Een gegevensbronquery maken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt velden toevoegen, verwijderen of rangschikken, en tevens gegevens filteren of sorteren door een query op de gegevensbron toe te passen. Query-opties zijn alleen beschikbaar voor op SQL gebaseerde gegevensbronnen, waaronder Microsoft SharePoint-lijsten en -bibliotheken, afzonderlijke databases (het gedeelte Databaseverbindingen van het taakvenster Gegevensbronbibliotheek) en gekoppelde databases (databaseverbindingen die zijn opgenomen in het gedeelte Gekoppelde bronnen van het taakvenster Gegevensbronbibliotheek).

Veldselectie, filteren en sorteren op bronniveau zijn niet beschikbaar voor XML-bestanden, scripts op de server of XML-webservices, omdat deze gegevensbronnen niet over een querytaal zoals SQL beschikken. In plaats daarvan kunt u veldselectie, filteren en sorteren voor deze gegevensbronnen uitvoeren als u een gegevensweergave maakt om de gegevens weer te geven.

Als u de velden wilt wijzigen die voor standaard-SharePoint-lijsten of -bibliotheken aan de gegevensbronbibliotheek worden toegevoegd, of als u lijsten of bibliotheken wilt koppelen aan andere gegevensbronnen, moet u eerst een kopie maken van de gegevensbronverbinding voor de betreffende lijst of bibliotheek en deze vervolgens wijzigen.

In dit artikel

Unieke queryopties voor verschillende soorten gegevensbronnen

Toevoegen, verwijderen of velden rangschikken

Toevoegen, verwijderen of een filter wijzigen

Toevoegen of verwijderen van een sorteervolgorde

Unieke query-opties voor verschillende typen gegevensbronnen

Naast de mogelijkheden voor het selecteren van velden, het toepassen van filters en het sorteren van gegevens in een gegevensbron, biedt elk type gegevensbron aanvullende opties voor het opgeven van een query.

SharePoint-lijsten en -bibliotheken

Als u een query opgeeft voor SharePoint-lijsten en -bibliotheken, kunt u tevens het bereik van de query opgeven met behulp van de opties in de lijst Item- en mapbereik.

Opties van Item- en mapbereik

Met de opties van Item- en mapbereik kunt u opgeven of de huidige query van toepassing is op mappen en submappen. Dit is vooral handig wanneer u werkt met SharePoint-bibliotheken. Als de map Gedeelde documenten bijvoorbeeld niet alleen bestanden bevat, maar ook submappen die tevens bestanden bevatten, kunt u opgeven welke bestanden of mappen, of beide, in de query moeten worden opgenomen. De opties zijn als volgt:

 • Klik op Standaard als u de query wilt toepassen op alle bestanden en alle submappen in de huidige map.

 • Klik op AlleenBestanden als u de query alleen wilt toepassen op de bestanden in de huidige map en niet op eventuele submappen.

 • Klik op Recursief als u de query wilt toepassen op alle bestanden in alle mappen, maar niet op eventuele submappen in de gehele site.

 • Klik op AllesRecursief als u de query wilt toepassen op alle bestanden in alle mappen en alle submappen in de gehele site.

Databaseverbindingen

Als u een SQL-query opgeeft voor databaseverbindingen, kunt u ook opgeven of de lees- en schrijfinstructies worden gesynchroniseerd als de query wordt gewijzigd.

Selectievakje Automatisch schrijfinstructies opstellen
De optie voor het schrijfinstructies opstellen voor databaseverbindingen SQL is standaard ingeschakeld. Deze optie synchroniseert nieuwe schrijfinstructies en lees-instructies wanneer een verbinding databasequery's is gewijzigd.

Een lees-instructie is een SQL-instructie die opgehaald en weergegeven die niet kan worden gewijzigd. Een schrijven-instructie is een SQL-instructie die gegevens die kunnen worden gewijzigd en vervolgens opgeslagen met de oorspronkelijke gegevensbron zijn opgehaald. Als u automatisch schrijfinstructies genereert, hebt u al de instructies voor het geval u ooit wilt maken van een gegevensformulier. Zie een gegevensweergave invoegen als een formuliervoor meer informatie over het maken van een gegevensformulier.

