Een formuliersjabloon ontwerpen op basis van een Microsoft SQL Server-database

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt een formuliersjabloon ontwerpen waarbij gebruik wordt gemaakt van een Microsoft SQL Server-database voor ofwel het uitvoeren van query's, ofwel het uitvoeren van query's en het indienen van gegevens.

In dit artikel

Overzicht

Informatie over compatibiliteit

Voordat u begint

De formuliersjabloon ontwerpen

Opties voor indienen configureren

Overzicht

Een formulier kan één primaire gegevensverbinding hebben, die de hoofdgegevensverbinding wordt genoemd, en kan optioneel een of meer secundaire gegevensverbindingen hebben. Afhankelijk van uw bedoeling met het formulier, kunt u via een gegevensverbinding formuliergegevens opvragen of indienen bij een externe gegevensbron, zoals een Microsoft SQL Server-database of een webservice.

Wanneer u een formuliersjabloon die is gebaseerd op een database ontwerpen, wordt in Microsoft Office InfoPath een belangrijkste gegevensbron gemaakt met groepen met queryvelden en gegevensvelden en een gegevensverbinding voor query's als de gegevensverbinding van de belangrijkste voor de formuliersjabloon. Deze velden en groepen overeenkomen met de manier waarop gegevens in de tabellen in de database is opgeslagen. Queryvelden bevatten de gegevens die door een gebruiker de queryresultaten beperken tot records die voldoen aan de gegevens in de queryvelden zijn ingevoerd. Wanneer een formulier op basis van deze formuliersjabloon gebruikmaakt van de belangrijkste gegevensverbinding, maakt InfoPath een query met behulp van de gegevens in de queryvelden. InfoPath stuurt de query wordt uitgevoerd via de gegevensverbinding voor query's. De database geeft als resultaat de resultaten van de query naar het formulier via de gegevensverbinding voor query's. De resultaten van de query worden in de gegevensvelden, die kunnen worden bewerkt door besturingselementen die afhankelijk zijn van deze velden geplaatst.

Omdat de gegevensstructuur van de query en de gegevensvelden moet overeenstemmen voor wat betreft de manier waarop deze gegevens zijn opgeslagen in de database, kunt u deze velden of groepen niet wijzigen in de hoofdgegevensbron. U kunt alleen velden of groepen toevoegen aan de hoofdgroep in de hoofdgegevensbron. Zie het gedeelte Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over gegevensbronnen.

Een formulier kan gegevens indienen bij een database via de hoofdgegevensverbinding van het formulier als de formuliersjabloon waarop het formulier is gebaseerd en de database aan de volgende vereisten voldoen:

 • De formuliersjabloon is niet een browsercompatibele formuliersjabloon    Als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt een gegevensverbinding niet door InfoPath maken in de belangrijkste gegevensverbinding. Als u wilt dat gebruikers kunnen het indienen van gegevens in een formulier dat is gebaseerd op een browsercompatibele formuliersjabloon, een webservice die met de database werkt te gebruiken.

 • De linkertabel in elk paar gerelateerde tabellen in de belangrijkste gegevensbron bevat een primaire sleutel    Ten minste één van de relaties voor elk paar gerelateerde tabellen moet een primaire sleutel uit de linkertabel bevatten.

 • Geen van de gegevensvelden in de belangrijkste Gegevensbron van het formulier archief een groot binair gegevenstype    InfoPath wordt de gegevensverbinding uitgeschakeld als de query bevat velden die een groot binair gegevenstype, zoals afbeeldingen, afbeeldingen, OLE-objecten, bestandsbijlagen, het type memo Office Access of het gegevenstype van de SQL-tekst kunnen opslaan.

Wanneer in InfoPath de gegevensverbinding voor indienen is ingeschakeld, kunnen gebruikers de gegevens in de gegevensvelden van de hoofdgegevensbron indienen bij de database. Indien de gegevensverbinding voor indienen is ingeschakeld, kunt u de opties voor indienen aanpassen voor de formulieren die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon.

Naar boven

Compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon die is gebaseerd op een database ontwerpt, hebt u de mogelijkheid om een voor browsers compatibele formuliersjabloon te maken. In InfoPath wordt in een browsercompatibele formuliersjabloon een gegevensverbinding voor query's ingesteld als de hoofdgegevensverbinding. Browsercompatibele formuliersjablonen kunnen echter niet worden geconfigureerd voor het indienen van gegevens door gebruikers bij een database. Als u dus een formuliersjabloon ontwerpt die is gebaseerd op een SQL Server-database en u wilt dat gebruikers hun formuliergegevens kunnen indienen bij de database via de hoofdgegevensverbinding, mag u de formuliersjabloon niet browsercompatibel maken.

Naar boven

Voordat u begint

Als u een formuliersjabloon die is gebaseerd op een SQL Server-database wilt ontwerpen, moet u beschikken over de volgende informatie van uw databasebeheerder:

 • De naam van de server met de database waarmee de formuliersjabloon een verbinding moet maken.

