Een pagina-indeling maken voor een publicatiepagina

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel wordt uitgelegd wat pagina-indelingen zijn en wat het verband is met publicatiepagina's, basispages en inhoudstypen. In dit artikel ziet u ook hoe u een inhoudstype voor een pagina-indeling en een pagina-indeling kunt maken, en hoe u de browser kunt gebruiken om een nieuwe publicatiepagina te maken die op uw nieuwe pagina-indeling is gebaseerd.

Belangrijk : Voor het maken van een publicatiepagina-indeling moet uw site zich bevinden op een server met Microsoft Office SharePoint Server 2007, en op de site op het hoogste niveau van uw siteverzameling moet publicatie zijn ingeschakeld. Voor het maken van inhoudstypen hebt u bovendien ontwerpmachtigingen voor deze site op het hoogste niveau nodig. Als u merkt dat u geen pagina-indeling kunt maken, neemt u contact op met de serverbeheerder.

In dit artikel

Wat is publiceren?

Een inhoudstype voor pagina-indeling maken

Een pagina-indeling maken

Een publicatiepagina maken van uw nieuwe pagina-indeling

Wat is publiceren?

Met Office SharePoint Server 2007 kunnen gebruikers gemakkelijk documenten uploaden naar documentbibliotheken en tabelgegevens aan lijsten toevoegen. Als u echter langere of minder gestructureerde gegevens wilt publiceren in een webpagina-indeling, en als u wilt dat de eigenaren van inhoud de pagina's zelf kunnen publiceren, kunt u publicatiepagina's gebruiken om paginabewerking in de browser door bevoegde inzenders mogelijk te maken. In een team dat een nieuwswebsite beheert, kunnen verslaggevers makkelijker artikelen inleveren als ze dit via hun webbrowser kunnen doen. Tegelijk kan deze regeling handig zijn voor het standaardiseren van de gegevens die de verschillende schrijvers inleveren.

Elke publicatiepagina is gekoppeld aan een pagina-indeling. De pagina-indeling bepaalt het uiterlijk van de publicatiepagina´s die ervan worden gemaakt. De pagina-indeling definieert ook de velden waarin inzenders verschillende typen artikelinhoud kunnen invoeren, zoals titels van artikelen, afbeeldingen, citaten en niet-gestructureerde tekst.

Publicatiepagina's maken gebruik van de publicatiefunctie in Office SharePoint Server 2007. Publicatie automatiseert het workflowproces doordat het makkelijker is om met de browser nieuwe pagina's te maken die op een pagina-indeling zijn gebaseerd. Als de pagina is gemaakt en bewerkt, verzendt de eigenaar van de inhoud de pagina voor redactie. Als de redacteur het artikel goedkeurt en publiceert, wordt de pagina zichtbaar voor andere gebruikers op de site.

Stadia van het publicatieproces

1. Door een webontwikkelaar wordt de pagina in Office SharePoint Designer 2007 gemaakt en aangepast.

2. Een eigenaar van inhoud maakt een nieuwe pagina op basis van een van de beschikbare pagina-indelingen (in de browser).

3. De eigenaar van inhoud voltooit de pagina in de browser en verzendt deze vervolgens ter goedkeuring.

4. Een bevoegde goedkeurder bewerkt het artikel en keurt het vervolgens goed of af.

5. Na goedkeuring wordt het artikel gepubliceerd.

Als u wilt opgeven welke inhoud in een bepaalde pagina-indeling hoort, kunt u zelf een inhoudstype maken. In een inhoudstype worden de velden op de pagina geïdentificeerd waar paginaontwerpers inhoud invoeren. Door het gebruik van een inhoudstype kunt u kiezen welke paginavelden en inhoudsvelden beschikbaar zijn in een pagina-indeling, en daarmee welke velden beschikbaar zijn op publicatiepagina's die zijn gemaakt op basis van deze pagina-indeling, waarin eigenaren van inhoud hun inhoud kunnen invoeren. In paginavelden wordt gedefinieerd welke inhoud op een pagina moet worden weergegeven, welke metagegevens aan de pagina worden gekoppeld en als welk type besturingselement de velden moeten worden weergegeven (één tekstregel, een hyperlink of een afbeelding). In inhoudsvelden wordt de inhoud op de pagina gedefinieerd die door de inzender wordt geleverd. Gegevens die in inhoudsvelden zijn ingevoerd, worden opgeslagen in SharePoint-lijstitems in de documentbibliotheek Pagina's. Als een bezoeker de publicatiepagina weergeeft, wordt inhoud uit de lijst gehaald en weergegeven in de veldbesturingselementen.

