De wizard Resources vervangen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik de Wizard Resources vervangen Microsoft Office Project automatisch laten personeelsleden uw ondernemingsprojecten op basis van de vaardigheden die zijn vereist voor de taken in de projecten, de vaardigheden van de resources in de ondernemingsresourcegroep en de beschikbaarheid van deze resources. De Wizard Resources vervangen werkt in combinatie met een geïdentificeerd resourcestructuur (RBS). De Resourcestructuur is gepland door uw server administratieve afsluiting en klik vervolgens op alle ondernemingsresources zijn toegepast. Voeg het veld Resourcestructuur aan de weergave Taakgebruik en voor elke toewijzing waarvoor u de Wizard Resources vervangen om te zoeken van resources, voer het juiste structuurcode. U kunt:

  • algemene resources vervangen door werkelijke resources.

  • Bestaande resources vervangen door andere resources.

  • Geschikte en beschikbare resources zoeken en deze aan taken toewijzen.

  • Resources zoeken in de geselecteerde projecten of de hele ondernemingsresourcegroep.

Locatie van het dialoogvenster

Klik in het menu Extra op Resources vervangen. Klik op de pagina met de inleiding op de knop Volgende.

Details

Stap 1. Kies projecten

Selecteer een of meer ondernemingsprojecten waarvoor u met de wizard Resources vervangen de bezetting wilt plannen.

Selectievakje    Hiermee geeft u aan dat u de bezetting van dit project met de wizard Resources vervangen wilt plannen.

Projectnaam    Hier wordt de naam weergegeven van alle ondernemingsprojecten die op dat moment op de computer van de gebruiker zijn geopend.

Versie    Hier wordt de versienaam van het project aangegeven, bijvoorbeeld Gepubliceerd of Gearchiveerd. Als u meerdere projecten hebt geselecteerd waarvoor u de bezetting tegelijkertijd wilt plannen, moet de versie van deze projecten identiek zijn. Nieuwe projecten die nog niet zijn opgeslagen, kunnen in combinatie met een willekeurige versie worden gebruikt.

Stap 2. Kies bronnen

Selecteer de groep resources met behulp waarvan u de bezetting van de geselecteerde projecten wilt plannen.

In de geselecteerde projecten    Hiermee geeft u aan dat u de resources uit de projecten die u op pagina Stap 1. Projecten kiezen van de wizard hebt geselecteerd, voor de bezetting van die projecten wilt gebruiken. Het is mogelijk dat deze resources nog niet aan taken zijn toegewezen. Dit is de standaardoptie.

Hieronder opgegeven    Hiermee geeft u aan dat de bezetting van de geselecteerde projecten met de resources uit de tabel moet worden gepland. Resources worden in de tabel weergegeven als u op Toevoegen klikt en resources selecteert in het dialoogvenster Groep bouwen voor resourcevervanging, waarin alle beschikbare ondernemingsresources kunnen worden weergegeven.

Toevoegen    Hiermee opent u het dialoogvenster Groep bouwen voor resourcevervanging. Indien nodig, past u filters toe om ondernemingsresources te zoeken die aan uw criteria op het gebied van vaardigheden of beschikbaarheid voldoen. Selecteer de resources in de tabel Gefilterde ondernemingsresources aan de linkerkant en klik op Toevoegen. De resources worden aan de tabel Projectteamresources aan de rechterkant toegevoegd. Nadat u de gewenste resources hebt toegevoegd, klikt u op OK. De resources in de tabel Projectteamresources worden toegevoegd aan de tabel op de wizardpagina Resources kiezen.

Verwijderen    Hiermee verwijdert u de geselecteerde resource uit de tabel. Gebruik deze optie als u de optie Hieronder opgegeven hebt geselecteerd en u de lijst met resources samenstelt die u voor de vervanging van resources wilt gebruiken.

Toestaan dat resources met het type voorgestelde reservering moet worden toegewezen aan taken     Hiermee geeft u dat de Wizard Resources vervangen voorgestelde resources, evenals vastgelegde moet toewijzen. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Resource blokkeren horizon     Hiermee geeft u de begindatum worden gepland voor taken dat u wilt dat de Wizard Resources vervangen om te beginnen met het toewijzen van resources. Dit is handig als u bewaren van een toewijzing wilt als ze zich in de korte termijn bevinden, maar in de toekomst verdere toewijzingen personeelsleden wilt. De resource blokkeren horizon is standaard ingesteld op de huidige datum.

