee u het volgende wilt doen: indien de waarde in een veld een vastgestelde waarde overschrijdt, wordt een nieuw formulier geopend op basis van een andere formuliersjabloon, die wordt gebruikt voor vergunningsaanvragen voor zowel elektra als bouwkundige zaken.

 • Een formulier sluiten    U kunt een regel toevoegen waarmee het formulier wordt gesloten wanneer een gebeurtenis zich voordoet op het formulier. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen waarmee een formulier wordt gesloten nadat de gebruiker het formulier heeft ingediend en de externe bron heeft bevestigd dat het formulier met succes is ingediend.

Opmerking: Welke soorten regels u kunt toepassen in uw formuliersjabloon is afhankelijk van de besturingselementen en velden in uw formuliersjabloon.

De regels in een besturingselement dat is gebonden aan een veld worden automatisch toegepast op het desbetreffende veld en de regels in een veld worden automatisch toegepast op het besturingselement dat is gebonden aan het desbetreffende veld. Als u een besturingselement verbindt met een veld met bestaande regels, worden deze regels automatisch toegepast op het besturingselement. Als u een regel toevoegt aan een besturingselement, wordt deze regel automatisch toegepast op het veld dat is gebonden aan het desbetreffende besturingselement.

Als u meerdere regels toevoegt aan uw formuliersjabloon, worden in Microsoft Office InfoPath de regels uitgevoerd in de volgorde waarin ze worden weergegeven in het dialoogvenster Regels. U kunt de verwerking van de resterende regels stopzetten nadat een regel is uitgevoerd.

Naar boven

Compatibiliteit

Hoewel u een regel aan uw formuliersjabloon waarmee een dialoogvenster wordt weergegeven aan uw gebruikers toevoegen kunt, weergegeven dialoogvensters niet automatisch in de formulieren die gebruikers in een webbrowser invullen. Dialoogvensters worden automatisch alleen in formulieren die zijn ingevuld in InfoPath worden weergegeven.

Naar boven

Een regel toevoegen die wordt uitgevoerd zodra een gebruiker het formulier opent

 1. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

 2. Klik op Openen en opslaan in de lijst Categorie.

 3. Klik onder Gedragspatroon openen op Regels.

 4. Klik in het dialoogvenster Regels op Toevoegen.

 5. Typ in het vak Naam een naam voor de regel.

 6. Als u een voorwaarde wilt koppelen aan het uitvoeren van de regel, klikt u op Voorwaarde instellen, voert u de voorwaarde in en klikt u op OK. De regel wordt uitgevoerd als aan de voorwaarde in deze stap is voldaan.

 7. Klik op Actie toevoegen.

 8. Klik in de lijst Actie op de gewenste actie en geef vervolgens de opties voor de desbetreffende actie op.

 9. Herhaal de stappen 7 en 8 voor elke actie die u voor deze regel wilt uitvoeren.

 10. Als u wilt voorkomen dat er regels worden uitgevoerd nadat aan de voorwaarde van deze regel is voldaan en de regel wordt uitgevoerd, schakelt u het selectievakje Stoppen met verwerken van regels als deze regel is voltooid in.

 11. Klik op OK.

 12. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Een regel toevoegen aan een besturingselement

Indien het besturingselement is gebonden aan veld met een of meerdere regels, worden de regels voor het veld eveneens automatisch toegepast op het besturingselement. Elke regel die u toevoegt aan het besturingselement, wordt ook toegevoegd aan het veld. Als u een besturingselement toevoegt aan een weergave in een formuliersjabloon en het besturingselement vervolgens verbindt met een veld met bestaande regels, worden de bestaande regels automatisch toegepast op het besturingselement. Als u een regel toepast op een veld en het veld is gebonden aan een besturingselement, worden de regels eveneens automatisch toegepast op het besturingselement.

 1. Dubbelklik op het besturingselement.

 2. Klik op het tabblad Gegevens.

 3. Klik op Regels.

 4. Klik in het dialoogvenster Regels op Toevoegen.

 5. Typ in het vak Naam een naam voor de regel.

 6. Als u een voorwaarde wilt koppelen aan het uitvoeren van de regel, klikt u op Voorwaarde instellen, voert u de voorwaarde in en klikt u op OK. De regel wordt uitgevoerd als aan de voorwaarde in deze stap is voldaan.

 7. Klik op Actie toevoegen.

 8. Klik in de lijst Actie op de gewenste actie en geef vervolgens de opties voor de desbetreffende actie op.

 9. Herhaal de stappen 7 en 8 voor elke actie die u voor deze regel wilt uitvoeren.

 10. Als u wilt voorkomen dat er regels worden uitgevoerd nadat aan de voorwaarde van deze regel is voldaan en de regel wordt uitgevoerd, schakelt u het selectievakje Stoppen met verwerken van regels als deze regel is voltooid in.

 11. Klik op OK.

 12. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Een regel toevoegen aan een veld of groep

Indien een besturingselement is gebonden aan een veld met bestaande regels, worden deze regels eveneens automatisch toegepast op het besturingselement. Elke regel die u toevoegt aan het veld, wordt ook toegevoegd aan het besturingselement.

 1. Als het taakvenster Gegevensbron niet wordt weergegeven, klikt u op Gegevensbron in het menu Beeld.

 2. Dubbelklik op het veld.

 3. Klik op het tabblad Regels en samenvoegen.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Typ in het vak Naam een naam voor de regel.