 • De naam van de database die u wilt gebruiken met deze formuliersjabloon.

 • De verificatie die wordt vereist voor de database. Er kan gebruik worden gemaakt van de Microsoft Windows-verificatie of de SQL Server-verificatie om de toegang van gebruikers tot de database te bepalen.

 • De naam van de tabel met de gegevens die u wilt verzenden naar het formulier of waarin de gegevens van het formulier worden ontvangen. Dit is de primaire tabel. Als u meerdere tabellen in de database wilt gebruiken, moet u beschikken over de namen van de andere, onderliggende tabellen. U moet tevens beschikken over de namen van de velden in de onderliggende tabellen die gekoppeld zijn aan de velden in de primaire tabel.

Naar boven

De formuliersjabloon ontwerpen

Als u een formuliersjabloon wilt ontwerpen met een gegevensverbinding voor query's, gaat u als volgt te werk:

 1. De formuliersjabloon maken    Als u een formuliersjabloon maakt die is gebaseerd op een database, wordt in InfoPath een gegevensverbinding voor query's gemaakt als hoofdgegevensverbinding tussen de formuliersjabloon en de database. Met deze procedure wordt automatisch de hoofdgegevensbron van de formuliersjabloon gemaakt.

 2. Een of meer besturingselementen om weer te geven resultaten van de query toevoegen    Als u wilt dat gebruikers kunnen bekijken en bewerken van de gegevens in de velden in de belangrijkste gegevensbron wanneer ze het formulier opent, kunt u een besturingselement toevoegen aan de formuliersjabloon en vervolgens dat besturingselement koppelt aan een veld in de belangrijkste gegevensbron.

Stap 1: de formuliersjabloon maken

 1. Klik in het menu Bestand op Een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik in het dialoogvenster Formuliersjabloon ontwerpen onder Nieuw ontwerp op Formuliersjabloon.

 3. Klik in de lijst Op basis van op Database.

 4. Als u een browsercompatibele formuliersjabloon wilt ontwerpen, schakelt u het selectievakje Alleen browsercompatibele functies inschakelen in.

  Opmerking : Tijdens het uitvoeren van de wizard Gegevensverbinding wordt de gegevensverbinding voor indienen niet ingeschakeld in een browsercompatibele formuliersjabloon. Als u wilt dat gebruikers hun gegevens kunnen indienen bij een database vanuit formulieren die zijn gebaseerd op een browsercompatibele formuliersjabloon, voegt u een secundaire gegevensverbinding toe aan een webservice die gebruik kan maken van de database. Raadpleeg het gedeelte Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het wijzigen van secundaire gegevensverbindingen.

 5. Klik op OK.

 6. Klik op Database selecteren in de wizard Gegevensverbinding.

 7. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op Nieuwe bron.

 8. Klik in de lijst Met welk type gegevensbron wilt u verbinding maken? op Microsoft SQL Server en klik vervolgens op Volgende.

 9. Typ in het vak Servernaam de naam van de server met de SQL Server-database.

 10. Voer een van de volgende handelingen uit bij Aanmeldingsreferenties:

  • Als de database op basis van de referenties in een Microsoft Windows-netwerk bepaalt wie toegang heeft, klikt u op Windows-verificatie gebruiken.

  • Als de database op basis van een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord dat u ontvangt van de databasebeheerder bepaalt wie toegang heeft, klikt u op De volgende gebruikersnaam en het volgende wachtwoord gebruiken en typt u vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord in de vakken Gebruikersnaam en Wachtwoord.

 11. Klik op Volgende.

 12. Klik in de lijst Selecteer de database die de gegevens bevat die u wilt op de naam van de database die u wilt gebruiken. Schakel het selectievakje Verbinding maken met een bepaalde tabel in, klik op de naam van de primaire tabel en klik op Volgende.

 13. Typ op de volgende pagina van de wizard een naam voor het bestand waar de informatie van de gegevensverbinding is opgeslagen in het vak Bestandsnaam en klik op Voltooien om deze instellingen op te slaan.

  Als u andere tabellen wilt gebruiken in de gegevensverbinding voor query's, kunt u de andere tabellen toevoegen op deze pagina van de wizard.

  Werkwijze

  1. Klik op Tabel toevoegen.

  2. Klik in het dialoogvenster Tabel of query toevoegen op de naam van de onderliggende tabel en klik op Volgende. InfoPath probeert de relaties in te stellen door veldnamen in beide tabellen aan elkaar te koppelen. Als u de voorgestelde relatie niet wilt gebruiken, selecteert u de relatie en klikt u vervolgens op Relatie verwijderen. Als u een relatie wilt toevoegen, klikt u op Relatie toevoegen. Klik in het dialoogvenster Relatie toevoegen op de naam van elk gerelateerd veld in de desbetreffende kolom en klik vervolgens op OK.