Stap 3. Kies gerelateerde projecten

Bekijk bestaande gerelateerde projecten en geef aan of u deze wilt opnemen in de reeks projecten waarvoor de bezetting door de wizard wordt gepland. Gerelateerde projecten zijn projecten met koppelingen tussen projecten, projecten die dezelfde ondernemingsresources als de geselecteerde projecten gebruiken of projecten die een of meer resources gebruiken die u in stap 2 hebt geselecteerd. In de tabel op deze pagina worden uitsluitend projecten opgenomen die relaties met andere projecten bevatten.

Selectievak Toevoegen    Hiermee geeft u aan dat u het gerelateerde project wilt toevoegen aan de lijst met projecten waarvoor u de bezetting met de wizard Resources vervangen wilt plannen. Als u het selectievakje voor een project op deze pagina inschakelt, wordt dat project toegevoegd aan de projecten waarvoor de bezetting via resourcevervanging kan worden gewijzigd. De resterende beschikbaarheid van een resource wordt door de wizard altijd op basis van toewijzingen in gerelateerde projecten berekend, ongeacht of u gerelateerde projecten hebt geselecteerd.

Naam    Hier wordt de naam van het gerelateerde project weergegeven.

Relatie    Hiermee geeft u de aard van de relatie tussen het geselecteerde project en het gerelateerde project aan. Het kan bijvoorbeeld om gedeelde resources of gekoppelde taken gaan.

Gerelateerd project    Hier wordt de naam van het gerelateerde project aangegeven. U ziet verder of het project een resourcegroep deelt en of een of meer van de resources worden gebruikt die u in stap 2 hebt geselecteerd.

Stap 4. Kies Opties voor het plannen

Geef de prioriteit op voor elk project waarvoor u de bezetting wilt plannen en geef daarbij de gewenste groep resources op.

Naam    Hier wordt de naam weergegeven van het geselecteerde project waarvoor de bezetting door de wizard moet worden gepland.

Prioriteit    Hiermee geeft u de relatieve prioriteit op waarmee de bezetting voor de projecten moet worden gepland. De standaardprioriteit voor alle projecten is 500. De prioriteitsschaal loopt van 0 tot 1000. Projecten met een hogere waarde hebben een hogere prioriteit en bepalen de volgorde waarin de bezetting van projecten wordt gepland.

Opties    Hiermee geeft u de resources aan die u bij de bezetting van het geselecteerde project wilt gebruiken. U hebt de keuze uit de resources binnen het project zelf of de resources uit de resourcegroep die u in stap 2 hebt geselecteerd.

Resources effenen met type voorgestelde reservering     Geeft aan dat voorgestelde resources moeten worden herverdeeld samen met de vastgelegde resources. Dit is een goed idee om het niveau van uw project nadat de resource vervangen voltooid is. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Stap 5. Resources vervangen

Bekijk het overzicht van de keuzen die u tot dan toe hebt gemaakt. Als u instellingen wilt wijzigen, klikt u op de knop Vorige om naar de gewenste pagina te gaan.

Overzicht van de configuratie    Hier ziet u de naam van de projecten waarvoor u de bezetting wilt plannen, de resourceopties die u hebt geselecteerd, de resourcegroep die wordt gebruikt en de datum voor het einde van de aannamestop.

Uitvoeren    Hiermee voert u de wizard Resources vervangen uit. Daarbij worden resources in de geselecteerde resourcegroep en toewijzingen in de geselecteerde projecten gezocht. Nadat het proces is voltooid, klikt u op Volgende.

Stap 6. Resultaten bekijken

Hiermee bekijkt u de resultaten van het proces waarmee u resources hebt vervangen. Op deze pagina worden de toewijzingen weergegeven en de resources die daarvoor op basis van de vaardigheidsprofielen zijn gevonden. De toewijzingen zijn nog niet daadwerkelijk gewijzigd. U ziet uitsluitend de voorgestelde resultaten. Het is mogelijk de wijzigingen in een weergave te sorteren, te filteren en te groeperen.

Taak    Hier wordt de taak weergegeven waarvoor een resource is gevonden.

Vaardigheden profiel     Ziet u de lijst met vaardigheden, zoals gedefinieerd in de code Resourcestructuur of enterprise resource overzicht. Dit zijn de vaardigheden die u instelt voor toewijzingen in de weergave Taakgebruik of via toegewezen algemene resources en worden gebruikt door de Wizard Resources vervangen om te zoeken in aanmerking komend resources.

Toegewezen resource    Hier wordt de naam weergegeven van de resource die door de wizard voor de bezetting van de taak is gevonden.

Aangevraagde resource    Hier wordt de naam weergegeven van de resource die in het dialoogvenster Resources toewijzen oorspronkelijk aan de taak was toegewezen.

