Een datum en tijd-veld opmaken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het gegevenstype datum/tijd heeft een groot aantal indelingen om te voldoen aan uw unieke omstandigheden. Met opmaak van datum/tijd hebt u drie opties: de standaardnotaties aanhouden, een vooraf gedefinieerde notatie toepassen of een aangepaste notatie maken.  Wanneer u een notatie op een tabelveld toepast, wordt die dezelfde opmaak wordt automatisch toegepast op een formulier of rapport besturingselement die u vervolgens aan dat tabelveld koppelt.  Opmaakwijzigingen alleen hoe de gegevens wordt weergegeven en heeft geen invloed op hoe de gegevens worden opgeslagen of hoe gebruikers gegevens kunnen invoeren.

In dit artikel

Overzicht van datum- en tijdnotaties

Een vooraf gedefinieerde notatie toepassen

Voorbeelden van vooraf gedefinieerde notaties

Een aangepaste notatie toepassen

Voorbeelden van aangepaste notaties

Aangepaste notatie tekens

De opmaak van een datum/tijd instellen in een Access-Web-App

Overzicht van datum- en tijdnotaties

Access wordt automatisch de datum en tijd in de algemene datum en lange tijdnotatie. De datums worden weergegeven als dd-mm-jjjj in de VS en als, dd-mm-jjjj buiten de Verenigde Staten waarbij mm de maand, dd de dag en yyyy het jaar is. De tijd wordt weergegeven als uu: mm: ss AM/PM, waarbij UU staat voor het uur, mm minuten en ss de seconden is.

Deze automatische opmaak voor datums en tijden varieert afhankelijk van de geografische locatie die is opgegeven in de Landinstellingen in Microsoft Windows en opties voor taal instellen op uw computer. Bijvoorbeeld, in Europa en veel delen van Azië, afhankelijk van uw locatie mogelijk ziet u de datum en tijd als 28.11.2018 12:07:12 PM of 28/11/2018 12:07:12 PM. In de Verenigde Staten, ziet u 11/28/2018 12:07:12 PM.

Is het mogelijk deze vooraf gedefinieerde notaties wijzigen met behulp van aangepaste notaties. U kunt bijvoorbeeld een datum typen in een Europese notatie zoals 28.11.2018 en de tabel, formulier of rapport weergeven van de waarde als 11/28/2018 hebt. De aangepaste notatie die u selecteert, wordt geen invloed op hoe de gegevens worden ingevoerd of hoe die gegevens in Access worden opgeslagen.

Access biedt automatisch een bepaald niveau van gegevensvalidatie die betrekking hebben op datum en tijdopmaak. Bijvoorbeeld als u een ongeldige datum invoert, zoals 32.11.2018, een bericht wordt weergegeven en u de optie van een nieuwe waarde of het converteren van het veld van het gegevenstype datum/tijd wilt hebben type naar het gegevenstype tekst. Geldige datumwaarden bereik van-657.434 (1 januari 100 N.C.) naar 2.958.465 (31 December 9999). Geldige tijdwaarden.9999, het bereik van.0 of 23:59:59.

Wanneer u beperken invoer van datum en tijd in een specifieke notatie wilt, gebruikt u een invoermasker. Bijvoorbeeld als u een invoermasker wilt invoeren van datums in de Europese indeling hebt toegepast, kunnen iemand invoeren van gegevens in uw database niet datums invoeren in andere indelingen. Invoermaskers kunnen worden toegepast op velden in tabellen, query resultatensets, en op besturingselementen in formulieren en rapporten. Zie besturingselement gegevensindelingen vermelding met invoermaskersvoor meer informatie.

Naar boven

Een vooraf gedefinieerde notatie toepassen

Access biedt diverse vooraf gedefinieerde notaties voor datum en tijd gegevens.

In een tabel

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het datum/tijd-veld dat u wilt opmaken.

 3. In het gedeelte Veldeigenschappen op de pijl in het eigenschappenvak notatie en selecteer een notatie in de vervolgkeuzelijst.

  Een afbeelding van het eigenschappenvenster met de vervolgkeuzelijst Notatie.

 4. Nadat u een notatie selecteert, wordt de knop Bijwerkopties wordt weergegeven, en kunt u uw nieuwe notatie toepassen op andere tabelvelden en formulierbesturingselementen die logisch zouden overnemen. Uw wijzigingen in de database wilt toepassen, klikt u op het infolabel en klik op Update opmaken overal <Field Name> wordt gebruikt. In dit geval is veldnaam de naam van uw datum/tijd-veld.

 5. Als u wilt uw wijzigingen toepassen op de gehele database, wanneer het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken wordt weergegeven en de formulieren worden weergegeven en andere objecten die de nieuwe notatie zullen overnemen. Klik dan op Ja.

  Zie een veldeigenschap doorgevenvoor meer informatie.

