De weergave van besturingselementen wijzigen met voorwaardelijke opmaak

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met behulp van voorwaardelijke opmaak kunt u bepaalde gegevens in een formulier of rapport selectief markeren, zodat deze gemakkelijker te interpreteren zijn. Misschien wilt u negatieve getallen bijvoorbeeld met een rood lettertype opmaken om aan te geven dat er nader aandacht aan deze records moet worden besteed.

U kunt voorwaardelijke opmaak voor een tekstvak of voor een keuzelijst met invoervak instellen. U kunt de opmaak aanpassen op basis van de eigen waarde van het besturingselement, of een expressie gebruiken om de opmaak te wijzigen op basis van de waarden in andere velden of besturingselementen. Op een formulier kunt u voorwaardelijke opmaak gebruiken om een besturingselement uit te schakelen, en u kunt ervoor zorgen dat de opmaak van een besturingselement verandert zodra de cursor in dat besturingselement wordt geplaatst.

Wat wilt u doen?

Voorwaardelijke opmaak toepassen op een besturingselement op basis van een eigen waarde

Een expressie gebruiken om u te voorwaardelijke opmaak toepassen op een of meer besturingselementen

De opmaak van een besturingselement dat de focus heeft wijzigen

Voorwaardelijke opmaak van een of meer besturingselementen verwijderen

Afwisselende rijkleuren in een rapport maken

Voorwaardelijke opmaak op besturingselementen toepassen op basis van hun eigen waarde

U kunt voorwaardelijke opmaak op een besturingselement in een formulier of rapport toepassen als de waarde van dat besturingselement aan specifieke criteria voldoet. Stel dat u een rapport in tabelvorm hebt waarin orderinformatie voor een lijst met producten wordt weergegeven. Voor elke rapportregel wilt u de factuurprijs tegen een gele achtergrond weergeven als de waarde tussen 100 en 1000 ligt. In de volgende afbeelding ziet u een rapport waarop dit type voorwaardelijke opmaak is toegepast.

Rapport in tabelvorm met voorwaardelijke opmaak

Tip: Verbeterde opties in Access 2010 kunnen u eenvoudiger voor het beheren van regels voor voorwaardelijke opmaak uit een intuïtieve weergave.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u deze voorwaardelijke opmaak toepast.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het formulier of rapport in het navigatievenster en klik vervolgens op Lay-outweergave in het snelmenu.

 2. Klik op het besturingselement dat u de voorwaardelijke opmaak toepassen wilt op. Als er zijn andere besturingselementen die dezelfde gegevens bevatten en u wilt ze de dezelfde regels voor voorwaardelijke opmaak toepassen, houdt u SHIFT ingedrukt en klik vervolgens op de besturingselementen selecteren

  Opmerking: Als u extra besturingselementen selecteert, worden deze opgemaakt op basis van hun eigen waarden, niet op basis van de waarde van het eerste besturingselement dat u hebt geselecteerd.

  deze ook.

 3. Klik op het tabblad Opmaak in de groep lettertype op voorwaardelijke Knopafbeelding .

  Het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak wordt weergegeven.

  Dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak

 4. Als u specifieke opmaak wilt toepassen wanneer aan geen van de voorwaarden wordt voldaan, selecteert u de gewenste opties onder Standaardopmaak. In het voorbeeldvak wordt aangegeven hoe tekst er in de standaardopmaak uitziet. De standaardinstellingen voor deze sectie komen overeen met de huidige lettertype-instellingen van het besturingselement.

 5. Voer onder voorwaarde 1, de criteria die bepalen wanneer de voorwaardelijke opmaak moet worden toegepast, en selecteer vervolgens de gewenste opmaakopties. U schakelt het besturingselement tijdens het criterium is voldaan, klikt u op ingeschakeld Knopvlak . De voorbeeldtekst in het vak voorbeeld verandert om aan te geven hoe de voorwaardelijke opmaak eruit zullen zien.