Met publicatiepagina's kunt u de invoer van gegevens automatiseren en precies opgeven hoe deze gegevens worden weergegeven. Hier volgt een aantal van de belangrijkste elementen van publicatie.

Element en beschrijving

Waar het wordt gemaakt of bewerkt

Voorbeeld

Publicatiepagina    Dit is een pagina die is gemaakt op basis van een publicatie-indeling en opgeslagen in de documentbibliotheek Pagina's op de site of de subsite.

Alleen browser

Verslaggever gaat naar de site en klikt op de pagina Maken op Publicatiepagina. De verslaggever moet een pagina-indeling kiezen op het uiterlijk en de ordening van de pagina op te geven.

Publicatiepagina-indeling    Dit is een paginasjabloon die bepaalt hoe de pagina eruitziet en welke elementen (zoals lijsten en bibliotheken) op de pagina moeten staan. De publicatiepagina-indeling kan zijn gekoppeld aan een basispagina die de indeling en opmaak definieert. Pagina-indelingen en basispagina's zijn opgeslagen in de Galerie met basispagina's op de site op het hoogste niveau.

Browser of Office SharePoint Designer 2007
(Alle aanpassingen worden uitgevoerd in Office SharePoint Designer 2007.)

De webontwerper maakt een aantrekkelijke pagina-indeling die de verslaggevers kunnen kiezen als ze via de browser een nieuwe pagina maken op basis van een publicatiepagina. Voor deze pagina-indeling kan gebruik worden gemaakt van afbeeldingen of notities. U kunt opgeven welke typen inhoud worden gebruikt op pagina's met deze pagina-indeling worden gemaakt.

Basispagina    Op deze pagina worden de indeling, de lettertypen en de opmaak gedefinieerd voor de pagina's die eraan zijn gekoppeld. Basispagina's en pagina-indelingen worden opgeslagen in de Galerie met basispagina's van de site op het hoogste niveau.

Office SharePoint Designer 2007

De webontwerper koppelt een basispagina aan de publicatiepagina-indeling, zodat in deze indeling dezelfde lettertypen en opmaak worden gebruikt als op de rest van de site.

Inhoudstype    Hiermee wordt bepaald hoe inhoud wordt ingevoerd en weergegeven. Publicatie-inhoudstypen bepalen welke velden beschikbaar zijn op de publicatiepagina's. Inhoudstypen worden gedefinieerd op de site op het hoogste niveau en worden daar opgeslagen in de Galerie met basispagina's.

Alleen browser

De webontwerper maakt een inhoudstype genaamd Artikelen met velden voor de volgende inhoud: de titel van het artikel, de hoofdtekst, een geüploade foto, een fotobijschrift, de naam van de fotograaf, de naam van de bron, en koppelingen naar meer informatie.

Naar boven

Een inhoudstype voor een pagina-indeling maken

In een inhoudstype wordt gedefinieerd hoe de inzender elk inhoudstype moet invoeren, hoe deze inhoud wordt weergegeven en hoe deze wordt behandeld in een workflowomgeving. In het eerdere scenario waar een team verslaggevers artikelen inlevert voor redactie door een redacteur, wilt u misschien verplicht stellen dat bij elk artikel de naam van een contactpersoon wordt opgegeven, of dat alle artikelen aan een bestaande workflow worden gekoppeld. U kunt zelfs nieuwe velden toevoegen zoals een veld Bronnaam, en opgeven of dit veld in alle formulieren moet worden verborgen. U maakt inhoudstypen om ervoor te zorgen dat bepaalde gegevens bij elk artikel worden opgegeven, dat het artikel aan een workflow wordt gekoppeld, dat belangrijke velden worden opgenomen, enzovoort.

Inhoudstypen worden toegevoegd aan de site op het hoogste niveau. Daarna zijn ze beschikbaar voor alle subsites in deze siteverzameling. Voor het maken of bewerken van inhoudstypen hebt u ontwerpmachtigingen voor de site op het hoogste niveau nodig. Hier volgen de stappen voor het maken van een nieuw inhoudstype:

 1. Voer in de browser een van de volgende handelingen uit:

  • Klik vanuit een team site in het menu Siteacties op Site-instellingen.

  • Klik vanuit een portalgebied op Siteacties, wijs Site-instellingen aan en klik vervolgens op Alle site-instellingen wijzigen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Beheer van de siteverzameling op Ga naar site-instellingen op het hoogste niveau.

  U kunt ook rechtstreeks naar http://your_top_level_site/_layouts/settings.aspx, waar uw_site_op_het_hoogste_niveau de URL voor de hoofdsite, zoals fabrikamweb voor de site http://fabrikamweb is bladeren.