 6. Uw wijzigingen op te slaan en Ga naar de gegevensbladweergave om te zien of de notatie aan uw wensen voldoet.

Opmerking    Nieuwe formulieren, rapporten of weergaven die u maakt op basis van deze tabel ophalen van de tabel opmaak, maar u kunt dit op het formulier, rapport of weergave wijzigen zonder de opmaak van de tabel.

In een formulier of rapport

 1. Open het formulier of rapport Indelingsweergave of Ontwerpweergave.

 2. Plaats de aanwijzer in het tekstvak met de datum en tijd.

 3. Druk op F4 om het eigenschappenvenster weer te geven.

 4. Stel de eigenschap notatie op een van de vooraf gedefinieerde datumnotaties.

In een query

 1. Open de query in de Ontwerpweergave.

 2. Met de rechtermuisknop op het veld date en klik vervolgens op Eigenschappen.

 3. Selecteer de gewenste indeling uit de lijst van de eigenschap notatie in het eigenschappenvenster.

In een expressie

 • Gebruik de functie FormatDateTime om op te maken van een datumwaarde in een van de verschillende vooraf gedefinieerde notaties.

  U kunt vinden dit handig als u werkt in een gebied dat is vereist een expressie, zoals macro's of een query.

Naar boven

Voorbeelden van vooraf gedefinieerde notaties

Notatie

Beschrijving

Voorbeeld

Standaarddatum

(Standaard) Hiermee datum als getallen en tijdwaarden als uren, minuten en seconden gevolgd door AM of PM. Voor beide soorten waarden, worden de datum en tijd scheidingstekens opgegeven in de landinstellingen van Windows gebruikt. Als de waarde geen een onderdeel van de tijd, wordt alleen de datum. Als de waarde geen datumcomponent heeft, wordt alleen de tijd.

06/30/2018 10:10:42 AM

Lange datumnotatie

Alleen datumwaarden, worden weergegeven als opgegeven door de lange datumnotatie in de landinstellingen van Windows.

Maandag 27 augustus 2018

Middellange datumnotatie

De datum wordt weergegeven als dd/mmm/jj, maar het datumscheidingsteken opgegeven in de landinstellingen van Windows gebruikt.

27/augustus/18
27-augustus-18

Korte datumnotatie

Alleen datumwaarden worden weergegeven, zoals aangegeven door de korte datumnotatie in de landinstellingen van Windows.

8-27/2018
8-27-2018

Lange tijdnotatie

Uren, minuten en seconden gevolgd door AM of PM weergeven Het scheidingsteken dat is opgegeven in de tijdsinstelling in de landinstellingen van Windows wordt gebruikt.

10:10:42 AM

Middellange tijdnotatie

Weergave van uren en minuten en AM of PM. Het scheidingsteken dat is opgegeven in de tijdsinstelling in de landinstellingen van Windows wordt gebruikt.

10:10:00

Korte tijdnotatie

Hiermee wordt weergegeven op alleen uren en minuten. Het scheidingsteken dat is opgegeven in de tijdsinstelling in de landinstellingen van Windows wordt gebruikt.

10:10

Naar boven

Een aangepaste notatie toepassen

De lijst notatie eigenschap omlaag in het eigenschappenvenster bevat soms, niet de exacte gewenste datumnotatie. U kunt uw eigen aangepaste notatie maken met behulp van een type code die wordt herkend voor datum opmaak.

Wanneer u een aangepaste notatie op de datum/tijd-veld toepassen, kunt u verschillende notaties kunt combineren als er twee secties, één telefoonnummer voor de datum en een andere voor de tijd. In deze configuratie, zou u de secties scheiden met een spatie. Bijvoorbeeld: u kunt de standaarddatumnotatie combineren en lange tijdnotatie als volgt: dd-m-jjjj: mm: ss.

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het datum/tijd-veld dat u wilt opmaken.

 3. Selecteer het tabblad Algemeen in het gedeelte Veldeigenschappen , klik op de cel naast het vak Opmaak en geef de specifieke tekens op basis van de notatie.

 4. Nadat u een notatie opgeeft, wordt de knop Bijwerkopties wordt weergegeven en kunt u de opmaak toepassen op andere tabelvelden en formulierbesturingselementen die logisch zouden overnemen. Uw wijzigingen in de database wilt toepassen, klikt u op het infolabel en klik vervolgens op Update-opmaak overal die veldnaam wordt gebruikt. In dit geval is veldnaam de naam van uw datum/tijd-veld.

 5. Als u besluit om uw wijzigingen toepassen op de gehele database, wordt het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken wordt weergegeven en wordt weergegeven de formulieren en andere objecten die de nieuwe notatie zullen overnemen. Klik op Ja als de opmaak wilt toepassen.

  Zie een veldeigenschap doorgevenvoor meer informatie.