  Opmaakvoorbeeld in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak

 6. Als u nog een voorwaardelijke opmaak voor het besturingselement wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen en volgt u dezelfde procedure als voor voorwaarde 1. U kunt maximaal drie typen voorwaardelijke opmaak per besturingselement instellen. U kunt bijvoorbeeld voorwaarde 1 zodanig instellen dat de achtergrond van het besturingselement geel wordt als de waarde tussen 100 en 1000 ligt. Vervolgens kunt u voorwaarde 2 zodanig instellen dat de waarde van het besturingselement vetgedrukt en rood wordt weergeven als de waarde groter is dan 1000. In de volgende afbeelding wordt gedemonstreerd welke instellingen u hiervoor in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak moet opgeven.

  Dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak met twee typen opmaak

  In de volgende afbeelding worden de resultaten van deze instellingen weergegeven.

  Rapport Orderinformatie met twee typen voorwaardelijke opmaak voor één veld

Opmerking: 

 • Wanneer u voorwaardelijke opmaak op een opzoekveld toepast, moet de voorwaarde zijn gebaseerd op de lookup-id, niet op de waarde die door het opzoekveld wordt geretourneerd.

 • Voorwaarden worden geëvalueerd volgens de onderstaande regels.

  • Als voorwaarde 1 waar is, wordt alleen de opmaak voor voorwaarde 1 toegepast.

  • Voorwaarde 2 wordt alleen gecontroleerd als voorwaarde 1 niet waar is. Als voorwaarde 2 waar is, wordt alleen de opmaak voor voorwaarde 2 toegepast.

  • Voorwaarde 3 wordt alleen gecontroleerd als voorwaarden 1 en 2 niet waar zijn. Als voorwaarde 3 waar is, wordt alleen de opmaak voor voorwaarde 3 toegepast.

  • Als geen van de voorwaarden waar is, wordt de standaardopmaak voor het besturingselement toegepast.

Naar boven

Expressies gebruiken om voorwaardelijke opmaak op een of meer besturingselementen toe te passen

Als een van de volgende voorwaarden waar is, moet u een expressie in plaats van een veldwaarde gebruiken om voorwaardelijke opmaak toe te passen.

 • U wilt voorwaardelijke opmaak op één besturingselement toepassen op basis van de waarde van een ander besturingselement.

 • U wilt voorwaardelijke opmaak op één besturingselement toepassen op basis van de uitkomst van een berekening of op basis van de waarde van een veld dat niet de recordbron van het besturingselement is.

 • U wilt voorwaardelijke opmaak op verschillende besturingselementen tegelijk toepassen, waarbij de opmaak is gebaseerd op de waarde van één veld of besturingselement of op de uitkomst van een berekening. Misschien wilt u bijvoorbeeld een volledige regel in uw rapport markeren als één veld een bepaalde waarde of waardebereik bevat.

 • U wilt voorwaardelijke opmaak op een niet-afhankelijk besturingselement toepassen.

Voordat u begint

Wanneer u een expressie gebruikt om voorwaardelijke opmaak toe te passen, moet u ervoor zorgen dat de op te maken besturingselementen niet dezelfde namen hebben als de velden in de onderliggende recordbron van het formulier of rapport. Als u in een expressie naar een veld verwijst en het formulier of rapport een gelijknamig besturingselement bevat, kan niet worden bepaald waarnaar u verwijst: het besturingselement of het veld. De expressie kan in dit geval niet worden geëvalueerd. Hierdoor wordt de voorwaardelijke opmaak niet toegepast en wordt het besturingselement met de standaardopmaak weergegeven. Wanneer u expressies aan een formulier of rapport toevoegt, is het van groot belang dat u besturingselementnamen die conflicteren met veldnamen die in de expressies worden gebruikt, verandert. In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u hiervoor te werk gaat.

Opmerking: Als u de naam wijzigt van besturingselementen in een formulier of rapport dat al besturingselementen bevat waarvan de eigenschap Besturingselementbron een expressie is, worden deze expressies bijgewerkt met de nieuwe besturingselementnamen. Hierdoor kunnen de expressies vaak niet worden geëvalueerd en wordt het dialoogvenster Parameterwaarde opgeven weergegeven wanneer u het rapport afdrukt of opent in de lay-out- of rapportweergave. Als u de volgende procedure voor het wijzigen van besturingselementnamen uitvoert, moet u alle bestaande Besturingselementbron-expressies zodanig bewerken dat ze naar de velden in de onderliggende recordbron verwijzen, en niet naar de besturingselementen in het formulier of rapport.

