Een formuliersjabloon op basis van een Microsoft SQL Server-database ontwerpen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een formuliersjabloon die u kunt werken met een Microsoft SQL Server-database aan de querygegevens of query en gegevens indienen ontwerpen.

In dit artikel

Overzicht

Informatie over compatibiliteit

Voordat u begint

De formuliersjabloon ontwerpen

Opties voor indienen configureren

Overzicht

Een formulier kan hebben één primaire gegevensverbinding, naam van de belangrijkste gegevensverbinding, en deze kunt desgewenst een of meer secundaire gegevensverbindingen. Afhankelijk van uw doelstellingen voor het formulier, mogelijk een gegevensverbinding query of formuliergegevens indienen bij een externe gegevensbron, zoals een Microsoft SQL Server-database of een webservice.

Wanneer u een formuliersjabloon die is gebaseerd op een database ontwerpen, wordt in Microsoft Office InfoPath een belangrijkste gegevensbron gemaakt met groepen met queryvelden en gegevensvelden en een gegevensverbinding voor query's als de gegevensverbinding van de belangrijkste voor de formuliersjabloon. Deze velden en groepen overeenkomen met de manier waarop gegevens in de tabellen in de database is opgeslagen. Queryvelden bevatten de gegevens die door een gebruiker de queryresultaten beperken tot records die voldoen aan de gegevens in de queryvelden zijn ingevoerd. Wanneer een formulier op basis van deze formuliersjabloon gebruikmaakt van de belangrijkste gegevensverbinding, maakt InfoPath een query met behulp van de gegevens in de queryvelden. InfoPath stuurt de query wordt uitgevoerd via de gegevensverbinding voor query's. De database geeft als resultaat de resultaten van de query naar het formulier via de gegevensverbinding voor query's. De resultaten van de query worden in de gegevensvelden, die kunnen worden bewerkt door besturingselementen die afhankelijk zijn van deze velden geplaatst.

Omdat de gegevensstructuur van de query en de gegevensvelden moet overeenkomen met de manier waarop gegevens in de database is opgeslagen, kunt u deze velden of groepen in de belangrijkste gegevensbron niet wijzigen. U kunt alleen velden of groepen toevoegen aan de groep hoofdmap in de belangrijkste gegevensbron. In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over gegevensbronnen.

Een formulier kunt verzenden naar een database via de belangrijkste gegevensverbinding van het formulier als de formuliersjabloon die het formulier is gebaseerd op en de database aan de volgende vereisten voldoet:

 • De formuliersjabloon is niet een browsercompatibele formuliersjabloon    Als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt een gegevensverbinding niet door InfoPath maken in de belangrijkste gegevensverbinding. Als u wilt dat gebruikers kunnen het indienen van gegevens in een formulier dat is gebaseerd op een browsercompatibele formuliersjabloon, een webservice die met de database werkt te gebruiken.

 • De linkertabel in elk paar gerelateerde tabellen in de belangrijkste gegevensbron bevat een primaire sleutel    Ten minste één van de relaties voor elk paar gerelateerde tabellen moet een primaire sleutel uit de linkertabel bevatten.

 • Geen van de gegevensvelden in de belangrijkste Gegevensbron van het formulier archief een groot binair gegevenstype    InfoPath wordt de gegevensverbinding uitgeschakeld als de query bevat velden die een groot binair gegevenstype, zoals afbeeldingen, afbeeldingen, OLE-objecten, bestandsbijlagen, het type memo Office Access of het gegevenstype van de SQL-tekst kunnen opslaan.

Wanneer InfoPath kunt de verbinding voor het indienen van gegevens, mogen gebruikers de gegevens in de gegevensvelden in de belangrijkste Gegevensbron met de database indienen. Als de gegevensverbinding de InfoPath heeft ingeschakeld, kunt u de opties voor indienen voor de formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon aanpassen.

Naar boven

Informatie over compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon die is gebaseerd op een database ontwerpen, hebt u de optie voor het ontwerpen van een voor browsers compatibele formuliersjabloonvan. InfoPath maakt een gegevensverbinding voor query's als de belangrijkste gegevensverbinding in een browsercompatibele formuliersjabloon. Browsercompatibele formuliersjablonen niet echter configureren zodat gebruikers kunnen verzenden naar een database. Daarom als u een formuliersjabloon op basis van een SQL Server-database ontwerpt en u wilt dat uw gebruikers hun formuliergegevens indienen bij de database via de belangrijkste gegevensverbinding, kunt u niet die formuliersjabloon browsercompatibele.

Naar boven

Voordat u begint

Om te kunnen uw formuliersjabloon op basis van een SQL Server-database ontwerpt, kunt u de volgende informatie nodig van uw databasebeheerder:

 • De naam van de server waarop de database waarmee u verbinding maakt de formuliersjabloon aan.