 3. Klik onder Grafiektypen op Site-inhoudstypen.

 4. Klik op de pagina Galerie met site-inhoudstypen in de menubalk op Maken.

 5. Typ in het vak Naam de naam voor dit inhoudstype.

  Dit is de naam die wordt weergegeven in de lijst inhoudstypen in stap 6 in de volgende sectie, een pagina-indeling maken.

 6. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving voor dit inhoudstype.

 7. Klik in de lijst Het bovenliggende inhoudstype selecteren uit op Publicatie-inhoudstypen.

 8. Klik in de lijst Bovenliggend inhoudstype op Pagina.

 9. Klik onder Dit site-inhoudstype plaatsen in op Bestaande groep en klik vervolgens in de lijst op Inhoudstypen voor pagina-indeling.

  pagina nieuw site-inhoudstype

  Opmerking : Als u het nieuwe inhoudstype beschikbaar wilt maken voor pagina-indelingen die u maakt of aanpast in Office SharePoint Designer 2007, zet u het inhoudstype in de groep Inhoudstypen voor pagina-indeling, waar het makkelijk terug te vinden is. In de volgende sectie ziet u hoe u uw nieuwe inhoudstype kunt gebruiken in Office SharePoint Designer 2007.

 10. Klik op OK.

  De pagina Site-inhoudstype wordt geopend.

Met de opties op de pagina Site-inhoudstype, die als volgt worden beschreven, kunt u de manier aanpassen waarop de gegevens worden ingevoerd, weergegeven of behandeld in een workflowomgeving.

Opmerking : Zorg ervoor dat u een inhoudstypeveld instelt voor elk veld dat op de publicatiepagina moet worden weergegeven.

 • Instellingen     Met deze opties kunt u naar keuze algemene wijzigingen aanbrengen. Klik bijvoorbeeld op Workflow om een workflow aan dit inhoudstype te koppelen.

 • Kolommen     Klik op de kolom Naam. Nu kunt u het veldtype (zoals hyperlink, tekstvak of keuzevak) of de status (zoals vereist, optioneel of verborgen) wijzigen. De kolommen die u hier instelt, worden op de publicatiepagina beschikbaar als velden, dus zorg ervoor dat u alle benodigde opties instelt. De kolommen worden weergegeven in het taakvenster Werkset in Office SharePoint Designer 2007 als u de pagina-indeling bewerkt. Als u de pagina-indeling opent in Office SharePoint Designer 2007, ziet u dat vereiste velden op de pagina staan, dat velden die zijn overgenomen van het inhoudstype Pagina in de sectie Paginavelden van de Werkset staan, en dat velden van het specifieke inhoudstype dat u hebt gemaakt, in de sectie Inhoudsvelden van de Werkset staan.

  werkset met paginavelden en inhoudsvelden uitgebreid

 • Toevoegen vanuit bestaande sitekolommen     Met deze optie kunt u gegevensvelden vanuit een bestaande lijst met beschikbare velden toevoegen.

 • Toevoegen vanuit nieuwe sitekolom     Met deze optie kunt u zelf gegevensvelden toevoegen (kolommen).

 • Kolomvolgorde     Met deze optie kunt u de volgorde wijzigen waarin items worden gepresenteerd aan de gebruikers die gegevens verzenden op het invoerformulier.

Naar boven

Een pagina-indeling maken

Nu u een nieuw inhoudstype hebt gemaakt, kunt u op basis daarvan een pagina-indeling maken. Doordat u eerst een aangepast inhoudstype hebt gemaakt, zijn voor de pagina's die op basis van deze pagina-indeling zijn gemaakt, alle kolommen beschikbaar die u ervoor hebt opgegeven..

 1. Open in Office SharePoint Designer 2007 de website waarin u de pagina-indeling wilt maken.

 2. Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan en klik vervolgens op SharePoint-inhoud.

 3. Klik in het dialoogvenster Nieuw op SharePoint-publicatie.

  Opmerking : Als deze optie niet wordt vermeld, komt dat waarschijnlijk doordat op de site waarop u werkt, publicatie niet is ingeschakeld in Office SharePoint Server 2007. Als u ontwerpmachtigingen hebt op de site op het hoogste niveau, kunt u publicatie voor de browser inschakelen door Beheer aan te wijzen in het Office SharePoint Designer-menu Site en vervolgens te klikken op Introductiepagina voor beheer. Klik onder Sitebeheer op Siteonderdelen en klik vervolgens op Activeren naast de optie Office SharePoint Server-publicatie. Als u deze stappen hebt uitgevoerd, gaat u terug naar Office SharePoint Designer 2007 en begint u opnieuw met stap 1, maar deze keer klikt u op Vernieuwen in het menu Beeld tussen stap 1 en stap 2.