  3. Klik op Voltooien.

  4. Als u nog meer onderliggende tabellen wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

 14. Klik op Volgende.

 15. Klik op de laatste pagina van de wizard, typ een naam voor de belangrijkste gegevensverbinding. Deze naam wordt weergegeven in de lijst gegevensbron in het taakvenster Gegevensbron .

 16. Als de formuliersjabloon voldoet aan de vereisten in de sectie Overview , kan deze pagina van de wizard wordt aangegeven dat InfoPath de gegevensverbinding in de belangrijkste gegevensverbinding ingeschakeld. Als u wilt wijzigen op de naam voor de verbinding voor het indienen van gegevens, typt u een nieuwe naam in het vak. Als u wilt dat gebruikers om in te dienen dat hun formuliergegevens via een andere gegevensverbinding die u later aan de formuliersjabloon wordt toegevoegd, klikt u op het selectievakje indienen inschakelen voor deze verbinding .

  Opmerking : Als de formuliersjabloon niet aan de vereisten in de sectie Overview voldoet , InfoPath schakelt de verbinding voor het indienen van gegevens en het vak Typ een naam voor de verbinding voor verzenden en het selectievakje indienen inschakelen voor deze verbinding zijn niet beschikbaar is (uitgeschakeld). Als InfoPath de gegevensverbinding uitschakelt, worden de belangrijkste gegevensverbinding voor de formuliersjabloon alleen een gegevensverbinding voor query's hebben.

Stap 2: Een of meer besturingselementen om weer te geven resultaten van de query toevoegen

 1. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 2. Sleep een besturingselement naar uw formuliersjabloon.

 3. Selecteer de groep of veld dat u het besturingselement afhankelijk wilt maken in het dialoogvenster Besturingselement Binding .

Naar boven

Opties voor indienen configureren

Als de formuliersjabloon en de tabellen die u hebt geselecteerd in de Wizard Gegevensverbinding overeenkomen met de vereisten in de sectie Overview , wordt in InfoPath de formuliersjabloon zodanig verzenden via de belangrijkste gegevensverbinding geconfigureerd. Als u kiest voor deze gegevensverbinding, InfoPath de formuliersjabloon configureert, zodat gebruikers kunnen hun formuliergegevens bij de database indienen en de knop verzenden wanneer gebruikers Vul het formulier toegevoegd aan de werkbalk standaard en de opdracht verzenden naar het menu bestand . InfoPath ook de formuliersjabloon zodanig geconfigureerd dat, wanneer gebruikers hun formulieren indienen, het formulier geopend blijft en een bericht wordt weergegeven aan de gebruiker die wordt aangegeven of het formulier is ingediend. U kunt de tekst op de knop indienen en het gedrag kunt wijzigen nadat de gebruiker een formulier heeft verzonden.

 1. Klik in het menu Extra op Opties voor indienen.

  1. Als u de naam wilt wijzigen van de knop Indienen die wordt weergegeven op de werkbalk Standaard en van de opdracht Indienen die wordt weergegeven in het menu Bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in het dialoogvenster Opties voor indienen.

   Tip : Als u een sneltoets toewijzen aan deze knop en de opdracht wilt, typt u een en-teken (&) voor het teken dat u wilt gebruiken als sneltoets. Typ bijvoorbeeld als u wilt toewijzen ALT + B als de toetscombinatie voor de knop verzenden en de opdracht, ver & zenden.

 2. Als u niet wilt dat gebruikers de menu-opdracht Verzenden of de knop Verzenden op de werkbalk Standaard gebruiken wanneer zij uw formulier invullen, schakelt u het selectievakje Het menu-item Verzenden en de werkbalkknop Verzenden weergeven uit.

  1. Nadat gebruikers een formulier hebben verzonden, blijft in InfoPath het formulier standaard geopend en wordt een bericht weergegeven met de melding dat het formulier is verzonden. Als u dit standaardgedrag wilt wijzigen, klikt u op Geavanceerd en gaat u op een van de volgende manieren te werk:

   • Als u wilt dat het formulier wordt gesloten of dat er een nieuw leeg formulier wordt weergegeven nadat de gebruiker een ingevuld formulier heeft verzonden, klikt u in de lijst Na verzenden op de gewenste optie.

   • Als u een aangepast bericht wilt maken om de gebruiker te melden dat het formulier al dan niet is verzonden, schakelt u het selectievakje Aangepaste berichten gebruiken in en typt u uw berichten in de vakken Bij voltooiing en Bij fout.

    Tip : Gebruik een bericht in het vak Bij fout om gebruikers te vertellen wat ze moeten als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt gebruikers bijvoorbeeld aanraden om hun formulier op te slaan en contact op te nemen met iemand voor verdere instructies.

   • Als u geen bericht wilt weergeven nadat de gebruiker een formulier heeft verzonden, schakelt u het selectievakje Berichten over geslaagde of mislukte verzending weergeven uit.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×