Een draai diagram maken in Visio

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een draai diagram is een verzameling shapes die zijn gerangschikt in een boom structuur waarmee u gegevens kunt analyseren en samenvatten in een visuele, gemakkelijk te lerene indeling. Het wordt gestart als één vorm, een hoofd knooppunt genoemd, dat gegevens bevat die zijn geïmporteerd uit een werk blad, tabel, weer gave of kubus. U kunt het bovenste knoop punt opdelen in een niveau van subknooppunten om de gegevens op verschillende manieren weer te geven.

Voor meer informatie over categorieën, niveaus en knoop punten, kunt u elk element zien in de context van uw gegevens Bron:

 • Elke kolom van de gegevens bron is niet-numeriek of numeriek.

 • Denk aan de niet-numerieke kolommen als categorieën, zoals kwar taal, verkoper of telefoon nummer. Een van deze kan een niveau onder het bovenste knoop punt worden. De waarden onder een kolom, zoals een telefoon nummer, kunnen getallen zijn, maar ze zijn geen getallen die kunnen worden opgeteld of anderszins worden samengevat.

 • U kunt de numerieke kolommen beschouwen als gegevens zoals getallen of valuta die kunnen worden opgeteld of berekend, of die minimum-of maximum waarden hebben.

 • Beschouw elk knoop punt als een groep rijen uit uw gegevens bron met een gemeen schappelijke waarde in een opgegeven kolom. Voor de categorie ' Quarter ' worden bijvoorbeeld alle rijen met KWART4 gegroepeerd in één knoop punt.

Een draaidiagram maken

 1. Open Visio.

 2. Klik in de sjabloon of categorie van het bedrijf op draai diagram > maken.

 3. Volg de stappen in de wizard gegevens kiezer.

  Nadat u op volt ooienhebt geklikt, worden de volgende drie shapes op de teken pagina weer gegeven:

  • Een legenda met gegevens over de gegevens bron

  • Een tekstvak voor de naam van het draai diagram

  • Het bovenste knoop punt, dat de geïmporteerde gegevensset bevat

 4. Klik op het bovenste knoop punt op de teken pagina en klik op het lint op het tabblad draai diagram , onder categorie toevoegenop de categorie (meestal een kolom in de gegevens bron) waarop u de gegevens wilt groeperen.

Het venster draai diagram, dat wordt weer gegeven aan de linkerzijde van de tekening van het draai diagram, bevat twee lijsten: categorie toevoegen en Totaal toevoegen.

In de lijst categorie toevoegen worden categorieën weer gegeven in de gegevens bron waarop u de gegevens kunt groeperen. De categorieën komen overeen met de kolommen voor de meeste gegevens bronnen (dimensies voor micro soft SQL Server Analysis Services). Als u een knoop punt wilt opdelen in subknooppunten, klikt u op een knoop punt in de draai diagram tekening en klikt u vervolgens op een categorie in de lijst categorie toevoegen.

Elke categorie heeft vier functies. Klik onder categorie toevoegen met de rechter muisknop op de naam van de categorie om toegang te krijgen tot de volgende functies:

 • _LT_category Name> toevoegen     Deze optie heeft hetzelfde effect als klikken op de naam, maar het geselecteerde knoop punt wordt in subknooppunten door die categorie gesplitst.

 • Alles selecteren     Met deze optie worden alle knoop punten in de tekening geselecteerd die zijn opgesplitst in die categorie.

 • Gegevens afbeelding bewerken     Met deze optie opent u het dialoog venster gegevens afbeelding bewerken, waarin u het uiterlijk van uw gegevens op de knoop punten kunt aanpassen.

 • Kolom configureren     Met deze optie opent u het dialoog venster kolom configureren (voor SQL Server Analysis Services, het dialoog venster dimensie configureren ), waarin u de rijen van uw gegevens kunt filteren op een subset die voldoet aan uw criteria. Als u het filter wilt verwijderen, stelt u het vakje in de kolom gegevens weer geven aan (Selecteer bewerking).

In de lijst Totaal toevoegen worden de kolommen in de gegevens bron weer gegeven die kunnen worden samengevat en weer gegeven op de knoop punten. U kunt bijvoorbeeld de totale verkoop van elke verkoper weer geven, waarbij ook het aantal orders wordt weer gegeven dat elke verkoper heeft afgehandeld.