Gekoppelde gegevensbronnen

Zoals eerder is opgemerkt, kunt u een query alleen wijzigen voor een gekoppelde gegevensbron als de gekoppelde gegevensbron bestaat uit twee databaseverbindingen die aan elkaar zijn gekoppeld en niet zijn samengevoegd. Als u werkt met gekoppelde databaseverbindingen hebt u bovendien de optie voor het uitvoeren van gegevens in tabelvorm of in hiërarchische vorm.

Tabblad Query in dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron

Tabelvorm is de beste optie als u werkt met twee gekoppelde databases die een een-op-een relatie hebben (dat wil zeggen: een record in een van de databases is verwant aan exact één andere record in de andere database).

Hiërarchisch is mogelijk de meest toepasselijke optie als u werkt met gekoppelde databases die een een-op-veel relatie hebben (dat wil zeggen: een record in een van de databases is verwant aan meerdere records in andere databases).

Naar boven

Velden toevoegen, verwijderen of rangschikken

U kunt velden toevoegen aan, verwijderen uit of rangschikken in de gegevensbron. Hierbij wijzigt u alleen welke velden beschikbaar zijn voor weergave in het taakvenster Details van gegevensweergave. Er worden geen velden toegevoegd aan, verwijderd uit of gerangschikt in de daadwerkelijke gegevens.

 1. Klik in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek op de gewenste gegevensbron en klik op Eigenschappen.

 3. Ga in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron naar het tabblad Bron en klik onder Query op Velden.

  Opmerking: De opties onder Query zijn alleen beschikbaar voor de volgende SQL-gegevensbronnen: SharePoint-lijsten en -bibliotheken, databases en gekoppelde gegevensbronnen die twee databasetabellen in dezelfde database bevatten. Als voor de gegevensbron wordt gebruikgemaakt van een aangepaste query, wordt de knop Aangepaste query bewerken bovendien weergegeven in plaats van opties voor Velden, Filter en Sorteren. Als u een aangepaste query wilt verwijderen, klikt u op Databaseverbinding configureren, klikt u op Volgende en klikt u op Voltooien. Klik in het dialoogvenster Aangepaste SQL-opdrachten bewerken voor elk tabblad met een SQL-instructie op Opdracht bewerken en verwijder vervolgens de SQL-instructie.

  Gedeelte Query in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron voor SharePoint-lijst of -bibliotheek

  De sectie Query op het tabblad bron in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron .

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Weergegeven velden:

  • Klik onder Beschikbare velden op het gewenste veld en klik vervolgens op Toevoegen als u een veld wilt toevoegen aan de gegevensbron.

  • Klik onder Weergegeven velden op het gewenste veld en klik vervolgens op Verwijderen als u een veld wilt verwijderen uit de gegevensbron.

  • Klik onder Weergegeven velden op het veld dat u wilt verplaatsen en klik op Omhoog of Omlaag als u de volgorde wilt wijzigen van de velden in de gegevensbron.

   Opmerking: Als u een veld omhoog verplaatst in de lijst, wordt de kolom naar links verplaatst in de gegevenstabel. Als u een veld omlaag verplaatst in de lijst, wordt de kolom naar rechts verplaatst.

   Tip: Als u meerdere velden tegelijkertijd wilt selecteren, houd u CTRL ingedrukt terwijl u op elk van de velden klikt.

Naar boven

Een filter toevoegen, verwijderen of wijzigen

U kunt gegevens filteren door een filterquery te maken. Hierbij past u een filter toe, zodat in de gegevensbron alleen de gegevens worden weergegeven die voldoen aan de door u opgegeven criteria. U kunt bijvoorbeeld werken met een gegevensbron met honderden of zelfs duizenden records. Wellicht wilt u echter alleen een deelverzameling van die records opvragen. U kunt dan een filter maken, zodat alleen de deelverzameling met records in de gegevensbron wordt weergegeven.