De naam van besturingselementen op een formulier of rapport wijzigen   

 1. Klik met de rechtermuisknop op het formulier of rapport in het navigatievenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om het weer te geven.

 3. Klik op een besturingselement om dit te selecteren.

 4. Als de eerste twee eigenschappen op het tabblad Alle van het eigenschappenvenster (Naam en Besturingselementbron) identiek zijn of als de eigenschap Naam overeenkomt met een andere veldnaam in de onderliggende recordbron van het formulier of rapport, bewerkt u de eigenschap Naam om deze uniek te maken. Meestal wordt een kort voorvoegsel aan de naam toegevoegd. Als het besturingselement een tekstvak is, kunt u bijvoorbeeld het voorvoegsel 'tkst' aan de eigenschap Naam toevoegen, zoals in 'tkstHoeveelheid'.

 5. Herhaal stap 3 en 4 voor alle besturingselementen in uw formulier of rapport waarvan de naam overeenkomt met een veldnaam in de onderliggende recordbron.

 6. Klik in de Werkbalk Snelle toegang op Opslaan, of druk op CTRL+S.

 7. Als het formulier of rapport besturingselementen bevat waarvan de eigenschap Besturingselementbron een expressie is, controleert u de expressies en bewerkt u deze zonodig om ervoor te zorgen dat ze nog steeds naar de velden in de recordbron verwijzen, en niet naar de besturingselementen waarvan u de naam hebt veranderd.

Voorwaardelijke opmaak toevoegen door een expressie te gebruiken

 1. Klik met de rechtermuisknop op het formulier of rapport in het navigatievenster en klik vervolgens op Lay-outweergave in het snelmenu.

 2. Klik op het eerste besturingselement waarop u de voorwaardelijke opmaak wilt toepassen. Als u meer besturingselementen wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt en klikt u op de besturingselementen totdat alle besturingselementen die u wilt opmaken, geselecteerd zijn.

 3. Klik op het tabblad Opmaak in de groep lettertype op voorwaardelijke Knopafbeelding .

  Het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak wordt weergegeven.

  Dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak

 4. Als u specifieke opmaak wilt toepassen wanneer aan geen van de voorwaarden wordt voldaan, selecteert u de gewenste opties onder Standaardopmaak. In het voorbeeldvak wordt aangegeven hoe tekst er in de standaardopmaak uitziet. De standaardinstellingen voor deze sectie komen overeen met de huidige lettertype-instellingen van het besturingselement.

 5. Selecteer Expressie is in de eerste lijst onder Voorwaarde 1.

 6. Typ een expressie in het vak rechts van de lijst. De expressie mag niet beginnen met een gelijkteken (=). Bijvoorbeeld:

[Hoeveelheid] * [Prijs per eenheid] > 1000

Een koppeling naar meer informatie over expressies vindt u in het gedeelte Zie ook.

 1. Selecteer de gewenste opmaakopties. U schakelt het besturingselement tijdens het criterium is voldaan, klikt u op ingeschakeld Knopvlak . De voorbeeldtekst in het vak voorbeeld verandert om aan te geven hoe de voorwaardelijke opmaak eruit zullen zien.

  Opmaakvoorbeeld in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak

 2. Als u nog een voorwaardelijke opmaak voor het besturingselement wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen en volgt u dezelfde procedure als voor voorwaarde 1. U kunt maximaal drie typen voorwaardelijke opmaak per besturingselement instellen.

 3. Klik op OK als u gereed bent.

  In de volgende afbeelding ziet u een rapport in tabelvorm waarin deze voorwaardelijke opmaak is toegepast op alle vijf besturingselementen van de detailsectie.

  Rapport Orderinformatie met voorwaardelijke opmaak

Tip: Als u de SQL-operator (Structured Query Language) Between of In in een expressie wilt gebruiken, gebruikt u de functie Eval, zoals weergegeven in de volgende twee voorbeelden.