Naast de kolommen uit de gegevens bron, bevat het totaal een item Count (behalve voor SQL Server Analysis Services), waarmee het aantal rijen uit de gegevens bron wordt geteld dat in elk knoop punt wordt weer gegeven.

Elk item in de lijst Totaal toevoegen heeft zes functies. Klik met de rechter muisknop op de naam van het item om toegang te krijgen tot de volgende functies:

 • Som     Met deze optie worden de numerieke waarden van alle rijen in elk knoop punt opgeteld.

 • Gemiddelde     Met deze optie wordt het gemiddelde berekend van de numerieke waarden van alle rijen in elk knoop punt.

 • Min     Met deze optie wordt de minimum waarde van alle rijen in elk knoop punt weer gegeven.

 • Max     Met deze optie wordt de maximum waarde van alle rijen in elk knoop punt weer gegeven.

 • Aantal     Met deze optie wordt het aantal rijen in elk knoop punt weer gegeven.

 • Kolom configureren     Met deze optie wordt het dialoog venster kolom configureren geopend (voor SQL Server Analysis Services is dit het dialoog venster dimensie configureren ), waarin u de rijen van uw gegevens kunt filteren op een subset die voldoet aan uw criteria. Als u het filter wilt verwijderen, stelt u het vakje in de kolom gegevens weer geven aan (Selecteer bewerking).

De gegevens in een draaidiagram filteren

Elk knoop punt op een niveau van een draai diagram vertegenwoordigt een groep rijen in de gegevens bron die een gemeen schappelijke waarde delen. Een knoop punt voor het vierde kwar taal (Kwart4) bevat bijvoorbeeld alle numerieke gegevens voor de rijen met Kwart4 in de kolom kwar taal.

U kunt filters gebruiken om te kiezen welke knoop punten op een bepaald niveau worden weer gegeven. Als de gegevens voor het eerste kwar taal bijvoorbeeld niet meer van belang zijn, kunt u het knoop punt Kwrt1 verbergen:

 1. Klik in het venster draai diagram onder categorie toevoegenmet de rechter muisknop op de gegevens (categorie naam) die u wilt filteren en klik vervolgens op kolom configureren.

 2. Selecteer in het dialoog venster kolom configureren onder filterenonder gegevens weer geven als: <category name>de bewerking in de kolom uiterst links en typ de waarden in de kolom uiterst rechts om de gegevens op te geven waarmee u wilt werken.

  Alleen de knoop punten met gegevens die voldoen aan de criteria die u hebt geselecteerd, worden weer gegeven in de tekening.

Als u het filter wilt verwijderen, moet u de bewerkingen in de meest linkse kolom van de lijst gegevens weer geven waar(Selecteer bewerking)opnieuw instellen.

Opmerking: Als de gegevens bron een kubus van SQL Server Analysis Services is, klikt u met de rechter muisknop op het item dat u wilt filteren, klikt u op dimensie configurerenen klikt u in het dialoog venster dimensie configureren op niveau configureren. Selecteer in het dialoog venster niveau configureren onder filterenonder gegevens met categorie naam weer gevende bewerkingen in de kolom uiterst links en typ de waarden in de kolom uiterst rechts om de gegevens op te geven waarmee u wilt werken.

De gegevens in knoop punten van een draai diagram aanpassen

Wanneer u een knoop punt van een draai diagram uitvouwt, wordt een standaardset gegevens weer gegeven in elk knoop punt. U kunt wijzigen welke numerieke gegevens worden weer gegeven, de naam van die gegevens en hoe numerieke gegevens worden samengevat.

Specifieke gegevens weer geven of verbergen

Wanneer u de numerieke gegevens (meestal een kolom in de gegevens bron) weergeeft of verbergt, wordt de wijziging toegepast op alle knoop punten in het geselecteerde draai diagram.

 1. Selecteer een wille keurig knoop punt van het draai diagram.

 2. Schakel in het venster draai diagram onder Totaal toevoegende selectie vakjes in of uit voor de gegevens die u wilt weer geven of verbergen.

Wijzigen hoe numerieke gegevens worden samengevat

De standaard gegevens in een knoop punt van een draai diagram zijn de som van de eerste kolom uit de gegevens bron. U kunt de samenvattings functie wijzigen van som in gemiddelde, min, Max of aantal.

