Office
Aanmelden

Een lijst met alle OneDrive locaties in uw organisatie maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel is bedoeld voor globale beheerders en SharePoint in Office 365.

De lijst met gebruikers van OneDrive en URL's in uw organisatie weergeven

 1. Meld u aan bij Office 365 als globale beheerder of als SharePoint-beheerder.

 2. Selecteer het pictogram van het startprogramma voor apps Het pictogram voor startprogramma voor apps in Office 365 in de linkerbovenhoek en kies Beheerder om het Office 365-beheercentrum te openen. (Als u de tegel Beheerder niet ziet, hebt u geen beheerdersmachtigingen voor Office 365 in uw organisatie.)

 3. Rapportenselecteren in het linkerdeelvenster en selecteer vervolgens Gebruik.

 4. Klik op de tegel OneDrive-bestanden of op een rapport selecterenen klik vervolgens op OneDrive gebruik.

 5. Klik in de rechterbovenhoek van de tabel onderaan op exporteren.

Een lijst met alle de OneDrive-URL's maken in uw organisatie via Microsoft PowerShell

De lijst die u in deze stappen maakt worden, opgeslagen met een tekstbestand.

 1. Download de nieuwste SharePoint Online Management Shell.

 2. Maak verbinding met SharePoint Online als een globale beheerder of als een SharePoint-beheerder in Office 365. Raadpleeg Getting started with SharePoint Online Management Shell (Aan de slag met SharePoint Online Management Shell) voor meer informatie.

 3. Download de bibliotheken van SharePoint en Project Client-objectmodel.

 4. Sla de volgende tekst naar een tekstbestand. Bijvoorbeeld kan u deze opslaan naar een bestand met de naam GetODSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of URLs should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 5. Bewerk de volgende variabelen aan het begin van het scriptbestand en gebruik de informatie die specifiek is voor uw organisatie. In de volgende voorbeelden wordt contoso.com gebruikt als domeinnaam van uw organisatie.

  • $AdminURI Hiermee wordt de URI opgegeven voor uw SharePoint Online -beheerservice, bijvoorbeeld https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount Hiermee wordt een globaal beheerdersaccount opgegeven voor uw Office 365-organisatie, bijvoorbeeld admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass Hiermee wordt het wachtwoord opgegeven voor het account dat door $AdminAccount wordt opgegeven, bijvoorbeeld "J$P1ter1".

  • $LogFile   Hiermee geeft u het volledige pad naar het tekstbestand dat wordt gemaakt en bevat een lijst met alle OneDrive URL's in uw organisatie. Bijvoorbeeld, om dit bestand opslaat naar het bureaublad, gebruikt u 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

  Opmerking: De PowerShell-voorbeeldscripts in dit onderwerp worden niet ondersteund door een standaardondersteuningsprogramma of -service van Microsoft. De voorbeeldscripts worden zonder enige garantie ONGEWIJZIGD verstrekt. Microsoft wijst alle impliciete garanties met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel af. Het risico dat ontstaat als gevolg van het gebruik of prestaties van de voorbeeldscripts ligt geheel bij u. In geen geval kan Microsoft, haar auteurs of anderen die bij het maken, produceren of leveren van de scripts zijn betrokken, aansprakelijk worden gehouden voor enige schade om welke reden dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door verlies van bedrijfswinsten, belemmering van de bedrijfsuitvoering, verlies van bedrijfsinformatie of andere geldelijke verliezen) voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de voorbeeldscripts, zelfs als Microsoft op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 6. Sla het tekstbestand als een PowerShell script-bestand door het achtervoegsel van de naam van bestand te .ps1 wijzigen. Bijvoorbeeld: sla het bestand GetODSites.txt als GetODSites.ps1.

 7. Ga naar de map waarin het script die u hebt gemaakt in de vorige stap zich bevindt in de SharePoint Online Management Shell en voer het script, bijvoorbeeld:

  .\GetODSites.ps1

  Opmerking: Als er een foutbericht over niet kunnen uitvoeren van scripts, moet u mogelijk wijzigen van uw beleid worden uitgevoerd. Zie voor informatie Over het beleid voor worden uitgevoerd.

Nadat het script is uitgevoerd, wordt een tekstbestand op de locatie die is opgegeven door de variabele $LogFile in het script gemaakt. Dit bestand bevat een lijst met alle OneDrive -URL's in uw organisatie. De volgende tekst bevat een voorbeeld van hoe de lijst met URL's in dit bestand moet worden weergegeven.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Meer informatie

Nadat u de URL voor een gebruikerswachtwoord OneDrive hebt, kunt u meer informatie over het verkrijgen met behulp van de cmdlet Get-SPOSite en instellingen wijzigen met behulp van de cmdlet Set-SPOSite .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×