 6. Als u een voorwaarde wilt koppelen aan het uitvoeren van de regel, klikt u op Voorwaarde instellen, voert u de voorwaarde in en klikt u op OK. De regel wordt uitgevoerd als aan de voorwaarde in deze stap is voldaan.

 7. Klik op Actie toevoegen.

 8. Klik in de lijst Actie op de gewenste actie en geef vervolgens de opties voor de desbetreffende actie op.

 9. Herhaal de stappen 7 en 8 voor elke actie die u voor deze regel wilt uitvoeren.

 10. Als er geen regels meer mogen worden uitgevoerd nadat deze regel is uitgevoerd (voor de huidige gebeurtenis), schakelt u het selectievakje Stoppen met verwerken van regels als deze regel is voltooid in.

 11. Klik op OK.

 12. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Een regel toevoegen wanneer de gebruiker een formulier verzendt

U kunt de formuliersjabloon zodanig een of meer regels uitvoeren wanneer uw gebruikers hun formulier op basis van de formuliersjabloon indient configureren. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen aan de formuliersjabloon die het formulier naar een database en klik in een e-mailbericht automatisch verzendt als een gebruiker het voltooide formulier te verzenden. U kunt ook een regel toevoegen aan de formuliersjabloon die schakelt u het formulier naar een andere weergave als de gebruiker het formulier verzendt.

Opmerking: Voordat u deze procedure begint, zorgen dat de formuliersjabloon ten minste één gegevensverbinding. Zoek koppelingen naar meer informatie over indienen gegevensverbindingen in de sectie Zie ook .

 1. Klik in het menu Extra op Opties voor indienen.

 2. Schakel in het dialoogvenster Opties voor indienen het selectievakje Gebruikers toestaan dit formulier in te dienen in.

  Opmerking: Als u dit selectievakje inschakelt en gebruikers het formulier invullen, wordt de knop Indienen aan de werkbalk Standaard toegevoegd en wordt de opdracht Indienen aan het menu Bestand toegevoegd.

 3. Klik op Aangepaste actie uitvoeren met gebruik van regels en klik vervolgens op Regels.

 4. Klik op Toevoegen in het dialoogvenster Regels voor het indienen van formulieren.

 5. Typ in het vak Naam een naam voor de regel waarmee u de locatie aangeeft waar gegevens worden ingediend. Als u gebruikers bijvoorbeeld alleen wilt toestaan het formulier via een e-mailbericht in te dienen als de waarde in een bepaald veld groter is dan € 50, typt u Indienen per e-mail bij meer dan € 50.

 6. Als u wilt instellen op een voorwaarde die waar zijn moet voordat u deze regel wordt gebruikt, klikt u op Voorwaarde instellen in het dialoogvenster regel . Stel de voorwaarden op waaraan moeten worden voldaan en klik vervolgens op OKin het dialoogvenster voorwaarde .

 7. Klik op Actie toevoegen in het dialoogvenster Regel.

 8. Klik in de lijst actie op de actie die moet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een formulier op basis van deze formuliersjabloon indient en selecteer vervolgens de gewenste opties voor de actie.

 9. Klik op OK.

 10. Als u wilt toevoegen van extra acties, herhaalt u stappen 7 tot en met 9 voor elke extra actie.

 11. Als andere regels, herhaalt u stap 4 tot en met 9 voor elke extra regel.

 12. Klik op OK.

  1. Als u de naam wilt wijzigen van de knop Indienen die wordt weergegeven op de werkbalk Standaard en van de opdracht Indienen die wordt weergegeven in het menu Bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in het dialoogvenster Opties voor indienen.

   Tip: Als u een sneltoets toewijzen aan deze knop en de opdracht wilt, typt u een en-teken (&) voor het teken dat u wilt gebruiken als sneltoets. Typ bijvoorbeeld als u wilt toewijzen ALT + B als de toetscombinatie voor de knop verzenden en de opdracht, ver & zenden.

 13. Als u niet wilt dat gebruikers bij het invullen van uw formulier de opdracht Indienen of de knop Indienen op de werkbalk Standaard kunnen gebruiken, schakelt u het selectievakje De menuopdracht Indienen en de werkbalkknop Indienen weergeven uit.

  1. Nadat gebruikers een formulier hebben verzonden, blijft in InfoPath het formulier standaard geopend en wordt een bericht weergegeven met de melding dat het formulier is verzonden. Als u dit standaardgedrag wilt wijzigen, klikt u op Geavanceerd en gaat u op een van de volgende manieren te werk:

   • Als u wilt dat het formulier wordt gesloten of dat er een nieuw leeg formulier wordt weergegeven nadat de gebruiker een ingevuld formulier heeft verzonden, klikt u in de lijst Na verzenden op de gewenste optie.

   • Als u een aangepast bericht wilt maken om de gebruiker te melden dat het formulier al dan niet is verzonden, schakelt u het selectievakje Aangepaste berichten gebruiken in en typt u uw berichten in de vakken Bij voltooiing en Bij fout.

    Tip: Gebruik een bericht in het vak Bij fout om gebruikers te vertellen wat ze moeten als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt gebruikers bijvoorbeeld aanraden om hun formulier op te slaan en contact op te nemen met iemand voor verdere instructies.

   • Als u geen bericht wilt weergeven nadat de gebruiker een formulier heeft verzonden, schakelt u het selectievakje Berichten over geslaagde of mislukte verzending weergeven uit.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×