Opmerking: Dit geldt niet voor SQL Server Analysis Services.

 • Klik in het venster draai diagram onder Totaal toevoegenmet de rechter muisknop op het item dat u wilt wijzigen en kies de samenvattings functie die u wilt Toep assen.

De namen van items wijzigen in de lijsten Categorie toevoegen en totalen toevoegen

 1. Klik in het venster draai diagram onder categorie toevoegen of Totaal toevoegenmet de rechter muisknop op het item dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op kolom configureren.

 2. Typ een nieuwe naam in het vak naam van het dialoog venster kolom configureren .

  Als u de oorspronkelijke naam wilt herstellen, klikt u op bron naam gebruiken.

Het aantal knoop punten in niveaus beperken

U kunt kiezen hoeveel knoop punten u wilt weer geven op één niveau of op alle niveaus van het draai diagram. Dit is handig als u met grote werk bladen, tabellen of weer gaven werkt en u niet alle gegevens in afzonderlijke knoop punten wilt weer geven.

U wilt bijvoorbeeld alleen de eerste 5 knoop punten weer geven op een niveau van verkopers of de eerste twintig knoop punten op een niveau van orders.

Het aantal knoop punten beperken dat op alle niveaus wordt weer gegeven

 1. Klik op het bovenste knoop punt van het draai diagram dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad draai diagram in de groep gegevens op het start pictogram voor het gegevens dialoogvenster.

 3. Schakel in het dialoog venster draai diagram opties onder gegevens optieshet selectie vakje items in elke uitsplitsing beperken in .

 4. Typ in het vak maximum aantal items het maximum aantal knoop punten dat u wilt weer geven.

  Voor elk niveau wordt een nieuw knoop punt met een weglatings teken (...) op de titel balk weer gegeven in uw draai diagram. Deze shapes bevatten de verborgen knoop punten voor elk niveau.

Het aantal knoop punten beperken dat wordt weer gegeven op één niveau

 1. Selecteer in het diagram de uitgesplitste shape van het niveau dat u wilt beperken.

 2. Klik op het tabblad draai diagram in de groep sorteren op filter &sorteren op & filteren.

 3. Schakel in het dialoog venster uitSplitsings Opties onder weer gevenhet selectie vakje items beperken in deze uitsplitsing in.

 4. Typ in het vak maximum aantal items het maximum aantal knoop punten dat u wilt weer geven.

  Er wordt een nieuw knoop punt met een weglatings teken (...) op de titel balk weer gegeven in uw draai diagram. Deze shape bevat de verborgen gegevens voor dat niveau.

Alle knoop punten op een niveau automatisch opnieuw rangschikken

Gebruik de knop _AMP_ sorteren op het tabblad draai diagram om de volg orde van de knoop punten op een niveau te wijzigen op basis van een waarde in de gegevens. Stel dat u een hoofd knooppunt hebt waarin de verkoop is onderverdeeld per verkoper. U kunt de knoop punten van de verkoper rangschikken op naam of op basis van de winst die elke verkoper heeft gedaan.

 1. Selecteer de uitgesplitste shape voor het niveau dat u wilt sorteren.

 2. Klik op het tabblad draai diagram op Sorteer & filter.

 3. Selecteer in het dialoog venster uitSplitsings Opties een categorie (meestal een kolom uit uw gegevens bron) en een aggregatie (zoals Sum, min of Max) waarop u de knoop punten wilt rangschikken en klik vervolgens op OK.

Hand matig één knoop punt verplaatsen binnen een niveau

 1. Klik op het knoop punt dat u wilt verplaatsen.

 2. Klik op het tabblad draai diagram op naar linksboven/omhoog of naar rechts/omlaag.

De gegevens in een draai diagram vernieuwen

U kunt de gegevens in een bestaand draai diagram vernieuwen. Als uw tekening meer dan één draai diagram bevat, kunt u een van deze items vernieuwen.

 • Als u een draai diagram wilt vernieuwen, selecteert u het in de tekening. Klik op het tabblad draai diagram in de groep gegevens op vernieuwen.

 • Als u alle draai diagrammen in een tekening wilt vernieuwen, klikt u op de pijl onder vernieuwen en vervolgens op Alles vernieuwen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×