 • De naam van de database die u met deze formuliersjabloon voor een gebruiken wilt.

 • De verificatie is vereist voor de database. De database kunt u Microsoft Windows-verificatie of SQL Server-verificatie gebruiken om te bepalen hoe gebruikers hebben toegang tot de database.

 • De naam van de tabel die de gegevens bevat die u wilt verzenden aan het formulier of die ontvangt gegevens van het formulier. Dit is de primaire tabel. Als u meer dan één tabel in de database gebruiken wilt, moet u de namen van de andere, onderliggende tabellen. Moet u ook de namen van de velden in de onderliggende tabellen met relaties met de velden in de primaire tabel.

Naar boven

De formuliersjabloon ontwerpen

Als u wilt een formuliersjabloon met een gegevensverbinding voor query's ontwerpen, moet u als volgt te werk:

 1. De formuliersjabloon maken    Wanneer u een formuliersjabloon die is gebaseerd op een database maakt, wordt een gegevensverbinding voor query's als de belangrijkste gegevensverbinding tussen de formuliersjabloon en de database gemaakt in InfoPath. Dit proces wordt automatisch gemaakt van de formuliersjabloon primaire-gegevensbron.

 2. Een of meer besturingselementen om weer te geven resultaten van de query toevoegen    Als u wilt dat gebruikers kunnen bekijken en bewerken van de gegevens in de velden in de belangrijkste gegevensbron wanneer ze het formulier opent, kunt u een besturingselement toevoegen aan de formuliersjabloon en vervolgens dat besturingselement koppelt aan een veld in de belangrijkste gegevensbron.

Stap 1: Maak de formuliersjabloon

 1. Klik op het menu bestand op een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik onder Nieuw ontwerp, klik in het dialoogvenster formuliersjabloon ontwerpen op formuliersjabloon.

 3. Klik op Databasein de lijst op basis van .

 4. Als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, selecteert u het selectievakje Alleen browsercompatibele functies inschakelen in.

  Opmerking: De Wizard Gegevensverbinding de gegevensverbinding in een browsercompatibele formuliersjabloon niet mogelijk. Als u wilt dat gebruikers kunnen hun gegevens indienen bij een database van formulieren die zijn gebaseerd op een browsercompatibele formuliersjabloon, moet u een secundaire gegevensverbinding toevoegen bij een webservice die met de database werkt. In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over secundaire gegevensverbindingen.

 5. Klik op OK.

 6. Klik op Database selecterenin de Wizard Gegevensverbinding.

 7. Klik op Nieuwe bronin het dialoogvenster Gegevensbron selecteren .

 8. Klik in de lijst welk type gegevensbron wilt u verbinding maken metMicrosoft SQL Serverop en klik vervolgens op volgende.

 9. Typ in het vak servernaam de naam van de server met de SQL Server-database.

 10. Voer een van de volgende opties onder aanmeldingsreferenties:

  • Als de database wie heeft er toegang op basis van de referenties gebruikt in een netwerk met een Microsoft Windows bepaalt, klikt u op Windows-verificatie gebruiken.

  • Als de database wie heeft er toegang op basis van een opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord dat u van de databasebeheerder van de bepaalt ontvangt, klikt u op de volgende gebruikersnaam en wachtwoorden typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in de Gebruikersnaam en Wachtwoord vakken.

 11. Klik op Volgende.

 12. Klik in de lijst Selecteer de database die de gewenste gegevens bevat , klikt u op de naam van de database die u wilt gebruiken, selecteert u het selectievakje verbinding maken met een bepaalde tabel , klik op de naam van de primaire tabel en klik vervolgens op volgende.

 13. Op de volgende pagina van de wizard, typ een naam voor het bestand dat informatie van de gegevens in het vak Bestandsnaam opgeslagen en klik vervolgens op Voltooien als deze instellingen wilt opslaan.

  Als u van plan bent de andere tabellen in de gegevensverbinding voor query's gebruiken, kunt u de andere tabellen toevoegen op deze pagina van de wizard.

  Werkwijze

  1. Klik op de tabel toevoegen.

  2. Klik op de naam van de onderliggende tabel in het dialoogvenster tabel of Query toevoegen en klik vervolgens op volgende. InfoPath probeert om in te stellen van de relaties op overeenkomstige veldnamen in beide tabellen. Als u niet gebruiken van de voorgestelde relatie wilt, selecteert u de relatie en klik vervolgens op Relatie verwijderen. Als u wilt een relatie toevoegen, klikt u op Relatie toevoegen. Klik op de naam van de gerelateerde velden in de desbetreffende kolom in het dialoogvenster Relatie toevoegen en klik vervolgens op OK.