Aanvraag/eis    Hier geeft u op of de resource in het dialoogvenster Resources toewijzen is aangevraagd of geëist.

Stap 7. Kies Opties voor bijwerken

Hier geeft u op of u de projecten op basis van de resultaten van de wizard wilt bijwerken. Het is ook mogelijk de wizardconfiguratie en de resultaten van de vervanging op te slaan in een bestand dat u op een later moment kunt gebruiken. Uw projecten worden pas bijgewerkt zodra u de resultaten van deze pagina toepast.

Projecten bijwerken met resultaten van de wizard    Hier geeft u op of u het project met de resultaten van de wizard wilt bijwerken. Standaard is dit selectievakje ingeschakeld.

Resultaten van de wizard opslaan    Hier geeft u op of u de resultaten van de wizard in de vorm van een rapport in een bestand wilt opslaan en dus niet op de geselecteerde projecten wilt toepassen. De resultaten worden in een HTML-bestand opgeslagen en bevatten de projecten, de geselecteerde resources, het einde van de aannamestop, de planningopties en de resources die door de wizard zijn gevonden. Standaard is dit selectievakje uitgeschakeld.

Als de selectievakjes Projecten bijwerken met resultaten van de wizard en Resultaten van de wizard opslaan beide zijn uitgeschakeld, worden de resultaten van de wizard genegeerd. Het is ook mogelijk beide selectievakjes in te schakelen.

Map    Hier geeft u de map op waarin u het bestand met de opgeslagen resultaten van de wizard wilt opslaan. Dit vak is alleen beschikbaar als het selectievakje Resultaten van de wizard opslaan is ingeschakeld.

Bladeren    Hiermee opent u het dialoogvenster Bladeren, waarin u de map kunt zoeken waarin u het bestand met de resultaten van de wizard wilt opslaan. Als u de gewenste map hebt gevonden, selecteert u deze en klikt u op OK. Het dialoogvenster wordt gesloten en het pad naar de map wordt in het vak Map weergegeven. Deze knop is alleen beschikbaar als het selectievakje Resultaten van de wizard opslaan is ingeschakeld.

Stap 8. Voltooien

Bekijk de aanbevelingen op deze pagina. Zodra u op Voltooien klikt, worden uw projecten bijgewerkt met de resultaten van de wizard of worden de gegevens in een bestand opgeslagen.

Uw projecten bijwerken met de resultaten van de wizard    Hiermee past u de resourcevervangingen die door de wizard zijn gevonden op de geselecteerde projecten toe of slaat u de resultaten op in een HTML-bestand in de map die u hebt geselecteerd.

Voortgangsbalk    Hierop ziet u de huidige status van de bijwerking. Zodra de bewerking is voltooid, ziet u een bericht met de mededeling dat de wizard is voltooid.

Stoppen     Annuleert de projectupdates.

Voltooien    Hiermee voltooit u de resourcevervanging en sluit u de wizard. U kunt vervolgens de resultaten van de gewijzigde toewijzingen bekijken.

Opmerking: 

  • Nadat u hebt voltooid en de wizard gesloten, de toewijzingen te bekijken met behulp van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. U kunt ook vervangen resourcegegevens in de weergave Resourceblad bekijken. Als u tevreden met de wijzigingen bent, permanent maken door op te slaan de projecten. Als u wilt de wijzigingen wilt negeren, sluit u de projecten zonder op te slaan. U kunt ook de projecten opslaan als afzonderlijke projectbestanden met behulp van de opdracht OpslaanAls .

  • Nadat u de wizard hebt voltooid en gesloten, kunt u uw projecten herverdeling. U ziet dan in welke mate de resourcetoewijzingen van de wizard van invloed zijn geweest op de toewijzing van resources en de einddatum van projecten.

  • Voordat u de wizard Resources vervangen uitvoert, moet de serverbeheerder de ondernemingsresourcegroep definiëren en de resourcestructuur of een vergelijkbaar schema met codes voor taakvaardigheden maken. Bovendien moet de serverbeheerder de structuurcode op de ondernemingsresources toepassen.

  • U kunt de structuurcode bekijken die op de resources in uw project is toegepast. Voeg het veld Structuurcode toe aan de weergave Resourceblad of Resourcegebruik. Klik op een kolomkop en klik vervolgens in het menu Invoegen op Kolom. Klik op de naam van het veld voor de resourcestructuur dat door de serverbeheerder is gemaakt en klik op OK. Pas de gewenste resourcestructuurcode toe op elke toewijzing waarvoor u de bezetting door de wizard Resources vervangen wilt laten plannen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×