 6. Uw wijzigingen op te slaan en Ga naar de gegevensbladweergave om te zien of de notatie aan uw wensen voldoet.

Naar boven

Voorbeelden van aangepaste notaties

Hier volgen enkele voorbeelden van verschillende manieren worden opgemaakt 13 januari 2012:

Naar de datumnotatie …

Typt u deze code in het vak van de eigenschap notatie :

2012-01-13

jjjj-mm-dd

2012

jjjj

13 Jan-2012

dd mmm jjjj

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (de backslashes worden automatisch toegevoegd)

Vr 1-13

ddd d-m

2/6

ww/w

Jan 13, 2012

MMM d","yyyy

Naar boven

Aangepaste notatie tekens

Als u wilt maken van een aangepaste notatie, door de volgende tekens te gebruiken als tijdelijke aanduidingen en scheidingstekens.  Aangepaste notaties die in strijd zijn met de datum-/tijdinstellingen in de landinstellingen van Windows, worden genegeerd. Zie de landinstellingen van Windows als u wilt wijzigen van het uiterlijk van bepaalde gegevenstypen wijzigenvoor meer informatie.

Teken

Beschrijving

Datumscheidingsteken

Hiermee stelt u waar het scheidingsteken voor dagen, maanden en jaren wordt geplaatst. Gebruik het scheidingsteken dat in de landinstellingen van Windows. In het Engels (VS), gebruikt u bijvoorbeeld een slash (/).

Tijdscheidingsteken

Hiermee stelt u waar scheidingstekens voor uren, minuten en seconden wordt geplaatst. Gebruik het scheidingsteken dat in de landinstellingen van Windows. In het Engels (VS), gebruikt u bijvoorbeeld een dubbele punt (:).

c

Geeft de algemene datumnotatie.

d of dd

Hiermee wordt de dag van de maand weergegeven als een of twee cijfers. Voor één cijfer, gebruikt u een enkele tijdelijke aanduiding; Gebruik twee tijdelijke aanduidingen voor twee cijfers.

ddd

Afkorting van de dag van de week tot drie letters.

dddd

Bevat een overzicht van alle dagen van de week.

ddddd

Geeft de korte datumnotatie.

dddddd

Geeft de lange datumnotatie.

w

Geeft een getal dat overeenkomt met de dag van de week. (1 t/m 7)

ww

Geeft een getal dat overeenkomt met de week van het jaar (1 t/m 53).

m of mm

Hiermee wordt de maand als een getal met één cijfer of met twee cijfers.

mmm

Afkorting van de naam van de maand tot drie letters. Januari wordt bijvoorbeeld weergegeven als Jan.

mmmm

Bevat een overzicht van alle maandnamen.

k

Geeft het getal van het huidige kalenderkwartaal (1-4). Bijvoorbeeld als u een werknemer in mei aanstellen, wordt weergegeven 2 als de kwartaalwaarde.

j

Geeft de dag van het jaar, 1-366.

jj

Hiermee wordt de laatste twee cijfers van het jaar weergegeven.

Opmerking: We raden invoeren en weergeven van alle vier de cijfers van een bepaald jaar.

jjjj

Toont alle cijfers in een jaar in het bereik 0100-9999.

h of hh

Geeft het uur weer als een of twee cijfers.

n of nn

Minuten als één of twee cijfers worden weergegeven.

s of ss

Geeft seconden als één of twee cijfers.

TTTT

Geeft de lange tijdnotatie.

AM/PM

Twaalfuursklok met de hoofdletters 'AM' of 'PM'.

am/pm

Twaalfuursklok met de kleine letters 'am' of 'pm', wat van toepassing is.

A/P

Twaalfuursklok met de hoofdletter 'A' of 'P', wat van toepassing is.

a/p

Twaalfuursklok met de kleine letter 'a' of 'p', wat van toepassing is.

AMPM

Twaalfuursklok met de aanduiding voor voormiddag/namiddag volgens de definitie in de landinstellingen van Windows.

Naar boven

De opmaak van een datum/tijd instellen in een Access-Web-App

Access-WebApps weergeven in 'weergaven', waarvoor tekstvakken net zoals formulieren in bureaubladdatabases kunt gegevens. In plaats van een eigenschappenvenster instellen u echter opmaakopties door te selecteren in het tekstvak en vervolgens te klikken op de knop Opmaak dat wordt weergegeven. Selecteer de gewenste indeling in de lijst .

Access-apps hebben geen aangepaste datumnotaties. U kunt query's maken in Access-apps, maar er geen opties voor het opmaken van datumkolommen binnen de query. Alle datumopmaak wordt beheerd op het weergaveniveau van de. De functie FormatDateTime is ten slotte niet beschikbaar in Access-apps.

Afbeelding van het menu Opmaak in een Access-app.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×