 4. Klik op Pagina-indeling.

 5. Klik in de lijst Groep van Inhoudstype onder Opties op Inhoudstypen voor pagina-indeling.

 6. Klik in de lijst Naam van inhoudstype op het gewenste inhoudstype.

  sharepoint-tabblad inhoud van het dialoogvenster nieuw met geselecteerde pagina-indeling

  Als u een inhoudstype in de vorige sectie hebt gemaakt en u uw inhoudstype in de groep Pagina-indeling inhoudstypen plaatst, ziet u dat inhoudstype in deze lijst. Informatie over het maken van een inhoudstype in de vorige sectie, maken een inhoudstype voor pagina-indeling.

 7. Typ in het vak URL-naam een naam voor deze pagina-indeling.

  Dit wordt de bestandsnaam van de pagina-indeling. Als u in dit vak bijvoorbeeld Mijnpagina-indeling typt, is de naam van het pagina-indelingsbestand Mijnpagina-indeling.aspx.

 8. Typ in het vak Titel een titel voor deze pagina-indeling.

  Dit wordt de titel van de pagina-indeling, die in de lijst met beschikbare pagina-indelingen staat als u een nieuwe publicatiepagina maakt op de pagina Maken in de browser. U kunt de pagina-indeling het beste een titel geven die herkenbaar is voor gebruikers die publicatiepagina's maken op basis van deze pagina-indeling.

 9. Klik op OK.

  De pagina-indeling wordt geopend in de ontwerpweergave. Standaard is deze gekoppeld aan de standaardbasispagina. Meer informatie over het aanpassen van de pagina-indeling, Zie het artikel indeling van een publicatiepagina aanpassen.

  Opmerking : Bij sitepagina-indelingen in Office SharePoint Server 2007 wordt gebruikgemaakt van de publicatiebasispagina, die heel anders kan zijn dan default.master.

  De nieuwe pagina-indeling is gemaakt in de site op het hoogste niveau. U kunt controleren of deze is gemaakt door te bladeren naar de galerie met basispagina's op http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/Forms/AllItems.aspx waar uw_site_op_het_hoogste_niveau de naam van de site op het hoogste niveau is. Uw nieuwe pagina-indeling moet worden vermeld op deze pagina.

Naar boven

Een publicatiepagina maken op basis van uw nieuwe pagina-indeling

U kunt een nieuwe publicatiepagina maken waarbij gebruik wordt gemaakt van een opgegeven pagina-indeling door deze stappen te volgen:

 1. Ga in de browser naar een pagina op uw site.

 2. Klik in het menu Siteacties op Alle site-inhoud weergeven.

  Opmerking : Als deze optie niet wordt vermeld, komt dat waarschijnlijk doordat op de site waarop u werkt, publicatie niet is ingeschakeld in Office SharePoint Server 2007. Als u ontwerpmachtigingen hebt op de site op het hoogste niveau, kunt u publicatie voor de browser inschakelen door Beheer aan te wijzen in het Office SharePoint Designer-menu Site en vervolgens te klikken op Introductiepagina voor beheer. Klik onder Sitebeheer op Siteonderdelen en klik vervolgens op Activeren naast de optie Office SharePoint Server-publicatie.

 3. Klik op de menubalk op Maken.

 4. Klik onder Webpagina's op Publicatiepagina.

 5. Typ in het vak Titel een naam voor deze pagina.

  Dit is de titel die wordt weergegeven in de titelbalk van de browser als u de nieuwe pagina weergeeft.

 6. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving voor deze pagina. (Deze stap is optioneel.)

 7. Typ in het vak URL-naam een bestandsnaam voor de nieuwe pagina.

  Dit wordt de bestandsnaam van de pagina-indeling. Als u in dit vak bijvoorbeeld Mijnpagina-indeling typt, is de naam van het pagina-indelingsbestand Mijnpagina-indeling.aspx.

 8. Klik op de naam van de pagina-indeling die u hebt gemaakt in de vorige sectie een pagina-indeling makenin de lijst Pagina-indeling en klik vervolgens op maken.

  De nieuwe pagina wordt gemaakt. U kunt de pagina in de browser bewerken of kunt u de pagina-indeling waaruit deze is gemaakt. Zie het artikel indeling van een publicatiepagina aanpassenvoor meer informatie.

  Opmerking : Op dit moment is de pagina gemaakt, maar de pagina wordt pas zichtbaar op de site als deze is gepubliceerd. Als u niet bevoegd bent om de pagina te publiceren, wordt deze verzonden voor goedkeuring. Na goedkeuring en publicatie wordt de pagina zichtbaar voor alle bezoekers van de site.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×