  3. Klik op Voltooien.

  4. Herhaal deze stappen als u wilt toevoegen van extra onderliggende tabellen.

 14. Klik op Volgende.

 15. Klik op de laatste pagina van de wizard, typ een naam voor de belangrijkste gegevensverbinding. Deze naam wordt weergegeven in de lijst gegevensbron in het taakvenster Gegevensbron .

 16. Als de formuliersjabloon voldoet aan de vereisten in de sectie Overview , kan deze pagina van de wizard wordt aangegeven dat InfoPath de gegevensverbinding in de belangrijkste gegevensverbinding ingeschakeld. Als u wilt wijzigen op de naam voor de verbinding voor het indienen van gegevens, typt u een nieuwe naam in het vak. Als u wilt dat gebruikers om in te dienen dat hun formuliergegevens via een andere gegevensverbinding die u later aan de formuliersjabloon wordt toegevoegd, klikt u op het selectievakje indienen inschakelen voor deze verbinding .

  Opmerking: Als de formuliersjabloon niet aan de vereisten in de sectie Overview voldoet , InfoPath schakelt de verbinding voor het indienen van gegevens en het vak Geef een naam voor de verbinding voor verzenden en het selectievakje indienen inschakelen voor deze verbinding zijn niet beschikbaar is (uitgeschakeld). Als InfoPath de gegevensverbinding uitschakelt, worden de belangrijkste gegevensverbinding voor de formuliersjabloon alleen een gegevensverbinding voor query's hebben.

Stap 2: Een of meer besturingselementen om weer te geven resultaten van de query toevoegen

 1. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 2. Sleep een besturingselement op de formuliersjabloon.

 3. Selecteer de groep of veld dat u het besturingselement afhankelijk wilt maken in het dialoogvenster Besturingselement Binding .

Naar boven

Opties voor indienen configureren

Als de formuliersjabloon en de tabellen die u hebt geselecteerd in de Wizard Gegevensverbinding overeenkomen met de vereisten in de sectie Overview , wordt in InfoPath de formuliersjabloon zodanig verzenden via de belangrijkste gegevensverbinding geconfigureerd. Als u kiest voor deze gegevensverbinding, InfoPath de formuliersjabloon configureert, zodat gebruikers kunnen hun formuliergegevens bij de database indienen en voegt u de knop verzenden aan de werkbalk standaard en de opdracht verzenden naar de bestand menu wanneer gebruikers het formulier invullen. InfoPath ook de formuliersjabloon zodanig geconfigureerd dat, wanneer gebruikers hun formulieren indienen, het formulier geopend blijft en een bericht wordt weergegeven aan de gebruiker die wordt aangegeven of het formulier is ingediend. U kunt de tekst op de knop indienen en het gedrag kunt wijzigen nadat de gebruiker een formulier heeft verzonden.

 1. Klik op het menu Extra op Opties voor indienen.

  1. Als u wilt wijzigen op de naam van de knop verzenden die wordt weergegeven op de werkbalk standaard en de opdracht indienen dat wordt weergegeven in het menu bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in de verzenden Opties voor dialoogvenster.

   Tip: Als u een sneltoets toewijzen aan deze knop en de opdracht wilt, typt u een en-teken (&) voor het teken dat u wilt gebruiken als sneltoets. Typ bijvoorbeeld als u wilt toewijzen ALT + B als de toetscombinatie voor de knop verzenden en de opdracht, ver & zenden.

 2. Als u niet dat anderen wilt moeten gebruiken van een opdracht indienen of de knop verzenden op de werkbalk standaard wanneer ze uw formulier invullen, schakelt u het selectievakje weergeven de menuopdracht indienen en de werkbalkknop Indienen .

  1. Standaard nadat gebruikers een formulier, indienen InfoPath blijft het formulier geopend en wordt een bericht weergegeven om aan te geven als het formulier is ingediend. Deze om standaardgedrag te wijzigen, klikt u op Geavanceerden voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u wilt sluiten van het formulier of een nieuw, leeg formulier maken nadat de gebruiker een voltooide formulier indient, klikt u op de optie die u wilt dat in de lijst na verzenden .

   • Als u wilt maken van een aangepast bericht om aan te geven als het formulier is ingediend, schakel het selectievakje aangepaste berichten gebruiken en typt u uw berichten in de vakken van slagen en is mislukt .

    Tip: Een bericht in het vak op mislukt wilt gebruiken om gebruikers te vertellen wat u moet doen als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt bijvoorbeeld voorstellen dat gebruikers hun formulier op te slaan en contact met iemand voor verdere instructies opnemen.

   • Als u niet weergeven van een bericht wilt nadat de gebruiker een formulier indient, schakelt u het selectievakje geslaagde en mislukte berichten weergeven .

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×