Eval ([Hoeveelheid] tussen 10 en 20)

- of -

Eval ([land/regio] In ("VS", "Canada", "Spanje"))

Naar boven

De opmaak wijzigen van een besturingselement dat de focus heeft

Wanneer u de cursor in een besturingselement op een formulier plaatst, met TAB of door erop te klikken, wordt gezegd dat dit besturingselement de focus heeft. U kunt voorwaardelijke opmaak gebruiken om een besturingselement anders weer te geven wanneer het de focus heeft. Als u dit type voorwaardelijke opmaak toepast op alle tekstvakken en keuzelijsten met invoervak op een formulier, kunt u beter zien welk besturingselement op een bepaald moment de focus heeft. Voer de volgende procedure uit om voorwaardelijke opmaak op het besturingselement met de focus toe te passen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het formulier in het navigatievenster en klik vervolgens op Lay-outweergave in het snelmenu.

 2. Klik op het besturingselement waarop u de voorwaardelijke opmaak wilt toepassen. Als u dezelfde voorwaardelijke opmaak ook op andere besturingselementen wilt toepassen, houdt u SHIFT ingedrukt en klikt u op deze besturingselementen om ze eveneens te selecteren.

 3. Klik op het tabblad Opmaak in de groep lettertype op voorwaardelijke Knopafbeelding .

 4. Als u specifieke opmaak wilt toepassen wanneer aan geen van de voorwaarden wordt voldaan, selecteert u de gewenste opties in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak onder Standaardopmaak. In het voorbeeldvak wordt aangegeven hoe tekst er in de standaardopmaak uitziet. De standaardinstellingen voor deze sectie komen overeen met de huidige lettertype-instellingen van het besturingselement.

 5. Selecteer Veld heeft focus in de eerste lijst onder Voorwaarde 1.

  Opmerking: Veld heeft focus is alleen beschikbaar onder Voorwaarde 1.

 6. Selecteer rechts van het voorbeeldvak de opmaakopties die u wilt toepassen wanneer het besturingselement de focus heeft. In het voorbeeldvak wordt aangegeven hoe tekst er in de voorwaardelijke opmaak uitziet.

  Dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak

 7. Als u nog een voorwaardelijke opmaak voor dit besturingselement of deze groep besturingselementen wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen en volgt u dezelfde procedure als voor voorwaarde 1.

 8. Klik ten slotte op OK om het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak te sluiten.

Naar boven

De voorwaardelijke opmaak van een of meer besturingselementen verwijderen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het formulier of rapport in het navigatievenster en klik vervolgens op Lay-outweergave in het snelmenu.

 2. Klik op het besturingselement waarvan u de voorwaardelijke opmaak wilt verwijderen.

 3. Klik op het tabblad Opmaak in de groep lettertype op voorwaardelijke Knopafbeelding .

 4. Klik in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak op Verwijderen.

 5. Schakel in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak verwijderen het selectievakje voor elke te verwijderen voorwaarde in en klik op OK.

 6. Klik op OK in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak.

Naar boven

Afwisselende rijkleuren maken in een rapport

Standaard wordt elke rij van de detailsectie van een Access-rapport met dezelfde achtergrondkleur opgemaakt. Wanneer u een rapport afdrukt, kunt u de regels van de detailsectie om en om arceren om de leesbaarheid te verbeteren. In plaats van de functie Voorwaardelijke opmaak kunt u de eigenschap Alternatieve achtergrondkleur voor de detailsectie gebruiken om een kleur op te geven die om de andere regel moet worden weergegeven of afgedrukt wanneer u een rapport bekijkt of afdrukt. In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u dit doet.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het rapport in het navigatievenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om het weer te geven.

 3. Klik op de sectiekop Detail van het rapport.

 4. Klik in het eigenschappenvenster op de tab Opmaak.

 5. Klik in het vak van de eigenschap Afwisselende achtergrondkleur en selecteer vervolgens een kleurenthema in de lijst. U kunt ook op Knop Opbouwfunctie en klik vervolgens op de kleur die u voor elke rij met afwisselende wilt toepassen.

 6. Klik in de Werkbalk Snelle toegang op Opslaan, of druk op CTRL+S.

 7. Schakel over naar de rapportweergave en controleer uw resultaten. In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een rapport in tabelvorm, met de eigenschap Alternatieve achtergrondkleur ingesteld op Lichte koptekst achtergrond.

  Rapport in tabelvorm met afwisselende rijkleuren

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×