 1. Klik in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek op de gewenste gegevensbron en klik op Eigenschappen.

 3. Ga in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron naar het tabblad Bron en klik onder Query op Filter.

  Opmerking: De opties onder Query zijn alleen beschikbaar voor de volgende SQL-gegevensbronnen: SharePoint-lijsten en -bibliotheken, databases en gekoppelde gegevensbronnen die twee databasetabellen in dezelfde database bevatten. Als voor de gegevensbron wordt gebruikgemaakt van een aangepaste query, wordt de knop Aangepaste query bewerken bovendien weergegeven in plaats van opties voor Velden, Filter en Sorteren. Als u een aangepaste query wilt verwijderen, klikt u op Databaseverbinding configureren, klikt u op Volgende en klikt u op Voltooien. Klik in het dialoogvenster Aangepaste SQL-opdrachten bewerken voor elk tabblad met een SQL-instructie op Opdracht bewerken en verwijder vervolgens de SQL-instructie.

  Gedeelte Query in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron voor SharePoint-lijst of -bibliotheek

  De sectie Query op het tabblad bron in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron .

 4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron op Filter. Het dialoogvenster Filtercriteria wordt geopend.

U kunt nu een filter toevoegen, verwijderen of wijzigen.

Een filter toevoegen

Een filter verwijderen

Een filter wijzigen

Een component toevoegen aan een bestaand filter

Groeperen van de clausules van een filter

Een component wijzigen

Een component verwijderen

Een filter toevoegen

 1. Klik in het dialoogvenster Filtercriteria op Klik hier om een nieuwe component toe te voegen.

 2. Klik in het vak Veldnaam en klik vervolgens op het veld met de gewenste waarden.

 3. Klik in het vak Vergelijking en klik op de gewenste operator.

 4. Klik in het vak Waarde en typ of selecteer de gewenste criteria.

 5. Klik op OK.

Een filter verwijderen

 • Houd SHIFT ingedrukt in het dialoogvenster Filtercriteria en klik op de pijl in de kolom uiterst links van de componenten. Druk vervolgens op DELETE.

Een filter wijzigen

 1. Klik in het dialoogvenster Filtercriteria op een bestaande component en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het vak Veldnaam en klik vervolgens op het veld met de gewenste waarden.

  • Klik in het vak Vergelijking en klik op de gewenste operator.

  • Klik in het vak Waarde en typ of selecteer de gewenste criteria.

 2. Klik op OK.

Een component aan een bestaand filter toevoegen

Het is mogelijk meerdere expressies in één filter te gebruiken. U voegt daartoe nieuwe componenten toe waarmee u aanvullende criteria definieert waaraan de gegevens moeten voldoen.

 1. Klik in het dialoogvenster Filtercriteria aan het einde van een bestaande component op het vak En/of en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op En als u een filter wilt maken waarbij de gegevens aan de criteria in beide componenten moeten voldoen.

  • Als u een filter wilt maken waarbij de gegevens aan de criteria in slechts één van de componenten moeten voldoen, klikt u op Of.

 2. Klik in de volgende rij op Klik hier om een nieuwe component toe te voegen.

 3. Klik in het vak Veldnaam en klik vervolgens op het veld met de gewenste waarden.

 4. Klik in het vak Vergelijking en klik op de gewenste operator.

 5. Klik in het vak Waarde en typ of selecteer de gewenste criteria.

 6. Klik op OK.

De componenten in een filter groeperen

Als het filter meerdere componenten bevat, is het wellicht raadzaam om twee of meer componenten te groeperen, zodat deze kunnen worden toegepast vóór andere componenten.

 1. Klik in het dialoogvenster Filtercriteria aan het einde van de tweede component op het vak En/of en klik vervolgens op Of.

 2. Klik in het dialoogvenster Filtercriteria op Klik hier om een nieuwe component toe te voegen.

 3. Klik in het vak Veldnaam en klik vervolgens op het veld met de gewenste waarden.

 4. Klik in het vak Vergelijking en klik op de gewenste operator.

 5. Klik in het vak Waarde en typ of selecteer de gewenste criteria.

 6. Houd SHIFT ingedrukt en klik op de pijl in de kolom uiterst links van de componenten die u wilt groeperen. Klik vervolgens op Groeperen. (Als u de groepering ongedaan wilt maken, klikt u op Groep opheffen.)

  Voorbeeldexpressie in het dialoogvenster Filtercriteria
  De twee bijzinnen vierkante haak geeft aan dat deze componenten zijn gegroepeerd.
 7. Klik op OK.

Een component wijzigen

 • Klik in het dialoogvenster Filtercriteria op een bestaande component en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het vak Veldnaam op het veld met de gewenste waarden.

  • Klik in het vak Vergelijking en klik op de gewenste operator.

  • Klik in het vak Waarde en typ of selecteer de gewenste criteria.

  • Klik op OK.

Een component verwijderen

 • Klik in het dialoogvenster Filtercriteria op de pijl in de kolom uiterst links van de component die u wilt verwijderen en druk op DELETE.

Naar boven

Een sorteervolgorde toevoegen of verwijderen

Als u de gegevens in een gegevensbron sorteert, wijzigt u de volgorde waarin de gegevens worden weergegeven. Sorteren is een techniek die u kunt gebruiken om records opnieuw te rangschikken op een manier die het voor u gemakkelijker maakt om de gegevens te doorgronden. Veelgebruikte sorteervolgorden zijn Alfabetisch en Numeriek.

U kunt ook meerdere velden sorteren door meer velden toe te voegen aan de sorteervolgordelijst. Als u op meerdere velden sorteert, bepaalt de sorteervolgorde de volgorde waarin het sorteren wordt uitgevoerd. Dit kan van invloed zijn op de uitvoer van de gegevens.

 1. Klik in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek op de gewenste gegevensbron en klik op Eigenschappen.

 3. Ga in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron naar het tabblad Bron en klik onder Query op Sorteren.

  Opmerking: De opties onder Query zijn alleen beschikbaar voor de volgende SQL-gegevensbronnen: SharePoint-lijsten en -bibliotheken, databases en gekoppelde gegevensbronnen die twee databasetabellen in dezelfde database bevatten. Als voor de gegevensbron wordt gebruikgemaakt van een aangepaste query, wordt de knop Aangepaste query bewerken bovendien weergegeven in plaats van opties voor Velden, Filter en Sorteren. Als u een aangepaste query wilt verwijderen, klikt u op Databaseverbinding configureren, klikt u op Volgende en klikt u op Voltooien. Klik in het dialoogvenster Aangepaste SQL-opdrachten bewerken voor elk tabblad met een SQL-instructie op Opdracht bewerken en verwijder vervolgens de SQL-instructie.

  Gedeelte Query in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron voor SharePoint-lijst of -bibliotheek

  De sectie Query op het tabblad bron in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron .

 4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron op Sorteren. Het dialoogvenster Sorteren wordt geopend.

U kunt nu een sorteervolgorde toevoegen of verwijderen.

Een sorteervolgorde toevoegen

 1. Klik in het dialoogvenster Sorteren onder Beschikbare velden op het veld waarop u wilt sorteren en klik vervolgens op Toevoegen.

 2. Als u onder Beschikbare velden geen velden ziet, dubbelklikt u op Meer velden. Klik op het veld waarop u wilt sorteren en klik vervolgens op OK.

 3. Voer onder Sorteereigenschappen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een veld van laag naar hoog wilt sorteren (bijvoorbeeld A, B, C of 1, 2, 3), klikt u op Oplopend.

  • Als u een veld van hoog naar laag wilt sorteren (bijvoorbeeld C, B, A of 3, 2, 1), klikt u op Aflopend.

   Tip: Als u de sorteervolgorde van een veld van oplopend in aflopend (of omgekeerd) wilt wijzigen, dubbelklikt u op het veld in de lijst Sorteervolgorde. Uit het driehoekje naast de veldnaam blijkt of een veld oplopend of aflopend wordt gesorteerd.

 4. Als u gegevens op meerdere velden wilt sorteren, voegt u meer velden toe aan de lijst Sorteervolgorde.

 5. Klik op OK.

 6. Het is ook mogelijk de volgorde te wijzigen waarin de velden worden gesorteerd. Als u de volgorde van de velden wilt wijzigen, klikt u op een veld in de lijst Sorteervolgorde en klikt u vervolgens op Omhoog of Omlaag.

Een sorteervolgorde verwijderen

 • Klik in het dialoogvenster Sorteren onder Sorteervolgorde op het veld dat u uit de sorteervolgorde wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen. Als u de gehele sortering uit de database wilt verwijderen, moet u alle velden uit de sorteervolgorde verwijderen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×